LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 23 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Constituie contravenție silvică fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin prezenta lege, pentru încălcarea obligațiilor stabilite prin actele normative din domeniul silvic. (la 20-10-2016, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) (2) Sancțiunile aplicabile pentru săvârșirea contravențiilor silvice sunt:a) sancțiunea contravențională principală este amenda contravențională; (la 05-10-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) b) sancțiunea contravențională complementară - confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției silvice și/sau retragerea/suspendarea, după caz, a autorizației/atestatului/acordului. (la 18-06-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) marca - amprenta dispozitivului special de marcat imprimată în lemnul unui arbore prin lovire în locuri stabilite prin normele tehnice și care conține indicativul specific al dispozitivului special de marcat;b) norme privind circulația materialelor lemnoase - normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, emise în baza art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-10-2021, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează și/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafețe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unități administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice și care are obligația să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are obligația materializării fizice a limitelor proprietății pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafețe. Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; (la 05-10-2021, Litera c) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) d) semne amenajistice - semne de delimitare în păduri, specifice amenajamentului silvic, care cuprind: linii subparcelare, linii parcelare, limite de unitate de producție, limite de ocol silvic și borne amenajistice.e) produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe drumurile și instalațiile de scos-apropiat, de pe suprafața destinată realizării platformelor primare, de pe terenuri din fondul forestier național amplasate sub/peste rețelele de transport sau distribuție a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată din exploatarea arborilor care periclitează circulația pe căile de transport, inclusiv de pe suprafețele pentru care este suspendat serviciul silvic, la solicitarea scrisă a deținătorului rețelei sau căii de transport, din interiorul și/sau proximitatea obiectivelor militare în scopul menținerii în stare de operativitate a acestora, pentru protecția obiectivelor arheologice, culturale sau publice. Suprafața de pe care se exploatează produsele extraordinare este determinată de ocolul silvic. Actul de punere în valoare pentru produse extraordinare se aprobă de șeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparțin administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și se valorifică direct sau prin licitație, în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate privată aparțin proprietarilor. Produsele extraordinare se asimilează produselor accidentale și se încadrează similar produselor accidentale I și II, iar precomptarea produselor extraordinare asimilate produselor accidentale I se realizează similar produselor I, potrivit art. 59 alin. (7) și (8) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru suprafețele de fond forestier pentru care este suspendat serviciul silvic, produsele extraordinare au regimul produselor accidentale, așa cum este reglementat la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-10-2021, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) e^1) transportul ilegal de materiale lemnoase - transportul materialelor lemnoase care nu sunt însoțite de documente specifice de transport sau din care nu rezultă cu certitudine legalitatea provenienței acestora. În acest sens, materialele lemnoase transportate nu au proveniență legală dacă:(i) nu sunt însoțite de aviz de însoțire, conform normelor în vigoare;(ii) sunt însoțite de aviz de însoțire al cărui termen de valabilitate nu a fost menționat sau a expirat;(iii) nu sunt însoțite de avizele de însoțire emise pentru fiecare mijloc de transport în parte;(iv) între volumul măsurat al materialelor lemnoase transportate și cel înscris în avizul de însoțire există o diferență, fiind considerată fără proveniență legală diferența de material lemnos constatată; dacă se constată o diferență de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranțelor admise, sunt aplicabile prevederile prezentei legi, iar dacă se constată o diferență mai mare de 10 mc, cu luarea în considerare a toleranțelor admise, sunt aplicabile dispozițiile art. 68 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(v) încărcarea/descărcarea materialelor lemnoase se face dintr-o/într-o altă locație față de cea raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în avizul de însoțire; (la 05-10-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) f) reținerea - măsura asigurătorie instituită în vederea probării provenienței materialelor lemnoase. (la 18-06-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Capitolul IIAsigurarea administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice (la 20-10-2016, Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 3(1) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietar al terenului pe care este amplasată aceasta, cu excepția persoanei care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Contractele încheiate sunt nule de drept. (la 05-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarul/succesorul în drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract; (la 05-10-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) b) nematerializarea și nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le dețin, în conformitate cu actele de proprietate, cu țăruși, borne, vopsea, și/sau neîntreținerea/nemenținerea în stare corespunzătoare/ vizibile a semnelor de hotar ale proprietății, respectiv mutarea semnelor amenajistice și/sau de hotar. (la 28-07-2019, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 146 din 22 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 4Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:a) neasigurarea de către administratorii drumurilor și ai căilor ferate forestiere a întreținerii și reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligației de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiționată în mod expres de existența documentelor de proprietate, precum și de existența limitelor de proprietate materializate în teren. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina solicitantului. (la 05-10-2021, Litera b) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (la 18-06-2017, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Capitolul III Amenajarea pădurilor  +  Articolul 5(1) Constituie contravenție silvică depășirea posibilității, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I și fără existența aprobărilor legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:a) cu avertisment, dacă depășirea reprezintă până la 3% din posibilitate;b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depășirea reprezintă 3,1%-10% din posibilitate;c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depășirea reprezintă 10,1%-25% din posibilitate;d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depășirea reprezintă peste 25% din posibilitate. (la 18-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolului silvic de regim, după caz. (la 18-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (3) Abrogat. (la 18-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (4) Abrogat. (la 05-10-2021, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (5) Abrogat. (la 05-10-2021, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (6) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 7.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor. Sancțiunea se aplică persoanei juridice atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;b) depășirea prin recoltare în alte condiții decât cele prevăzute de art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără aprobarea legală a volumului de produse principale posibil de recoltat; depășirea se calculează ca diferență dintre suma volumelor recoltate în perioada de aplicare a amenajamentului silvic aprobat sau pentru care s-a organizat ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajare și posibilitatea anuală cumulată de produse principale, rezultată ca produs dintre posibilitatea anuală de produse principale și numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic; (la 18-06-2017, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) c) elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al ședinței de preavizare a temei de proiectare - conferința I de amenajare și al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajare. (la 18-06-2017, Litera c) din Alineatul (6) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) d) neîntocmirea amenajamentelor silvice pentru suprafețe de fond forestier pentru care există obligativitatea întocmirii amenajamentelor silvice în condițiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică proprietarului de fond forestier. (la 15-10-2021, Alineatul (6) din Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (7) Dacă volumul recoltat anual dintr-o subunitate de gospodărire provenit din arborete în care este asigurată regenerarea naturală conform prevederilor legale depășește cu cel mult 10% posibilitatea anuală stabilită la nivelul subunității respective, cu încadrarea în posibilitate, fapta nu constituie contravenție așa cum este prevăzută la alin. (6) lit. b); în situația în care volumul de recoltat conform prevederilor amenajamentului silvic este amplasat într-o singură unitate amenajistică, acesta poate fi recoltat integral, prin depășirea posibilității anuale, situație în care nu se aplică sancțiunea silvică. (la 18-06-2017, Alineatul (7) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (8) Constituie contravenție silvică recoltarea prin lucrări de conservare la nivelul de subunitate de gospodărire a unui volum mai mare decât volumul prevăzut pentru lucrări de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, fără existența unei aprobări legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:a) cu avertisment, dacă depășirea reprezintă până la 3% din volumul prevăzut;b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depășirea reprezintă 3,1%-10% din volumul prevăzut;c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depășirea reprezintă 10,1%-25% din volumul prevăzut;d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depășirea reprezintă peste 25% din volumul prevăzut. (la 18-06-2017, Alineatul (8) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (9) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei depășirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrări de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret. (la 18-06-2017, Articolul 5 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (la 20-10-2016, Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 5^1Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte: (la 18-06-2017, Partea introductivă a Articolului 5^1 din Capitolul III a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) a) abrogată; (la 18-06-2017, Litera a) din Articolul 5^1 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) b) aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrișările legal aprobate sau cele aferente instalațiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu/fără avizul acesteia, după caz; (la 18-06-2017, Litera b) din Articolul 5^1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca igienă sau produse accidentale, așa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase, în care o parte din arbori sau toți arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiția de a fi încadrați în categoria de produse accidentale/igienă. (la 05-10-2021, Litera c) din Articolul 5^1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (la 20-10-2016, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 6Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte: (la 20-10-2016, Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) a) abrogată; (la 05-10-2021, Litera a) din Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) b) nerespectarea de către șeful de proiect a prevederilor consemnate în ședința de preavizare a soluțiilor tehnice consemnate în procesul-verbal de stabilire a soluțiilor tehnice pentru amenajament de către echipa de teren, organizată pentru un ocol silvic sau pentru un proprietar;c) nematerializarea și/sau neîntreținerea semnelor amenajistice;d) mutarea semnelor amenajistice.e) compensarea volumului de recoltat prevăzut de amenajamentul silvic din unități amenajistice inaccesibile cu volume echivalente din unități amenajistice