NORMĂ nr. 22 din 11 august 2021privind distribuția de asigurări
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 1 septembrie 2021  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (25), art. 36 alin. (1) lit. a)-e), g) și h) și alin. (2) lit. a), b) și e)-g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 28.07.2021,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederi generalePrezenta normă reglementează:a) intermediarii de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare, încadrarea acestora în categorii, intermediari principali și secundari;b) raporturile juridice dintre distribuitorii de asigurări și/sau reasigurări, denumiți în continuare distribuitori, și canalele proprii de distribuție ale acestora, după caz;c) procesul de înregistrare care cuprinde:(i) sistemul de înregistrare, forma și conținutul registrelor Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., și ale distribuitorilor;(ii) înregistrarea tipurilor de intermediari principali de către A.S.F.: persoanele juridice autorizate, denumite companii de brokeraj, și persoanele juridice avizate, instituțiile de credit și firmele de investiții;(iii) înregistrarea intermediarilor secundari de către societăți și intermediarii principali.d) avizarea intermediarilor principali în calitate de creatori de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;e) procesul de supraveghere și monitorizare permanentă de către A.S.F. a activității de distribuție desfășurate de către distribuitori, inclusiv a respectării regulilor de conduită;f) următoarele cerințe:(i) privind menținerea înregistrării;(ii) organizatorice și de raportare;(iii) privind fuziunea și divizarea companiilor de brokeraj;(iv) privind informarea și conduita în desfășurarea activității de distribuție;g) dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii pe teritoriul statelor membre pentru intermediarii principali și secundari;h) dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii pe teritoriul României pentru intermediarii de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare autorizați și/sau înregistrați într-un stat membru, precum și colaborarea acestora cu societățile și intermediarii principali și secundari;i) colaborarea societăților care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii și a dreptului de stabilire cu intermediarii principali și secundari, după caz;j) cerințe suplimentare pentru activitățile de distribuție de produse de asigurare cu componentă investițională;k) informațiile pe care distribuitorii le furnizează persoanelor fizice și juridice, în calitatea lor de clienți sau potențiali clienți;l) activitatea de comercializare electronică de asigurări.  +  Articolul 2Definiții(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele semnificații:1. agent - persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, altul decât angajatul unei societăți, sau persoană juridică, încadrată în categoria intermediarilor secundari, care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 236/2018, acționează pentru și în numele societății sau societăților pentru care desfășoară activități de distribuție;2. agent afiliat - instituție de credit sau firmă de investiții, încadrată în categoria intermediarilor secundari, conform opțiunii prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 236/2018, care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 236/2018, acționează pentru și în numele asigurătorului sau asigurătorilor pentru care desfășoară activități de distribuție;3. agent auxiliar - persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, încadrată în categoria intermediarilor secundari, care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 236/2018, acționează pentru și în numele asigurătorului sau asigurătorilor pentru care desfășoară activități de distribuție în mod auxiliar;4. agent de management - persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare sau persoană juridică, denumită în continuare MGA, cu reședința sau domiciliul sau sediul social, după caz, în România, reprezentantul unui singur asigurător autorizat în alt stat membru, notificat în vederea desfășurării activității de distribuție în baza libertății de a presta servicii în România, care duce la îndeplinire mandatul acordat de acesta și care are competența de a-l reprezenta și angaja în relațiile cu terții și A.S.F., precum și cu alte instituții și autorități din România; acest reprezentant nu este un intermediar sau intermediar de asigurări auxiliare conform prevederilor legale;5. asistent - persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, încadrată în categoria intermediarilor secundari, care, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 236/2018, acționează pentru și în numele intermediarului principal pentru care desfășoară activități de distribuție;6. asistent auxiliar - persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, încadrată în categoria intermediarilor secundari, care, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 236/2018, acționează pentru și în numele intermediarului principal pentru care desfășoară activități de distribuție în mod auxiliar;7. comercializare electronică - activitatea de distribuție efectuată la distanță prin utilizarea mediului on-line sau prin utilizarea altor mijloace, indiferent de dispozitivul de accesare a acestora, respectiv unități de procesare fixe sau mobile;8. companie de brokeraj - intermediar principal, persoană juridică română, autorizată conform prevederilor Legii nr. 236/2018 și ale prezentei norme, care:a) în cadrul activității principale, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 236/2018, reprezintă interesele clienților pentru care desfășoară activitate de distribuție, care constă în: oferirea de consultanță clienților săi sau potențialilor clienți, propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare, negocierea cu societățile în vederea obținerii și încheierii celor mai potrivite contracte de asigurare și/sau reasigurare pentru clienți, acordarea asistenței pentru gestionarea și derularea acestora, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri, cum ar fi instrumentare de daune în serviciul/beneficiul clienților;b) în cadrul activităților secundare, poate efectua și activitățile prevăzute la art. 11 alin. (3) și (5);9. conducere executivă:a) în cazul companiei de brokeraj, persoana fizică sau persoanele fizice, care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare ale companiei, este împuternicită/sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă, precum și învestită/învestite cu competența de a angaja răspunderea companiei; în cazul indisponibilității sau vacantării postului, înlocuitorul de drept este administratorul, conform prevederilor art. 22 alin. (18);b) în cazul instituțiilor de credit sau al firmelor de investiții, intermediari principali, persoana fizică sau persoanele fizice desemnată/desemnate cu atribuții de conducere și/sau administrare a departamentului de distribuție; conducerea executivă este numită de către conducerea instituției de credit sau firmei de investiții, la nivelul sediului principal;c) în cazul intermediarilor secundari persoane juridice, persoana sau persoanele fizice desemnată/desemnate cu atribuții de conducere și/sau administrare a activității de distribuție sau, în situația în care activitatea de distribuție este desfășurată de o singură persoană, aceasta deține și atribuții de administrare a activității de distribuție;10. conduită - reguli de desfășurare a activității distribuitorilor, pentru asigurarea unui tratament corect față de clienți și evitarea practicilor incorecte, neloiale, frauduloase sau abuzive;11. distribuție în baza dreptului de stabilire - activitatea desfășurată pe teritoriul României printr-o sucursală sau prezență permanentă a unui distribuitor dintr-un stat membru;12. distribuție în baza libertății de a presta servicii - activitatea desfășurată pe teritoriul României de un distribuitor dintr-un stat membru în condițiile descrise de Comunicarea interpretativă a Comisiei Europene privind libertatea de a presta servicii și interesul general în sectorul asigurărilor 2000/C 43/03, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 43 din 16 februarie 2000; această activitate este diferită de cea desfășurată printr-o sucursală sau prezență permanentă;13. divizare - operațiunea care constă în împărțirea întregului patrimoniu al unei companii de brokeraj, care își încetează astfel existența, între două sau mai multe companii de brokeraj existente ori nou-constituite sau transmiterea unei părți din patrimoniul unei companii de brokeraj care continuă să existe către una sau mai multe companii de brokeraj existente ori nou-constituite;14. furnizor de software - persoană juridică sau fizică autorizată, furnizoare de soluții informatice, care deține expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;15. fuziune - operațiunea realizată prin:a) absorbție, constând în absorbirea uneia sau mai multor companii de brokeraj de către o altă companie de brokeraj;b) contopire, constând în contopirea a două sau mai multe companii de brokeraj pentru a forma o nouă companie de brokeraj;16. intermediar exceptat - persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, încadrată ca intermediar de asigurări auxiliare, care este exceptată de la obligația de înregistrare în registrul A.S.F., dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 236/2018;17. mandat de brokeraj - contractul dintre un client persoană fizică sau juridică și compania de brokeraj, împuternicirea sau un alt tip de acord, prin care clientul încredințează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obținerea și negocierea ofertelor în vederea încheierii contractelor de asigurare și/sau de reasigurare, acordarea de asistență înainte și pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri; documentele încheiate pot fi cu titlu oneros, în cazul în care părțile stabilesc astfel;18. mandat de intermediere - contractul dintre un client persoană fizică sau juridică și instituția de credit sau firma de investiții în calitate de intermediar principal, împuternicirea sau un alt tip de acord, prin care clientul încredințează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obținerea și negocierea ofertelor în vederea încheierii contractelor de asigurare, acordarea de asistență înainte și pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri; documentele încheiate pot fi cu titlu oneros, în cazul în care părțile stabilesc astfel;19. mandatar - persoana fizică din statul membru în care intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare își stabilesc o sucursală, în baza dreptului de stabilire, care are competența de a-i reprezenta și angaja în relațiile cu terții și cu autoritatea națională competentă, precum și cu alte instituții și autorități din statul membru respectiv;20. mediu on-line - mijloc prin care activitatea prestată se realizează în timp real prin intermediul unei rețele de acces informatic la distanță, preponderent prin servicii web/internet;21. mijloace de comercializare electronică - totalitatea elementelor prin care distribuitorii comercializează electronic contracte de asigurare;22. notă de acoperire - document provizoriu emis de către intermediarul principal și care:a) este valabil până la data încheierii contractului de asigurare dintre un client și asigurător;b) conține date referitoare la identitatea asiguratului și cea a contractantului/clientului, descrierea riscului asigurat, prima de asigurare și suma asigurată corespunzătoare unei perioade determinate;c) își încetează efectele la data prevăzută în cuprinsul acesteia, în situația în care contractul de asigurare nu mai este încheiat sau este încheiat în alte condiții decât cele prevăzute în cuprinsul notei de acoperire;d) constituie mijloc de probă în situația producerii riscului asigurat anterior încheierii contractului dintre client și asigurător;23. risc de conduită - riscul care provine din desfășurarea activităților societăților și/sau intermediarilor într-un mod care nu asigură un tratament corect și echitabil clienților;24. soluții informatice - aplicații on-line sau pe terminale mobile, destinate comercializării electronice, dezvoltate de și în numele distribuitorilor prevăzuți la art. 42 alin. (2).(2) Termenii consumator și client au semnificațiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 236/2018, atât în cuprinsul prezentei norme, cât și al actelor sau regulamentelor delegate, standardelor tehnice de reglementare, celor de aplicare, actelor de punere în aplicare și altor acte emise de Comisia Europeană sau de Consiliul și Parlamentul European, cu aplicabilitate directă în statele membre.(3) Prin comercializarea electronică prevăzută la alin. (1) pct. 7 sunt realizate, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 236/2018, și următoarele activități:a) promovarea, simularea, înregistrarea, centralizarea, retransmiterea, procesarea sau stocarea cererilor de ofertă privind contractele de asigurare, finalizate ori nu prin încheierea acestora;b) emiterea, prin mijloace de comercializare electronică, a unor documente de încasare;c) emiterea și/sau modificarea contractelor de asigurare ca urmare a unei comenzi transmise prin orice mijloace de comercializare electronică.(4) Prin intermediul soluțiilor informatice prevăzute la alin. (1) pct. 24 se pot realiza următoarele:a) prezentarea produselor proprii ale creatorilor de produse de asigurare;b) plasarea cererilor de ofertă;c) efectuarea comenzilor contractelor de asigurare;d) emiterea contractelor de asigurare.(5) În sensul definiției prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 236/2018, agenții auxiliari și/sau asistenții auxiliari distribuie numai produse de asigurare care sunt complementare bunurilor sau serviciilor proprii, conform obiectelor lor de activitate, iar în situația în care acestea includ riscurile din asigurările de viață și/sau de răspundere civilă, acestea pot fi oferite numai împreună cu bunul sau serviciul oferit ca parte a activității lor profesionale principale.(6) Instituțiile de credit și firmele de investiții, avizate de A.S.F. în calitate de intermediari principali conform art. 3 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 236/2018, desfășoară activități de distribuție în numele clienților, similar companiilor de brokeraj, așa cum sunt acestea menționate la alin. (1) pct. 8 lit. a).(7) În sensul prezentei norme, acronimele de mai jos au următoarele semnificații:1. A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară;2. BNR - Banca Națională a României.(8) În sensul prezentei norme, actele normative de mai jos au următoarele semnificații:1. O.U.G. nr. 44/2008 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;2. Legea nr. 237/2015 - Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;3. Legea nr. 236/2018 - Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;4. Regulamentul 2017/1.469 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.469 al Comisiei din 11 august 2017 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID);5. Regulamentul 2014/1.286 - Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP);6. Regulamentul 2017/2.358 - Regulamentul delegat (UE) 2017/2.358 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări;7. Regulamentul 2017/2.359 - Regulament delegat (UE) 2017/2.359 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări;8. Regulamentul 2019/1.935 - Regulament delegat (UE) 2019/1.935 al Comisiei din 13.05.2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care adaptează valorile de bază în euro pentru asigurarea de răspundere civilă profesională și pentru capacitatea financiară a intermediarilor de asigurări și reasigurări.(9) În sensul prezentei norme, actele privind colaborarea dintre autoritățile competente au următoarele semnificații:1. Decizia EIOPA-BoS-17/014 - Decizia Consiliului Supraveghetorilor EIOPA din 30 ianuarie 2017 referitoare la cooperarea dintre supraveghetorii din statele membre ale Spațiului Economic European cu privire la aplicarea Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare;2. Decizia EIOPA-BoS/18-340 - Decizia Consiliului Supraveghetorilor EIOPA din 28 septembrie 2018 referitoare la cooperarea dintre autoritățile competente din statele membre cu privire la Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări.(10) În aplicarea prevederilor Legii nr. 236/2018 și Legii nr. 237/2015, se respectă prevederile Deciziei EIOPA-BoS-18/340 și ale Deciziei EIOPA-BoS-17/014.  +  Articolul 3Categorii, tipuri de intermediari și raporturi juridice(1) Din categoria intermediarilor principali fac parte următoarele tipuri de intermediari:a) companiile de brokeraj;b) instituțiile de credit;c) firmele de investiții.(2) Din categoria intermediarilor secundari fac parte următoarele tipuri de intermediari:a) agenții, care colaborează numai cu societățile și sunt încadrați în funcție de activitatea profesională principală din obiectul de activitate, în:(i) agenți, persoane fizice și persoane juridice;(ii) agenți afiliați, instituții de credit și firme de investiții;(iii) agenți auxiliari, persoane fizice și persoane juridice;b) asistenții, care colaborează numai cu intermediarii principali și sunt încadrați în funcție de activitatea profesională principală din obiectul de activitate în:(i) asistenți, persoane fizice și persoane juridice;(ii) asistenți auxiliari, persoane fizice și persoane juridice.(3) Raporturile juridice ale societăților cu intermediarii prevăzuți la alin. (1) și (2) sunt reprezentate astfel:a) canalele de distribuție independente, reprezentate de intermediarii principali care:(i) acționează în interesul clienților proprii;(ii) colectează prime de asigurare și/sau emit note de acoperire în vederea încheierii contractelor de asigurare, cu condiția primirii împuternicirii din partea asigurătorilor;(iii) distribuie contracte de reasigurare, conform împuternicirii primite de la reasigurători.b) canalele de distribuție proprii, reprezentate de intermediarii secundari, persoane fizice și juridice, care:(i) acționează numai în numele și pe răspunderea societăților;(ii) conform prevederilor legale și prevederilor contractelor de colaborare încheiate cu societățile, distribuie produse de asigurare și/sau reasigurare, după caz, în numele acestora, cu respectarea prevederilor de la pct. (iii);(iii) distribuie produse de asigurare în numele mai multor asigurători, cu condiția ca acestea să nu se afle în concurență, cu excepția agenților afiliați.(4) Intermediarii principali colaborează, în desfășurarea activității de distribuție, cu asistenți și asistenți auxiliari, persoane fizice și juridice, în calitate de intermediari secundari, care reprezintă canale proprii de distribuție și care:a) acționează numai în numele și pe răspunderea intermediarilor principali;b) conform prevederilor legale și prevederilor contractelor de colaborare încheiate cu intermediarii principali, distribuie produse de asigurare, în numele acestora și, după caz, cu condiția îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 236/2018;c) pot colabora fiecare numai cu un intermediar principal.(5) Intermediarii principali și secundari, persoane juridice, prevăzuți la alin. (1) și (2), desfășoară activitate de distribuție, pe lângă canalele de distribuție de la alin. (4), după caz, și prin intermediul conducerii executive prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 9, precum și al angajaților implicați în activitatea de distribuție; denumirile funcțiilor angajaților intermediarilor principali și secundari corespund tipului și denumirii persoanei juridice și/sau, după caz, denumirilor activităților principale desfășurate de acestea, sunt create în funcție de atribuțiile și responsabilitățile angajaților în cadrul persoanei juridice și nu sunt similare celor create de alt tip de intermediar, persoană juridică, sau celor create de societăți.(6) Tipurile de intermediari prevăzuți la alin. (1), (2) și (5) sunt incompatibile atât între ele, cât și cu calitatea de angajați ai distribuitorilor și cu cea de membru în conducerea acestora; aceștia nu pot să fie înscriși în registrele prevăzute la cap. II de două ori sau, după caz, nu pot desfășura activitate de distribuție simultan la mai mulți distribuitori, cu excepția prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (iii).(7) Intermediarii principali pot colabora cu alți intermediari principali, în desfășurarea activității de distribuție, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) clientul a fost informat în prealabil asupra colaborării dintre intermediarii principali;b) acțiunile efectuate de fiecare intermediar principal sunt menționate expres în mandatul de brokeraj, respectiv intermediere, după caz, iar în cazul în care acțiunile sunt realizate în comun, răspunderea juridică a intermediarilor principali este solidară.(8) Societăților și intermediarilor principali le este interzisă încheierea contractelor de colaborare cu persoane fizice sau juridice fără respectarea prevederilor alin. (3)-(5) și (7), în legătură cu activitatea de distribuție.(9) Intermediarii principali pot colabora în realizarea unui mandat de brokeraj/intermediere cu intermediari înregistrați în alte state membre, care au notificat desfășurarea de activități de distribuție în România, conform prevederilor prezentei norme privind colaborarea intermediarilor principali.(10) Sintagma persoane fizice prevăzută la alin. (2) desemnează și acele entități reglementate prin O.U.G. nr. 44/2008.  +  Capitolul II Procesul de înregistrare  +  Secţiunea 1 Registrele A.S.F., registrele proprii ale distribuitorilor și sistemul de înregistrare  +  Articolul 4Prevederi generale(1) Solicitările de înregistrare ale persoanelor fizice sau juridice care doresc să desfășoare activitate de distribuție se depun la A.S.F. de către intermediarii principali, respectiv la societăți și intermediarii principali de către intermediari secundari, prin unul dintre următoarele moduri:a) pe suport hârtie;b) prin poștă electronică sau fax;c) prin aplicație on-line.(2) În situația opțiunilor de transmitere a solicitărilor de înregistrare prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), documentele originale necesare înregistrării sunt transmise astfel:a) pe suport hârtie de către intermediarii principali, în termen de 10 zile de la data depunerii solicitării prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), cu excepția prevăzută la art. 52 alin. (7);b) conform politicilor și procedurilor proprii ale societăților și intermediarilor principali, referitor la modalitatea de transmitere, evidența și arhivarea documentelor intermediarilor secundari cu care aceștia colaborează.(3) Pentru cazurile în care documentele originale prevăzute la alin. (2) sunt emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice cu semnătură electronică calificată, acestea sunt asimilate înscrisurilor autentice și nu se depun ulterior pe suport hârtie.(4) A.S.F. instituie mai multe registre astfel:a) menține și administrează Registrul societăților, denumit în continuare RSO, în care sunt înscrise societățile cu sediul pe teritoriul României, autorizate conform prevederilor Legii nr. 237/2015;b) menține și administrează Registrul intermediarilor principali, denumit în continuare RIP, în care sunt înscriși intermediarii principali cu sediul pe teritoriul României, autorizați sau avizați conform prevederilor Legii nr. 236/2018 și ale prezentei norme;c) administrează Registrul intermediarilor secundari, denumit în continuare RIS, care conține datele de înregistrare ale acestora încărcate de către societăți și intermediarii principali, conform prevederilor prezentei norme.(5) Societățile și intermediarii principali deschid, mențin și încarcă electronic în RIS datele privind intermediarii secundari și, după caz, angajații proprii implicați în activitatea de distribuție, astfel:a) societățile deschid Registrul agenților, denumit în continuare RA, care conține datele privind agenții și agenții auxiliari, persoane fizice, precum și datele din registrele agenților, agenților afiliați și agenților auxiliari, persoane juridice, conform anexei nr. 1;b) intermediarii principali deschid următoarele registre:(i) Jurnalul asistenților, denumit în continuare JA, care conține datele privind asistenții și asistenții auxiliari, persoane fizice, precum și datele din registrele asistenților și asistenților auxiliari, persoane juridice, conform anexei nr. 1;(ii) registre care conțin date privind angajații și conducerea executivă, care desfășoară activități de distribuție, conform anexei nr. 2.(6) Intermediarii secundari, persoane juridice, deschid și mențin registre proprii cu angajații și persoanele din conducerea executivă, implicați în activitatea de distribuție, conform anexei nr. 1; aceste registre pot fi deschise și menținute de către societatea/societățile sau intermediarul principal, după caz, pentru care desfășoară activitate de distribuție, dacă se stabilește astfel de comun acord.(7) Registrele prevăzute la alin. (5) sunt permanent accesibile publicului, pe pagina proprie de internet a distribuitorilor, cu excepțiile prevăzute la alin. (6), iar la solicitarea potențialilor clienți sunt transmise informații privind distribuitorii nominalizați de potențialul client, pe un suport durabil, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 236/2018; la solicitarea A.S.F., datele din registre sunt certificate pentru conformitate de către conducerea societății sau conducerea executivă a intermediarului principal.(8) Datele înscrise în registrele distribuitorilor se transmit în sistem computerizat A.S.F., în conformitate cu anexa nr. 1.(9) Distribuitorii desemnează o persoană din cadrul entității sau grupului din care fac parte și transmit A.S.F. numele și funcția acesteia; persoana respectivă este responsabilă pentru coordonarea activității de înregistrare, actualizare a registrelor proprii și transmitere/încărcare a datelor în registrele societăților, respectiv intermediarilor principali sau în RIS, după caz.(10) Distribuitorii includ în registrele prevăzute la alin. (5) numele persoanei sau persoanelor fizice din conducerea executivă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9 sau, după caz, din conducerea societății, conform prevederilor art. 4 alin. (7) din Legea nr. 236/2018, conform anexei nr. 1.(11) Societățile și companiile de brokeraj publică pe site-ul propriu lista intermediarilor exceptați cu care colaborează și transmit către A.S.F., anual, împreună cu situațiile financiare anuale, lista actualizată, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. a) pct. (i).(12) Societățile și intermediarii principali retrag calitatea persoanelor fizice sau juridice și le radiază din registrele proprii și din RIS, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din Legea nr. 236/2018, precum și în situația retragerii autorizației.(13) Ori de câte ori se menționează în cuprinsul prezentei norme RSO se înțelege registrul prevăzut la art. 8 alin. (13) din Legea nr. 237/2015.(14) Intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare cu domiciliul sau, după caz, cu sediul social într-un alt stat membru care intenționează să exercite activitate de distribuție pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii sau în baza dreptului de stabilire sunt înscriși într-un registru al A.S.F. care conține datele de identificare ale acestora.  +  Articolul 5Registrele deschise de A.S.F. Registrul societăților și Registrul intermediarilor principali(1) Societățile și intermediarii principali se înregistrează la A.S.F. conform prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) și b); datele înscrise în registre sunt permanent accesibile publicului pe siteul A.S.F. și cuprind informațiile prevăzute în anexa nr. 2.(2) Înregistrarea societăților și intermediarilor principali în RSO și RIP este efectuată astfel:a) pentru RSO, secțiunea I, cu subsecțiunile 1 și 2 și cu rubricile A-C, și secțiunea II, cu subsecțiunile 1 și 2 și cu rubricile A-C;b) pentru RIP, secțiunea I, cu subsecțiunile 1-3, și secțiunea II, cu subsecțiunile 1-3.(3) Secțiunea I a RSO cuprinde societățile autorizate de A.S.F., iar secțiunea II cuprinde societățile a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizației de funcționare; asigurătorii supravegheați conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015 sunt înscriși în subsecțiuni distincte ale celor două secțiuni.(4) Rubricile A-C prevăzute la alin. (2) lit. a) cuprind tipurile de societăți, și anume:a) asigurători;b) reasigurători;c) societăți de asigurare și reasigurare.(5) Secțiunea I a RIP cuprinde intermediarii principali înregistrați ca urmare a acordării deciziei de autorizare sau avizare de către A.S.F., iar secțiunea II cuprinde intermediarii principali a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizației sau avizului de funcționare.(6) Subsecțiunile 1-3 prevăzute la alin. (2) lit. b) cuprind tipurile de intermediari principali, și anume:a) companii de brokeraj;b) instituții de credit;c) firme de investiții.(7) Numărul de înregistrare al societăților și intermediarilor principali are următoarea structură alfanumerică:a) SA-000 pentru asigurători;b) SR-000 pentru reasigurători;c) SAR-000 pentru societăți de asigurare și reasigurare;d) RBK-000 pentru companii de brokeraj;e) RIC-000 pentru instituțiile de credit;f) RFI-000 pentru firmele de investiții.(8) A.S.F. comunică fiecărei societăți și fiecărui intermediar principal numărul și data înregistrării în RSO sau RIP, după caz, și emite certificate de înregistrare în format electronic.(9) Societățile și intermediarii principali, înregistrați în conformitate cu prevederile legale, includ în toate documentele proprii, inclusiv în corespondența cu terții, codul unic alocat prin registrele A.S.F., precum și următorul înscris: „Autorizat/Avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară“, după caz.  +  Articolul 6Registrul administrat de A.S.F. - Registrul intermediarilor secundari(1) A.S.F. alocă fiecărui intermediar secundar, înregistrat de către o societate sau un intermediar principal, un cod unic, reprezentând o combinație alfanumerică în care literele au semnificațiile prevăzute la alin. (2) și (3).(2) Codul RAF este alocat pentru următoarele categorii de persoane fizice:a) categoria 1, agenți, agenți auxiliari, asistenți, asistenți auxiliari; b) categoria 2, angajații persoanelor juridice menționate la art. 3 alin. (5);.c) categoria 3, persoanele din conducerea executivă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9, care desfășoară activitate de distribuție.(3) Codul RAJ este alocat pentru următoarele persoane juridice:a) agenți;b) agenți afiliați;c) agenți auxiliari;d) asistenți;e) asistenți auxiliari.(4) Societățile și intermediarii principali verifică îndeplinirea condițiilor de înregistrare prevăzute la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 și la art. 14-16, pentru persoanele care intenționează să desfășoare activitate de distribuție, anterior înscrierii în registrele proprii și încărcării în RIS.(5) Societățile și intermediarii principali înregistrează intermediarii secundari, persoane fizice și juridice, în sistem computerizat, cu păstrarea unui istoric al tuturor documentelor și al modificărilor survenite, cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. privind organizarea activității de arhivă.(6) Documentarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (4) și (5) este realizată conform politicilor și procedurilor proprii ale societăților și intermediarilor principali, acestea fiind puse la dispoziția A.S.F., la solicitarea acesteia.(7) Începerea activității de distribuție este permisă doar ulterior atribuirii codurilor unice de către A.S.F.(8) RIS este disponibil pe site-ul A.S.F., iar publicarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(9) Intermediarii înregistrați în conformitate cu prevederile prezentei norme includ în toate documentele proprii emise în legătură cu activitatea de distribuție, inclusiv în corespondența cu terții, codul unic alocat prin registrul A.S.F., precum și următorul înscris: „Înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară“.  +  Articolul 7Registrele deschise de societăți(1) Registrele societăților conțin date și informații privind canalul propriu de distribuție, conform art. 3 alin. (2) lit. a), iar forma și conținutul datelor înscrise în acestea sunt descrise în anexa nr. 1.(2) Societățile încarcă în RIS datele din registrele proprii și preiau codurile unice alocate de A.S.F., conform art. 6.(3) Societățile mențin condițiile de înregistrare a canalului propriu de distribuție, menționat la alin. (1), pe tot parcursul relației contractuale cu acesta.(4) Modificările în îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (4), precum și alte modificări sunt verificate de societăți și sunt operate în registrele proprii și încărcate de îndată în RIS, de persoana menționată la art. 4 alin. (9).(5) Societățile verifică îndeplinirea condițiilor de înregistrare și pentru intermediarii secundari, persoane fizice sau juridice, care dețin deja coduri RAF și RAJ, în situația în care colaborează cu aceștia pentru distribuția produselor de asigurare conform prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b), anterior înregistrării în registrele proprii și încărcării datelor în RIS.(6) Evidențele cu angajații societăților implicați în activitatea de distribuție sunt menținute și actualizate, conform politicilor și/sau procedurilor scrise proprii, după caz, fiind puse la dispoziția A.S.F., la solicitare.  +  Articolul 8Registrele deschise de intermediarii principali(1) Registrele intermediarilor principali conțin date și informații privind persoanele din conducerea executivă și angajații implicați în activitatea de distribuție și canalul propriu de distribuție, conform art. 3 alin. (2) lit. b), iar forma și conținutul datelor înscrise în acestea sunt descrise în anexele nr. 1 și 2.(2) Intermediarii principali încarcă în RIS datele din registrele proprii și preiau codurile unice alocate de A.S.F., conform art. 6.(3) Intermediarii principali mențin condițiile de înregistrare a angajaților implicați în activitatea de distribuție și a canalului propriu de distribuție, menționați la alin. (1), pe tot parcursul relației contractuale cu aceștia.(4) Modificările condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (4), precum și alte modificări sunt verificate de persoanele din conducerea executivă a intermediarilor principali și sunt operate în registrele proprii și încărcate de îndată în RIS, de persoana menționată la art. 4 alin. (9).(5) Persoanele din conducerea executivă a intermediarilor principali răspund pentru respectarea prevederilor alin. (1) și (3), precum și pentru verificarea modificărilor survenite în datele și informațiile inițiale în baza cărora au fost efectuate înregistrările din registrele deschise de intermediarii persoane juridice, în cazul în care au convenit astfel, conform art. 4 alin. (6).  +  Articolul 9Registrele deschise de intermediarii secundari(1) Intermediarii secundari persoane juridice deschid și mențin registre proprii cu conducerea executivă și angajații implicați în activitatea de distribuție, conform anexei nr. 1, de la data la care societățile sau intermediarii principali, după caz, confirmă că sunt îndeplinite condițiile privind înregistrarea acestora.(2) Intermediarii secundari menționați la alin. (1) mențin condițiile de înregistrare a angajaților și persoanelor din conducerea executivă, implicați în activitatea de distribuție, pe tot parcursul relației contractuale cu aceștia.(3) În cazul agenților, agenților afiliați și agenților auxiliari, înregistrarea ulterioară în registrele altor asigurători pentru distribuția unor produse de asigurare se efectuează cu respectarea condițiilor de înregistrare conform prevederilor art. 14-16, după caz, și conform prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) pct. (iii).(4) Persoana/Persoanele din conducerea executivă, prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. c), răspunde pentru respectarea prevederilor alin. (1) și (2), precum și pentru verificarea modificărilor survenite în datele și informațiile inițiale în baza cărora au fost efectuate înregistrările intermediarilor persoane juridice, inclusiv ale angajaților implicați în activitatea de distribuție.(5) Modificările menționate la alin. (4) sunt operate în registrele proprii ale intermediarilor secundari, de către persoanele desemnate prevăzute la art. 4 alin. (9), și apoi comunicate societății/societăților sau intermediarului principal, după caz, în al/ale cărei/căror/cărui registru/registre sunt înscriși.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea și autorizarea companiilor de brokeraj  +  Articolul 10Prevederi generale privind înregistrarea și acordarea autorizației de funcționare(1) În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, o companie de brokeraj desfășoară activitate de distribuție cu condiția înregistrării în RIP, ca urmare a verificării condițiilor de înregistrare și acordării autorizației de funcționare de către A.S.F., însoțită de aprobările pentru conducerea executivă, administratori și acționarii/asociații semnificativi ai acesteia.(2) Compania de brokeraj transmite solicitarea de autorizare însoțită de documente cu informații privind asociații/acționarii, conducerea executivă, administratorii, persoane fizice și/sau juridice, conform formularului din anexa nr. 3.(3) Compania de brokeraj transmite, la solicitarea A.S.F., în termenele indicate de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile, documente și/sau informații suplimentare privind persoanele fizice și juridice, menționate la alin. (2), precum și alte persoane fizice sau juridice care au legătură directă ori indirectă cu activitatea acestora, dacă cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluării ori dacă documentația prezintă alte deficiențe.(4) A.S.F. decide asupra înregistrării și acordării autorizației de funcționare unei companii de brokeraj, precum și asupra aprobării administratorilor și a conducerii executive ori asupra respingerii solicitării de înregistrare și autorizare, în termen de 90 de zile de la data depunerii documentației complete.(5) În decizia de acordare a autorizației de funcționare este prevăzută data începerii desfășurării activității de distribuție.(6) A.S.F. respinge solicitarea companiei de brokeraj în situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 11.(7) Dacă compania de brokeraj nu transmite documentația completă sau nu transmite documentele modificate sau completate conform solicitărilor A.S.F., în termen de 30 de zile de la data solicitării autorității, A.S.F. respinge solicitarea, prin decizie motivată; documentele depuse nu se restituie.(8) În decizia de respingere sunt prezentate motivele respingerii solicitării de autorizare.(9) În cazul respingerii solicitării de autorizare prevăzute la alin. (2) sau al retragerii documentației de către solicitant, taxa de înregistrare nu se restituie.  +  Articolul 11Condiții de înregistrare și autorizare(1) În aplicarea prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării și acordării autorizației de funcționare de către A.S.F., compania de brokeraj îndeplinește și următoarele condiții:a) este persoană juridică română a cărei denumire nu induce în eroare publicul și cuprinde, în limba română ori într-o limbă de circulație internațională, sintagmele broker de asigurare, broker de reasigurare, broker de asigurare-reasigurare sau companie de brokeraj, după caz;b) prezintă mecanismul de finanțare al capitalului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 236/2018 și dovedește faptul că fondurile utilizate pentru participarea la capital provin din surse licite;c) deține un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe teritoriul statelor membre sau o garanție conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018;d) are ca activitate profesională principală în cadrul obiectului de activitate activitatea de distribuție;e) în incinta sediului social sau principal și, dacă este cazul, a sediilor secundare sau a punctelor de lucru dispune de un spațiu adecvat destinat desfășurării activității de distribuție, în care asigură cel puțin un sistem informatic care să permită desfășurarea activității în condiții optime;f) nu a fost declarată în faliment și nu a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară și/sau de faliment la data solicitării înregistrării;g) asociații/acționarii semnificativi direcți, conducerea executivă și administratorii nu au fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului și cazier fiscal pentru infracțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală;h) persoanele propuse în cadrul conducerii executive îndeplinesc următoarele condiții:(i) au studii superioare și experiență profesională de minimum trei ani în domeniul de activitate al entităților reglementate de A.S.F. și/sau în instituții de credit sau instituții financiare nebancare sau de minimum un an în funcții de conducere în domeniul și/sau instituțiile menționate anterior, cu exceptarea funcțiilor-suport;(ii) dețin competență profesională și probitate morală; condiția nu este îndeplinită în situația în care acestea au fost sancționate cu retragerea aprobării de către A.S.F., BNR sau autorități similare din străinătate, responsabile de supravegherea în domeniul financiar, iar persoanele nu vor fi aprobate pentru o perioadă de 5 ani de la data aplicării sancțiunilor;(iii) nu dețin funcții în cadrul conducerii executive la o altă persoană juridică română sau străină, care desfășoară activități în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, cu excepția celor aflate sub răspunderea proprie, în vederea evitării conflictului de interese;(iv) nu dețin funcții de conducere în domeniul financiar, cu excepția activităților didactice, de cercetare științifică și activităților în cadrul asociațiilor profesionale, în vederea evitării conflictelor de interese;(v) dețin dovada privind îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională pentru membrii din conducerea executivă, în cazul în care intenționează să desfășoară activitate de distribuție;i) administratorii îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care sunt numiți și în conducerea executivă a companiei de brokeraj, aceștia îndeplinesc și condițiile prevăzute la lit. h);j) angajații companiilor de brokeraj, implicați în activitatea de distribuție, îndeplinesc în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), c) și f);k) achită taxa de înregistrare, conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.;l) transmit A.S.F. documentația conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.(2) A.S.F. poate verifica dacă sediul social sau principal al companiei de brokeraj corespunde cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. e).(3) Pe lângă activitatea prevăzută la alin. (1) lit. d), companiile de brokeraj desfășoară una sau mai multe dintre următoarele activități:a) distribuție de:(i) produse de pensii;(ii) produse de investiții de pe piața de capital;(iii) produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică;b) organizare de cursuri de pregătire profesională;c) închirierea de bunuri imobiliare proprii;d) intermediere servicii de asistență rutieră, medicală și alte servicii postvânzare, pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile.(4) Activitățile menționate la alin. (3) se realizează ulterior notificării A.S.F., cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități.(5) Companiile de brokeraj desfășoară activitate de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii, ulterior obținerii avizului A.S.F., conform prevederilor art. 17 și 18.  +  Secţiunea a 3-a Înregistrarea instituțiilor de credit și a firmelor de investiții  +  Articolul 12Prevederi generale privind înregistrarea și acordarea avizului de funcționare(1) În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, o instituție de credit sau o firmă de investiții, în calitate de intermediar principal, desfășoară activitate de distribuție, cu condiția înregistrării în RIP, ca urmare a verificării condițiilor de înregistrare, acordării avizului de funcționare și aprobării de către A.S.F., a persoanei sau persoanelor din conducerea executivă.(2) În vederea înregistrării ca intermediar principal, instituția de credit sau firma de investiții înființează un departament separat, la nivelul sediului principal, în cadrul căruia sunt realizate doar activități de distribuție și desemnează o persoană din conducerea instituției de credit sau firmei de investiții, conform art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018, care are în subordine acest departament și conducerea executivă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. b).(3) Instituția de credit sau firma de investiții transmite solicitarea, însoțită de documente privind conducerea entității și conducerea executivă, menționate la alin. (2), conform formularului din anexa nr. 4.(4) Instituția de credit sau firma de investiții transmite, la solicitarea A.S.F., în termenele indicate de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile, documente și/sau informații suplimentare privind persoanele fizice și juridice, menționate la alin. (3), precum și alte persoane fizice sau juridice care au legătură directă ori indirectă cu activitatea acestora, dacă cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluării ori dacă documentația prezintă alte deficiențe.(5) A.S.F. decide asupra înregistrării și acordării avizului de funcționare, precum și asupra aprobării conducerii executive ori asupra respingerii solicitării de înregistrare, în termen de 90 de zile de la data depunerii documentației complete; în decizia de acordare a avizului de funcționare este prevăzută data de la care intermediarul principal poate începe desfășurarea activității de distribuție.(6) Ulterior obținerii avizului de funcționare, instituțiile de credit și firmele de investiții transmit A.S.F. certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, care conține înscrierea obiectului de activitate conform art. 13 alin. (1) lit. d), în termen de 10 zile de la data obținerii acesteia.(7) A.S.F. respinge solicitarea de înregistrare depusă de o instituție de credit sau o firmă de investiții, în situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 13.(8) Dacă solicitantul nu transmite documentația completă sau nu transmite documentele modificate sau completate conform solicitărilor A.S.F., în termen de 30 de zile de la data solicitării autorității, A.S.F. respinge solicitarea, prin decizie motivată; documentele depuse nu se restituie.(9) În decizia de respingere sunt prezentate motivele respingerii solicitării de acordare a avizului de funcționare.(10) În cazul respingerii solicitării de acordare a avizului de funcționare prevăzute la alin. (3) sau al retragerii documentației de către solicitant, taxa de înregistrare nu se restituie.  +  Articolul 13Condiții de înregistrare(1) În aplicarea prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării și a acordării avizului de funcționare de către A.S.F., instituțiile de credit sau firmele de investiții, în calitate de intermediari principali, îndeplinesc și următoarele condiții:a) sunt persoane juridice române și adaugă la denumirea entității sintagma intermediar principal de asigurări; completarea este obligatorie în documentele emise în relația cu terții în legătură cu activitatea de distribuție, fără a modifica denumirea entităților, înregistrate la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul teritorial;b) au ca obiect de activitate secundar distribuția de asigurări;c) dețin o asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pe teritoriul statelor membre sau o garanție conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018;d) în incinta sediului principal, a sediilor secundare și/sau a punctelor de lucru în care își desfășoară activitatea profesională principală, conform reglementărilor speciale, și în care desfășoară activitate de distribuție, dispun de spații distincte și adecvate pentru desfășurarea activității de distribuție, pentru care asigură cel puțin un sistem informatic care permite administrarea corespunzătoare a activității de distribuție, în condiții optime;e) persoana sau persoanele din conducerea executivă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. b) îndeplinește/îndeplinesc următoarele condiții:(i) are/au studii superioare și experiență profesională de minimum 3 ani în domeniul de activitate al entităților reglementate de A.S.F. și/sau în instituții de credit sau instituții financiare nebancare sau de minimum un an în funcții de conducere în domeniile menționate anterior, cu exceptarea funcțiilor-suport;(ii) nu are/nu au fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului și cazier fiscal pentru infracțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală;(iii) deține/dețin competență profesională și probitate morală; condiția nu este îndeplinită în situația în care acestea au fost sancționate cu retragerea aprobării de către A.S.F., BNR sau autorități similare din străinătate, responsabile de supravegherea în domeniul financiar, iar persoanele nu vor fi aprobate pentru o perioadă de 5 ani de la data aplicării sancțiunilor;(iv) nu deține/nu dețin funcții similare la o altă persoană juridică română sau străină cu același obiect de activitate, în vederea evitării conflictului de interese;(v) deține/dețin dovada privind îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională pentru persoanele din conducerea executivă, în cazul în care intenționează să desfășoară activitate de distribuție.f) angajații implicați în activitatea de distribuție îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), c) și f);g) achită taxa de înregistrare conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.;h) transmit A.S.F. documentația conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.(2) Instituțiile de credit și firmele de investiții transmit A.S.F. numele conducătorului departamentului de distribuție, care face parte din conducere, conform art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018.(3) Pe lângă activitatea prevăzută la alin. (1) lit. d), instituțiile de credit și firmele de investiții, ulterior obținerii avizului de funcționare, pot să desfășoare și activitate de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii, conform prevederilor art. 17 și 18.  +  Secţiunea a 4-a Înregistrarea intermediarilor secundari  +  Articolul 14Cerințe de înregistrare în calitate de intermediar secundar, persoană fizică(1) În aplicarea prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării ca agent sau asistent, persoana fizică, având reședința sau domiciliul ori, după caz, sediul profesional în România, îndeplinește și următoarele condiții:a) este absolventă de liceu, conform documentului de absolvire prevăzut de legislația în vigoare la momentul absolvirii;b) în funcție de regimul fiscal în vigoare, are în obiectul de activitate activitatea de distribuție;c) respectă prevederile art. 10 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 236/2018;d) deține o asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare sau o garanție, conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018;e) nu a fost declarată în faliment la data solicitării înregistrării;f) îndeplinește cerințele privind pregătirea profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări.(2) În vederea înregistrării ca agent auxiliar și asistent auxiliar, persoana fizică îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e) și f) și la art. 2 alin. (5) și deține o asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare sau o garanție, conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018, la un nivel care să reprezinte 75% din valoarea prevăzută la art. 11 alin. (1) din aceeași lege.(3) Îndeplinirea condițiilor de la art. 9 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 236/2018 și de la alin. (1) lit. e) poate fi dovedită printro declarație pe propria răspundere așa cum este prevăzută în anexa nr. 5.(4) Dobândirea calității de intermediar secundar, în cazul persoanelor fizice care sunt înregistrate conform prevederilor O.U.G. nr. 44/2008, este condiționată de îndeplinirea cerințelor de la alin. (1)-(3) și de îndeplinirea unor cerințe speciale, după cum urmează:a) pentru persoana fizică autorizată (PFA):(i) persoana titulară a PFA nu poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează în același domeniu;(ii) PFA desfășoară activitatea de distribuție pentru care este înregistrată în RIS în nume propriu, dar poate angaja până la cel mult 3 persoane, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii, pentru efectuarea activităților-suport sau de administrare sau alte activități în afara activității de distribuție;b) pentru întreprinzătorul persoană fizică, titular al întreprinderii individuale (II):(i) întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu poate cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează în același domeniu;(ii) întreprinderea individuală desfășoară activitatea de distribuție pentru care este înregistrată în RIS în nume propriu, dar poate angaja până la cel mult 8 persoane, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii, pentru efectuarea activităților-suport sau de administrare sau alte activități în afara activității de distribuție;(iii) în cazul decesului titularului întreprinderii individuale, moștenitorii nu pot continua activitatea de distribuție pentru care întreprinderea individuală a fost înregistrată în RIS; continuarea activității este efectuată ulterior dobândirii calității de intermediar secundar pentru noul titular al întreprinderii în condițiile menționate la alin. (1)-(3)c) pentru întreprinderea familială (IF):(i) membrii unei întreprinderi familiale nu pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale și nu pot cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează în același domeniu;(ii) reprezentantul desemnat prin acordul de constituire al întreprinderii familiale desfășoară activitatea de distribuție și este înregistrat în RIS în nume propriu; ceilalți membri ai familiei efectuează activități-suport sau de administrare sau alte activități, cu excepția activității de distribuție.  +  Articolul 15Cerințe de înregistrare în calitate de agent sau asistent, persoană juridică(1) În aplicarea prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării ca agent sau asistent, persoana juridică îndeplinește și următoarele condiții:a) este persoană juridică română și adaugă la denumire, în toate documentele emise în legătură cu activitatea de distribuție, inclusiv în corespondența cu terții, sintagma agent de asigurare sau, după caz, sintagma asistent în brokeraj;b) are în obiectul de activitate activitatea de distribuție;c) deține o asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare sau o garanție, conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018;d) nu a fost declarată în faliment și nu a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară și/sau de faliment la data solicitării înregistrării;e) angajații agentului sau asistentului implicați în activitatea de distribuție respectă prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), c) și f);f) în incinta sediului social sau principal și/sau a sediilor secundare dispune de un spațiu adecvat destinat desfășurării activității de distribuție, în care asigură cel puțin un sistem informatic care permite administrarea contractelor de asigurare, în condiții optime.(2) Persoana sau persoanele din conducerea executivă definită la art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. c) îndeplinește/îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), c), e) și f).(3) Îndeplinirea condițiilor de la art. 9 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 236/2018 și de la alin. (1) lit. e) poate fi dovedită printro declarație pe propria răspundere așa cum este prevăzută în macheta nr. 4 din anexa nr. 3.  +  Articolul 16Cerințe de înregistrare în calitate de agent afiliat, agent auxiliar sau asistent auxiliar, persoană juridică(1) În aplicarea prevederilor art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării ca agent afiliat, agent auxiliar sau asistent auxiliar, după caz, persoana juridică îndeplinește și următoarele condiții:a) este persoană juridică română și adaugă la denumire, în toate documentele emise în legătură cu activitatea de distribuție, inclusiv în corespondența cu terții, sintagma agent afiliat, agent auxiliar sau asistent auxiliar, fără a modifica denumirea înregistrată la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul teritorial;b) are ca activitate profesională secundară în cadrul obiectului de activitate activitatea de distribuție;c) în cazul agentului afiliat, îndeplinește cerințele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f);d) în cazul agentului auxiliar și asistentului auxiliar, îndeplinește cerințele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. d)-f) și deține o asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare sau o garanție, conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018, la un nivel care să reprezinte 75% din valoarea prevăzută la art. 11 alin. (1) din aceeași lege;e) angajații agentului afiliat, agentului auxiliar și asistentului auxiliar implicați în activitatea de distribuție respectă prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), c) și f).(2) Persoana sau persoanele din conducerea executivă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. c) îndeplinește/îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), c), e) și f).(3) Îndeplinirea condițiilor de la art. 9 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 236/2018 și de la alin. (1) lit. e) poate fi dovedită printro declarație pe propria răspundere așa cum este prevăzută în macheta nr. 4 din anexa nr. 3.  +  Capitolul III Activitățile intermediarilor principali și secundari  +  Secţiunea 1 Crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii  +  Articolul 17Prevederi generale(1) Intermediarii principali care intenționează să creeze produse de asigurare în asociere cu asigurătorii notifică intenția la A.S.F., cu respectarea cerințelor conform prevederilor art. 18 alin. (1).(2) Ulterior notificării intenției prevăzute la alin. (1), intermediarii principali solicită avizarea în calitate de creator de produse de asigurare, conform cerințelor prevăzute la art. 18 alin. (2); crearea unor astfel de produse se poate realiza numai ulterior obținerii avizului A.S.F., conform art. 18 alin. (2).(3) La solicitarea A.S.F., intermediarii principali pun la dispoziție informații sau documente privind respectarea cerințelor prevăzute la art. 18 alin. (1), conform formularului prevăzut în macheta nr. 1 din anexa nr. 6, anterior depunerii solicitării pentru obținerea avizului.(4) În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 236/2018 și ale Regulamentului 2017/2.358, responsabilitatea intermediarilor principali în crearea produselor de asigurare prevăzută la alin. (1) este aceea de a determina în mod independent caracteristicile esențiale și elementele principale ale unui produs de asigurare, cum sunt: suma asigurată, prima de asigurare, costurile, riscurile, piața-țintă, drepturile de compensare și de garantare aferente acestuia, elemente care nu sunt modificate în mod substanțial de asigurătorul care furnizează acoperirea oferită de produsul de asigurare.(5) Orice modificare a cerințelor prevăzute la art. 18 alin. (1) se notifică A.S.F. în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii.  +  Articolul 18Cerințe de avizare(1) La data depunerii notificării A.S.F. conform prevederilor art. 17 alin. (1), intermediarii principali îndeplinesc cerințele prevăzute de Regulamentul 2017/2.358, precum și următoarele cerințe:a) dețin structură proprie sau externalizată, responsabilă cu crearea produselor de asigurare, în cadrul căreia se stabilește, pune în aplicare și revizuiește procesul de aprobare a produselor, acordurile de distribuție a produselor și se verifică în permanență respectarea acestor procese la nivel intern, precum și respectarea prevederilor Regulamentului 2017/2.358;b) persoana responsabilă de coordonarea structurii prevăzute la lit. a) deține aptitudini, cunoștințe și experiență de minimum 3 ani în domeniul asigurărilor;c) elementele prevăzute la lit. a) și b) sunt aprobate de conducerea executivă.(2) În vederea obținerii avizului A.S.F., intermediarii principali îndeplinesc următoarele cerințe:a) respectă cerințele prevăzute la alin. (1);b) prezintă proiectul de acord cu asigurătorul, însoțit de un plan de afaceri, în cadrul căruia sunt descrise obligațiile părților în conformitate cu cerințele aplicabile cocreatorilor de produse de asigurare menționate la art. 17 alin. (4);c) persoana responsabilă prevăzută la alin. (1) lit. b) documentează modalitatea prin care demonstrează înțelegerea produselor de asigurare comercializate, interesele, obiectivele și caracteristicile clienților aparținând pieței-țintă;d) achită taxa de analiză conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.;e) depun la A.S.F. documentația conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 machetele nr. 1 și 2.(3) A.S.F. acordă avizul de creator de produse de asigurare, în termen de 45 de zile de la data depunerii documentației complete, conform prevederilor alin. (2); avizul emis de A.S.F. prevede și data de la care intermediarul principal în asociere cu asigurătorul poate lansa produsul pe piață.(4) Solicitările conform alin. (1) și (3) se pot depune la A.S.F. în același timp dacă sunt îndeplinite cerințele și depuse toate documentele conform alin. (2).(5) În cazul în care solicitarea intermediarului principal se realizează conform alin. (4), A.S.F. decide asupra acordării avizului prevăzut la alin. (2) ori respinge solicitarea, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentației complete; în avizul acordat este prevăzută și data de la care intermediarul principal în asociere cu asigurătorul poate lansa produsul pe piață.(6) Ulterior obținerii avizului A.S.F., intermediarii principali mențin condițiile inițiale de avizare; orice modificare a acestora este supusă aprobării A.S.F.  +  Secţiunea a 2-a Activitatea de distribuție pe teritoriul altor state membre  +  Articolul 19Libertatea de a presta servicii(1) Intermediarii principali și secundari, persoane fizice sau juridice române, înregistrați la A.S.F., care intenționează să desfășoare activitate de distribuție pe teritoriul altor state membre conform art. 19 din Legea nr. 236/2018, informează A.S.F. și transmit documentația prevăzută în macheta nr. 1 din anexa nr. 7.(2) În termen de 30 de zile de la primirea informării și a documentației prevăzute la alin. (1), A.S.F. informează intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare conform art. 6 alin. (4) din Legea nr. 236/2018.  +  Articolul 20Dreptul de stabilire(1) Intermediarii principali sau secundari, persoane fizice sau juridice române, înregistrați la A.S.F., care intenționează să desfășoare activitate pe teritoriul altor state membre conform art. 21 din Legea nr. 236/2018, informează A.S.F. și transmit documentația prevăzută în macheta nr. 2 din anexa nr. 7.(2) A.S.F. poate respinge solicitarea privind extinderea activității menționate la alin. (1) dacă intermediarii principali nu dețin fonduri proprii pozitive la data ultimei raportări financiare transmise către A.S.F.(3) În termen de 30 de zile de la primirea informării și a documentației prevăzute la alin. (1), A.S.F. informează intermediarii principali sau secundari, conform art. 6 alin. (9) din Legea nr. 236/2018.  +  Articolul 21Prevederi comune(1) Intermediarii principali sau secundari, înregistrați la A.S.F., care intenționează să desfășoare activitate de distribuție pe teritoriul altor state membre conform art. 19 și 20, ulterior primirii informării prevăzute la art. 19 alin. (2) și art. 20 alin. (2), verifică pe site-ul EIOPA legislația privind interesul general aplicabilă în statul sau statele membre în care intenționează să își desfășoare activitatea; în acest caz, intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare respectă legislația aplicabilă în statul sau statele membre respectiv(e).(2) Notificarea către A.S.F. a intenției de a desfășura activitate de distribuție pe teritoriul altor state membre în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii, după caz, de către intermediarii secundari, persoane fizice și juridice, este însoțită de acordul societăților care i-au înregistrat în RIS și care au notificat A.S.F. pentru desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire sau libertății de a presta servicii în statul sau statele membre respectiv(e).  +  Secţiunea a 3-a Menținerea înregistrării intermediarilor principali  +  Articolul 22Companiile de brokeraj(1) Ulterior înregistrării în RIP și obținerii autorizației de funcționare, condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) sunt îndeplinite pe toată perioada de funcționare a companiei de brokeraj.(2) Orice modificare survenită în îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) se aprobă de către A.S.F., iar documentele rezultate se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul teritorial ulterior aprobării.(3) Solicitările de aprobare prevăzute la alin. (2) sunt însoțite de dovada plății taxei conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.(4) Dovada privind înregistrarea documentelor la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul teritorial se transmite A.S.F. în termen de 10 zile de la data obținerii acesteia.(5) Prin excepție de la alin. (2), sunt supuse aprobării A.S.F. modificările capitalului social și/sau modificările structurii acționariatului/asociaților unei companii de brokeraj, cu excepția acționarilor/asociaților deja aprobați de A.S.F. care nu și-au modificat încadrarea participației deținute în cadrul capitalului social ca fiind participație calificată.(6) Dacă compania de brokeraj nu transmite documentația completă sau nu transmite documentele modificate sau completate conform solicitărilor A.S.F., în termen de 30 de zile de la data solicitării autorității, A.S.F. respinge solicitarea, prin decizie motivată; documentele depuse nu se restituie.(7) În cazul respingerii prevăzute la alin. (6) sau al retragerii solicitării, taxa nu se restituie.(8) În cazul prelungirii valabilității contractului de închiriere sau comodat pentru sediul social, compania de brokeraj informează A.S.F. asupra modificărilor survenite, în termen de maximum 5 zile de la data adoptării hotărârii.(9) Condițiile solicitate asociaților sau acționarilor semnificativi direcți și/sau indirecți, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. g), se aplică inclusiv persoanelor fizice și juridice care dobândesc ulterior această calitate.(10) Condițiile solicitate conducerii executive și administratorilor, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h) și i), se aplică inclusiv persoanelor fizice și juridice care dobândesc ulterior această calitate; compania de brokeraj solicită aprobarea A.S.F. pentru aceste persoane și depune documentația conform machetei nr. 1 lit. A pct. 3 și 7, lit. C și D din formularul prevăzut în anexa nr. 3, cu 90 de zile înaintea expirării mandatului, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018.(11) În hotărârea asociaților/acționarilor companiei de brokeraj, privind numirea în funcție a persoanelor menționate la alin. (10), se prevede în mod expres faptul că exercitarea atribuțiilor aferente funcției respective se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.(12) Compania de brokeraj transmite A.S.F. dovada privind menținerea în vigoare a contractului sau garanției prevăzut(e) la art. 11 alin. (1) lit. c), cu respectarea sumelor asigurate actualizate conform prevederilor legale, numai la adresa electronică publicată pe site-ul A.S.F.(13) Fără a duce atingere alin. (2), asociații/acționarii, administratorii și conducerea executivă actualizează datele și informațiile de identificare a persoanelor fizice și juridice, care nu mai sunt conforme cu realitatea, și transmit A.S.F. documentele respective, așa cum sunt prevăzute la lit. B, C și D din macheta nr. 1 din anexa nr. 3, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.(14) În cazul încetării raporturilor contractuale dintre o persoană aprobată din conducerea executivă și compania de brokeraj, acea persoană notifică documentat A.S.F. în termen de 10 zile de la data încetării activității; neîndeplinirea acestei obligații poate conduce la respingerea oricărei solicitări ulterioare de aprobare, pentru o perioadă de 3 ani.(15) În cazul vacantării poziției administratorului și/sau conducerii executive, compania de brokeraj transmite A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activității, numele, funcția persoanei/persoanelor respective și documente din care să rezulte data încetării desfășurării activității.(16) În situația vacantării din motive neimputabile companiei de brokeraj, propunerea unei/unor persoane pentru ocuparea poziției/pozițiilor vacantate, menționate la alin. (15), și depunerea documentației complete pentru obținerea aprobării A.S.F. se efectuează în maximum 90 de zile de la data vacantării, termen care nu este întrerupt, suspendat sau depășit prin completarea sau modificarea documentației, în cazul în care aceasta este incompletă. Aprobarea A.S.F. se acordă în maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete.(17) În situația și pe perioada vacantării simultane a poziției administratorului și a conducerii executive, distribuția contractelor de asigurare/reasigurare noi nu este permisă, această activitate putând fi reluată doar ulterior aprobării A.S.F.(18) În cazul vacantării conducerii executive, până la data aprobării de către A.S.F. a unei noi conduceri executive, atribuțiile acesteia pot fi preluate, în termenul prevăzut la alin. (16), de către administrator, cu aprobarea adunării generale a asociaților/acționarilor.(19) Pe parcursul desfășurării activității companiilor de brokeraj, A.S.F. poate verifica dacă cerințele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. e) sunt respectate în continuare.(20) În situația în care, într-o perioadă de 6 luni consecutiv, companiile de brokeraj nu încep desfășurarea activității de distribuție, acestea sunt sancționate conform art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018.(21) Persoana/Persoanele din conducerea executivă a companiei de brokeraj respectă prevederile privind îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări.(22) În cazul în care persoana din conducerea executivă nu mai deține aprobarea A.S.F. pentru această funcție, calitatea de distribuitor a persoanei respective se pierde, iar codul RAF al acesteia devine inactiv și este radiat din RIS de compania de brokeraj.  +  Articolul 23Instituțiile de credit și firmele de investiții(1) Ulterior înregistrării în RIP și obținerii avizului de funcționare, condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1) sunt îndeplinite pe toată perioada de desfășurare a activității de distribuție de către instituțiile de credit sau firmele de investiții.(2) Orice modificare survenită în îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) se supune aprobării A.S.F.(3) În situația modificării informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 236/2018, aprobarea A.S.F. este acordată ulterior prezentării dovezilor privind respectarea dispozițiilor legale speciale care reglementează activitățile principale.(4) Solicitările de aprobare sunt însoțite de dovada plății taxei conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.(5) Dovada privind înregistrarea modificărilor menționate la alin. (2) se transmite A.S.F. în termen de 5 zile de la data efectuării acestora sau de la data obținerii aprobării BNR, după caz.(6) Dacă instituția de credit sau firma de investiții nu transmite documentația completă sau nu transmite documentele modificate sau completate conform solicitărilor A.S.F., în termen de 30 de zile de la data solicitării autorității, A.S.F. respinge solicitarea, prin decizie motivată; documentele depuse nu se restituie.(7) În cazul respingerii prevăzute la alin. (6) sau al retragerii solicitării, taxa nu se restituie.(8) Condițiile solicitate conducerii executive, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e), se aplică inclusiv persoanelor fizice care dobândesc ulterior această calitate; instituția de credit sau firma de investiții solicită aprobarea A.S.F. pentru aceste persoane și depune documentația conform machetei nr. 1 lit. A pct. 3 și lit. B din formularul prevăzut în anexa nr. 4, cu 90 de zile înaintea expirării aprobării A.S.F.(9) În decizia de numire în funcție a persoanelor menționate la alin. (8) se prevede în mod expres faptul că exercitarea atribuțiilor aferente funcției respective se face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.