ORDONANȚĂ nr. 10 din 30 august 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021  Având în vedere obligațiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislației Uniunii Europene în vigoare,luând în considerare data intrării în vigoare, precum și aplicarea, începând cu data de 14 decembrie 2019, a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale),ținând cont de faptul că începând cu 1 ianuarie 2022 devin aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului,având în vedere necesitatea alinierii de urgență a legislației naționale la legislația Uniunii Europene, precum și elaborarea unei noi legislații secundare în domeniile reglementate de prezenta ordonanță,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență, sunt aplicabile definițiile termenilor și expresiilor prevăzute de art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea competentă responsabilă pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile de specialitate și prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București.3. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (4) și literele c), f), g) și l) se modifică și voraveaurmătorul cuprins:(4) În calitate de autoritate competentă potrivit alin. (3), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuții principale:..............................................................................................c) înregistrează solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice/juridice și a grupurilor de operatori, care desfășoară următoarele activități: producția agricolă, pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață a produselor ecologice/în conversie;..............................................................................................f) acordă derogări/autorizații potrivit prevederilor art. 10 alin. (3), ale art. 53, ale Anexei II, Partea II, pct. 1.7.5, 1.7.8 și Partea III, pct. 3.1.2 din Regulamentul 2018/848 și ale art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre;g) elaborează și administrează baza de date privind disponibilitatea pe piață a materialului de reproducere a plantelor ecologic și în conversie, a animalelor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice, prevăzută la art. 26 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului;..............................................................................................l) efectuează controlul la operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice pe trasabilitatea și conformitatea produselor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz, prin personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.4. La articolul 2 alineatul (4), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) stabilește catalogul de măsuri pentru cazurile de nerespectare a prevederilor Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, potrivit art. 41 alin. (4) din același regulament.5. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Detalierea atribuțiilor principale prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.6. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deleagă către organismele de control următoarele atribuții:a) controlul și certificarea produselor ecologice;b) acordarea de autorizații pentru materialul de reproducere a plantelor care nu a fost obținut din producția ecologică;c) confirmarea planului de conversie, potrivit art. 9 alin. (8) lit. c) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului;d) emiterea deciziei cu privire la aplicarea măsurilor prevăzute la art. 138 alin. (1) litera (b), alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE,91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Atribuțiile specifice delegate organismelor de control se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1Producția ecologică în România se realizează potrivit normelor prevăzute de art. 9-29 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.8. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Operatorii pot folosi material de reproducere a plantelor care nu este obținut din producția ecologică, pe teritoriul României, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra că nu au putut obține de pe piața națională/europeană un material de reproducere care să satisfacă exigențele metodelor de producție ecologică, numai în baza unei autorizații emise către organismele de control aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Regulile naționale privind elaborarea bazei de date prevăzută la art. 2 alin. (4) lit. g), precum și acordarea de autorizații pentru utilizarea de material de reproducere a plantelor care nu sunt obținute din producție ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.9. La articolul 5, alineatul (5) se abrogă. 10. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Etichetarea produselor ecologice în România se realizează potrivit regulilor prevăzute de art. 30-33 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului și prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2021/642 al Comisiei din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice.11. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul V Sistemul de control și certificare12. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Operatorii și grupurile de operatori care realizează activități de producție agricolă, pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață a produselor ecologice au obligația de a-și înregistra această activitate la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București și de a se supune controlului unui organism de control aprobat.(2) Regulile privind înregistrarea activității operatorilor/ grupurilor de operatori în agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.13. La articolul 8, alineatele (1)-(3) și (3^2)-(3^4) se modifică și voraveaurmătorulcuprins:  +  Articolul 8(1) Controlul și certificarea operatorilor/grupurilor de operatori de produse ecologice se fac de organisme de control, persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structura de specialitate.(1^1) În cadrul controalelor prevăzute la alin. (1), organismele de control trebuie să respecte prevederile art. 37-43 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului și să se asigure că analiza probelor prelevate se realizează în laboratoarele oficiale desemnate conform art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau în laboratoarele naționale de referință desemnate conform art. 100 din același regulament.(2) Regulile privind aprobarea organismelor de control persoane juridice din sectorul public sau privat și organizarea sistemului de control al acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Organismele de control trebuie să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a rețetelor și a operațiunilor efectuate de operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice..................................................................................................(3^2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau al direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București participă la acțiunea de prelevare probe de sol, apă, plante și din produsele ecologice, efectuată de organismele de control la operatorii/grupurile de operatori înregistrați în sistemul de agricultură ecologică, în cazul sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.(3^3) Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale desemnează laboratoarele oficiale și naționale de referință cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 37 și 100 din Regulamentul (UE) 2017/625, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3^4) Dacă în urma analizelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2) se identifică prezența unor substanțe care nu sunt autorizate de Comisia Europeană pentru utilizare în producția ecologică, organismele de control efectuează investigații pentru a stabili sursa/cauza contaminării și interzic provizoriu introducerea produselor pe piață și utilizarea în producția ecologică, potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului; sancțiunea declasării asupra produsului și, după caz, a terenului, în situații de contaminări ce nu pot fi atribuite operatorului, se aplică pentru rezultatele de laborator ce indică valori ale concentrației de reziduuri începând cu 0,01 mg/kg a substanțelor analizate. Rezultatul va fi interpretat după aplicarea marjei de eroare, în cazul în care aceasta este menționată în buletinele de analiză; dacă în probele analizate se identifică substanțe autorizate de Comisia Europeană pentru utilizarea în producția ecologică, se aplică măsuri asupra produsului pentru situațiile în care este depășită limita maximă de reziduuri prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE; în situația în care organismele de control constată că prezența substanțelor care nu sunt autorizate de Comisia Europeană este determinată de contaminări ce nu pot fi atribuite operatorului, sancțiunea declasării aplicată produsului sau a terenului, după caz, nu va afecta plățile directe; decizia privind declararea unei situații de contaminare ca situație ce nu poate fi atribuită operatorului este luată de către organismele de control în baza rezultatelor anchetei oficiale prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, desfășurată potrivit metodologiei prevăzute la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și alte măsuri de asigurare a trasabilității și conformității în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei; în ceea ce privește plățile compensatorii acordate în baza măsurii 11 - Agricultura ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 se retrage plata pe anul curent dacă s-a aplicat sancțiunea privind declasarea terenului, dar nu se aplică sancțiuni administrative în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității.14. La articolul 8, alineatul (3^5) se abrogă.15. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Exportul produselor ecologice către țări terțe se realizează cu respectarea prevederilor art. 44 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.(2^2) Importul de produse ecologice și de produse în conversie se realizează cu respectarea prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.16. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul importurilor de produse ecologice din țări terțe, verificarea lotului și vizarea certificatului de inspecție se efectuează de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, autoritate competentă relevantă pe teritoriul României, în punctele de intrare desemnate, în conformitate cu art. 45 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.17. După articolul 9 se introduc patru noi articole, articolele 9^1-9^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) În cazul constatării faptelor prevăzute la art. 33 lit. (b) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate aplica organismelor de control următoarele sancțiuni administrative: avertisment scris și retragerea integrală sau parțială a aprobării.(2) Înaintea retragerii complete sau parțiale a aprobării potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate aplica sancțiunea suspendării complete sau parțiale a aprobării, potrivit prevederilor art. 40 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 9^2Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează catalogul național de măsuri potrivit art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 9^3(1) Faptele organismelor de control și ale operatorilor/grupurilor de operatori care constituie contravenții în sistemul de producție ecologică și etichetare a produselor ecologice, modalitatea de sancționare și aplicare a sancțiunilor, precum și limitele amenzilor contravenționale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Constatarea contravențiilor săvârșite de organismele de control și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.(3) Constatarea contravențiilor săvârșite de operatori/grupuri de operatori și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Articolul 9^4Contravențiilor stabilite potrivit prevederilor art. 9^3 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.18. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele „produse agroalimentare ecologice“ și „producția agroalimentară ecologică“ se înlocuiesc cu sintagmele „produse ecologice“, respectiv „producția ecologică“.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9^3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este prevăzut la art. I pct. 17 din prezenta ordonanță, se abrogă prevederile art. II din Ordonanța Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 30/2015.  +  Articolul III(1) Certificatele de aprobare a organismelor de control emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân valabile până la data emiterii noilor certificate de aprobare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la art. I pct. 13.(2) Înregistrările activităților operatorilor din agricultura ecologică realizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân valabile până la data efectuării noilor înregistrări potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la art. I pct. 12. (3) Acțiunile de prelevare de probe de sol, apă, plante și produse ecologice, precum și analiza acestora, începute înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se desfășoară conform legislației în vigoare la data declanșării acestora.(4) Controalele începute înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se realizează potrivit legislației aplicabile la data începerii acestora.(5) Produsele ecologice produse potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 înainte de 1 ianuarie 2022 pot fi introduse pe piață după data respectivă, până la epuizarea stocurilor, conform art. 60 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul IV(1) Prevederile art. I-III intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), toate actele normative emise în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, care constituie cadrul de reglementare secundar, rămân în vigoare până la data adoptării noului cadru de reglementare secundar în concordanță cu prevederile prezentei ordonanțe.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ștefan Gheorghe,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  București, 30 august 2021.Nr. 10.----