METODOLOGIE din 29 iulie 2021pentru recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 26 august 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.492 din 29 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021.
   +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie se aplică acelor calificări dobândite în sistem formal, nonformal și informal care sunt obținute în afara sistemului național de învățământ.(2) Furnizorii de formare profesională autorizați/Centrele de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova sunt denumiți generic emitenți în cadrul prezentei metodologii.(3) Recunoașterea calificărilor profesionale obținute la emitenți din afara sistemului de învățământ românesc se realizează prin raportarea la o calificare profesională dobândită în România, de nivel 1-8, conform Cadrului național al calificărilor.(4) Recunoașterea calificărilor profesionale se realizează pentru o anumită calificare de referință sau ocupație din nomenclatorul Clasificarea ocupațiilor din România (denumit în continuarea COR).  +  Articolul 2Recunoașterea se aplică următoarelor categorii de cetățeni:a) cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, cetățenilor Confederației Elvețiene, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statelor Unite ale Americii și Republicii Moldova;b) membrilor de familie ai cetățenilor români așa cum sunt definiți la art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 lit. a), b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) cetățenilor din state terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România și beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană;d) cetățenilor din state terțe care beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României;e) cetățenilor din state terțe, alții decât cei menționați la lit. c) și d), numai în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.  +  Articolul 3(1) În vederea eliberării atestatelor de recunoaștere a calificării profesionale dobândite în afara sistemului național de învățământ, în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova, pentru solicitanții prevăzuți la art. 2 se depune la Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, un dosar în format fizic la sediul instituției sau electronic pe adresa de e-mail oficială, care conține următoarele documente:a) cerere, în limba română sau engleză, în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a președintelui ANC și postat pe pagina oficială a instituției;b) documentul de identitate, în copie și traducere legalizată în limba română;c) certificatul de căsătorie/certificatului de divorț, dacă este cazul, copie și traducere legalizată în limba română;d) documentul care atestă calificarea, copie și traducere legalizată în limba română, după caz;e) actul care dovedește ultimul nivel de studii absolvit, copie și traducere legalizată în limba română, după caz;f) dovada achitării tarifului de verificare/evaluare a dosarului.(2) Documentele care atestă calificarea, supuse recunoașterii, sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, iar pentru celelalte state, documentele care atestă calificarea sunt supralegalizate sau însoțite de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.(3) Criteriile pentru recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal se aprobă prin decizie a președintelui ANC și se publică pe site-ul oficial al instituției.(4) La momentul eliberării/ridicării atestatului, solicitantul trebuie să prezinte documentele depuse la dosar în original.  +  Articolul 4În situația în care solicitanții au obținut calificarea într-un stat cu care România a încheiat acorduri bilaterale de recunoaștere reciprocă a actelor de calificare dobândită în afara sistemului național de învățământ, recunoașterea acestora se face în condițiile prevăzute de acordurile respective.  +  Articolul 5(1) Cererile de recunoaștere a calificării profesionale, însoțite de documentația completă, se soluționează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet.(2) În cazul în care în urma analizei dosarului se constată neregularități privind documentele prevăzute la art. 3, ANC notifică în scris solicitantul, indicând modul în care pot fi remediate. În acest caz, termenul se prelungește în mod corespunzător.(3) Termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în mod corespunzător și în cazul necesității efectuării unor verificări suplimentare, respectiv emiterea unor puncte de vedere din partea altor organe de specialitate/competente, din țară sau din străinătate, cu notificarea solicitantului în acest sens.(4) În situația în care ANC constată existența oricăror suspiciuni privind autenticitatea documentelor depuse la dosar, are obligația de a sesiza autoritățile competente.(5) În cazul în care solicitantul nu completează dosarul în termen de 6 luni de la data notificării, dosarul se clasează, cu notificarea solicitantului în acest sens.  +  Articolul 6(1) Decizia de respingere motivată a cererii de recunoaștere a calificării profesionale se comunică în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet.(2) Solicitantul poate depune o cerere de reevaluare a dosarului în termen de 30 de zile de la comunicarea respingerii cererii.(3) Decizia de respingere a cererii de recunoaștere a calificării profesionale poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Modelul atestatului de recunoaștere a calificării se aprobă prin decizie a președintelui ANC și este postat pe siteul oficial al instituției.(2) Atestatele de recunoaștere a calificării profesionale se înscriu într-un registru național gestionat de ANC, prevăzut în anexa la prezenta metodologie.(3) Registrul național menționat la alin. (2) este public pe website-ul oficial al ANC.  +  Articolul 8(1) Tariful pentru verificarea/evaluarea dosarului depus este de 150 de lei și se aplică cetățenilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, beneficiarilor art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cetățenilor din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova.(2) Tariful se achită prin ordin de plată și/sau virament bancar în contul instituției.(3) Tariful prevăzut la alin. (1) se constituie venit propriu la bugetul instituției.  +  Articolul 9(1) În cazul pierderii/furtului/distrugerii atestatului de recunoaștere a calificării profesionale original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, ANC eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva ANC.(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:a) declarația scrisă, dată de titularul atestatului de recunoaștere a calificării profesionale, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;b) dovada publicării pierderii/furtului/distrugerii atestatului de recunoaștere a calificării profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau într-un ziar de largă circulație;c) copie de pe actul de identitate;d) dovada achitării tarifului de emitere a duplicatului, în valoare de 100 de lei.(3) Tariful prevăzut la alin. (2) lit. d) se constituie venit propriu la bugetul instituției.(4) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 10ANC eliberează atestatul de recunoaștere a calificării și/sau duplicatul acestuia solicitantului sau persoanei desemnate de acesta prin procură/împuternicire notarială, exclusiv la sediul instituției.  +  Articolul 11Anexa la prezenta metodologie face parte integrantă din aceasta.  +  ANEXĂla metodologie
  REGISTRUL
  atestatelor de recunoaștere în România a calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
  Nr. crt.^1Numele beneficiarului^2Seria atestatuluiNr. atestatuluiData atestatuluiNaționalitatea/Cetățenia^3Calificarea profesională/Ocupația^4Observații
   (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
  1.       
  2.       
          
  ^1 Se completează pornind de la cifra 1.^2 Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită atestat; numele titularului, precum și toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate inițialele prenumelui tatălui. Inițialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.^3 Se completează naționalitatea/cetățenia beneficiarilor care pot fi cetățeni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederației Elvețiene, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statelor Unite ale Americii și Republicii Moldova.^4 Calificarea profesională/Ocupația recunoscută conform certificatului deținut.
  ----