ORDONANȚĂ nr. 15 din 30 august 2021privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică următoarelor contracte de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe:a) încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, definite potrivit legislației achizițiilor publice în vigoare la data încheierii;b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) încheiate în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț.(3) Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (1) nu se aplică proiectelor finanțate din fonduri europene pentru care ajustările de preț se realizează potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.(2) Contractanții justifică solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele prin aplicarea indicilor de cost în construcții pentru costul materialelor, denumiți în continuare ICCM, diseminați de către Institutul Național de Statistică și publicați lunar în Buletinul Statistic de Prețuri în tabelul 15 „Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură“.(3) Pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plată se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de lucrări, astfel:a) clădiri rezidențiale noi - 47,31%;b) clădiri nerezidențiale noi - 45,82%;c) construcții inginerești noi - 47,21%;d) clădiri rezidențiale lucrări de reparații capitale - 37,76%;e) clădiri nerezidențiale lucrări de reparații capitale - 42,42%;f) construcții inginerești lucrări de reparații capitale - 33,89%;g) clădiri rezidențiale lucrări de întreținere și reparații curente - 42,82%;h) clădiri nerezidențiale lucrări de întreținere și reparații curente - 46,95%;i) construcții inginerești lucrări de întreținere și reparații curente - 46,82%.(4) Institutul Național de Statistică, în conformitate cu reglementările legale în domeniu, determină și diseminează prin publicații statistice oficiale, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituției, potrivit frecvenței de revizuire stabilite prin reglementările specifice naționale și europene în domeniu, noi ponderi ale materialelor de construcții.(5) În cazul obiectivelor/proiectelor de investiții alcătuite din mai multe obiecte de investiții, definite la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, valoarea aferentă cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plată se determină pentru fiecare obiect de investiții în parte, potrivit alin. (3), de către contractant.(6) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă:unde:"V_a" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, „C“ reprezintă coeficientul de ajustare, iar „V_o“ reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.(7) Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (6) se calculează utilizând următoarea formulă:unde:"P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3), „ICCM_n“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar „ICCM_ian.2021“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, „ICCM_ian.2021“ se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.(8) Pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări aferente proiectelor finanțate din fonduri europene, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se utilizează formula polinomială prevăzută la subclauza 48.4 din anexa nr. 1 „Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de execuție de lucrări“ la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu excepția contractelor încheiate în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.(9) Modificările contractelor de achiziții publice de lucrări și a contractelor sectoriale de lucrări, rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe, se încadrează în situația prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.(10) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, contractanții pot transmite autorităților/ entităților contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru toate contractele de achiziție publică/ sectoriale de lucrări în care sunt parte, prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din prezenta ordonanță, și încheierea actelor adiționale la contracte în termenul și cu conținutul prevăzut la alin. (12).(11) Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (10), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acestea.(12) Actele adiționale prevăzute la alin. (11) se încheie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10) și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier, ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3), formula prevăzută la alin. (6), care va fi utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat, coeficientul prevăzut la alin. (7), care se utilizează în cadrul formulei.(13) Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat în termenul de 15 zile prevăzut la alin. (10) atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.(14) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.  +  Articolul 3(1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite care derulează programe naționale de investiții, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat prin programe, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program național în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate prin programe naționale pe bază de contracte de finanțare, încheiate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru modificarea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează programele naționale cu ocazia elaborării proiectelor legilor bugetare anuale și ale bugetelor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, republicată.(3) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale depun, în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (12), o solicitare cuprinzând necesarul de sume estimate pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, eșalonat pe ani, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții, care trebuie să fie în concordanță cu graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție aferent acestuia, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, întocmită în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui program național, însoțită de următoarele documente:a) actul adițional prevăzut la art. 2 alin. (12), în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;b) o notă justificativă din care să rezulte valoarea lucrărilor executate și valoarea estimată a lucrărilor aferente restului rămas de executat.(4) În termen de 45 de zile de la de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), cu condiția alocării creditelor de angajament și a creditelor bugetare în bugetele ordonatorilor principali de credite, potrivit prevederilor alin. (2), se încheie acte adiționale la contractele de finanțare între ordonatorii principali de credite care gestionează programele naționale și beneficiari. În situația în care nu se alocă credite de angajament și credite bugetare în bugetele ordonatorilor principali de credite până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), termenul de 45 de zile curge de la data alocării creditelor de angajament și creditelor bugetare potrivit alin. (2).(5) În cazul în care în fișele programelor naționale, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite care le gestionează, există creditele de angajament disponibile, actele adiționale prevăzute la alin. (4) se încheie în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), în limita creditelor de angajament aprobate.(6) În situația în care beneficiarii nu depun solicitarea de transfer, însoțită de documentele prevăzute la alin. (3), în termenul prevăzut, sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări se suportă de către beneficiari.(7) În termen de 10 zile de la încheierea actelor adiționale prevăzute la art. 2 alin. (14), beneficiarii programelor naționale transmit ordonatorilor principali de credite care gestionează programele o copie certificată pentru conformitate a acestora, însoțită de o adresă prin care se specifică necesarul de sume suplimentare față de cele solicitate potrivit alin. (3), după caz, în vederea încheierii actelor adiționale la contractele de finanțare prin care se vor aloca sumele solicitate, în limita creditelor de angajament aprobate.(8) Solicitările prevăzute la alin. (3) și (7) pot fi emise și depuse în format electronic, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.  +  Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada de derulare a programelor naționale pe care le gestionează, determinată potrivit reglementărilor legale care le instituie și/sau pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări, care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit art. 2.(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări prevăzute la art. 1 alin. (2), autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit art. 2.  +  Articolul 5În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, autoritățile de management responsabile pentru managementul și implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană vor proceda, după caz, la elaborarea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe, conform regulilor specifice programelor cu finanțare externă nerambursabilă.  +  Articolul 6Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, autoritățile/entitățile contractante sunt obligate să introducă clauze de ajustare a prețului în toate documentațiile de atribuire inițiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ce au ca obiect contracte de achiziție publică/ contracte sectoriale de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.  +  Articolul 7(1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, indiferent de stadiul derulării procedurii de atribuire.(2) După finalizarea procedurilor prevăzute la alin. (1), contractele de achiziție publică/sectorială de lucrări care se vor încheia vor include, în mod obligatoriu, clauza de ajustare a prețului stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(3) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. b)-c), prevederile prezentei ordonanțe se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare, indiferent de durata de execuție a acestora, în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(4) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (3), în situația în care clauzele de revizuire din contracte privesc și sumele achitate anterior aplicării acestora, ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială de lucrări prin aplicarea clauzei de revizuire din contract se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare achitate ca urmare a aplicării alin. (3), părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe cu sumele suplimentare rezultare ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.  +  Articolul 8În situația în care, la data inițierii procedurilor de atribuire prevăzute la art. 6, respectiv la data finalizării procedurii de atribuire prevăzute la art. 7 alin. (1), sunt determinate și diseminate prin publicații statistice oficiale, inclusiv prin publicarea pe site-ul Institutului Național de Statistică, ponderi noi ale materialelor de construcții, potrivit art. 2 alin. (4), se aplică noile ponderi pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale în prețul contractelor ce vor fi utilizate în calculul coeficientului potrivit art. 2 alin. (7).
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 30 august 2021.Nr. 15.----