(10) Fără a duce atingere alin. (2), persoanele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) actualizează datele și informațiile de identificare, care nu mai sunt conforme cu realitatea și transmit A.S.F. documentele respective, așa cum sunt prevăzute la punctul B din macheta nr. 1 din anexa nr. 4, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea respectivă.(11) Instituțiile de credit și firmele de investiții transmit A.S.F. dovada privind menținerea în vigoare a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională sau a garanției prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c), cu respectarea sumelor asigurate actualizate conform prevederilor legale, la adresa electronică publicată pe site-ul A.S.F.(12) Persoana sau persoanele din conducerea executivă notifică A.S.F., documentat, în termen de 10 zile de la data încetării, în cazul în care:a) încetează relațiile contractuale cu instituțiile de credit sau firmele de investiții;b) încetează să mai exercite această/aceste funcție/funcții în cadrul instituțiilor de credit sau firmelor de investiții.(13) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (12) poate conduce la respingerea oricărei solicitări ulterioare de aprobare, pentru o perioadă de 3 ani.(14) În termen de 10 zile de la data vacantării poziției deținute de o persoană din conducerea executivă, instituția de credit sau firma de investiții transmite A.S.F. numele, funcția persoanei respective și documente din care să rezulte data încetării desfășurării activității.(15) În situația vacantării din motive neimputabile instituțiilor de credit și firmelor de investiții, propunerea unei/unor persoane pentru ocuparea poziției/pozițiilor vacantate menționate la alin. (14) și depunerea documentației complete pentru obținerea aprobării A.S.F. se efectuează în maximum 90 de zile de la data vacantării, termen care nu este întrerupt, suspendat sau depășit prin completarea sau modificarea documentației. Aprobarea A.S.F. se acordă în maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete.(16) Până la data aprobării de către A.S.F. a unei noi conduceri executive, atribuțiile acesteia pot fi preluate, în termenul prevăzut la alin. (15), de către persoana fizică din conducerea distribuitorilor responsabilă de activitatea de distribuție, conform art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018.(17) Pe perioada vacantării conducerii executive, instituția de credit sau firma de investiții poate distribui contracte noi de asigurare, în termenul prevăzut la alin. (12); ulterior expirării termenului de 10 zile, acestora le este interzisă distribuția de contracte noi de asigurare până la primirea aprobării A.S.F pentru o nouă persoană.(18) Pe parcursul desfășurării activității, A.S.F. poate verifica îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c).(19) În situația în care, într-o perioadă de 6 luni consecutiv, instituțiile de credit sau firmele de investiții nu încep desfășurarea activității, acestea sunt sancționate conform art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018.(20) Persoana/Persoanele din conducerea executivă a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții respectă prevederile privind îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări.(21) În cazul în care persoana din conducerea executivă nu mai deține aprobarea A.S.F. pentru această funcție, calitatea de distribuitor a persoanei respective se pierde, iar codul RAF al acesteia devine inactiv și este radiat din RIS de instituția de credit sau firma de investiții.  +  Secţiunea a 4-a Cerințe organizatorice și raportări  +  Articolul 24Cerințe organizatorice pentru societăți și intermediarii principali(1) Societățile și intermediarii principali desfășoară activitate de distribuție numai la:a) sediile principale sau secundare ale acestora ori, după caz, ale agenților sau agenților auxiliari persoane juridice, respectiv asistenților sau asistenților auxiliari persoane juridice;b) sediile principale sau secundare ale clienților sau potențialilor clienți persoane juridice sau în alte locații agreate cu clienții;c) domiciliul sau, după caz, reședința clienților sau potențialilor clienți persoane fizice sau în alte locații agreate cu clienții.(2) Este interzisă distribuția stradală în locații improvizate și/sau mobile și în alte locații față de cele prevăzute la alin. (1).(3) Intermediarii principali pot să își promoveze serviciile proprii oferite prin intermediul tuturor canalelor de comunicare, cu respectarea legislației naționale privind forma și conținutul mijloacelor de publicitate, în vederea protejării interesului public.(4) Companiile de brokeraj pot fructifica ori investi capitalul social, veniturile realizate din activitatea de distribuție, precum și rezervele de capital în bunuri mobile ori imobile, precum depozite bancare, acțiuni, obligațiuni, alte titluri de valori mobiliare, imobile destinate activității proprii sau închirierii.(5) Veniturile companiilor de brokeraj din activitatea de închiriere a imobilelor pot reprezenta până la 50% din veniturile aferente activității de distribuție.(6) În cazul în care A.S.F. consideră necesar, societățile și intermediarii principali asigură contactul cu intermediarii secundari cu care colaborează în cadrul procesului de supraveghere, inclusiv în timpul acțiunii de control.(7) În vederea evaluării situației financiare stabile conform prevederilor art. 11 alin. (6) din Legea nr. 236/2018 și pentru prezentarea garanțiilor prevăzute la art. 11 alin. (7) din aceeași lege, asigurătorii își stabilesc politici și/sau proceduri proprii, luând în considerare următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:a) fonduri/capitaluri proprii pozitive ale intermediarilor persoane juridice;b) depunerea primelor de asigurare fără întârzieri repetate.(8) Intermediarilor principali le sunt interzise următoarele practici:a) oferirea, negocierea ori distribuția de produse de asigurare prin metoda de vânzare piramidală sau alte metode similare;b) condiționarea participării unei persoane la cursuri de instruire/seminare de specialitate privind încheierea de asigurări, în nume propriu ori pentru alți membri ai familiei;c) propunerea adresată unei persoane care are ca finalitate câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate prin adeziuni sau înscrise pe anumite liste;d) publicitatea înșelătoare, informațiile care induc în eroare, promisiunile false sau prezentarea eronată a unor materiale având drept scop recrutarea de noi colaboratori sau potențiali clienți în vederea realizării unor campanii ulterioare în domeniul asigurărilor-reasigurărilor.(9) Societățile aprobă, aplică și revizuiesc periodic proceduri interne adecvate privind:a) înregistrarea intermediarilor secundari și monitorizarea cerințelor de menținere a înregistrării aplicabile acestora;b) pregătirea profesională și buna reputație a angajaților proprii.(10) Asigurătorii instituie, aplică, mențin și revizuiesc politici eficiente și/sau proceduri privind:a) procesul de aprobare a fiecărui produs, proporțional și adecvat naturii acestuia, și/sau a ajustărilor semnificative ale produselor existente;b) conflictele de interese, adaptate la dimensiunea și modul lor de organizare, precum și la natura, anvergura și complexitatea activității lor;c) remunerarea pentru activitatea de distribuție, atât pentru personalul propriu, cât și pentru intermediari;d) stimulentele și regimurile de stimulente acordate în activitatea de distribuție;e) evaluarea caracterului adecvat și evaluarea caracterului corespunzător, conform art. 27 din Legea nr. 236/2018, standardele și cerințele care trebuie respectate pentru obținerea informațiilor necesare pentru fiecare din aceste evaluări și pentru derularea evaluărilor;f) soluționarea amiabilă a litigiilor dintre aceștia și intermediari, intermediari de asigurări auxiliare și contractanți, care cuprinde cel puțin:(i) obligativitatea înregistrării și a formulării de răspunsuri la solicitările primite de societate sau, după caz, de către intermediarii principali și secundari persoane juridice;(ii) termenul de răspuns.g) respectarea legislației privind protecția consumatorilor, în special din perspectiva definirii contractelor utilizate pentru fiecare produs sau serviciu oferit clienților și a conduitei în relația cu aceștia.(11) Funcția prevăzută la art. 11 alin. (9) din Legea nr. 236/2018 asigură inclusiv aplicarea corespunzătoare a politicilor și procedurilor prevăzute la alin. (9).(12) Registrul prevăzut la art. 11 alin. (10) din Legea nr. 236/2018 conține inclusiv documente relevante în legătură cu aplicarea alin. (10).(13) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (25) din Legea nr. 236/2018, societățile și intermediarii principali instituie reguli și proceduri interne care să permită raportarea internă de către angajații acestora și intermediarii secundari cu care colaborează a încălcărilor efective sau potențiale ale prevederilor Legii nr. 236/2018 și ale normelor de aplicare ale acesteia, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom.(14) În sensul prevederilor alin. (13) se consideră că pentru a îndeplini cerința constituirii unui canal specific, independent și autonom, societățile și intermediarii principali înființează și administrează o adresă de poștă electronică, la care au acces toți angajații acestora, și prin intermediul căreia aceștia pot transmite intern raportări de încălcări ale prevederilor legale.  +  Articolul 25Cerințe organizatorice pentru intermediarii secundari(1) Ulterior înregistrării intermediarilor secundari, persoane fizice și juridice, în RIS, cerințele prevăzute la art. 14-16 sunt îndeplinite pe toată perioada de desfășurare a activității de distribuție.(2) Modificările cerințelor prevăzute la art. 14-16 sunt comunicate asigurătorilor sau intermediarilor principali, după caz, în vederea verificării și avizării acestora.(3) Cerințele de aprobare prevăzute pentru conducătorul/ conducătorii executiv/executivi al/ai intermediarilor secundari, în vederea înregistrării intermediarului secundar, persoană juridică, prevăzute la art. 14 alin. (2) și art. 15 alin. (2), se aplică inclusiv persoanelor fizice și juridice care dobândesc ulterior această calitate.(4) Activitatea de distribuție în calitate de intermediar secundar, persoană fizică sau juridică, inclusiv prin angajați, se poate desfășura numai la:a) sediile principale sau secundare ale clienților ori ale potențialilor clienți persoane juridice;b) domiciliul sau, după caz, reședința clienților ori a potențialilor clienți persoane fizice sau în alte locații agreate cu aceștia;c) sediile principale și/sau secundare ale acestora sau ale societăților și intermediarilor principali cu care aceștia colaborează.(5) Este interzisă distribuția stradală în locații improvizate și/sau mobile, în alte locații față de cele prevăzute la alin. (4).(6) Intermediarii secundari pot să promoveze produsele și serviciile oferite prin intermediul tuturor canalelor de comunicare, cu respectarea legislației naționale privind forma și conținutul mijloacelor de publicitate, în vederea protejării interesului public.  +  Articolul 26Raportări ale companiilor de brokeraj(1) Companiile de brokeraj transmit A.S.F. raportările și informațiile solicitate în vederea desfășurării procesului de monitorizare și supraveghere, cu respectarea termenelor de transmitere a acestora către A.S.F.(2) Companiile de brokeraj se înregistrează ca utilizatori în aplicația ASF-EWS, în baza formularului de înregistrare publicat pe site-ul A.S.F.(3) Raportările transmise de către companiile de brokeraj, privind primele de asigurare distribuite, conțin informații care corespund evidenței tehnico-operative, iar raportarea privind veniturile realizate din activitatea de distribuție corespunde evidenței financiar-contabile.(4) Companiile de brokeraj transmit, la solicitarea A.S.F., în termenele indicate de aceasta, informații și documente necesare în vederea clarificării aspectelor rezultate din analiza raportărilor, inclusiv date și documente care stau la baza înregistrărilor în contabilitate și în evidența tehnico-operativă.(5) Raportările se transmit în format electronic în aplicația ASF-EWS, conducerea executivă își asumă realitatea și exactitatea informațiilor și datelor încărcate în aplicație și rămâne răspunzătoare pentru acestea.(6) Concomitent cu transmiterea raportărilor, conducerea executivă transmite, electronic, o adresă cu informații cu privire la colaborarea cu intermediari exceptați în perioada de raportare, dacă este cazul.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (5), raportările semestriale și anuale prevăzute la alin. (8) lit. a) pct. (i) și lit. b) sunt transmise de companiile de brokeraj în format electronic, în aplicația ASF-EWS, dar și pe hârtie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(8) Companiile de brokeraj transmit A.S.F. următoarele raportări:a) raportări anuale:(i) situațiile financiare anuale, conform reglementărilor contabile în vigoare;(ii) raportări referitoare la auditarea sistemelor informatice, conform reglementărilor în vigoare privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice;b) raportări semestriale: >raportări contabile, conform reglementărilor contabile în vigoare;c) raportări trimestriale:(i) raportarea privind activitatea de distribuție, conform anexei nr. 8;(ii) raportarea privind activitatea de distribuție pe teritoriul altor state membre, conform machetelor nr. 3 și 4 din anexa nr. 9, pentru companiile de brokeraj care au notificat extinderea activității de distribuție;(iii) raportarea privind situația veniturilor totale obținute de companiile de brokeraj, conform anexei nr. 10;(iv) raportarea privind situația activelor și pasivelor bilanțiere deținute de companiile de brokeraj, conform anexei nr. 11;(v) raportarea privind situația datoriilor și a creanțelor din activitatea de distribuție, conform anexei nr. 12;(vi) raportarea privind taxa de funcționare pentru activitatea de distribuție și situațiile rectificative aferente, conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.(9) Raportările menționate la alin. (8), cu excepția celor de la lit. a) pct. (ii), lit. b) și lit. c) pct. (ii)-(v), sunt transmise la A.S.F. și de intermediarii de asigurări care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.(10) Fără a aduce atingere termenelor prevăzute la art. 28 alin. (1), în situația în care, într-o perioadă de 6 luni consecutiv, companiile de brokeraj nu au transmis nicio raportare către A.S.F., acestea sunt sancționate conform art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018.(11) Raportarea prevăzută la alin. (8) lit. c) pct. (ii) include și activitatea desfășurată de către intermediarii secundari care au notificat la A.S.F. desfășurarea activității de distribuție pe teritoriul altor state membre, sub răspunderea companiilor de brokeraj.  +  Articolul 27Raportări ale instituțiilor de credit și firmelor de investiții(1) Instituțiile de credit și firmele de investiții, în calitate de intermediari principali, transmit A.S.F. informațiile solicitate în vederea desfășurării procesului de monitorizare și supraveghere, cu respectarea termenelor de transmitere a acestora către A.S.F.(2) Instituțiile de credit și firmele de investiții respectă prevederile menționate la art. 26 alin. (2)-(6).(3) Instituțiile de credit și firmele de investiții transmit A.S.F. următoarele raportări:a) raportări anuale referitoare la auditarea sistemelor informatice, conform reglementărilor în vigoare privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate în activitatea de distribuție de asigurări;b) raportări trimestriale:(i) raportarea privind activitatea de distribuție, conform anexei nr. 8;(ii) raportarea privind activitatea de distribuție pe teritoriul altor state membre, conform machetelor nr. 3 și 4 din anexa nr. 9, pentru instituțiile de credit și firmele de investiții care au notificat, în calitate de intermediari principali, extinderea activității de distribuție;(iii) raportarea privind situația veniturilor obținute din activitatea de distribuție, conform anexei nr. 10;(iv) raportarea privind situația datoriilor și a creanțelor din activitatea de distribuție, conform anexei nr. 12;(v) raportarea privind taxa de distribuție și situațiile rectificative aferente, conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.(4) Fără a aduce atingere termenelor prevăzute la art. 29 alin. (1), în situația în care, într-o perioadă de 6 luni consecutiv, instituțiile de credit și firmele de investiții nu au transmis nicio raportare către A.S.F., acestea sunt sancționate conform art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018.(5) Raportarea prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (ii) include și activitatea desfășurată de către intermediarii secundari care au notificat la A.S.F. desfășurarea activității de distribuție pe teritoriul altor state membre, sub răspunderea intermediarilor principali.  +  Articolul 28Raportări ale societăților(1) Societățile respectă în mod similar prevederile aplicabile companiilor de brokeraj menționate la art. 26 alin. (1), (2) și (5) și transmit A.S.F. raportări privind activitatea de distribuție, astfel:a) prin angajați, conform machetei nr. 1 din anexa nr. 13;b) prin comercializare electronică, conform machetei nr. 2 din anexa nr. 13;c) prin intermediari principali, conform machetei nr. 1 din anexa nr. 14;d) prin intermediari secundari, conform machetei nr. 2 din anexa nr. 14;e) prin intermediari exceptați, conform machetei nr. 3 din anexa nr. 14;f) pe teritoriul altor state membre, conform machetelor nr. 1 și 2 din anexa nr. 9, pentru societățile care au notificat extinderea activității de distribuție.(2) Raportările prevăzute la alin. (1) sunt transmise și de societățile care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.(3) Societățile transmit, la solicitarea și în termenele indicate de A.S.F., informații și documente necesare în vederea clarificării aspectelor rezultate din analiza raportărilor.(4) Raportarea prevăzută la alin. (1) lit. f) include și activitatea desfășurată de către intermediarii secundari care au notificat la A.S.F. desfășurarea activității de distribuție pe teritoriul altor state membre, sub răspunderea societăților.  +  Articolul 29Termene de transmitere raportări(1) Companiile de brokeraj transmit raportările prevăzute la art. 26, astfel:a) cele anuale:(i) până la termenul stabilit prin normele metodologice aplicabile companiilor de brokeraj, pentru încheierea exercițiului financiar, pentru situațiile financiare prevăzute la art. 26 alin. (8) lit. a) pct. (i);(ii) conform reglementărilor privind auditarea sistemelor informatice, pentru raportarea prevăzută la art. 26 alin. (8) lit. a) pct. (ii);b) cele semestriale, până la termenul stabilit prin sistemul de raportare contabilă semestrială, pentru raportările prevăzute la art. 26 alin. (8) lit. b);c) cele trimestriale:(i) până în ultima zi a lunii următoare încheierii trimestrului, pentru raportările prevăzute la art. 26 alin. (8) lit. c) pct. (i)-(v);(ii) conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F., pentru raportarea prevăzută la art. 26 alin. (8) lit. c) pct. (vi).(2) Rectificările raportărilor se vor întocmi și transmite la A.S.F. ori de câte ori se constată erori/diferențe față de raportarea inițială, cu excepția rectificărilor raportărilor aferente trimestrului IV, prevăzute la art. 26 alin. (8) lit. c) pct. (i)-(v), care se transmit odată cu situațiile financiare anuale.(3) Instituțiile de credit și firmele de investiții transmit raportările prevăzute la art. 27 astfel:a) cele anuale, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. a);b) cele trimestriale:(i) până în ultima zi a lunii următoare încheierii trimestrului, pentru raportările prevăzute la art. 27 alin. (3) lit. b) pct. (i)-(iv);(ii) conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F., pentru raportarea prevăzută la art. 27 alin. (3) lit. b) pct. (v).(4) Rectificările raportărilor se vor întocmi și transmite la A.S.F. ori de câte ori se constată erori/diferențe față de raportarea inițială, cu excepția rectificărilor raportărilor aferente trimestrului IV, prevăzute la art. 27 alin. (3) lit. b) pct. (i)-(iv), care se transmit la termenul prevăzut la alin. (1) lit. a).(5) Societățile transmit raportările trimestriale, prevăzute la art. 28, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului.(6) Rectificările raportărilor se vor întocmi și transmite la A.S.F. ori de câte ori se constată erori/diferențe față de raportarea inițială, cu excepția rectificărilor raportărilor aferente trimestrului IV, prevăzute la art. 28, care se transmit până la termenul prevăzut pentru trimestrul I al anului următor.  +  Secţiunea a 5-a Radierea înregistrării intermediarilor principali și secundari  +  Articolul 30Suspendarea sau încetarea activității companiei de brokeraj(1) La cererea companiei de brokeraj, A.S.F. aprobă, prin decizie, suspendarea activității acesteia sau, după caz, radierea înregistrării din RIP ca urmare a încetării activității, ulterior:a) primirii hotărârii sau deciziei, după caz, a asociatului/asociaților sau acționarilor companiei de brokeraj, în original, cu menționarea datei de suspendare sau încetare a activității;b) verificării următoarelor:(i) situației notificării clienților cu privire la suspendarea/ încetarea activității;(ii) situației decontărilor cu asigurătorii, inclusiv dovada că asigurătorii au luat cunoștință de intenția companiei de brokeraj;(iii) situației radierii persoanelor din conducerea executivă și a angajaților implicați în activitatea de distribuție, a asistenților și asistenților auxiliari, din registrele proprii și din registrul administrat de A.S.F., conform prevederilor art. 4 alin. (12);(iv) situației la zi a veniturilor din activitatea de distribuție și achitarea taxei de funcționare, calculată conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.(2) A.S.F. radiază compania de brokeraj, conform prevederilor alin. (1) și în condițiile prezentei norme, atât la cerere, cât și în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 236/2018.(3) În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei de retragere a autorizației de funcționare, companiile de brokeraj elimină din denumire sintagma prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a) și din obiectul de activitate activitatea de distribuție.(4) În situația în care o companie de brokeraj radiată conform alin. (2) nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 4 alin. (12), A.S.F. radiază angajații, asistenții și asistenții auxiliari ai acesteia din registrul administrat de A.S.F., fără a aduce atingere art. 28 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 236/2018.  +  Articolul 31Suspendarea sau încetarea activității de distribuție desfășurate de instituțiile de credit și firmele de investiții(1) Prevederile art. 30 alin. (1), (2) și (4) se aplică în mod corespunzător instituțiilor de credit și firmelor de investiții.(2) În termen de 15 zile de la data transmiterii deciziei A.S.F. de retragere a avizului de funcționare, instituția de credit sau firma de investiții elimină, în termen de 5 zile, sintagma intermediar principal de asigurări din denumirea entității, conform art. 13 alin. (1) lit. a), și activitatea de distribuție din obiectul de activitate.  +  Articolul 32Suspendarea sau încetarea activității de distribuție desfășurate de intermediarii secundari(1) Calitatea de intermediar secundar, persoană fizică sau juridică, se pierde, caz în care codul RAF devine inactiv și este radiat din RIS de societatea/societățile sau intermediarul principal, după caz, dacă se află în unul dintre următoarele cazuri:a) nu mai îndeplinește prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 236/2018;b) se află în situațiile prevăzute la art. 35 alin. (8) din Legea nr. 236/2018;c) se află în situația prevăzută la art. 4 alin. (12).(2) În cazul suspendării contractelor de intermediar secundar persoană fizică sau ale angajaților intermediarilor principali sau secundari, inclusiv din motive similare celor de suspendare a contractului individual de muncă, prevăzute la art. 50-52 și art. 54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul este menținut de către societăți și intermediarii principali, conform prevederilor legale sau conform acordurilor cu aceștia; codurile RAF devin inactive în registrele societăților sau registrele intermediarilor principali, după caz, și, implicit, în RIS.