ORDIN nr. 5.034 din 24 august 2021privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Vane Fortuna - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Castelul zânelor" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 6 septembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 11 din 27.07.2021 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 17 mai-16 iulie 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie S.C. Vane Fortuna - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“, cu sediul în municipiul București, strada Nicolae Roșu nr. 7, sectorul 3, București, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, program „prelungit“, limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorizarea de funcționare provizorie conferă S.C. Vane Fortuna - S.R.L. din municipiul București calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“, cu sediul în municipiul București, menționată la art. 1.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“, cu sediul în municipiul București, are următoarele obligații: a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2026-2027, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată în care se desfășoară activitățile de învățământ are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“, cu sediul în municipiul București, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5S.C. Vane Fortuna - S.R.L. din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Castelul zânelor“, cu sediul în municipiul București, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 24 august 2021.Nr. 5.034.  +  ANEXĂ  +  Municipiul București, sectorul 3
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Grădinița „Castelul zânelor“14/13.07.2021S.C. Vane Fortuna - S.R.L.Municipiul București, str. Nicolae Roșu nr. 7, sectorul 3, tel.: 0754587362 castelul.zanelor@yahoo.comPreșcolarRomânăPP
  Capacitate maximă de școlarizare*): 3 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1) Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  ----