ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 93 din 25 august 2021privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 26 august 2021  Prin dispozițiile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a instituit etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia se asigură finanțarea pentru un număr de până la 9.500 obiective de investiții noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, din care cel mult 2.500 de creșe și grădinițe și cel mult 2.000 de unități de învățământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, pentru care se asigură finanțarea multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.Prin dispozițiile art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a stabilit că pentru etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală se va aloca de la bugetul de stat suma de 30 miliarde de lei pentru perioada 2017-2020.În prezent fondurile alocate nu asigură finalizarea tuturor obiectivelor de investiții incluse în etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală.Se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale etapei a II-a a Programului național de dezvoltare locală să solicite suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esențiale a întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate.Având în vedere prevederile art. 34 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ordonatorii principali de credite au obligația ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanțelor propunerile pentru proiectul de buget și anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli și estimările pentru următorii 3 ani, însoțite de documentații și fundamentări detaliate, se impune intervenția legislativă de urgență, ținând cont de faptul că fundamentarea necesarului de credite de angajament ce trebuie alocate de la bugetul de stat în bugetul Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a prin legea bugetului de stat se poate realiza numai în urma transmiterii, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, de către toți beneficiarii programului, a solicitărilor de suplimentare a sumelor alocate prin contractele de finanțare.În vederea respectării prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit cărora alocările de fonduri bugetare pentru ordonatorii principali de credite pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului, fapt ce conduce la necesitatea aprobării de urgență a prezentei ordonanțe de urgență, în scopul stabilirii cuantumului necesar de credite de angajament și bugetare necesare pentru derularea etapei a II-a a Programului național de dezvoltare locală, în lipsa acestuia ministerul neavând posibilitatea legală de a mai aloca fonduri suplimentare pentru beneficiarii programului,neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la întârzierea sau nefinalizarea obiectivelor de investiții aflate în implementare pentru care au fost deja alocate fonduri publice.Prioritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este de a finaliza obiectivele de investiții pentru care s-au alocat deja sume de la bugetul de stat, pentru a atinge indicatorii programelor pe care le derulează.În acest context este necesară intervenția legislativă de urgență pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a în vederea finalizării unor obiective de investiții necesare dezvoltării comunităților locale, ținând cont de faptul că mare parte din beneficiarii programului au semnalat faptul că se află în imposibilitatea de a finaliza și recepționa obiectivele de investiții în termenul contractului de finanțare cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat, din cauza efectelor produse de către pandemia de COVID-19, care a produs întârzieri semnificative în derularea obiectivelor de investiții, precum și din cauza schimbărilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, dar și a evoluției prețurilor la materialele de construcții, cheltuieli pe care majoritatea unităților administrativ-teritoriale nu au posibilitatea să le suporte de la bugetul local.Consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că unele dintre serviciile esențiale pe care statul și unitățile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure tuturor cetățenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate și siguranță sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populației, a condițiilor de trai, precum și depopularea comunităților subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel național în asigurarea finanțării de către stat, prin administrația publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătățirea condițiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului.Pe de altă parte, din valoarea totală alocată etapei a II-a a programului, în prezent, mai sunt necesare în vederea finalizării obiectivelor de investiții credite bugetare în valoare de aproximativ 11 miliarde lei, sumă care, dacă ar fi alocată într-un singur an bugetar, ar împovăra excesiv bugetul de stat, mai ales ținând cont de situația actuală provocată de efectele pandemiei de COVID-19, fiind astfel necesară prelungirea contractelor de finanțare în vederea asigurării sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiții, în sens contrar, consecința negativă constând în imposibilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de a onora contractele de finanțare în vigoare.Totodată, o altă consecință negativă pe care o poate genera neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că nefinalizarea obiectivelor de investiții prin transmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor în termenul contractelor de finanțare atrage obligativitatea din partea beneficiarilor programului de a restitui întreaga sumă transferată de la bugetul de stat prin program pentru realizarea respectivului obiectiv de investiții.Nefinalizarea obiectivelor de investiții ar conduce la degradarea lucrărilor deja executate, lucrări pentru care au fost alocate fonduri publice, fapt ce determină utilizarea fondurilor publice fără respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității utilizării fondurilor publice.Ținând cont de faptul că deja există astfel de situații, pentru a preîntâmpina crearea altora și pentru a asigura cetățenilor serviciile esențiale, se impune intervenția legislativă de urgență.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a putea finaliza obiectivele de investiții pentru care s-au decontat fonduri de la bugetul de stat, în condițiile legii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) În situația în care sumele alocate prin contractele de finanțare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa a II-a, se pot încheia acte adiționale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prevăzute la alin. (1) beneficiarii Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a pot depune o solicitare de finanțare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.  +  Articolul II(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa a II-a, pentru care nu este efectuată recepția la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior expirării duratei contractului de finanțare, contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiarii Programului național de dezvoltare locală se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.(2) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.  +  Articolul IIIÎn vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. I și II, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va modifica în mod corespunzător ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin care sunt aprobate listele de obiective propuse spre finanțare și contractele de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVLa articolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IV(1) Valoarea totală a Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a prevăzută la art. III, derulată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, este de 33 miliarde lei.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 25 august 2021.Nr. 93.----