(3) Persoanele menționate la alin. (2) prezintă societăților sau intermediarilor principali, în maximum 90 de zile de la data încetării suspendării, dovada respectării condițiilor în vigoare privind desfășurarea activității de distribuție, conform prevederilor art. 13, inclusiv a cerințelor de pregătire profesională aferente anului revenirii în activitate; ulterior verificării acestora, codul RAF este activat din registrele societăților sau registrele intermediarilor principali, după caz, și, implicit, din RIS.(4) În perioada prevăzută la alin. (3), persoana menționată la alin. (2) își desfășoară activitatea în condițiile anterioare intervenirii suspendării numai în cazul unei perioade de suspendare de maximum 3 ani și al îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14.  +  Secţiunea a 6-a Înregistrarea companiilor de brokeraj ca urmare a fuziunii sau divizării  +  Articolul 33Prevederi generale(1) Companiile de brokeraj autorizate notifică A.S.F. cu privire la intenția de a fuziona sau a se diviza și transmit documente privind hotărârea asociaților/acționarilor companiilor de brokeraj implicate în proces, precum și un proiect privind procesul de fuziune sau divizare, cu menționarea, dacă este cazul, a respectării art. 34 alin. (3) și (4).(2) Documentele menționate la alin. (1) sunt însoțite de o adresă semnată de conducerea executivă a părților implicate în fuziune sau divizare, precum și de cererea de retragere a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj absorbite sau divizate care își încetează activitatea.(3) La solicitarea A.S.F., companiile de brokeraj implicate în procesul de fuziune/divizare pun la dispoziție informații sau documente suplimentare celor prevăzute la alin. (1) și (2) privind stadiul și derularea procesului de fuziune sau divizare, inclusiv, în cazul unei acțiuni de control, asigură contactul cu echipele din direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F.(4) De la data notificării către A.S.F. a procesului de fuziune și a depunerii documentației prevăzute la alin. (1) și (2), activitatea de distribuție în sensul încheierii de noi mandate în brokeraj și noi contracte de asigurare este permisă pentru compania de brokeraj absorbită, cu condiția documentării asupra informării prealabile a clienților și potențialilor clienți.(5) Compania de brokeraj absorbantă, în timpul derulării procesului de fuziune prin absorbție, desfășoară activitatea de distribuție fără întrerupere, cu respectarea condițiilor de autorizare, fluxul operațional fiind menținut, în sensul că persoana/persoanele aprobată/aprobate din conducerea executivă rămâne/rămân aceeași/aceleași.(6) Ulterior realizării fuziunii sau divizării, companiile de brokeraj rezultate sunt înregistrate de către A.S.F., după caz, astfel:a) ca urmare a autorizării companiei de brokeraj, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 și depunerea documentației conform formularului prevăzut în anexa nr. 3;b) ca urmare a acordului scris al A.S.F., cu îndeplinirea condițiilor privind menținerea înregistrării intermediarilor principali, conform prevederilor art. 18 alin. (2).(7) În urma analizării documentelor depuse, A.S.F. emite, după caz:a) decizia de autorizare a companiei de brokeraj nouînființate și decizia de retragere a autorizației pentru compania de brokeraj dizolvată, care își încetează activitatea;b) decizia de respingere a companiei de brokeraj rezultate care nu îndeplinește condițiile de autorizare;c) decizia de aprobare a modificărilor rezultate în urma fuziunii sau de respingere a solicitării aprobării modificărilor rezultate în urma fuziunii.(8) Decizia de autorizare a companiei de brokeraj nouînființate și decizia privind retragerea autorizației companiei de brokeraj absorbite sau divizate se emit concomitent și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul IV Elemente privind guvernanța și conduita distribuitorilor  +  Articolul 34Prevederi generale(1) Conducerea societăților și intermediarilor principali răspunde pentru organizarea și monitorizarea proceselor în cadrul acestora, astfel încât să se asigure protejarea drepturilor clienților sau potențialilor clienți, prin administrarea eficientă a riscurilor care pot apărea în relația cu aceștia.(2) Distribuitorii desfășoară activitatea de distribuție în condițiile asigurării unui tratament corect al clienților, respectării cerințelor legale și evitării practicilor incorecte, neloiale, frauduloase sau abuzive.(3) Societățile și intermediarii principali implementează un sistem de management al riscului de conduită, conform principiului proporționalității și al raționamentului calificat.(4) În relațiile cu clienții, distribuitorii au un comportament corect, onest și profesionist, astfel încât să corespundă cel mai bine intereselor clienților și potențialilor clienți și nu recurg la practici înșelătoare sau amăgitoare.(5) Distribuitorii iau întotdeauna în considerare interesele clienților, oferind soluții adecvate nevoilor lor, cu evitarea conflictelor de interese; în cazul identificării unor conflicte de interese, acestea sunt gestionate corespunzător, în așa fel încât drepturile clienților să fie întotdeauna protejate.(6) În ceea ce privește distribuția, în cadrul prezentării unei oferte de produse și/sau servicii, după caz, angajații distribuitorilor prezintă clienților informații complete, oportune, corecte, obiective și reale privind produsul și/sau serviciul propus, pentru a permite clienților să ia o decizie în cunoștință de cauză.(7) Asistența postvânzare pentru clienți asigură faptul că interesele, drepturile și nevoile acestora sunt luate în considerare de către distribuitori pe tot parcursul ciclului de viață al produsului până la finalizarea relațiilor contractuale, prin:a) monitorizarea și revizuirea produselor de asigurare, atât în scopul remedierii eventualelor aspecte care afectează interesele clienților, cât și în scopul îmbunătățirii produselor de asigurare distribuite;b) informarea clienților cu privire la contractele de asigurare aflate în derulare, atât în mod regulat, cât și ad hoc, atunci când apar evenimente semnificative cu privire la acestea;c) implementarea unui proces eficient și rapid de gestionare a daunelor sau de asistență în depunerea cererilor de despăgubire, după caz;d) implementarea unui sistem eficient de gestionare a reclamațiilor conform reglementărilor în vigoare.(8) Satisfacția clienților este monitorizată constant de către creatorii de produse; noile produse și servicii sunt dezvoltate în acord cu necesitățile clienților și potențialilor clienți și cu ariile de îmbunătățire identificate.(9) Creatorii de produse de asigurare instituie și aplică politici și/sau proceduri interne prin care se detaliază aspectele privind conduita adecvată a acestora în relația cu clienții, direct sau prin intermediari, astfel încât aceasta să fie analizată și monitorizată de către aceștia din perspectiva următoarelor aspecte:a) guvernanța, procesele și punctele de control;b) supravegherea și guvernanța produselor de asigurare și conduita profesională în cazul distribuției produselor de investiții bazate pe asigurări;c) personalul și cultura organizațională;d) managementul riscului operațional din perspectiva afectării drepturilor clienților și indicatorii-cheie de risc de conduită.  +  Articolul 35Cerințe privind guvernanța(1) Politicile și/sau procedurile prevăzute la art. 34 alin. (9) lit. a) includ acțiuni referitoare la protecția clienților, inclusiv prin definirea și operaționalizarea unor puncte de control în cadrul proceselor interne.(2) Creatorii de produse implementează procese, conform politicilor și/sau procedurilor interne, care să asigure conduita adecvată în relația cu clienții, incluzând sub acest termen și clienții, și potențialii clienți, atât înainte de semnarea contractului de asigurare, cât și pe parcursul derulării acestuia, și care includ cel puțin următoarele:a) un flux informațional transparent și consistent între clienți și distribuitori;b) acordarea de consultanță clienților și potențialilor clienți în baza evaluării cerințelor și necesităților acestora, astfel încât contractele propuse să fie în concordanță cu acestea;c) identificarea și limitarea practicilor incorecte, frauduloase ale entității și ale angajaților acesteia, precum și a elementelor potențial abuzive sau în detrimentul clienților care pot exista în cadrul contractelor de asigurare;d) evitarea conflictelor de interese în cadrul activității de distribuție a produselor de asigurare;e) implementarea unei culturi organizaționale orientate către protecția clienților.(3) În cadrul sistemului de guvernanță, pentru protejarea drepturilor clienților, societățile asigură cel puțin:a) instituirea proceselor de raportare și stabilirea responsabilităților conducerii societății pentru asigurarea unei conduite adecvate în relația cu clienții;b) măsuri de management al riscului operațional privind protecția clienților și al riscului de conduită;c) preocuparea continuă la nivelul conducerii pentru protejarea drepturilor clienților, atât în elaborarea strategiilor de afaceri, de risc, cât și în cadrul procesului decizional.(4) Conducerea societăților asigură managementul riscului de conduită prin funcțiile de management al riscului și de conformitate cu privire la managementul riscului de conduită din perspectiva protecției clienților.(5) Politicile și/sau procedurile prevăzute la art. 34 alin. (9) lit. b) includ acțiuni referitoare la guvernanța produselor de asigurare și conduita profesională în cazul distribuției produselor de investiții bazate pe asigurări, conform prevederilor Regulamentului 2017/2.358, Regulamentului 2017/2.359 și regulamentelor de modificare a acestora în vigoare.  +  Articolul 36Cerințele privind managementul riscului operațional din perspectiva afectării drepturilor clienților > și indicatorii-cheie de risc de conduită(1) Societățile dispun de procese adecvate pentru identificarea, analizarea și raportarea evenimentelor care ar putea genera riscuri operaționale din perspectiva afectării drepturilor clienților; în acest scop, dezvoltă procese de colectare și monitorizare a evenimentelor respective.(2) În cadrul managementului riscului operațional, societățile elaborează și analizează un set adecvat de scenarii aferente situațiilor de materializare a riscurilor operaționale aferente afectării drepturilor clienților.(3) În cadrul procesului de monitorizare a respectării regulilor de conduită bazate pe riscuri, societățile iau în considerare stabilirea și monitorizarea, la nivel de entitate și al sistemului de distribuție, a unor indicatori-cheie de risc de conduită.(4) Indicatorii de risc asigură un sistem de avertizare timpurie pentru profilul de risc de conduită, permit conducerii societăților să documenteze și să analizeze tendințele, furnizând o perspectivă de viitor și semnalând acțiuni necesare înainte ca riscul să determine o pierdere concretă.(5) Societățile asigură procesul de monitorizare și măsurare prin indicatorii-cheie de risc, identificând pierderile operaționale potențiale cauzate de deficiențele legate de IT, comunicații etc.  +  Articolul 37Angajații, colaboratorii și cultura organizaționalăSocietățile și intermediarii principali dezvoltă o cultură organizațională orientată către client, susținută prin structuri organizatorice adecvate și prin angajați și intermediari cu care colaborează, instruiți, în scopul respectării conduitei și drepturilor clienților, reflectate în:a) viziunea și valorile distribuitorului în legătură cu tratamentul clienților;b) modul în care acțiunile conducerii și comunicarea pe verticală încurajează cultura organizațională de protecție a clienților de către distribuitor;c) existența responsabilităților atribuite angajaților pentru respectarea regulilor de conduită cu privire la protecția clienților;d) includerea acțiunilor de protecție a clienților în cadrul politicilor de remunerare a angajaților responsabili cu distribuția produselor de asigurare și a intermediarilor;e) sistemul de management al performanței și politica de promovare care includ și evaluarea angajaților din perspectiva respectării regulilor de conduită și protecției clienților.  +  Capitolul V Furnizarea informațiilor de către distribuitori  +  Articolul 38Prevederi generale(1) Distribuitorii informează clienții sau potențialii clienți, în conformitate cu prevederile cap. V din Legea nr. 236/2018, în mod clar, corect și accesibil, încă din faza precontractuală, asupra tuturor condițiilor contractului de asigurare.(2) Informațiile privind produsele de asigurare sunt furnizate potențialilor clienți, anterior încheierii contractului de asigurare, prin intermediul documentelor de informare distincte prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) și al altor documente suplimentare, conform prevederilor legale.(3) Documentele de informare care conțin informații-cheie despre produsele de asigurare diferă în funcție de încadrarea produselor în clasele de asigurare prevăzute la secțiunile A, B și C din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015, după cum urmează:a) document de informare standardizat, denumit PID, conform prevederilor Regulamentului 2017/1.469, în cazul în care produsul este încadrat în clasele de asigurări generale prevăzute la secțiunile A și B din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015;b) document de informare standardizat, denumit KID, conform prevederilor Regulamentului 2014/1.286, în cazul în care produsul este încadrat în clasele de asigurări de viață prevăzute la secțiunea C pct. 1 și 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015;c) document de informare privind produsul de asigurare, în cazul în care produsul este încadrat în clasele de asigurări de viață prevăzute la secțiunea C pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015, altul decât cel prevăzut la lit. b), ale cărui elemente sunt detaliate în anexa nr. 15.(4) Documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (3) lit. a) și b) sunt puse la dispoziția potențialilor contractanți prin utilizarea suporturilor prevăzute la art. 15 alin. (2)-(8) și art. 14 alin. (2)-(6) din Legea nr. 236/2018, în funcție de produsul de asigurare.(5) În ceea ce privește documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (3) lit. c), acestea sunt puse la dispoziția potențialilor contractanți pe hârtie sau pe alt suport durabil, inclusiv prin utilizarea unor mijloace de comercializare electronică, într-o modalitate care să permită acestora să ia o decizie în cunoștință de cauză.(6) Documentele precontractuale sunt redactate cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14 alin. (7)-(9) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 și conform prevederilor Regulamentului 2017/1.469 și ale Regulamentului 2014/1.286.(7) Documentele precontractuale, altele decât cele prevăzute la alin. (6), pentru care nu sunt prevăzute cerințe de redactare în alte acte normative sunt elaborate cu respectarea cel puțin a cerințelor de redactare prevăzute la alin. (8).(8) Documentele precontractuale, contractele de asigurare și condițiile de asigurare sunt redactate în scris, vizibil și ușor de citit, cu o mărime a fontului utilizat de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, accesibil și persoanelor cu dizabilități de vedere, cu respectarea prezentului capitol și a principiului documentării; culoarea de fond a hârtiei pe care sunt redactate acestea este în contrast cu cea a fontului utilizat.(9) În cazul în care în documentul cu informații esențiale se utilizează culori, acestea nu diminuează inteligibilitatea informațiilor dacă documentul este imprimat sau fotocopiat în alb/negru.(10) Pentru contractele încheiate la distanță, prevederile alin. (6)-(8) se aplică în cazurile în care clientul a solicitat comunicarea condițiilor și prevederilor contractuale în scris, pe hârtie sau pe orice suport durabil disponibil și accesibil clientului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligații rezultate din semnarea unui contract la distanță sau din acceptarea unei oferte de asigurare la distanță.  +  Articolul 39Informații furnizate clienților sau potențialilor clienți(1) Informațiile sunt furnizate de distribuitorii de asigurări, în limba română, în condițiile prevăzute la art. 38.(2) Distribuitorii informează clienții sau potențialii clienți asupra dreptului acestora de a solicita și alte informații referitoare la contractul de asigurare.  +  Articolul 40Analizarea cerințelor și necesităților clienților și evaluarea caracterului adecvat și corespunzător(1) Evaluarea cerințelor și necesităților clientului sau potențialului client conform art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 conține cel puțin următoarele:a) datele personale ale clienților, fără a exceda scopului prelucrării acestor date;b) opțiunea clientului sau a potențialului client privind tipul sau gama de produse de asigurare;c) alte informații conform dispozițiilor legale, în cazul produselor de asigurare ale căror condiții sunt reglementate conform legislației în vigoare.(2) În plus față de informațiile prevăzute la alin. (1) și în funcție de tipul produsului de asigurare dorit de potențialul client, sunt solicitate acestuia și informații relevante pentru identificarea necesităților privind:a) datele despre situația familială;b) datele despre situația financiară a clienților;c) obiectivele financiare ale clienților;d) informațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) și (4) din Legea nr. 236/2018.(3) Documentul care conține informațiile prevăzute la alin. (1) și, după caz, alin. (2), precum și analiza cerințelor și necesităților clientului realizate de către distribuitorul de asigurări este denumit „Document privind analiza cerințelor și necesităților clienților“, denumit în continuare DNT.(4) DNT este realizat anterior prezentării unor produse de asigurare și propunerii unei soluții financiare/încheierii unui contract de asigurare; un exemplar al DNT este transmis potențialului contractant, iar cel de-al doilea este păstrat de distribuitor.(5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), anterior prezentării produselor de asigurare, distribuitorii prezintă clienților sau potențialilor clienți și opțiunea acestora privind acordarea sau nu a consultanței.(6) În cazul în care clientul sau potențialul client optează pentru neacordarea consultanței, distribuitorul va evalua dacă contractul oferit corespunde DNT; distribuitorului îi este interzisă influențarea clientului sau potențialului client în sensul renunțării la consultanță.(7) Refuzul potențialilor clienți de a furniza informațiile prevăzute la alin. (1) este documentat de către distribuitori; distribuitorii avertizează clienții sau potențialii clienți privind imposibilitatea de a le prezenta un produs de asigurare.(8) În cazul contractelor de asigurare de viață, care fac parte din categoria produselor de asigurare de viață prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 236/2018, distribuitorii respectă prevederile legale privind solicitarea informațiilor și distribuția produselor de asigurare conform Regulamentului 2017/2.359.(9) Anterior încheierii contractului de asigurare de viață prevăzut la alin. (8), distribuitorii prezintă o proiecție a contractului, întocmită în două exemplare și semnată de ambele părți; un exemplar va fi transmis clientului, iar cel de-al doilea se păstrează de către distribuitor.(10) Proiecția prevăzută la alin. (9) cuprinde informații referitoare la situația personală conform alin. (1), la contractul de asigurare, precum tip, durată, frecvență de plată, precum și următoarele informații:a) evoluția sumei asigurate;b) evoluția primelor plătite;c) evoluția valorii contului, pentru polițele de tip unit-linked, sau evoluția contului de participare la profit, pentru polițele tradiționale;d) evoluția valorii de răscumpărare;e) evoluția sumei asigurate reduse;f) costurile de administrare, care vor fi prezentate separat doar dacă structura costurilor permite acest lucru;g) în afara scenariului cu 0% randament, valoarea unităților constantă, prezentarea simultană a încă două scenarii de performanță a randamentelor fondurilor de investiții, unul pesimist și unul optimist;h) o declinare a responsabilității referitoare la garantarea evoluției contractului de asigurare conform proiecției prezentate, în cazul în care nu există garanții.(11) Comunicările periodice prevăzute la art. 27 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 236/2018 sunt furnizate contractanților împreună cu următoarele informații:a) orice modificare a informațiilor prevăzute la art. 38 și în prezentul articol;b) la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informații despre situația bonusurilor și a sumelor reprezentând participarea la profit.  +  Articolul 41Acordarea consultanței(1) Distribuitorii acordă consultanță, ulterior efectuării DNT, în funcție de tipul produselor de asigurare, tipul de client sau potențial client și de tipul de intermediari din care fac parte și în funcție de opțiunea prevăzută la art. 40 alin. (5).(2) Fără a aduce atingere art. 18 și art. 27 alin. (4) din Legea nr. 236/2018, distribuitorii sunt exceptați de la furnizarea consultanței prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 236/2018, în cazul în care potențialii clienți optează pentru renunțarea la acordarea consultanței, pentru următoarele produse de asigurare:a) asigurarea de răspundere civilă auto pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, prevăzută în anexa nr. 1 „Clasele de asigurare“ secțiunea A „Asigurări generale“ pct. 10 din Legea nr. 237/2015, fără a include și răspunderea transportatorului;b) asigurarea de răspundere civilă profesională;c) asigurarea obligatorie a locuințelor;d) asigurarea medicală de călătorie în străinătate;e) alte asigurări impuse de legislația în vigoare;f) asigurările distribuite prin comercializare electronică.(3) Distribuția produselor de asigurare menționate la alin. (2) lit. f) este realizată ulterior îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:a) obținerea confirmării clientului privind opțiunea exprimată de renunțare la acordarea consultanței;b) avertizarea clientului asupra imposibilității distribuitorului de a determina dacă produsul de asigurare vizat de client răspunde cel mai bine necesităților acestuia, chiar dacă produsul este adecvat datelor și informațiilor furnizate pentru completarea DNT-ului.(4) Documentarea cerințelor prevăzute la alin. (3) este realizată conform politicilor și procedurilor proprii ale asigurătorilor și intermediarilor principali, acestea fiind puse la dispoziția A.S.F., la solicitarea acesteia.(5) Distribuitorii aflați în situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) pct. (ii) și (iii) din Legea nr. 236/2018 și care oferă doar un produs de asigurare, chiar dacă acesta aparține unei singure clase de asigurare sau este oferit prin distribuitor de către un singur asigurător, pot acorda consultanță prin recomandarea personalizată a acelui unic produs în funcție de DNT, evaluând caracterul adecvat al produsului.  +  Capitolul VI Comercializarea electronică  +  Articolul 42Prevederi generale(1) Comercializarea electronică se efectuează de către distribuitorii prevăzuți la alin. (2), în special cu respectarea prevederilor art. 14, 15, 25 și 27 din Legea nr. 236/2018, în cazul distribuției produselor de investiții bazate pe asigurări.(2) Pot dezvolta intern și/sau implementa soluții informatice următorii distribuitori:a) asigurători autorizați de A.S.F.;b) intermediarii secundari care reprezintă canalul propriu de distribuție conform art. 3 alin. (3) lit. b);c) intermediarii principali autorizați/avizați de A.S.F.;d) intermediarii secundari care reprezintă canalul propriu de distribuție conform art. 3 alin. (4).(3) Dezvoltarea soluțiilor informatice de către distribuitorii prevăzuți la alin. (2) lit. b) și d) se realizează cu condiția ca acestea să fie verificate de către distribuitorii prevăzuți la alin. (2) lit. a) și c) privind respectarea prevederilor legale, inclusiv privind respectarea măsurilor de identificare a clienților; aceștia răspund pentru desfășurarea activității de distribuție.