ORDIN nr. 438/4.629/2021privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 438 din 30 martie 2021
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 4.629 din 13 august 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 30 august 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică nr. VVV 3.806 din 29.03.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– cap. I și III ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 83 alin. (2) și art. 205 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul educației emit următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Statul garantează drepturile preșcolarilor, elevilor și studenților la sănătate, educație, mediu sănătos, protecția și îngrijirile necesare în vederea dezvoltării optime și atingerii celei mai bune stări de sănătate, respectând drepturile și obligațiile părinților sau ale reprezentanților legali cărora acesta le-a fost încredințat.(2) Statul asigură în unitățile de învățământ tuturor preșcolarilor, elevilor și studenților accesul la asistență medicală primară gratuită, cu accent pe acțiunile medicale preventive.  +  Articolul 2(1) Asistența medicală și asistența medicală stomatologică destinată preșcolarilor, elevilor și studenților se asigură în cabinetele medicale și în cabinetele medicale stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.(2) În unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior autorizate/acreditate, asistența medicală prevăzută la alin. (1) este asigurată de medici de medicină generală/medicină de familie, medici stomatologi și asistenți medicali, care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale și cabinete medicale stomatologice în unitățile de învățământ preuniversitar, asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii de medicină de familie/generală și medicii stomatologi din localitățile respective sau din localități apropiate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior particulare autorizate/acreditate respectă prevederile prezentului ordin și asigură inclusiv încadrarea personalului medical și dotarea cabinetelor medicale, conform baremelor prevăzute în prezentul ordin.(5) În vederea protecției datelor cu caracter personal, cabinetele medicale și stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior vor fi prevăzute cu echipament IT, mobilier și spațiu de arhivă a documentelor, dotate cu elemente de securitate.  +  Articolul 3Evaluarea stării de sănătate, realizată prin serviciile de asistență medicală și stomatologică școlară, are următoarele componente:a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos prin identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității, asigurarea circuitelor funcționale (spațiu și instrumente), verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;b) servicii profilactice de menținere a stării de sănătate individuale și colective:(i) efectuarea triajului epidemiologic zilnic în unitățile de învățământ preșcolar, înainte de intrarea în colectivitate;(ii) efectuarea triajului epidemiologic în unitățile de învățământ preuniversitar, după vacanțele școlare și ori de câte ori este nevoie;(iii) efectuarea imunizărilor în situații epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sănătății, cu respectarea legii drepturilor pacienților;(iv) inițierea măsurilor de control și combatere a bolilor transmisibile, după caz;c) servicii de supraveghere și evaluare a stării de sănătate, inclusiv sănătate orală, depistarea precoce a afecțiunilor aparatului dento-maxilar, depistarea precoce a afecțiunilor cronice sau cronicizabile, monitorizarea pacienților cu afecțiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;d) acțiuni medicale curative gratuite: servicii medicale de asigurare a stării de sănătate, inclusiv a sănătății orale, acordarea de consultații medicale și stomatologice, eliberarea de bilete de trimitere către medici de alte specialități, eliberarea de rețete gratuite și acordarea de prim ajutor în caz de urgență;e) activități de educație pentru sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă, sănătatea orală, și de promovare a unui stil de viață sănătos;f) consilierea în vederea aplicării precoce a tratamentelor curative și de recuperare medicală.  +  Articolul 4(1) Categoriile de personal implicate în asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și studenților sunt următoarele:a) personalul medical din unitatea de învățământ preuniversitar sau instituția de învățământ superior;b) asistentul social responsabil de unitatea de învățământ;c) personalul cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și al municipiului București;d) personalul din administrația publică locală cu competențe partajate în învățământul preuniversitar și universitar, de stat;e) directorul unității de învățământ preuniversitar/conducerea instituției de învățământ superior;f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ;g) personalul din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.(2) Pentru asigurarea în condiții optime a activității de medicină școlară, autoritățile administrației publice locale numesc medici coordonatori, din rândul medicilor încadrați în cabinetele medicale și stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.a) Medicul coordonator va fi desemnat de către autoritățile administrației publice locale în baza următoarelor criterii:– gradul profesional; se va desemna medicul cu cel mai mare grad profesional din cadrul medicilor încadrați în cabinetele medicale școlare din aria administrativ-teritorială; –  titlul didactic, după caz;– competențe, instruiri și specializări în asistența medicală școlară/asistența medicală stomatologică școlară.b) La propunerea medicilor coordonatori vor fi desemnați asistenți medicali coordonatori pentru fiecare tip de cabinet.(3) Coordonarea activității medicale și stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior se va realiza după cum urmează:a) Se vor numi medici coordonatori diferiți pentru:– cabinetele medicale școlare; – cabinetele medicale studențești,– cabinetele de stomatologie școlară;– cabinetele de stomatologie studențești.b) Medicii coordonatori, în funcție de specialitate, coordonează medicii și asistenții medicali din cabinetele medicale respective, colaborând în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor, conform atribuțiilor prevăzute în prezentul ordin.c) Medicul coordonator școlar/universitar pentru asistența de medicină generală asigură coordonarea activității de asistență medicală din cabinetele școlare/universitare de medicină generală, medicul coordonator școlar/universitar pentru asistența stomatologică asigură coordonarea activității de asistență medicală școlară/universitară stomatologică, iar asistentul medical școlar/universitar coordonator de medicină generală/stomatologie colaborează și sprijină medicul coordonator, în desfășurarea activității acestuia.d) Personalul medical care exercită funcțiile de medic coordonator/asistent medical coordonator, pe perioada cât exercită această funcție, beneficiază de majorarea salariului de bază conform legii.