ORDONANȚĂ nr. 3 din 25 august 2021pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera yy) se modifică și va avea următorul cuprins:yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi;2. La articolul 55 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și3. La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Subcontractanții propuși în ofertă sau implicați/declarați ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleași obligații ca ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire potrivit art. 51 alin. (1).4. La articolul 70, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziția de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri simplificate, de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanți care, în cadrul procedurii simplificate, de licitație deschisă sau de licitație restrânsă, derulate anterior, au îndeplinit criteriile de calificare și au depus oferte în conformitate cu cerințele formale ale procedurii de atribuire.5. La articolul 113, alineatul (11) se abrogă.6. La articolul 165, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.7. La articolul 196, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), în cazul procedurilor simplificate, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de prezentare a acestor documente de 5 zile lucrătoare.8. La articolul 213, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de o zi lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare.9. La articolul 214, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului autorității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși:a) 30 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e) și g); b) 15 zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) și i); c) 50 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) și d).(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, termenul în care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 10 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.10. La articolul 214, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cazurile prevăzute la alin. (5), autoritatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură decizia de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de evaluare.11. La articolul 214, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru procedurile cu mai multe loturi, prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului autorității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși 50 de zile lucrătoare.12. La articolul 219, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și, respectiv, a existenței resurselor/capacităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.13. La articolul 227, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 227(1) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziție publică ce a făcut obiectul contravenției numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera zz) se modifică și va avea următorul cuprins:zz) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție sectorială și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție sectorială nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi;2. La articolul 68 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și3. La articolul 68, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Subcontractanții propuși în ofertă sau implicați/declarați ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleași obligații ca ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire potrivit art. 64 alin. (1).4. La articolul 126, alineatul (11) se abrogă.5. La articolul 178, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 205 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.6. La articolul 205, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), în cazul procedurilor simplificate, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de prezentare a acestor documente de 5 zile lucrătoare.7. La articolul 226, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de o zi lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare.8. La articolul 227, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului entității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși:a) 30 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e) și g);b) 15 zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. f) și i);c) 50 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. c) și d).(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată, entitatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, termenul în care entitatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 10 de zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.9. La articolul 227, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cazurile prevăzute la alin. (5), entitatea contractantă aduce la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură decizia de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de evaluare.10. La articolul 227, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru procedurile cu mai multe loturi, prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului entității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși 50 de zile lucrătoare.11. La articolul 233, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și, respectiv, a existenței resurselor/capacităților corespunzător părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.12. La articolul 248, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 248(1) Sancțiunea contravențională se aplică entității contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziție publică ce a făcut obiectul contravenției numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul IIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera gg) se modifică și va avea următorul cuprins:gg) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de concesiune nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi;2. La articolul 80, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.3. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 91Autoritatea/Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, în termen de o zi lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare.4. La articolul 94, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94(1) Autoritatea/Entitatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului să precizeze în ofertă:a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care urmează să le subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; b) datele de identificare ale subcontractanților propuși.5. La articolul 94, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Subcontractanții propuși în ofertă sau implicați/declarați ulterior semnării contractului sunt ținuți de respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, prevăzute la art. 38, întocmai ca ofertanții.6. La articolul 111, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sancțiunea contravențională se aplică autorității/entității contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de concesiune ce a făcut obiectul contravenției numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul IVLegea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac a plângerii și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv și, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de așteptare prevăzut la art. 59 alin. (1).2. Articolul 31 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta și celeilalte/celorlalte părți implicate în procedura de contestare în fața Consiliului, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată, sub sancțiunea respingerii plângerii ca fiind tardivă.(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanței de judecată și petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către petent. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai invoca excepții în afara celor de ordine publică.(3) Nu se pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației.3. La articolul 49, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul cu ofertantul declarat câștigător ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către instanță, chiar dacă respectiva hotărâre a fost atacată cu recurs și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv și, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de așteptare prevăzut la art. 59 alin. (1). Hotărârea primei instanțe este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia.4. La articolul 53, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă dovada prejudiciului, a încălcării prevederilor legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile, precum și a faptului că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. Întinderea reparației prejudiciului încercat este limitată la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire.5. La articolul 58 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:b) aplicarea unei amenzi autorității contractante, cuprinsă între 1% și 5% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporțional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozițiilor lit. a).6. Articolul 58^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58^2În situația în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziție cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluționare în primă instanță a contestației, eventualele despăgubiri stabilite de către instanță, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni, în sarcina autorității contractante vor fi suportate din bugetul acesteia, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în procesul de achiziție publică ce a făcut obiectul despăgubirilor numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin.7. La articolul 61^1 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai mult de 2.000.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:f) raportul procedurii de atribuire și rapoartele intermediare întocmite în cazul procedurilor de atribuire ce se desfășoară în mai multe etape, înainte de a fi aprobate de către conducătorul autorității contractante, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea respectivelor documente, precum și raportul procedurii aprobat de conducătorul autorității contractante, în termen de o zi lucrătoare de la aprobarea acestuia;2. La articolul 12 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:e) concluziile finale cuprinse în raportul procedurii privind analiza neconformităților constatate și neremediate din avizele conform condiționate, anterior emise de ANAP.3. La articolul 14, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) Autoritatea contractantă poate decide publicarea anunțului de participare/anunțului de participare simplificat/anunțului de concesionare/anunțului de concurs, cu sau fără remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform condiționat emis ca rezultat al controlului ex ante exercitat în conformitate cu prevederile art. 11, avizul conform emis publicându-se automat de către SEAP.(4) Autoritatea contractantă poate decide continuarea derulării procedurii de atribuire cu sau fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiționat, avizul conform final publicându-se automat de către SEAP odată cu publicarea raportului intermediar/raportului procedurii, respectiv în ziua transmiterii comunicărilor privind rezultatul selecției/rezultatul procedurii.4. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Avizele conforme emise de ANAP pot fi atacate numai împreună cu actele administrative ale autorității contractante în legătură cu care au fost emise, în baza prevederilor Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VILegea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIILegea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IXLegea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul XOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Liviu Bostan
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 25 august 2021.Nr. 3.----