(4) În cazul distribuitorilor prevăzuți la alin. (2) lit. c) și d), soluțiile informatice dezvoltate de aceștia sunt avizate și de către asigurători conform prevederilor din acordul cu aceștia în cazul intermediarilor principali și/sau, după caz, numai de intermediarul principal pentru intermediarii secundari atunci când acordul cu asigurătorul prevede această posibilitate.(5) Soluțiile informatice prevăzute la alin. (2) sunt realizate cu respectarea cerințelor cu privire la informarea corectă și transparentă a clienților și conțin cel puțin elementele de prezentare, conținut și securitate, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 16.(6) Distribuitorii prevăzuți la alin. (2) care utilizează mediul on-line și mijloacele de comercializare electronică își desfășoară activitatea prin angajați sau prin colaboratori cu contract de agent, agent afiliat, agent auxiliar, asistent sau asistent auxiliar, după caz.(7) Comercializarea electronică desfășurată de intermediarii exceptați se desfășoară prin platformele distribuitorilor prevăzuți la alin. (2) lit. a) sau c), după caz.(8) Fără a aduce atingere alin. (7), comercializarea electronică se poate realiza de intermediarii exceptați și prin funcționalități dezvoltate de către distribuitorii prevăzuți la alin. (2) lit. a) și c), în platformele proprii ale intermediarilor exceptați.(9) Distribuitorii prevăzuți la alin. (2) lit. c) desfășoară activitatea menționată la alin. (8), ulterior obținerii acordului asigurătorilor autorizați în statele membre ale Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în România în baza dreptului de stabilire.(10) Prevederile alin. (5) sunt respectate și de către distribuitorii înregistrați în alte state membre care desfășoară activitate de distribuție în România, în baza libertății de a presta servicii sau a dreptului de stabilire, în cazul în care aceștia comercializează electronic contracte de asigurare.  +  Articolul 43Furnizorii de soluții și/sau aplicații software pentru comercializarea electronică(1) Distribuitorii prevăzuți la art. 42 alin. (2), care încheie contracte de prestări de servicii cu furnizorii de soluții și/sau aplicații software dedicate pentru comercializarea electronică, denumiți în continuare furnizori, se asigură că aceștia îndeplinesc cel puțin următoarele condiții:a) au în obiectul de activitate activitatea aferentă codului CAEN 6201 „Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client)“ ori au un obiect de activitate echivalent, dacă acești furnizori de soluții și/sau aplicații software sunt entități legale din alte state membre sau din state terțe;b) respectă prevederile legale privind operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.(2) Contractele de prestări de servicii încheiate între distribuitorii prevăzuți la alin. (1) și furnizori produc efecte și permit distribuitorilor utilizarea soluțiilor informatice și accesul la emiterea electronică a contractelor de asigurare, atât timp cât aceștia au dreptul legal și/ori contractual să emită contracte de asigurare și nu au interdicție sau nu li s-a suspendat dreptul de a emite contracte de asigurare ca urmare a unei decizii emise de A.S.F.(3) Distribuitorii prevăzuți la art. 42 alin. (2) care încheie contracte de prestări servicii cu furnizori răspund pentru respectarea de către aceștia a prevederilor prezentei norme și a prevederilor legale privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F.(4) Prevederile prezentului articol se aplică și distribuitorilor înregistrați în alte state membre care desfășoară activitate de distribuție în România, în baza dreptului de stabilire, în cazul în care aceștia încheie contracte cu furnizorii de soluții și/sau aplicații software menționați la alin. (1).  +  Articolul 44Persoanele cu drept de utilizare și acces(1) Accesul la modul de utilizare a soluțiilor informatice și/sau de emitere a contractelor de asigurare se efectuează pe bază de credențiale securizate, după cum urmează:a) în cazul distribuitorilor prevăzuți la art. 42 alin. (2) lit. a), doar pentru angajații care desfășoară activitate de distribuție și care dețin cod RAF, după caz;b) în cazul distribuitorilor prevăzuți la art. 42 alin. (2) lit. b), c) și d), doar pentru angajații care desfășoară activitate de distribuție și/sau distribuitorii care dețin cod RAF, după caz.(2) Distribuitorii prevăzuți la art. 42 alin. (2) mențin o evidență securizată a persoanelor menționate la alin. (1) și, dacă este cazul, o evidență a persoanelor cu drept de acces la modul de utilizare a soluțiilor informatice din partea furnizorului, care să conțină cel puțin următoarele date:a) în cazul persoanelor fizice:(i) numele, prenumele și CNP-ul;(ii) codul RAF;b) în cazul persoanelor juridice:(i) denumirea intermediarilor secundari;(ii) codul RAJ;(iii) lista cu angajații, ale căror date sunt incluse la lit. a);c) în cazul furnizorilor:(i) denumirea furnizorului de soluții și/sau aplicații software;(ii) lista cu angajații, ale căror date sunt incluse la lit. a) pct. (i).(3) Persoanele menționate la alin. (1) răspund pentru înaintarea ofertei/încheierea contractului de asigurare, pentru toate erorile, greșelile și omisiunile care le sunt imputabile, înregistrate din utilizarea soluției respective.(4) În realizarea de oferte comparative pentru minimum două contracte de asigurare, persoanele cu drept de utilizare iau în calcul cel puțin elementele de comparație enumerate la lit. D din anexa nr. 16.(5) Pentru validarea datelor încărcate de clienți, persoanele cu drept de utilizare respectă prevederile legale incidente privind identificarea clienților, înregistrarea și stocarea datelor.(6) Ofertele finalizate cu emiterea contractului de asigurare prin mijloacele de comercializare electronică se înregistrează automat în software-ul de gestiune și evidență al entităților prevăzute la art. 42 alin. (2), în mod securizat prin mecanisme de asigurare a nerepudierii înregistrării.(7) Structurile de specialitate din cadrul A.S.F. au acces la informațiile și datele prevăzute la alin. (2) și (4).  +  Articolul 45Condiții de procesare a contractelor de asigurare(1) Comanda și emiterea contractelor de asigurare se procesează cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (2).(2) Înainte de încheierea unui contract de asigurare, potențialul client confirmă cel puțin următoarele:a) că datele de identificare sunt reale, conform prevederilor legale privind identificarea clienților;b) că a parcurs și a înțeles DNT;c) că a fost informat privind produsul/produsele de asigurare adecvat/adecvate DNT, i s-au prezentat documentele de informare care conțin informații-cheie despre produsele de asigurare solicitate conform art. 40 alin. (3);d) că a optat și a beneficiat de consultanță anterior alegerii produsului de asigurare;e) dacă este cazul, că a renunțat la acordarea consultanței și că a înțeles avertizarea conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. b).  +  Capitolul VII Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii  +  Articolul 46Dreptul de stabilire(1) Intermediarii și intermediarii de asigurări auxiliare, înregistrați într-un stat membru al Uniunii Europene, pot exercita activitatea de distribuție pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, cu notificarea prealabilă a autorității competente din statul membru de origine.(2) În procesul de notificare, intermediarii prevăzuți la alin. (1) transmit către A.S.F., prin autoritatea competentă din statul membru de origine, informațiile solicitate de autoritatea competentă respectivă, conform formularului de notificare prevăzut în Decizia EIOPA-BoS/18-340 sau conform informațiilor prevăzute în Decizia EIOPA-BoS-17/014, după caz.(3) În cadrul procesului de notificare menționat la alin. (2), A.S.F. poate solicita direct mandatarului intermediarului informații suplimentare privind:a) descrierea structurii organizatorice a sucursalei;b) orice terți cu care va colabora, implicați în activități de distribuție și/sau alte prestări de servicii, pe teritoriul României.(4) Intermediarii autorizați/înregistrați la A.S.F. pot colabora cu asigurătorii și reasigurătorii care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire, astfel:a) intermediarii principali pot colecta prime de asigurare și pot emite note de acoperire în vederea încheierii contractelor de asigurare, în baza împuternicirii primite de la asigurătorii respectivi;b) intermediarii principali distribuie contracte de asigurare, în baza împuternicirii primite de la reasigurătorii respectivi;c) agenții, în baza contractelor de colaborare încheiate cu asigurătorii respectivi, distribuie numai produse de asigurare care nu se află în concurență;d) agenții, în baza contractelor de colaborare încheiate cu reasigurătorii respectivi, distribuie contracte de reasigurare;e) agenții afiliați, în baza contractelor de colaborare încheiate cu asigurătorii respectivi, distribuie contracte de asigurare;f) agenții auxiliari, în baza contractelor de colaborare încheiate cu asigurătorii respectivi, distribuie produse de asigurare care nu se află în concurență, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5).(5) Asistenții și asistenții auxiliari înregistrați la A.S.F. pot colabora cu intermediarii care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire și care în statul membru de origine acționează independent, într-un mod similar intermediarului principal, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 236/2018.(6) Asigurătorii, reasigurătorii și intermediarii menționați la alin. (4) și (5) care colaborează cu intermediari înregistrați la A.S.F. sau cu persoane care doresc să dobândească calitatea de intermediar secundar respectă prevederile cap. II secțiunea 1 din prezenta normă privind înregistrarea și supravegherea acestora.(7) Intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare care notifică intenția de a desfășura activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire și care în statul membru de origine acționează sub răspunderea unui societăți similar intermediarului secundar sunt reprezentanții unei societăți notificate deja pentru a desfășura activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.  +  Articolul 47Libertatea de a presta servicii(1) Intermediarii și intermediarii de asigurări auxiliare, înregistrați într-un stat membru, pot exercita pe teritoriul României activitatea de distribuție, în baza libertății de a presta servicii, cu notificarea prealabilă a autorității competente din statul membru de origine.(2) În procesul de notificare, informațiile privind desfășurarea activității de distribuție de asigurări de către intermediarii prevăzuți la alin. (1) și de către societăți sunt transmise la A.S.F. numai prin autoritățile competente din statele membre de origine, conform formularului de notificare prevăzut în Decizia EIOPA-BoS/18-340 sau conform informațiilor prevăzute în Decizia EIOPA-BoS-17/014, după caz.(3) În cazul societăților notificate, conform prevederilor Deciziei EIOPA-BoS-17/014, A.S.F. poate solicita autorităților naționale competente din statele membre de origine informații suplimentare privind colaborarea acestora cu orice părți terțe pe teritoriul României, în special informații privind activitatea MGA.(4) A.S.F. poate solicita MGA documente și informații necesare procesului de monitorizare și supraveghere a activității desfășurate pe teritoriul României de asigurătorul notificat în baza libertății de a presta servicii și poate întreprinde acțiuni de control la sediul, reședința sau domiciliul acestuia.  +  Articolul 48Prevederi comune(1) Intermediarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României conform prezentului capitol transmit A.S.F. informații și documente necesare, în vederea verificării respectării de către aceștia a legislației naționale aplicabile.(2) Un intermediar poate desfășura doar activitățile care au fost cuprinse în notificarea transmisă de autoritatea competentă din statul membru de origine.(3) Intermediarii prevăzuți la art. 46 alin. (1) și art. 47 alin. (1), asigurătorii și reasigurătorii notificați în baza dreptului de stabilire transmit, la solicitarea A.S.F., informații și/sau documente privind respectarea de către aceștia a cerințelor stabilite prin obligațiile de cooperare cu autoritățile din celelalte state membre, conform prevederilor din deciziile menționate la art. 46 alin. (2) și art. 47 alin. (2).  +  Capitolul VIII Supravegherea, monitorizarea și controlul distribuitorilor de către A.S.F.  +  Articolul 49Activități și instrumente ale A.S.F(1) A.S.F. exercită un proces de supraveghere, monitorizare și control permanent al activității distribuitorilor, precum și controale periodice și inopinate la sediile acestora.(2) Supravegherea, monitorizarea și controlul permanent se efectuează de la sediul A.S.F., de către structurile de specialitate, prin analizarea și verificarea:a) datelor din raportările și informările/rapoartele, periodice sau anuale, stabilite prin lege, prezenta normă și alte reglementări incidente; b) documentelor și informațiilor solicitate de A.S.F., a politicilor proprii și procedurilor interne ale distribuitorilor, inclusiv cele privind evaluarea riscurilor curente și potențiale de conduită în relația cu clienții sau potențialii clienți, ale căror elemente sunt descrise în cap. IV;c) datelor și informațiilor transmise de societăți în vederea determinării de către A.S.F. a indicatorilor de risc;d) documentelor și informațiilor care necesită aprobarea modificărilor efectuate de către intermediarii principali;e) respectării termenelor de prezentare a raportărilor, rapoartelor, informărilor, documentelor și informațiilor prevăzute la lit. a)-c).(3) Monitorizarea permanentă și supravegherea realizate prin structurile A.S.F. menționate la alin. (2) se pot efectua și prin:a) solicitarea de date și informații suplimentare în cadrul acțiunilor de supraveghere tematică;b) analizarea rezultatelor obținute de către A.S.F. ca urmare a evaluării serviciilor și produselor oferite clienților sau potențialilor clienți prin metoda clientului misterios;c) analizarea sesizărilor care vizează potențiale încălcări ale prevederilor legale, ale regulilor de conduită, deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.(4) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (25) din Legea nr. 236/2018, raportările privind încălcările efective sau potențiale ale prevederilor legale privind distribuția de asigurări și/sau reasigurări și activitățile desfășurate de către distribuitori sunt primite de către A.S.F. prin intermediul unor canale de comunicare care sunt sigure și asigură confidențialitatea.(5) Raportarea încălcărilor prevăzută la alin. (4) se realizează conform procedurilor interne A.S.F. disponibile pe site-ul autorității.(6) În urma acțiunilor de prevenție în aplicarea prevederilor alin. (2) și (3), A.S.F. poate emite recomandări distribuitorilor, conform prevederilor art. 4 alin. (41) din Legea nr. 236/2018, pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate.(7) În analizarea documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b), A.S.F., prin structurile de specialitate, poate solicita conducerii distribuitorilor explicații însoțite de înscrisuri doveditoare, în vederea clarificării anumitor aspecte privind nerespectarea politicilor proprii privind conduita în relația cu clienții, neadoptarea sau privind adoptarea ineficientă de măsuri de diminuare a riscurilor asociate clienților, în legătură cu un anumit produs și/sau un anumit canal de distribuție sau o activitate anume, după caz.(8) A.S.F., prin intermediul structurilor de specialitate, desfășoară activități de control periodic și inopinat privind activitatea distribuitorilor, în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile, pentru verificarea aspectelor de conformitate și de risc prevăzute de legislația privind distribuția de asigurări, inclusiv în ceea ce privește conduita acestora în relația cu clienții.  +  Articolul 50Măsuri A.S.F.Rezultatele obținute de A.S.F. în urma analizării informațiilor și datelor solicitate în procesul de supraveghere, monitorizare și control, menționat la art. 49, sunt comunicate distribuitorilor potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F.  +  Articolul 51Colaborarea cu autoritățile competente din statele membreA.S.F. transmite supraveghetorului din statul membru de origine informații specifice, adecvate exercitării procesului de supraveghere, care se pot referi la:a) standardele de conduită profesională;b) practicile comerciale neadecvate;c) persoanele fizice care fac parte din conducerea intermediarului;d) reclamațiile primite din partea contractanților, beneficiarilor sau terțelor persoane interesate.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 52Prevederi tranzitorii și finale(1) Activitățile de publicitate ale intermediarilor sunt efectuate cu respectarea prevederilor legale, în scopul protejării interesului public.(2) Ori de câte ori se menționează în cuprinsul prezentei norme sintagma sediu principal se înțelege atât sediul social, cât și o altă locație în care intermediarii își desfășoară activitatea principală în mod curent.(3) În cazul în care A.S.F. constată încălcarea prevederilor alin. (1) de către intermediari, solicită încetarea imediată a acestor practici, iar în caz contrar:a) aplică sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare;b) informează autoritatea competentă din statul membru de origine, în cazul în care intermediarii își desfășoară activitatea conform prevederilor cap. VII.(4) Societățile și intermediarii principali, autorizați sau avizați, afișează la loc vizibil copii ale certificatelor de înmatriculare sau înregistrare emise pe hârtie de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/A.S.F. sau prezintă/publică certificatul electronic emis de A.S.F., la toate sediile principale și secundare, inclusiv punctele de lucru.(5) Garanția echivalentă prevăzută la art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018 reprezintă garanția sub forma prevăzută la art. 348 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(6) Documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă sunt transmise în limba română, iar pentru documentele emise într-o limbă străină se transmite o copie autentificată în țara de origine, împreună cu traducerea legalizată.(7) În situații care impun măsuri excepționale la nivel național, documentele solicitate la alin. (6) sunt transmise electronic la A.S.F., originalele acestora urmând a fi transmise ulterior expirării măsurilor excepționale.(8) Decizia de autorizare, aprobare sau avizare, de suspendare, de interzicere și de retragere a autorizației, aprobării sau a avizului, după caz, a societăților și intermediarilor principali se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(9) Distribuitorii informează clienții asupra obligațiilor care le revin clienților, menționate în prevederile legale.(10) Registrul societăților reprezintă Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, conform art. 8 alin. (13) din Legea nr. 237/2015; datele înscrise în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare conform legislației anterioare intrării în vigoare a prezentei norme se regăsesc în noile registre conform prevederilor prezentei norme.(11) Distribuitorii utilizează datele cu caracter personal, inclusiv date sensibile privind sănătatea sau istoricul raportat la riscul asigurat, în scopul emiterii și/sau administrării contractelor de asigurare sau al instrumentării dosarelor de daune, după caz, cu respectarea legislației referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(12) Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă.(13) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform prevederilor cap. VIII din Legea nr. 236/2018.(14) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, solicitările depuse la A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentei norme și nefinalizate la data intrării în vigoare a acesteia se soluționează potrivit prevederilor Normei A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 53Intrarea în vigoare și abrogări(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.(2) Raportările conform prevederilor art. 28 se întocmesc începând cu exercițiul financiar aferent trimestrului al III-lea al anului 2021.(3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 și 1089 bis din 21 decembrie 2018, cu modificările ulterioare.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  București, 11 august 2021.Nr. 22.  +  Anexa nr. 1A. Registrele societăților și registrele intermediarilor secundari, care reprezintă societățileMacheta nr. 1 - Registrul societăților cu evidența intermediarilor secundariPentru asigurarea transparenței, asigurătorii publică pe site-ul propriu următoarele informații despre canalul propriu de distribuție:I. Agenții și agenții auxiliari, persoane fizice
  Cod RAFCategorie intermediar^1Nume și prenumeCod înregistrare fiscală^2Clase de asigurare distribuiteDată înscriere în registrul asigurătoruluiData radierii din registrul asigurătorului
  1234567
  ^1 Se completează cu agent sau agent auxiliar.^2 Se completează cu CIF de către persoanele care desfășoară activități economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 (O.U.G. nr. 44/2008).
  II. Agenții, agenții afiliați și agenții auxiliari, persoane juridice
  Cod RAJCategorie intermediar^1Denumire persoană juridicăCUIDată înscriere în registruNume și prenume conducător activitate de distribuție (1)^2Nume și prenume conducător activitate de distribuție (2)^2Clase de asigurare distribuiteData radierii din registrul asigurătorului
  123456789
  ^1 Se completează cu agent, agent afiliat sau agent auxiliar.^2 Se completează cu numele persoanei prevăzute la macheta nr. 3 pct. I lit. b.
  III. Angajații implicați în activitatea de distribuție din cadrul agenților, agenților afiliați și agenților auxiliari, persoane juridice
  Cod RAJDenumire persoană juridicăNume și prenume conducător activitate de distribuțieNume și prenume angajatCod RAF
  12345
  IV. Persoana/persoanele din cadrul asigurătorului cu atribuții conform art. 4 alin. (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări
  Nume și prenumeFuncție deținutăDată începere activitateDată încetare activitate
  1234
  Macheta nr. 2 - Registrul societăților cu evidența intermediarilor secundariPentru încărcare în RIS, asigurătorii transmit electronic următoarele informații:I. Agenții și agenții auxiliari, persoane fizice
  Nume și prenumeCod înregistrare fiscală^1CNP^2Clase de asigurare distribuiteDată înscriere în registrul asigurătoruluiDată radiere din registrul asigurătoruluiStudiiObservații
  12345678
  ^1 Se completează cu CIF de către persoanele care desfășoară activități economice conform O.U.G. nr. 44/2008 și de către persoanele care sunt înregistrate la administrațiile fiscale ca persoane fizice care exercită activități în mod independent.^2 Se completează de către alte persoane fizice decât cele care desfășoară activități economice conform O.U.G. nr. 44/2008 și care sunt înregistrate la administrațiile fiscale ca persoane fizice care exercită activități în mod independent.
  II. Agenții, persoane juridice
  Denumire persoană juridicăCUIClase de asigurare distribuiteDată înscriere în registrul asigurătoruluiDată radiere din registrul asigurătoruluiObservații
  123456
  III. Agenții afiliați și agenții auxiliari, persoane juridice
  Categorie intermediar^1Denumire persoană juridicăCUIDată înscriere în registruNume și prenume conducător activitate de distribuție (1)^2Nume și prenume conducător activitate de distribuție (2)^2Clase de asigurare distribuiteDată radiere din registruObservații
  123456789
  ^1 Se completează cu agent afiliat sau agent auxiliar.^2 Se completează cu numele persoanei prevăzute la macheta nr. 3 pct. II lit. b.
  IV. Angajații implicați în activitatea de distribuție din cadrul agenților, agenților afiliați și agenților auxiliari, persoane juridice
  Denumire persoană juridicăData înscrierii PJ în registrul asigurătoruluiNume și prenume angajațiCod numeric personal (CNP)Categorie angajat^1Clasele de asigurare distribuiteData radierii PJ din registrul asigurătoruluiObservații
  12345678
  ^1 Se completează cu conducător agent/conducător agent afiliat/conducător agent auxiliar sau angajat.