(4) Atribuțiile categoriilor de personal medical implicat în asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și studenților, menționate la alin. (1) lit. a), sunt prevăzute, pe categorii, în anexele nr. 1-6 și 8.(5) Atribuțiile categoriilor de personal medical menționate la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 7.(6) Personalul prevăzut la alin. (1) și (2) are obligația profesională și deontologică de păstrare a confidențialității activităților prestate și a secretului de serviciu.  +  Articolul 5Baremul de dotare a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate este prevăzut în anexele nr. 9-12.  +  Capitolul II Organizarea evaluării și supravegherii stării de sănătate a preșcolarilor, elevilor și studenților din unitățile școlare de stat și particulare autorizate/acreditate, de către personalul medical  +  Articolul 6(1) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior de stat și particulare autorizate/acreditate au ca scop menținerea și/sau îmbunătățirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătății colectivităților, prevenirea îmbolnăvirilor și depistarea precoce a unor afecțiuni sau deficiențe și a factorilor de risc pentru sănătate, prin inițierea rapidă a acțiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educație pentru sănătate.(2) Medicii din cadrul cabinetelor medicale și stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar vor prezenta în consiliile profesorale ale unităților de învățământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a populației școlare, conform modelului din anexa nr. 13.(3) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior de stat și particulare autorizate/acreditate se realizează cu respectarea programelor naționale de sănătate.(4) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare autorizate/acreditate, precum și administrarea oricărui tratament medical curativ sau profilactic se realizează cu înștiințarea și acordul părinților.(5) Datele de contact ale părinților sau reprezentaților legali ai elevilor, cu acordul acestora, vor fi transmise de către conducerea unității de învățământ și personalului medical din cabinetele școlare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (GDPR).  +  Articolul 7Medicii din cabinetele medicale școlare vor elibera bilete de trimitere pentru preșcolarii, elevii și studenții depistați cu anumite afecțiuni medicale către cabinetele medicale de specialitate, în funcție de patologia depistată, în vederea confirmării sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar în baza scrisorii medicale emise de medicul specialist vor fi luați în evidență specială și supraveghere medicală la nivelul cabinetului medical școlar.  +  Articolul 8Etapele examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate sunt următoarele:a) examinările medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate efectuate anual pentru toți preșcolarii din colectivități;b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toți elevii;c) examinările medicale de bilanț ale stării de sănătate efectuate pentru toți elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din ultimul an al școlilor profesionale și anul II de facultate;d) examinare periodică în cadrul dispensarizării afecțiunilor orodentare;e) examinări medicale în situații de risc epidemiologic.  +  Articolul 9Programarea evaluării medicale a stării de sănătate a preșcolarilor, elevilor și studenților se face de către medicul/asistentul medical împreună cu conducerea unității de învățământ preuniversitar/instituției de învățământ superior care va asigura și mobilizarea preșcolarilor, elevilor și studenților la datele stabilite de comun acord.  +  Capitolul III Modul de efectuare a examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate  +  Articolul 10Personalul care asigură examinarea este format din:a) medicul și asistentul din cabinetul medical din colectivitățile de preșcolari și din unitățile școlare/instituțiile de învățământ superior;b) medicul stomatolog și asistentul medical din cabinetele stomatologice;c) profesorul pentru învățământ preșcolar/educatorul/ psihologul/logopedul din cadrul grădinițelor în care se efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice și a limbajului, în vederea stabilirii conduitei medicale, care va informa medicul școlar asupra rezultatelor evaluării.  +  Articolul 11(1) Examinările medicale de bilanț ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanț și data examinării, deficiențe senzoriale, de limbaj, date sociofamiliale, factori de risc, alergii și intoleranțe;b) efectuarea unui examen clinic pe aparate și sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia și examenul endocrinologic;c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);d) depistarea tulburărilor de vedere;e) depistarea tulburărilor de auz;f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preșcolari.(2) Înregistrarea datelor obținute în urma examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate se face în fișa de examinare medicală de bilanț al stării de sănătate a copilului/elevului/studentului (conform anexei nr. 14) și va fi comunicată părinților/reprezentanților legali direct sau prin mijloace de comunicare la distanță.(3) În examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a elevilor se vor utiliza ca reper indicii de înălțime și greutate conform referințelor naționale, prezentați în anexa nr. 14.1.(4) Lunar, asistenții medicali din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior vor completa centralizatorul lunar al activității medicale pentru acțiunile desfășurate în cabinetele din grădinițe, școli, licee și cabinete studențești, după caz, conform anexelor nr. 15.1-15.4, care vor fi predate, conform specialității, medicului școlar coordonator.  +  Articolul 12(1) Documentele medicale necesare înscrierii sau transferului în unitățile de învățământ sunt prezentate în anexele nr. 16, 16.1-16.3.