HOTĂRÎREA Nr. 143 din 23 martie 1992pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii
EMITENT
  • Guvernul României
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 59 din 6 aprilie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICHotărîrea Guvernului nr. 731 din 14 octombrie 1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 din hotărîre se adauga alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:"Dispoziţiile art. 5 vor intra în vigoare şi se vor aplica după împlinirea termenului de 10 zile de la data intrării în vigoare a Legii privind calitatea în construcţii.Pînă la această dată investitorii şi agenţii economici cu activitate în construcţii vor angaja verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia sau, după caz, experţi tehnici, care au obţinut atestarea calităţii respective, potrivit prezentei hotărîri, şi vor lua măsurile necesare pentru funcţionarea sistemelor de verificare a proiectelor, de conducere şi asigurare a calităţii execuţiei construcţiilor."2. La articolul 5 din regulament se introduce alineatul 2 (alineat nou), cu următorul conţinut:"Proiectele pentru construcţii militare vor fi verificate de verificatori atestaţi, angajaţi ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, după caz."3. Articolul 9, liniuţa a doua, din regulament se modifica şi va avea următorul cuprins:"- să fie inginer sau arhitect - absolvent al unei facultăţi de construcţii, instalaţii pentru construcţii sau, respectiv, al Institutului de Arhitectura."4. Articolul 18, liniuţa întîi, din regulament se modifica şi va avea următorul cuprins:"- să fie inginer sau subinginer - absolvent al unei facultăţi de construcţii, instalaţii pentru construcţii - sau arhitect - absolvent al Institutului de Arhitectura;"5. Articolul 27, liniuţa întîi, din regulament se modifica şi va avea următorul cuprins:"- să fie inginer sau arhitect- absolvent al unei facultăţi de construcţii, instalaţii pentru construcţii sau, respectiv, al Institutului de Arhitectura;".PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Victor Dumitrache,secretar de stat