  V. Persoana/Persoanele din cadrul asigurătorului cu atribuții conform art. 4 alin. (9) și (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări
  Nume și prenumeCNPFuncție deținutăDată începere activitateDată încetare activitateObservații
  123456
  Macheta nr. 3 - Registrele proprii ale agenților, agenților afiliați și agenților auxiliari, persoane juridiceI. a. Pentru asigurarea transparenței, aceștia publică pe site-urile proprii/pun la dispoziția publicului următoarele informații:
  Cod RAJDenumire persoană juridicăData înscrierii PJ în registrul asigurătoruluiCod RAF Nume și prenume^1Clasele de asigurare distribuiteData radierii PJ din registrul asigurătorului
  1234567
  ^1 Se completează cu conducător sau angajat.b. Persoana/Persoanele din cadrul intermediarului secundar cu atribuții conform art. 4 alin. (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări
  Nume și prenumeFuncție deținutăDată începere activitateDată încetare activitateObservații
  12345
  II. a. Pentru încărcarea în registrele asigurătorilor, aceștia transmit asigurătorului/asigurătorilor următoarele informații:
  Denumire persoană juridicăData înscrierii PJ în registrul asigurătoruluiNume și prenume angajațiCod numeric personal (CNP)Categorie angajat^1Clasele de asigurare distribuiteData radierii PJ din registrul asigurătoruluiObservații
  12456789
  ^1 Se completează cu conducător sau angajat.b. Persoana/Persoanele din cadrul intermediarului secundar cu atribuții conform art. 4 alin. (9) și (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări
  Nume și prenumeCNPFuncție deținutăDată începere activitateDată încetare activitateObservații
  123456
  B. Registrele intermediarilor principali cu evidența intermediarilor secundari și registrele intermediarilor secundari care reprezintă intermediarii principaliMacheta nr. 1 - Jurnalul asistențilorPentru asigurarea transparenței, intermediarii principali publică pe site-ul propriu/pun la dispoziția publicului următoarele informații:I. Asistenții și asistenții auxiliari, persoane fizice
  Cod RAFCategorie intermediar^1Nume și prenumeCod înregistrare fiscală^2Dată înscriere în JADată radiere din JA
  123456
  ^1 Se completează cu asistent sau asistent auxiliar.^2 Se completează cu CIF de către persoanele care desfășoară activități economice conform O.U.G. nr. 44/2008.
  II. Asistenți și asistenți auxiliari, persoane juridice
  Cod RAJCategorie intermediar^1Denumire persoană juridicăCUINume și prenume conducător activitate de distribuție (1)^2Nume și prenume conducător activitate de distribuție (2)^2Dată înscriere în JADată radiere din JA
  12345678
  ^1 Se completează cu asistent sau asistent auxiliar persoană juridică.^2 Se completează cu numele persoanei prevăzute la macheta nr. 3 pct. I lit. b.
  III. Angajații implicați în activitatea de distribuție din cadrul asistenților și asistenților auxiliari, persoane juridice
  Cod RAJDenumire persoană juridicăNume și prenume conducător activitate de distribuțieNume și prenume angajatCod RAF
  12345
  IV. Persoana/Persoanele din cadrul intermediarului principal cu atribuții conform art. 4 alin. (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări
  Nume și prenumeFuncție deținutăDată începere activitateDată încetare activitate
  1234
  Macheta nr. 2 - Jurnalul asistențilorPentru încărcarea în RIS intermediarii principali transmit electronic următoarele informații:I. Asistenții și asistenții auxiliari, persoane fizice
  Categorie intermediar^1Nume și prenumeCod de înregistrare fiscală^2CNP^3Dată înscriere în JADată radiere din JAStudiiObservații
  12345678
  ^1 Se completează cu asistent sau asistent auxiliar.^2 Se completează cu CIF de către persoanele care desfășoară activități economice conform O.U.G. nr. 44/2008.^3 Se completează de către alte persoane fizice decât cele care desfășoară activități economice conform O.U.G. nr. 44/2008 și de către persoanele care sunt înregistrate la administrațiile fiscale ca persoane fizice care exercită activități în mod independent.
  II. Asistenții și asistenții auxiliari, persoane juridice
  Categorie intermediar^1Denumire persoană juridicăCUINume și prenume conducător activitate de distribuție (1)^2Nume și prenume conducător activitate de distribuție (2)^2Dată înscriere în JADată radiere din JAObservații
  12345678
  ^1 Se completează cu asistent sau asistent auxiliar.^2 Se completează cu numele persoanei prevăzute la macheta nr. 3 pct. II lit. b.
  III. Angajații implicați în activitatea de distribuție din cadrul asistenților și asistenților auxiliari, persoane juridice
  Denumire persoană juridicăData înscrierii PJ în registrul companiei de brokerajCategorie angajat^1Nume și prenumeCod numeric personal (CNP)StudiiData radierii PJ din registrul companiei de brokerajObservații
  12345678
  ^1 Se completează cu conducător, subasistent sau subasistent auxiliar.
  IV. Persoana/Persoanele din cadrul intermediarului principal cu atribuții conform art. 4 alin. (9) și (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări
  Nume și prenumeCNPFuncție deținutăDată începere activitateDată încetare activitateObservații
  123456
  Macheta nr. 3 - Registrele proprii ale asistenților și asistenților auxiliari, persoane juridiceI. a. Pentru asigurarea transparenței, aceștia publică pe site-urile proprii/pun la dispoziția publicului următoarele informații:
  Cod RAJDenumire persoană juridicăData înscrierii PJ în registrul companiei de brokerajCod RAFNume și prenume Data radierii PJ din registrul companiei de brokeraj
  123456
  b. Persoana/Persoanele din cadrul intermediarului secundar cu atribuții conform art. 4 alin. (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări
  Nume și prenumeFuncție deținutăDată începere activitateDată încetare activitate
  1234
  II. a. Pentru încărcarea în registrele intermediarilor principali, aceștia transmit următoarele informații:
  Denumire persoană juridicăCUIData înscrierii PJ în registrul companiei de brokerajCategorie angajat^1Nume și prenumeCod numeric personal (CNP)StudiiData radierii PJ din registrul companiei de brokerajObservații
  123456789
  ^1 Se completează cu conducător sau angajat.b. Persoana/Persoanele din cadrul intermediarului secundar cu atribuții conform art. 4 alin. (9) și (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări
  Nume și prenumeCNPFuncție deținutăDată începere activitateDată încetare activitateObservații
  123456
   +  Anexa nr. 2
  Structura și datele cuprinse în Registrul societăților,
  Registrul intermediarilor principali și registrele intermediarilor principali cu angajații
  Macheta 1 - Structurile RSO și RIP:a) numărul și data înregistrării în RSO sau RIP, după caz;b) denumirea societăților sau a intermediarilor principali, însoțită de forma juridică;c) adresa sediului social, a celui principal, dacă este cazul, și a punctelor de lucru;d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanțelor;e) codul privind identificatorul persoanei juridice - codul LEI;f) numărul de ordine în registrul comerțului;g) data și numărul autorizației/avizului de funcționare emise/emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)/Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;h) clasele de asigurare autorizate, în cazul societăților;i) numele și prenumele persoanelor fizice aprobate/avizate de A.S.F. în cadrul conducerii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, și/sau, după caz, al conducerii executive, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;j) extinderea activității pe teritoriul statelor membre, în baza dreptului de stabilire și/sau a libertății de a presta servicii, inclusiv data începerii și încetării activității în statele membre respective;k) data radierii din secțiunea A;l) observații^1;^1 Se menționează astfel:a) pentru societăți: situațiile de interzicere temporară sau definitivă, totală sau parțială, a exercitării activității de asigurare și/sau de reasigurare, pentru una sau mai multe clase de asigurare, situațiile de retragere, totală sau pentru una sau mai multe clase de asigurare, a autorizației de funcționare, de redresare financiară, lichidare, faliment, fuziune, divizare, precum și alte situații similare;b) pentru intermediarii principali, interzicerea temporară sau definitivă a activității, retragerea autorizației/avizului de funcționare, lichidare, faliment, fuziune, divizare, precum și alte situații similare, după caz.m) alte date relevante.Macheta 2 - Structura registrelor intermediarilor principali cu angajații implicați în activitatea de distribuțieI. Pentru asigurarea transparenței, companiile de brokeraj, instituțiile de credit și firmele de investiții publică pe site-urile proprii următoarele informații din registrele cu angajați:
  Cod RAFNume și prenumeFuncție deținută^1Data înscrierii în registruData radierii din registru
  12345
  ^1 Se completează cu funcția deținută în conducerea executivă sau cu angajat.
  II. Pentru încărcare în RIS, companiile de brokeraj, instituțiile de credit și firmele de investiții transmit electronic la A.S.F. următoarele informații:
  Nume și prenumeCod numeric personal (CNP)Funcție deținută^1Denumirea intermediarului principal^2Data înscrierii în registru Data radierii din registruObservații
  1234567
  ^1 Se completează cu funcția deținută în conducerea executivă sau cu angajat.^2 Se completează cu denumirea companiei de brokeraj, a instituției de credit sau a firmei de investiții.
   +  Anexa nr. 3
  Documentație autorizare companie de brokeraj
  Macheta nr. 1 - Dosarul de autorizareA. Documente companie de brokeraj:1. cerere de obținere a autorizației de funcționare, conform machetei nr. 2;2. copii ale documentelor care atestă constituirea persoanei juridice și îndeplinirea condițiilor art. 11 alin. (1) lit. a) și d) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări și ale art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare:a) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;b) actul constitutiv cu data certă dobândită prin depunerea la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul teritorial;c) certificatul constatator care cuprinde și datele de identificare ale persoanei juridice;3. copie a hotărârii asociaților/acționarilor companiei de brokeraj și/sau hotărârii administratorului/consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, după caz, privind numirea administratorilor și a conducerii executive;4. copie a ordinului de plată și extrasului de cont care atestă existența capitalului social vărsat integral în numerar la data solicitării autorizației de funcționare, în condițiile și în limitele stabilite la art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și la art. 11 alin. (1) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;5. documente doveditoare privind sursa fondurilor transferate pentru constituirea capitalului social și explicații privind mecanismul de finanțare; fondurile utilizate pentru participarea la capital sau pentru orice operațiune financiară subsecventă să fie virate prin intermediul unor instituții de credit sau instituții financiare care fac obiectul supravegherii de către autorități competente din state membre ori din state terțe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;6. structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare, cu precizarea răspunderilor și a limitelor de competență pentru conducerea executivă, administratori și angajații implicați în activitatea de distribuție;7. copie a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională sau dovada existenței garanției echivalente, cu respectarea prevederilor art. 11 alin (1)-(3) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare;8. declarație pe propria răspundere a administratorului sau a conducerii executive a companiei de brokeraj, atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, în original, conform machetei nr. 4;9. copie document care atestă plata taxei de autorizare în contul Autorității de Supraveghere Financiară.B. Documente acționari sau asociați semnificativi direcți și/sau indirecți, după caz:1. lista cu acționarii sau asociații semnificativi direcți și/sau indirecți, după caz, inclusiv ultimul acționar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică, însoțită de documentele de constituire sau alte documente doveditoare, în copie, certificate de reprezentantul legal sau administrator, după caz, prin semnătură olografă pentru conformitate cu originalul;2. pe lângă documentele prevăzute la pct. 1, pentru acționarii semnificativi direcți, persoane fizice:a) certificate de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;b) curriculum vitae, în format Europass, cu semnătură olografă;c) copie act de identitate, certificată de posesor prin semnătură olografă pentru conformitate cu originalul;3. pentru acționarii semnificativi direcți, persoane juridice:a) documente oficiale privind constituirea persoanei juridice și datele de identificare;b) certificate de cazier fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;c) date de identificare a persoanelor fizice din conducerea entităților și curriculum vitae, în format Europass, cu semnătură olografă;d) certificate de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original, pentru persoanele fizice din conducerea entităților.C. Documentele de aprobare a administratorilor persoane fizice și/sau a persoanelor fizice care reprezintă administratorii persoane juridice sunt cele prevăzute la lit. B pct. 2.D. Documente de aprobare a conducerii executive:1. documentele prevăzute la lit. B pct. 2;2. copie legalizată a diplomei de studii superioare;3. documentarea experienței profesionale prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. h) pct. (i) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;4. declarație pe propria răspundere a conducerii executive, atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, în original, conform machetei nr. 3;5. certificat sau adeverință conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. h) pct. (v) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări sau, în cazul în care nu desfășoară activitate de distribuție, declarație pe propria răspundere că nu desfășoară această activitate.Macheta nr. 2 - Cerere standard privind autorizarea unei companii de brokeraj^1^1 Documentația se transmite A.S.F. într-un singur exemplar, în dosar cu paginile numerotate, însoțită de un opis.Data ..........................1. Denumirea completă a persoanei juridice .......................................................................................................................2. Numărul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului ...........................................................................3. Codul unic de înregistrare ...............................................................................................................................................4. Adresa sediului social ......................................................................................................................................................5. Numărul de telefon fix și/sau mobil ..................................................................................................................................6. Numărul de fax ................................................................................................................................................................7. Adresa oficială de e-mail a persoanei juridice .................................................................................................................8. Numele și funcțiile persoanelor din conducere ................................................................................................................9. Numele sau denumirea asociaților sau acționarilor semnificativi, direcți și indirecți, după caz .......................................10. Reprezentantul legal (numele, prenumele, funcția, telefon și adresă e-mail) ................................................................11. Opisul documentelor depuse .........................................................................................................................................Subsemnatul, propus pentru funcția de administrator, ................, în calitate de reprezentant legal al ......................, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Numele și prenumele (cu majuscule) ..............................Semnătura .......................................................................Macheta nr. 3 - Declarație conducere executivăSubsemnatul, ...............................................(numele și prenumele), propus pentru funcția de/având funcția de^1 .................. în cadrul conducerii executive la ........................................................(denumirea companiei de brokeraj), declar că:^1 Denumirea funcției deținute în cadrul companiei de brokeraj: de exemplu, director, director general, manager etc.1. nu voi deține funcții în cadrul conducerii executive la o altă persoană juridică română sau străină care desfășoară activități în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, cu excepția celor aflate sub răspunderea proprie, în vederea evitării conflictului de interese, ulterior aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;2. nu voi deține funcții de conducere în domeniul financiar, după obținerea autorizației de funcționare ori după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și în timpul exercitării funcției la compania de brokeraj, cu excepția activităților didactice, de cercetare științifică și activităților în cadrul asociațiilor profesionale, precum și cea prevăzută la pct. 1, în vederea evitării conflictelor de interese;3. nu am fost sancționat cu retragerea aprobării de către o autoritate din România sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar în ultimii 5 ani.Subsemnatul, ..........................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Data .................Semnătura .........................Macheta nr. 4 - Declarație reprezentant^1 persoană juridică^1 Se completează de către administrator sau persoana/persoanele din conducerea executivă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, după caz.Subsemnatul, .....................................(numele și prenumele), în calitate de administrator/membru al conducerii executive a ..............................(denumirea entității^2), având ca acționari sau asociați direcți semnificativi următoarele persoane fizice și/sau juridice^3:...................................................., declar că aceasta are/nu are legături sub formă de participație sau control ori este legată în orice mod în permanență printro relație de control cu următoarele persoane fizice sau juridice: ............................................................................................ .^2 Se completează cu denumirea intermediarului principal sau intermediarului secundar, după caz.^3 Se completează cu acționari sau asociați semnificativi, persoane fizice și/sau juridice, și cu valoarea participațiilor aferente fiecărui acționar/asociat semnificativ.Participațiile sau legăturile strânse menționate anterior nu împiedică exercitarea efectivă a procesului de supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.Societatea ..................................(denumirea entității^1) nu a fost declarată anterior în faliment și nu a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară și/sau de faliment la data solicitării autorizării.^1 Se completează cu denumirea intermediarului principal sau intermediarului secundar, după caz.Subsemnatul, ......................................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Data ..........................................................Semnătura ................................................
   +  Anexa nr. 4
  Documente avizare intermediar principal
  Macheta nr. 1 - Dosarul de avizareA. Documente entitate:1. cerere de obținere a avizului, conform machetei nr. 2;2. copia autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară;3. copie a hotărârii/deciziei de numire a conducerii executive, prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 9 lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;4. copie a regulamentului de organizare și funcționare, structura organizatorică, sistemul de guvernanță, cu precizarea răspunderilor și a limitelor de competență pentru conducerea executivă și angajații implicați în activitatea de distribuție;5. copie a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională sau dovada existenței garanției echivalente, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;6. declarație a conducerii definită la art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, conform machetei nr. 4 din anexa nr. 3 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021;7. copie a documentului care atestă plata taxei de avizare în contul Autorității de Supraveghere Financiară.B. Documente conducere executivă:1. certificate de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;2. curriculum vitae în format Europass cu semnătură olografă;3. copie a actului de identitate, certificată de posesor prin semnătură olografă pentru conformitate cu originalul;4. copie legalizată a diplomei de studii superioare;5. documentarea experienței profesionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) pct. (i) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;6. declarație pe propria răspundere a conducerii executive, atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, în original, conform machetei nr. 3;7. certificat sau adeverință conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) pct. (v) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări sau, în cazul în care nu desfășoară activitate de distribuție, declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară această activitate.Macheta nr. 2 - Cerere standard privind acordarea avizului ca intermediar principal^1^1 Se completează de către solicitant, instituția de credit sau firma de investiții, după caz.Data ....................................1. Denumirea completă a persoanei juridice .......................................................................................................................2. Numărul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului ...........................................................................3. Codul unic de înregistrare ...............................................................................................................................................4. Adresa sediului social ......................................................................................................................................................5. Numărul de telefon fix și/sau mobil ..................................................................................................................................6. Numărul de fax ................................................................................................................................................................7. Adresa oficială de e-mail a persoanei juridice .................................................................................................................8. Numele și prenumele persoanelor din conducere prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare ...................................................................9. Persoana din conducerea executivă (numele, prenumele, funcția, telefon și adresă e-mail) ...........................................10. Opisul documentelor depuse ................................Subsemnatul, propus pentru funcția de conducător al departamentului de distribuție, ........................, în calitate de reprezentant legal al ............................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Numele și prenumele (cu majuscule) ..............................................................Semnătura ...........................................................................Macheta nr. 3 - Declarație conducere executivăSubsemnatul, .......................................(numele și prenumele), propus pentru funcția de/având funcția de^1 ............................... în cadrul conducerii executive la ..............................................(denumirea entității^2), având calitatea de intermediar principal, declar că:^1 Se completează și funcția deținută în cadrul entității. 1. nu voi deține funcții în cadrul conducerii executive la o altă persoană juridică română sau străină după obținerea avizului de desfășurare a activității de distribuție ori după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și în timpul exercitării funcției la ...................................................(denumirea entității^2);^2 Se completează cu denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții, după caz; documentația se transmite Autorității de Supraveghere Financiară într-un singur exemplar, în dosar cu paginile numerotate, însoțită de un opis.2. nu am fost sancționat cu retragerea aprobării de către o autoritate din România sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar în ultimii 5 ani.Subsemnatul, .........., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Data: ..............................Semnătura ..............
   +  Anexa nr. 5
  Declarație persoană fizică
  Subsemnatul, ..................................(numele și prenumele), propus pentru/având calitatea de^1 ......................... la ............................(denumirea entității^2), declar că:^1 Se completează cu agent, agent auxiliar, asistent sau asistent auxiliar, după caz.^2 Se completează cu denumirea societății sau a intermediarului principal pentru care distribuie/urmează să distribuie, după caz.– am/nu am legături sub formă de participație sau control ori sunt legat în orice mod în permanență printr-o relație de control cu următoarele persoane fizice sau juridice (sunt menționate în special societățile și/sau orice categorie de intermediar din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări): .............................................................;– legăturile menționate mai sus nu împiedică exercitarea efectivă a procesului de supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;– nu am fost declarat anterior în faliment la data solicitării înregistrării.Subsemnatul, .........., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară.Data ..........Semnătura ..........
   +  Anexa nr. 6
  Documentație necesară avizării intermediarilor
  principali în calitate de cocreatori de produse de asigurare
  Macheta nr. 1 - Documente privind structura cocreatorului de produse de asigurare:1. documente oficiale privind înființarea structurii și desemnarea persoanei responsabile, aprobate de conducerea executivă a intermediarului principal, în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 18 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, însoțite de o scurtă prezentare din care să reiasă atribuțiile acesteia;2. curriculum vitae al persoanei responsabile;3. documentarea experienței profesionale prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;4. contract de externalizare, dacă este cazul;5. politici și/sau proceduri scrise, aprobate de conducerea executivă, prin care se detaliază cerințele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.Macheta nr. 2 - Documente privind atribuțiile/responsabilitățile creatorilor de produse de asigurare:1. copie acord încheiat de intermediarul principal cu un asigurător, în care sunt descrise responsabilitățile fiecărui creator de produse, în special responsabilitățile intermediarului principal în calitate de cocreator de produse de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;2. plan de afaceri al creatorilor de produse de asigurare, care include cel puțin următoarele elemente:a) descrierea produsului de asigurare nou-creat, care cuprinde următoarele elemente: natura riscurilor sau a angajamentelor pe care asigurătorul își propune să le acopere și să le asume;b) estimări privind cheltuielile de inițiere a serviciilor administrative și de asigurare a unui cadru propice desfășurării activității și resursele financiare pentru acoperirea acestora;c) pentru primele 2 exerciții financiare, estimări ale volumului de prime sau cotizații, după caz, și ale volumului daunelor;d) prezentarea canalelor de distribuție adecvate pentru piața-țintă, ținând seama de caracteristicile specifice ale produsului de asigurare;e) alte elemente pe care creatorul de produs le consideră relevante pentru respectarea cerințelor prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/2.358 al Comisiei din 21 septembrie 2007 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări;3. dovadă plății taxei de avizare.