(2) Normarea personalului medical din unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 17.  +  Capitolul IV Rolul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior și al autorităților publice locale în asigurarea și menținerea stării de sănătate a preșcolarilor, elevilor și studenților  +  Articolul 13(1) Înființarea cabinetelor medicale și stomatologice în cadrul unităților de învățământ se face la solicitarea conducerii acestora adresată autorității administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Unitățile de învățământ, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, asigură condițiile igienico-sanitare privind organizarea și desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, respectă în totalitate prevederile prezentului ordin privind acordarea asistenței medicale în unitățile de învățământ și creează cadrul corespunzător de aplicare și respectare a acestei legislații de către toate categoriile de personal din unitate.(3) Nerespectarea normelor de igienă și a prevederilor prezentului ordin în unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior se constată conform competențelor și se sancționează contravențional, conform legislației în vigoare, de către personalul împuternicit de conducerea Ministerului Sănătății.(4) Conducea unităților de învățământ preșcolar, în colaborare cu personalul de specialitate din direcțiile de sănătate publică, va stabili circuitele funcționale corespunzătoare în vederea prezentării preșcolarilor cu părinții la triajul epidemiologic zilnic, înainte de intrarea în colectivitate, iar unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura condițiile necesare personalului medical în vederea efectuării triajului epidemiologic după vacanțe și ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin mobilizarea elevilor/studenților și cadrelor didactice.  +  Articolul 14În unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior se pot organiza activități educative extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea unui stil de viață sănătos, în parteneriat cu cabinetul medical și de medicină dentară școlar/universitar și autoritatea publică locală.  +  Articolul 15Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior vor prezenta în oferta educațională activități formale/nonformale de educație pentru sănătate.  +  Articolul 16(1) Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior pot încheia parteneriate cu instituții guvernamentale și neguvernamentale în vederea promovării stilului de viață sănătos în rândul preșcolarilor, elevilor și studenților, informând atât personalul medical care deservește unitatea de învățământ asupra agendei acestor activități, cât și părinții.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) sunt excluse parteneriatele cu operatorii economici care produc sau comercializează produse din tutun, produse conexe sau băuturi alcoolice sau cu organizații nonguvernamentale care au primit sponsorizări sau alte beneficii materiale de la agenții economici menționați.  +  Articolul 17(1) Unitățile de învățământ preuniversitar colaborează cu autoritățile publice locale, precum și cu părinții sau reprezentanții legali ai preșcolarilor și elevilor pentru promovarea principiilor de viață sănătoasă.(2) Instituțiile de învățământ superior colaborează cu autoritățile publice locale și organizațiile studențești pentru promovarea principiilor de viață sănătoasă.  +  Articolul 18(1) Unitățile de învățământ preșcolar și preuniversitar informează, în scris, părinții sau reprezentanții legali ai preșcolarilor/elevilor că semnarea contractului educațional include și responsabilitatea acestora față de sănătatea propriilor copii și în afara școlii.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar anexează la contractul educațional, în două exemplare, fișa de prezentare a activităților cabinetului medical din cadrul grădinițelor/școlilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 și fișa de prezentare a activităților cabinetului stomatologic conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 (după caz); un exemplar revine cabinetului medical/stomatologic, după semnarea și completarea de către părintele sau reprezentantul legal, iar celălalt exemplar va fi înmânat părintelui sau reprezentantului legal.(3) Instituțiile de învățământ superior anexează la contractul de studii universitare și la regulamentul de ordine interioară și fișa de prezentare a activităților cabinetului medical și stomatologic studențesc conform anexei nr. 20.(4) În timpul programului educativ preșcolarii și elevii se află în supravegherea unităților de învățământ, iar conducerea acestora, în colaborare cu comitetul de părinți de la nivelul unității de învățământ, stabilește în regulamentul de ordine interioară următoarele:a) procedura privind informarea părinților/reprezentanților legali ai preșcolarilor și elevilor minori privind depistarea problemelor de sănătate ale acestora;b) procedura privind preluarea din cadrul unității de învățământ de către părinți/aparținători a preșcolarilor și elevilor cu probleme de sănătate sau depistați cu probleme medicale acute/urgente în perioada cursurilor școlare;c) personalul medical din cabinetele medicale va fi informat asupra procedurilor menționate la lit. a) și b) stabilite la nivelul unității de învățământ.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Copiii cetățenilor rezidenți pe teritoriul României, înscriși în unități de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior de stat și particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistență medicală gratuită, în condițiile legii și a prezentului ordin.(2) Studenții cetățeni străini rezidenți pe teritoriul României beneficiază de asistență medicală și de medicină dentară gratuite în cabinetele medicale din instituțiile de învățământ superior în condițiile legii și a acordului bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.  +  Articolul 20Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;c) prevederile art. 9, art. 14 lit. a) și b), art. 20 lit. a) din cap. III din Metodologia organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.462/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2012.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
   +  ANEXE nr. 1-20ANEXEprivind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământpreuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținereastării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos