ORDONANȚĂ nr. 7 din 25 august 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (4), (5) și (5^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, persoanelor înscrise pe lista proprie, celor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii, validată ca serviciu de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare, tariful este de 40 de lei/inoculare.(5) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, la domiciliul persoanei, validată ca serviciu de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare, tariful este de 60 de lei/inoculare.(5^1) Tarifele prevăzute la alin. (4), (5) și (5^2) includ și consultația medicală, precum și raportarea și monitorizarea reacțiilor adverse postvaccinale.2. La articolul 3, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu următorul cuprins:(5^2) Pentru administrarea vaccinului de către medicii de specialitate, în cadrul furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriul pentru specialități clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalelor, organizați conform prevederilor legale în vigoare, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, validată ca serviciu de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările și completările ulterioare, tariful este de 40 de lei/inoculare.3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Plata medicilor de specialitate din cadrul furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriul pentru specialități clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (5^2), se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de specialitate din ambulatoriul pentru specialități clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele organizate de către unitățile sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face în baza contractelor de prestări de servicii încheiate de către aceste categorii de personal sau de către reprezentantul legal al entității în care își desfășoară activitatea cu reprezentantul legal al autorităților administrației publice locale, în condițiile prevăzute prin ordinul ministrului sănătății și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.5. La articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) privind plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și plata medicilor de familie și a medicilor de specialitate din ambulatoriul pentru specialitățile clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (4), (5) și (5^2), prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens;6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Pentru vaccinurile împotriva COVID-19 sunt admise pierderi anuale cantitative și valorice în limită maximă de 25% calculate pentru întregul lanț de depozitare, distribuție și consum al vaccinurilor. Pierderile înregistrate se raportează distinct, în baza documentelor justificative, de fiecare entitate implicată în procesul de vaccinare.(2) Metodologia de raportare, monitorizare și calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19 se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (4), (5) și (5^2) și ale art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 martie 2022.  +  Articolul IIIServiciile cu privire la administrarea vaccinului, prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se decontează pe baza contractelor încheiate de către furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul IVPersonalul medico-sanitar și registratorii medicali care au desfășurat activitatea de vaccinare împotriva COVID19 în baza contractelor încheiate de reprezentantul legal al entității în care își desfășoară activitatea și reprezentantul legal al autorităților administrației publice locale sunt plătiți conform tarifelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prevăzut la art. 4 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 25 august 2021.Nr. 7.-----