PROCEDURĂ din 1 august 2021de înscriere în Registrul experților psihologi
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 2 septembrie 2021  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 36 din 1 august 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 838 din 2 septembrie 2021.
   +  Articolul 1Înscrierea în Registrul experților psihologi implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape:a) etapa 1: accesarea website-ului Colegiului Psihologilor din România și selectarea secțiunii Înregistrare experți;b) etapa 2: descărcarea și completarea documentului „Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul experților psihologi“, prezentat în anexa la prezenta procedură; c) etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în Registrul experților psihologi și verificarea cu atenție a datelor de contact menționate în formular (adresă de e-mail, număr de telefon), astfel încât să fie completate corect aceste informații reprezentând datele de contact la care se va trimite automat e-mail de confirmare pentru solicitarea transmisă și e-mail de validare/invalidare/prezentare completări pentru solicitarea transmisă; d) etapa 4: încărcarea în formularul pentru înscrierea în Registrul experților psihologi a „Declarației pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul experților psihologi“, completată, semnată, parafată și ștampilată; e) etapa 5: transmiterea solicitării pentru înscrierea în Registrul experților psihologi, după finalizarea completării formularului și încărcarea „Declarației pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul experților psihologi“;f) etapa 6: după expedierea solicitării pentru înscrierea în Registrul experților psihologi, se va transmite solicitantului un mesaj de confirmare pe website și un e-mail pe adresa menționată de către solicitant în formularul completat. Acest e-mail reprezintă confirmarea înregistrării solicitării, un sumar al solicitării și transmiterea solicitării pentru verificare și validare;g) etapa 7: în termen de maximum 10 zile de la transmiterea solicitării se va trimite un e-mail pentru validarea solicitării și comunicarea acesteia pentru afișarea pe website-ul Colegiului Psihologilor din România, în Registrul experților psihologi.  +  Articolul 2În situația în care există anumite dificultăți întâmpinate în procesul de validare (declarația pe propria răspundere nu este semnată, parafată, ștampilată, solicitantul figurează ca fiind suspendat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, nu este identificată în Registrul formelor de exercitare calitatea de psiholog titular sau psiholog angajat într-o formă de exercitare etc.), se va transmite un e-mail cu solicitarea clarificării situațiilor semnalate.  +  Articolul 3O solicitare poate obține unul dintre următoarele statusuri/rezoluții:a) solicitare validată - se primește un e-mail de validare și solicitantul este înscris în Registrul experților psihologi afișat pe website-ul Colegiului Psihologilor din România, secțiunea Registre, în termen de maximum 15 zile de la data transmiterii solicitării;b) solicitare pentru care se impun clarificări - se primește un e-mail și solicitantul trebuie să clarifice aspectele semnalate în e-mail, dacă există această posibilitate. O astfel de rezoluție, după analizarea răspunsului/documentelor transmis(e) de solicitant sau constatând lipsa transmiterii clarificărilor solicitate, va primi un nou status, respectiv solicitare validată sau solicitare invalidată;c) solicitare invalidată - unul sau mai multe dintre criteriile formale cuprinse în „Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul experților psihologi“ și menționate în formularul completat nu respectă prevederile art. 75 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018, și/sau prevederile cuprinse în Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 36/2021.  +  ANEXĂla procedură
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru înscrierea psihologului cu drept de liberă practică în Registrul experților psihologi, în conformitate cu art. 75 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018
  Vă informăm că organizația profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele dumneavoastră cu caracter personal comunicate în prezenta declarație pe propria răspundere offline și online, în temeiul Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea si funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, al Regulamentului de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018 și al Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 36/2021, acte normative ce reglementează activitatea psihologilor cu drept de liberă practică, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Prelucrarea datelor se realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost învestit Colegiul Psihologilor din România, ca autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.Subsemnatul(a), ................, psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ............., CNP ................ , e-mail ................, telefon .................., deținând atestat de liberă practică valid, în treapta de specializare psiholog specialist/principal, în următoarea/următoarele specialitate/specialități pentru care solicit înscrierea în Registrul experților psihologi:[ ] Psihologie clinică[ ] Psihoterapie[ ] Consiliere psihologică[ ] Psihologia muncii și organizațională[ ] Psihologie aplicată în servicii[ ] Psihologia transporturilor[ ] Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională[ ] Psihopedagogie specială[ ] Psihologie aplicată în domeniul securității naționale[ ] Psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf,și având competență în următorul/următoarele domeniu/domenii specific/specifice: ................................................................................................................................................................................................ ,(Se completează doar în cazul specialităților consiliere psihologică și psihoterapie.), desfășurându-mi activitatea în cadrul cabinetului individual de psihologie/societății civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate: ................................................................ ,având COD RUP partea a II-a (cod formă de exercitare): ........................................................... ,în calitatea mea de:a) [ ] titularsaub) [ ] angajat în cadrul cabinetului individual de psihologie/societății civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate menționat/ă/e anterior, cu contract de muncă nr. ........ din data .............,și cunoscând sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile articolelor din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:• informațiile completate în acest formular sunt corecte;• îmi asum respectarea Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 36/2021; • dreptul de liberă practică nu îmi este afectat de vreuna dintre cauzele de suspendare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;• nu am fost sancționat(ă) în ultimii 3 ani pentru săvârșirea unei abateri disciplinare în specialitatea/specialitățile în care desfășor activitatea de expertiză și pentru care solicit înscrierea în Registrul experților psihologi;• îmi exprim acordul ca organizația profesională Colegiul Psihologilor din România să proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declarație pe propria răspundere online și offline exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislația în vigoare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.NOTĂ: Titularul formei de exercitare a profesiei își asumă răspunderea solidar pentru corectitudinea informațiilor declarate de către angajat.
  Semnătură și parafă psiholog titular
  .................................................
  Semnătură și parafă psiholog angajat
  ….......................................…….
  (dacă este cazul)
  Ștampilă formă de exercitare
  ................................
  -----