accesibile, cu excepția produselor accidentale I, de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condițiile legii, precum și a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent. Sancțiunea se aplică personalului cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic; (la 18-06-2017, Litera e) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) f) abrogată; (la 18-06-2017, Litera f) din Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Capitolul IV Integritatea fondului forestier, paza și protecția pădurilor  +  Articolul 7(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:a) schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier național, în măsura în care fapta nu constituie infracțiune; schimbarea categoriei de folosință se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în perioada de aplicare a amenajamentului silvic sau prin intrarea în vigoare a unui nou amenajament silvic; (la 05-10-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) b) trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București;c) includerea pădurilor în intravilan;d) neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la termenul și/sau în condițiile prevăzute în aprobarea de ocupare temporară;e) exploatarea agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier național fără aprobările legale;f) abrogată; (la 05-10-2021, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică consiliului local/consiliului județean sau Consiliului General al Municipiului București, după caz. Hotărârea prin care s-a săvârșit fapta contravențională este nulă de drept. Nulitatea se constată de instanța de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate sau, după caz, a instituției din care face parte agentul constatator.(3) În cazul neredării terenurilor forestiere la termenul prevăzut în actul de aprobare, pe lângă achitarea amenzii, beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național are obligația achitării, cu titlul de despăgubiri pentru lipsa de folosință, a unei sume egale cu dublul chiriei calculate conform metodologiei specifice, până la data reprimirii terenurilor în fondul forestier național ori a obținerii unei noi aprobări, în situația în care legea prevede o astfel de posibilitate; despăgubirea are următoarele destinații:a) 50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică;b) 50% din sumă se achită administratorului în cazul terenurilor proprietate publică a statului și se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național sau se achită proprietarului pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului. (la 20-10-2016, Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) (4) Abrogat. (la 05-10-2021, Alineatul (4) din Articolul 7 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 8(1) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, următoarele fapte:a) ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei. Se exceptează prejudiciile realizate prin lucrările de exploatare forestieră, așa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale.b) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori din vegetația forestieră din afara fondului forestier național.c) furtul de puieți sau lăstari care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei.(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei.(3) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză, după cum urmează:a) cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv;b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;c) cu amendă de la 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;d) cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;e) cu amendă de la 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc.(4) În cazul constatării săvârșirii de către operatorii atestați pentru lucrări de exploatare forestiere a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se sancționează cu amendă de la 8.000 lei până la 12.000 lei.(5) Constituie contravenție silvică, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional - T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare și pentru care structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în urma verificărilor realizate potrivit ordinului emis în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a făcut notificare către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, prin care solicită suspendarea recoltării de masă lemnoasă. (la 15-10-2021, Articolul 8 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 9Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a) inundarea terenurilor din fondul forestier național fără drept prin construirea de baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale văilor;b) aprinderea focului în fondul forestier național în alte locuri decât cele special amenajate și marcate ori la o distanță mai mică de 30 metri de limita pădurii;c) deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă aferente acestora, a amenajărilor, instalațiilor, construcțiilor civile, vânătorești, piscicole din apele de munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică ori a celor pentru protecția pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din fondul forestier național;d) deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate și/sau a lucrărilor de corectare a torentelor din fondul forestier național sau neîntocmirea documentației în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;e) ștergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de pe arborii marcați ori de pe cioate.f) accesul oricărui autovehicul în fondul forestier național, cu încălcarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuții de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găsește în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier și a gestionarilor fondurilor de vânătoare. (la 05-10-2021, Litera f) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 10Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum și în vegetația forestieră din afara fondului forestier;b) neasigurarea sursei de finanțare de către proprietar/deținător pentru efectuarea lucrărilor de prevenire și combatere la sol a bolilor și dăunătorilor pădurilor, la termenele și în condițiile stabilite prin normele tehnice; (la 05-10-2021, Litera b) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) c) neefectuarea de către ocolul silvic a lucrărilor necesare pentru depistare și prognoză, precum și pentru prevenirea și combaterea la sol a bolilor și dăunătorilor pădurilor, la termenele și în condițiile stabilite prin normele tehnice, în limita resurselor financiare alocate. (la 15-10-2021, Articolul 10 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 11Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 600 lei până la 1.000 lei următoarele fapte:a) prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din fondul forestier, prin orice mijloace;b) refuzul persoanelor care desfășoară activități în fondul forestier național sau în vegetația forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, a personalului din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, la acțiunile de stingere a incendiilor; (la 18-06-2017, Litera b) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) c) nepermiterea de către proprietarii și/sau deținătorii cu orice titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le dețin a persoanelor împuternicite să efectueze observații și măsurători necesare în vederea realizării Programului național de monitorizare sol-vegetație forestieră sau realizării inventarului forestier național și a specialiștilor care elaborează studiile de includere în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine, personalului custozilor și administratorilor ariilor naturale protejate, inclusiv cu autovehicule rutiere, cu condiția notificării anterioare a proprietarului și/sau a deținătorului. (la 05-10-2021, Litera c) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) d) pășunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă valoarea prejudiciului adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.  +  Articolul 12(1) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:a) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate și delimitate de deținătorul terenului forestier respectiv;b) amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri și în alte condiții decât cele aprobate;c) aducerea și menținerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice și păsări;d) efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;e) trecerea animalelor domestice însoțite sau neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancțiunea se aplică însoțitorului turmei, dacă animalele sunt însoțite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoțite;(2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei următoarele fapte:a) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier național a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanțelor chimice și a apei sărate. În acest caz, se aplică și sancțiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea inițială, pe cheltuiala sa;b) neluarea de către proprietarii sau deținătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau limitrof acestuia a măsurilor privind salubrizarea și igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor;c) înființarea sau funcționarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de achiziție a ciupercilor și fructelor de pădure, precum și a celorlalte produse nelemnoase specifice fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. (la 15-10-2021, Articolul 12 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Capitolul V Regenerarea pădurilor și punerea în valoare a masei lemnoase  +  Articolul 13(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:a) abrogată; (la 05-10-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) b) abrogată; (la 05-10-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) c) neîncadrarea proporției speciei/speciilor principale din compozițiile de regenerare în intervalul prevăzut de normele tehnice privind regenerarea pădurilor sau în proiectele tehnice/studiile de specialitate aprobate; (la 18-06-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) d) neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier național a obligațiilor bănești prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive sau în cazul ocupării temporare din fondul forestier a suprafeței aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligațiile bănești prevăzute de legislația în vigoare, persoanele care au semnat procesul-verbal de predare-primire în calitate de predători au obligația să achite aceste obligații bănești, în sume egale. Stabilirea sumelor pentru fiecare persoană se face prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Achitarea obligațiilor bănești este direct executorie, fără alte formalități prealabile, depunerea sumelor făcându-se în conturile prevăzute de legislația în vigoare; (la 18-06-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) e) nepredarea de către beneficiar și/sau nepreluarea de către proprietar și/sau ocolul silvic, după caz, a terenurilor oferite în compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier național și, respectiv, a terenurilor care fac obiectul compensării. Sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic sau beneficiarului scoaterii definitive, după caz;f) neconstituirea și/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare și regenerare a pădurilor. Sancțiunea se aplică administratorului pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarului, în situația în care acesta are încheiat contract de servicii silvice. (la 18-06-2017, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligațiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice, în situația în care legea obligă la elaborarea amenajamentelor silvice, a suprafețelor preluate în compensare în situația în care au fost aprobate scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în vigoare și asigurarea administrării sau serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic. (la 05-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (la 20-10-2016, Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 14(1) Constituie contravenție silvică, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei: (la 18-06-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 14 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) a) modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu; (la 05-10-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) b) efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoale silvice la proprietarii de fond forestier și/sau vegetație forestieră din afara fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare/prestație silvică în condițiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau expiră anterior termenului de reprimire a parchetului; (la 18-06-2017, Litera b) din Alineatul (1), Articolul 14 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) c) constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu; (la 