   +  Anexa nr. 7
  Documente privind activitatea de distribuție pe teritoriul altor state membre
  Macheta nr. 1 - Libertatea de a presta servicii:1. adresă semnată de conducerea executivă privind intenția de desfășurare a activității de distribuție pe teritoriul altor state membre, care conține informațiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, și o scurtă prezentare a activității pe care intenționează să o desfășoare;2. hotărâre sau decizie a conducerii executive a intermediarilor principali sau secundari, după caz, privind desfășurarea activității de distribuție în alte state membre;3. în cazul intermediarilor secundari, adresa menționată la pct. 1 este însoțită de acordul asigurătorilor și/sau intermediarilor principali, după caz, cu care colaborează și care au notificat deja intenția de a desfășura activitate de distribuție în alt stat membru.Macheta nr. 2 - Dreptul de stabilire:1. adresă semnată de conducerea executivă privind intenția de desfășurare a activității de distribuție pe teritoriul altor state membre, care conține informațiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și o scurtă prezentare a activității pe care intenționează să o desfășoare;2. documentele și informațiile prevăzute la macheta nr. 1 pct. 2 și 3;3. documente privind îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare:a) pentru persoanele cu reședința sau domiciliul în România, pregătirea profesională și experiența persoanelor respective, astfel:(i) dovada studiilor superioare absolvite și dovada experienței profesionale în domeniul asigurărilor de minimum 1 an sau în domeniul financiar de minimum 4 ani, experiența profesională care derivă din activitatea desfășurată în entități reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), în instituții de credit și în instituții financiare nebancare; sunt exceptate funcțiile-suport;(ii) certificat de absolvire a programului de pregătire profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională;(iii) cazier judiciar fără fapte înscrise pentru infracțiuni contra patrimoniului și cazier fiscal fără fapte înscrise pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-fiscală;b) pentru persoanele cu reședința sau domiciliul în statul membru gazdă, dovada privind îndeplinirea cerințelor privind pregătirea profesională continuă, similare celor menționate la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare;4. dacă este cazul, informații/documente privind structura organizatorică sau prezența permanentă, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, astfel:a) în situația în care din structură fac parte persoane cu reședința sau domiciliul în România, prezintă certificatele de absolvire a programului de pregătire profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională;b) în situația în care din structură fac parte persoane cu reședința sau domiciliul în statul membru gazdă, se asigură că acestea respectă cerințele privind pregătirea profesională continuă, similare celor menționate la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 8
  SITUAȚIA
  privind activitatea intermediarilor principali la data de ..........
  - Raportare trimestrială -
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea societății^1Clasa de asigurare^2Valoarea primelor distribuiteValoarea primelor aferente contractelor de asigurare create în asociere cu asigurătorii
  Cumulat de la începutul exercițiului financiardin care: în perioada de raportaredin care: prin societăți notificate^3din care: din colaborarea cu un alt intermediar principal^4Cumulat de la începutul exercițiului financiarDin care: în perioada de raportaredin care: prin asigurători notificați^3
  0123456789
  ^1 Se raportează societățile autorizate și notificate în registrele Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.).^2 Se raportează clasele de asigurare așa cum sunt definite în anexa nr. 1 secțiunile A și C din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.^3 Se raportează din total cumulat de la începutul exercițiului financiar.^4 Se raportează primele distribuite în numele asigurătorului în cazul colaborării cu un alt intermediar principal, conform art. 3 alin. (7) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, concomitent cu informarea A.S.F. printr-o adresă asupra contractului de colaborare încheiat cu intermediarul principal și asupra acordului încheiat cu asigurătorul și a comisionului agreat, după caz. Cuantumul acestor prime distribuite va fi în concordanță/proporțional cu veniturile încasate și raportate în anexa nr. 10.Datele aferente acestui formular vor fi preluate din evidențele tehnico-operative ale companiei de brokeraj.
   +  Anexa nr. 9
  SITUAȚIA
  privind activitatea de distribuție desfășurată de societăți, intermediari principali și intermediari secundari pe teritoriul altor state membre
  - Raportare trimestrială -
  Macheta nr. 1 - Societăți - prin angajați proprii
  ȚaraClasele de asigurare^1Nr. de contracte emise în perioada de raportareValoare prime distribuite
  Total, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta serviciiTotal, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta servicii
  123 = 4 + 5456 = 7 + 878
  ^1 Se raportează clasele de asigurare așa cum sunt definite în anexa nr. 1 secțiunile A și C din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.
  Macheta nr. 2 - Societăți - prin intermediari principali și secundari
  Tip intermediar^1Denumire intermediar^2ȚaraClasele de asigurare^3Nr. de contracte emise în perioada de raportareValoare prime distribuiteComisioane acordate aferente activității de distribuție
  Total, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta serviciiTotal, din care: Drept de stabilireLibertatea de a presta serviciiTotal, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta servicii
  12345 = 6 + 7678 = 9 + 1091011 = 12 + 131213
  ^1 Se completează cu intermediar principal sau cu intermediar secundar.^2 Se completează după cum urmează:– pentru intermediarii principali, cu companie de brokeraj, instituție de credit sau firmă de investiții;– pentru intermediari secundari, cu agenți persoane fizice sau juridice, agenți auxiliari persoane fizice sau juridice, agenți afiliați persoane juridice.^3 Se raportează clasele de asigurare așa cum sunt definite în anexa nr. 1 secțiunile A și C din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Macheta nr. 3 - Intermediari principali - prin angajați proprii
  ȚaraClasele de asigurare^1Nr. de contracte emise în perioada de raportareValoare prime distribuiteVenituri obținute din activitatea de distribuție
  Total, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta serviciiTotal, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta serviciiTotal, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta servicii
  123 = 4 + 5456 = 7 + 8 789 = 10 + 111011
  ^1 Se raportează clasele de asigurare așa cum sunt definite în anexa nr. 1 secțiunile A și C din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Macheta nr. 4 - Intermediari principali - prin intermediari secundari
  Tip intermediar secundar^1Denumire intermediar secundarȚaraClasele de asigurare^2Nr. de contracte emise în perioada de raportareValoare prime distribuiteVenituri obținute din activitatea de distribuție
  Total, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta serviciiTotal, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta serviciiTotal, din care:Drept de stabilireLibertatea de a presta servicii
  12345 = 6 + 7678 = 9 + 1091011 = 12 + 131213
  ^1 Se completează după cum urmează: cu asistenți persoane fizice sau juridice, asistenți auxiliari persoane fizice sau juridice.^2 Se raportează clasele de asigurare așa cum sunt definite în anexa nr. 1 secțiunile A și C din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 10
  SITUAȚIA
  veniturilor*) obținute de intermediarii principali la data de: ..........
  *) Se raportează veniturile cumulate de la începutul exercițiului financiar până la sfârșitul perioadei de raportare.
  - Raportare trimestrială -
  Denumirea societății^1Tip asigurareClasa de asigurare^2Total venituri din activitatea de distribuțieAlte venituri^3Total venituri (conform balanței de verificare)
  Total venituri din activitatea de distribuțieDin care:Total alte venituriDin care:
  1. conform mandatelor de brokeraj/de intermediere/acordurilor încheiate cu clienții2. conform acordurilor cu asigurătorii activități în legătură cu activitatea de distribuție^5 (ct. 70718)1. venituri din chirii2. alte activități conform art. 11 alin. (3)^4
  a) oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare (ct. 70711)b) desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societățile în vederea încheierii contractelor (ct. 70712)c) acordarea de asistență pentru gestionarea/ administrarea contractelor, inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri (ct. 70713)
  1234 = 5 + 6 + 7 + 856789101112 = 4 + 9
  ^1 Se raportează asigurătorii și reasigurătorii înregistrați și notificați în registrele Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.).^2 Se raportează clasele de asigurare așa cum sunt definite în anexa nr. 1 secțiunile A și C din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.^3 Se completează doar de către companiile de brokeraj.^4 Art. 11 alin. (3) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind activitatea de distribuție de asigurări.^5 Se raportează și venitul cuvenit ca urmare a colaborării cu un alt intermediar principal conform art. 3 alin. (7) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, concomitent cu informarea A.S.F., printr-o adresă, asupra contractului de colaborare încheiat cu intermediarul principal și asupra acordului încheiat cu asigurătorul și a comisionului agreat, după caz.
   +  Anexa nr. 11
  SITUAȚIA
  activelor și pasivelor bilanțiere deținute de companiile de brokeraj la sfârșitul trimestrului ..........
  - Raportare trimestrială -
  - mii lei -
   ActivCod instrument financiarTotalRezidențiNerezidenți
  Banca centrală s121Instituții financiare monetare s122Administrația publicăAlți intermediari financiari s123Auxiliari financiari s124Societăți de asigurare și fonduri de pensii s125Societăți nefinanciares11Gospodăriile populației s14Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației s15Zona euro s2Din afara zonei euro s2
  Administrația centrală s1311Administrația locală s1313Administrațiile sistemelor de asigurări sociales1314
  ATotal active financiare (A = 1 + 2 + 6 + 10 + 11 + 15 + 19 + 21 + 22)               
  1NumerarF21  XXXXXXXXXX  
  2Depozite  X XXXXXXXXX  
  3Până la 1 an inclusivF22 X XXXXXXXXX  
  4Peste 1 an și până la 2 ani inclusivF29 X XXXXXXXXX  
  5Peste 2 aniF29 X XXXXXXXXX  
  6Titluri, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute  X   X    XX  
  7Până la 1 an inclusivF331 X   X    XX  
  8Peste 1 an și până la 2 ani inclusivF332 X   X    XX  
  9Peste 2 aniF332 X   X    XX  
  10Instrumente derivate financiareF34 X XXX  X XX  
  11Credite acordate  X            
  12Până la 1 an inclusivF41 X            
  13Peste 1 an și până la 5 ani inclusivF42 X            
  14Peste 5 aniF42 X            
  15Acțiuni și alte participații, mai puțin acțiuni ale organismelor de plasament colectiv deținute  X            
  16Acțiuni cotateF511 X   X        
  17Acțiuni necotateF512 X        X   
  18Alte participațiiF513 X        X   
  19Acțiuni ale organismelor de plasament colectivF52 X XXX XXXXX  
  20din care: unități ale fondurilor de piață monetarăF52M X XXX XXXXX  
  21Credite comerciale și avansuriF71              
  22Alte sume de primitF79              
  BTotal alte active  XXXXXXXXXXXXX
  CTotal activ (C = A + B)  XXXXXXXXXXXXX
  Precizări:1. Linia 1: „Numerar“ - se va înregistra numerarul în casierie: lei (s121) și valută, echivalent în lei (s2).2. Linia B: „Total alte active“ - se completează coloana „Total“.3. Linia C: „Total activ“ - se completează coloana „Total“.4. Coloana „Total“: reprezintă suma coloanelor „Rezidenți“ și „Nerezidenți“.
  - mii lei -
   PasivCod instrument financiarTotalRezidențiNerezidenți
  Banca centrală s121Instituții financiare monetare s122Administrația publicăAlți intermediari financiari s123Auxiliari financiari s124Societăți de asigurare și fonduri de pensii s125Societăți nefinanciare s11Gospodăriile populației s14Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației s15Zona euro s2Din afara zonei euro s2
  Administrația centrală s1311Administrația locală s1313Administrațiile sistemelor de asigurări sociale s1314
  ATotal pasive financiare (A = 1 + 5 + 6 + 10 + 15 + 16)               
  1Titluri, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute  XXXXXXXXXXXXX
  2Până la 1 an inclusivF331 XXXXXXXXXXXXX
  3Peste 1 an și până la 2 ani inclusivF332 XXXXXXXXXXXXX
  4Peste 2 aniF332 XXXXXXXXXXXXX
  5Instrumente financiare derivateF34 X XXX   XXX  
  6Împrumuturi primite  X XXX        
  7Până la 1 an inclusivF41 X XXX        
  8Peste 1 an și până la 5 ani inclusivF42 X XXX        
  9Peste 5 aniF42 X XXX        
  10Capitaluri proprii, din care:  XXXXXXXXXXXXX
  11Capital social subscris vărsat, de natura:               
  12Acțiuni cotateF511 XXXXX  X   XX
  13Acțiuni necotateF512 X      X     
  14Alte participațiiF513 X      X     
  15Credite comerciale și avansuriF71              
  16Alte sume de plătitF79              
  BTotal alte pasive  XXXXXXXXXXXXX
  CTotal pasiv (C = A + B)  XXXXXXXXXXXXX
  NOTĂ:Instrumentele financiare și sectoarele instituționale sunt definite conform metodologiei prevăzute de Sistemul european de conturi naționale și regionale 1995 (SEC95) adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate, cu modificările și completările ulterioare (a se vedea nomenclatoarele atașate).Precizări:1. Linia 10: „Capitaluri proprii“ - se completează coloana „Total“.2. Linia 11: „Capital social subscris vărsat“ - va reprezenta suma liniilor 12, 13 și 14, respectiv acțiuni cotate, acțiuni necotate și alte participații.3. Linia B: „Total alte pasive“ - se completează coloana „Total“.4. Coloana „Total“: reprezintă suma coloanelor „Rezidenți“ și „Nerezidenți“.
   +  Anexa nr. 12
  SITUAȚIA
  datoriilor și a creanțelor din activitatea de distribuție a intermediarilor principali la data de ..........
  - Raportare trimestrială -
  1. Macheta nr. 1 - Datorii provenite din activitatea de distribuție (401)
  Denumirea societățiiTotal datorii provenite din activitatea de distribuție, din care:Cu scadența nedepășităCu scadența depășită
  până în 15 zileîntre 15 și 30 de zilepeste 30 de zile
  12 = 3 + 4 + 5 + 63456
  2. Macheta nr. 2 - Creanțe legate de activitatea de distribuție (411 + 415 + 418 – 4911 – 4915)
  Denumirea societățiiTotal creanțe legate de activitatea de distribuție, din care:Cu scadența nedepășităCu scadența depășită
  până în 15 zileîntre 15 și 30 de zilepeste 30 de zile
  12 = 3 + 4 + 5 + 63456
   +  Anexa nr. 13
  RAPORTĂRI
  societăți privind activitatea de distribuție realizată prin angajați proprii și prin comercializare electronică
  Macheta nr. 1. Activitatea de distribuție prin personal propriu
   Asigurări de viațăAsigurări generale
   Clasa de asigurare ...Clasa de asigurare ...Clasa de asigurare ...Clasa de asigurare ...
  Număr total angajați pentru activitatea de distribuțieNumăr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane acordate^1 în perioada de raportare (lei)Alte beneficii acordate^2 în perioada de raportare (lei)Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane acordate^1 în perioada de raportare (lei)Alte beneficii acordate^2 în perioada de raportare (lei)Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate in perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane acordate^1 în perioada de raportare (lei)Alte beneficii acordate^2 în perioada de raportare (lei)Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane acordate^1 în perioada de raportare (lei)Alte beneficii acordate^2 în perioada de raportare (lei)
                           
  ^1 Se vor completa valorile comisioanelor calculate, aferente primelor brute subscrise în perioada de raportare.^2 Se vor raporta orice cheltuieli ale societății înregistrate cu scopul de a bonifica și/sau stimula și/sau recompensa activitatea de distribuție prin personal propriu, cu excepția comisioanelor.
  Macheta nr. 2. Activitatea de distribuție prin comercializare electronică
   Asigurări de viațăAsigurări generale
  Clasa de asigurare ...Clasa de asigurare ...Clasa de asigurare ...Clasa de asigurare ...
  Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)
  Prin web                
  Prin aplicații                
   +  Anexa nr. 14
  RAPORTĂRI
  societăți privind activitatea de distribuție pe categorii de intermediari
  Macheta nr. 1 - Activitatea de distribuție prin intermediari principali
  Tip intermediar principalDenumire intermediar principalCUIAsigurări de viațăAsigurări generale
  Clasa de asigurare...Clasa de asigurare...Clasa de asigurare...Clasa de asigurare...
  Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportareNumăr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportareNumăr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportareNumăr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportare
                                 
                                 
                                 
                                 
  Macheta nr. 2 - Activitatea de distribuție prin intermediari secundari
  Tip intermediar secundarDenumire intermediar secundarCUIAsigurări de viațăAsigurări generale
  Clasa de asigurare...Clasa de asigurare...Clasa de asigurare...Clasa de asigurare...
  Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportareNumăr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportareNumăr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportareNumăr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportare
                                 
                                 
                                 
                                 
  Macheta nr. 3 - Activitatea de distribuție prin intermediari exceptați
  Număr total intermediari exceptațiAsigurări generale
  Clasa de asigurare ...Clasa de asigurare ...
  Număr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportareNumăr total contracte, cumulat de la începutul anuluiNumăr contracte noi, încheiate în perioada de raportarePrime brute subscrise, cumulat de la începutul anului (lei)Prime brute subscrise în perioada de raportare (lei)Comisioane plătite în perioada de raportare (lei)Beneficii plătite în perioada de raportare (lei)Alte forme de remunerare plătite în perioada de raportare
                 
   +  Anexa nr. 15
  DOCUMENT DE INFORMARE
  privind produsele de asigurare care nu fac obiectul aplicării unor prevederi legale speciale
  1. definire a fiecărui eveniment asigurat, a indemnizației de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu și a clauzelor opționale/suplimentare;2. excluderi din asigurare;3. moment începere și moment încetare contract de asigurare;4. modalități de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;5. informații privind orice drepturi pe care le pot avea părțile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalități impuse de contract în astfel de cazuri;6. modalitate prin care se plătesc primele și termenele de plată a primelor de asigurare;7. modalitățile și termenele de plată a indemnizațiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare și a sumelor asigurate;8. informații despre primele aferente fiecărui beneficiu, atât cele principale, cât și cele suplimentare, după caz;9. informații despre perioada de grație;10. modalități de calcul și de distribuție a bonusurilor;11. indicare a valorii de răscumpărare totale, a sumelor asigurate reduse, precum și a nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;12. informații despre situațiile în care valoarea de răscumpărare a poliței este 0;13. proceduri de soluționare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informații despre modalitățile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamațiilor formulate de contractanți sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;14. informații generale privind deducerile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;15. lege aplicabilă contractului de asigurare;16. existența Fondului de garantare a asiguraților.
   +  Anexa nr. 16
  COMERCIALIZAREA ELECTRONICĂ
  A. Elemente minime de prezentare, conținut și securitate ale aplicațiilor prin care sunt comercializate contractele de asigurare:1. nivelul de prezentare a informației către potențialul client conține la loc vizibil legături către: secțiunea „Despre noi“, secțiunea „Produsele/Serviciile noastre“, secțiunea „Contact“, secțiunea „Termeni și condiții“, secțiunea „Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal“ și secțiunea „Petiții“;2. secțiunea „Despre noi“ conține cel puțin elementele prevăzute la art. 12 alin. (6) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, precum și următoarele: prezentarea pe scurt a experienței în asigurări, forma de organizare, activitatea sa principală, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care entitatea este înscrisă în registrul comerțului ori în alt registru public similar;3. secțiunea „Contact“ cuprinde adresa sediului social și/sau punctele de lucru, modalitățile de contactare a acestuia: telefon/fax, e-mail;4. secțiunea „Produsele/Serviciile noastre“ conține cel puțin documentele prevăzute la art. 38 alin. (3) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, precum și o prezentare a serviciilor oferite, după caz;5. secțiunea „Termeni și condiții“ conține cel puțin informații referitoare la eventuale anulări sau modificări ale contractelor de asigurare, inclusiv informații despre posibilitatea clienților de a-și exercita dreptul de a denunța unilateral contractul pe parcursul perioadei de denunțare unilaterală, ținând seama de dispozițiile legale în vigoare, care reglementează încheierea contractelor de asigurare și încheierea contractelor la distanță;6. secțiunea „Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal“ conține o descriere a procedurii de protecție a datelor cu caracter personal și specificarea respectării prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;7. în secțiunile care conțin formulare pentru colectarea informațiilor în vederea înaintării unor oferte se utilizează protocolul de securitate Transport Layer Security (TLS utilizând chei de minimum 2.048 biți) sau protocoale similare ori cu aceleași capacități tehnice și certificate emise de un furnizor acreditat;8. secțiunea „Petiții“ respectă prevederile legale în vigoare, cu trimitere la posibilitatea înaintării de petiții către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) prin furnizarea datelor de legătură către rubrica aferentă petițiilor, disponibilă pe site-ul A.S.F., precum și la posibilitatea soluționării pe cale amiabilă a disputelor.B. Comercializarea electronică se organizează pe două secțiuni distincte și clar delimitate cu acces securizat, astfel:1. prima secțiune este destinată distribuitorilor prevăzuți la art. 42 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări și angajaților acestora care au drept de utilizare și acces în baza deținerii unui cod RAF; autentificarea persoanelor menționate anterior se realizează utilizând tehnici de autentificare securizată puse la dispoziție de către entitatea care utilizează mijloace de comercializare electronică și permite inclusiv emiterea unui contract de asigurare; pentru asigurările încheiate, care rulează pe terminale mobile, pot fi dezvoltate și folosite mecanisme de semnare electronică sau biometrică a contractelor de asigurare; stocarea datelor legate de semnătura electronică calificată sau avansată sau legate de caracteristicile semnăturii biometrice captate pe un ecran tactil (viteză, ritm, accelerație, presiune) se face în mod securizat prin mecanisme specifice care să asigure inclusiv nerepudierea acestei operațiuni;<