05-10-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) d) abrogată; (la 18-06-2017, Litera d) din Alineatul (1), Capitolul V a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) e) aprobarea și/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase fără amenajament silvic în vigoare, pentru suprafețele de fond forestier pentru care legea obligă la existența unui amenajament silvic, cu excepția prevederilor art. 20 alin. (3^1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu. (la 05-10-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2) Abrogat. (la 18-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (la 20-10-2016, Art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. )  +  Capitolul VI Exploatarea masei lemnoase și recoltarea produselor nelemnoase  +  Articolul 15(1) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:a) autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricție, în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;b) realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;c) neasigurarea transparenței comercializării masei lemnoase în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; d) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrări silvotehnice în suprafețele pentru care este formulată notificare sau nu este emis aviz către ocoalele silvice/proprietari de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la existența pădurilor care îndeplinesc criteriile de păduri virgine sau de păduri cvasivirgine, potrivit ordinului emis în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu sunt incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine; e) aprobarea executării drumurilor de scos-apropiat cu încălcarea prevederilor Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică șefului de ocol. f) autorizarea la exploatare a partizilor prin care se depășește durata maximă de exploatare a masei lemnoase, prevăzută de Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică șefului de ocol. (la 15-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei neprelucrarea masei lemnoase achiziționate la nivelul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau depășirea prin achiziție/procesare a procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege, de către un operator economic/grup de operatori economici. Operatorul economic/Grupul de operatori economici nu poate participa la licitațiile/negocierile organizate în anul de producție următor anului pentru care s-a constatat că nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau s-a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege. (la 18-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (3) Volumul de materiale lemnoase sau contravaloarea acestora, dacă acestea nu pot fi identificate, achiziționat/procesat sau neprocesat, după caz, anual de către operatorul economic/grupul de operatori economici cu care nu se realizează procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau cu care s-a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege, se confiscă. (la 18-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Articolul 16(1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 6.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte:a) exploatarea masei lemnoase din partizi contractate, fără autorizație de exploatare și proces-verbal de predare-primire a parchetului. Dacă fapta contravențională este săvârșită de către operatori economici atestați pentru exploatări forestiere, instituția din care face parte agentul constatator care a constatat fapta solicită Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrări de exploatare forestieră sancțiunea retragerii certificatului de atestare, în condițiile legii. Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă; (la 18-06-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) b) exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare sau în actul de constatare încheiat la expirarea termenului înscris în autorizația de exploatare; (la 18-06-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (la 18-06-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) d) autorizarea spre exploatare de către ocoalele silvice a partizilor constituite în păduri ai căror proprietari nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condițiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau au încetat fără asigurarea continuității;e) exploatarea masei lemnoase de către persoanele fizice în alte condiții decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) și (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 18-06-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) f) cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate în urma licitațiilor/negocierilor, în alte condiții decât cele prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; (la 18-06-2017, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) g) amplasarea pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade sau alți atractanți pentru inducerea atacului de gândaci de scoarță, în alte condiții decât cele prevăzute în instrucțiunile în vigoare. (la 05-10-2021, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) h) lăsarea de arbori marcați și netăiați în parchete, constatați după întocmirea procesului-verbal de reprimire. Sancțiunea se aplică dacă numărul arborilor marcați și netăiați în parchete, constatați după întocmirea procesului-verbal de reprimire, este mai mare de 1% din numărul arborilor inventariați în cadrul actului de punere în valoare. (la 15-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) i) autorizarea la exploatare a partizilor prin care se depășește durata maximă de exploatare a masei lemnoase, prevăzută de Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, emise în baza art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică șefului de ocol. (la 15-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei, care se aplică membrilor comisiei de preselecție, neluarea de către comisia de preselecție a măsurii de respingere a participării pentru următoarele fapte ale operatorilor economici: (la 18-06-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) a) nedepunerea documentelor prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică sau dacă documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul;b) dacă au datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau față de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, atât operatorul economic, cât și grupul de operatori economici din care face parte, după caz; (la 18-06-2017, Litera b) din Alineatul (2), Articolul 16, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) c) dacă nu au capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră și anexei la acesta;d) abrogată; (la 18-06-2017, Litera d) din Alineatul (2), Articolul 16, Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) e) abrogată; (la 18-06-2017, Litera e) din Alineatul (2), Articolul 16, Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) f) abrogată; (la 18-06-2017, Litera f) din Alineatul (2), Articolul 16, Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) g) dacă producătorii din industria mobilei, care au drept de preempțiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preț și în condiții egale de vânzare, nu dețin atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului.(3) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizației de exploatare a masei lemnoase pe picior, la momentul emiterii autorizației de exploatare. (la 18-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (la 20-10-2016, Art. 16 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 17Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte: (la 20-10-2016, Partea introductivă a art. 17 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) a) nerespectarea tehnologiilor și traseelor de scos-apropiat prevăzute în autorizația de exploatare;b) scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier național fără aprobare legală a cioatelor și/sau a resturilor de exploatare nevalorificabile; (la 18-06-2017, Litera b) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) c) recoltarea, deținerea, transportul, comercializarea produselor nelemnoase specifice, fără documente legale și fără acordul scris al proprietarului și/sau al ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru suprafața de pe care se recoltează acestea. (la 05-10-2021, Litera c) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) d) executarea neautorizată a drumurilor de tractor sau fără respectarea traseelor aprobate;e) neexecutarea la termen și în condițiile prevăzute în autorizația de exploatare a lucrărilor de curățare a parchetelor.f) abrogată; (la 18-06-2017, Litera f) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Articolul 18Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei: a) neîndeplinirea obligației ca la exploatarea pădurilor de rășinoase să se cojească cioatele de pin și molid, în întregime, iar la celelalte rășinoase, prin curelare; b) menținerea în pădure, în intervalul 1 mai-1 octombrie, a lemnului de rășinoase infestat cu dăunători de scoarță și necojit, cu excepția arborilor cursă folosiți la combaterea dăunătorilor, a lemnului provenit din doborâturi și rupturi de vânt sau zăpadă și a lemnului aflat în curs de exploatare pe suprafața parchetului. (la 05-10-2021, Litera b) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) c) abrogată; (la 05-10-2021, Litera c) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) d) nerespectarea obligației de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat în exploatare, de către titularul autorizației de exploatare, conform prevederilor și specificațiilor prevăzute în instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos. (la 18-06-2017, Articolul 18 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Capitolul VII Controlul aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase, al depozitelor și instalațiilor de prelucrare a lemnului  +  Articolul 19(1) Constituie contravenție silvică, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză faptele privind expedierea, primirea, depozitarea, deținerea și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor permanente/temporare, ai platformelor primare, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare, instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase, personalul operatorului de transport, al administratorului și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate, fără proveniență legală potrivit art. 10 alin. (10) și art. 12 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și a instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, după cum urmează:a) 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv; b) 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;c) 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;d) 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;e) 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc. (la 05-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte: a) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, cu un volum cuprins între 0,1 și 10 mc, inclusiv, neînsoțit de documentele specifice de transport, așa cum sunt stabilite de normele privind circulația materialelor lemnoase. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 și 3 mc, inclusiv; 2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 și 6,00 mc, inclusiv;3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 și 10,00 mc, inclusiv;b) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, însoțit de documente specifice de transport, așa cum sunt stabilite de normele privind circulația materialelor lemnoase, la care diferența dintre volumul constatat la momentul verificării și cel înscris în avizul de însoțire este de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranțelor legale și a contragerilor specifice. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 și 3 mc, inclusiv; 2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 și 6,00 mc, inclusiv;3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 și 10,00 mc, inclusiv;c) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase fără proveniență legală, așa cum sunt stabilite de normele privind circulația materialelor lemnoase. Cuantumul amenzii care se aplică este cuprins între 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 și 10 mc, inclusiv;d) transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puțin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoțire referitoare la:(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranțelor/contragerilor specifice;(ii) specie/grupe de specii;(iii) numărul de piese de lemn rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 24 cm sau numărul de bucăți/colete de cherestele. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 și 3 mc, inclusiv; 2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 și 6,00 mc, inclusiv;3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 și 10,00 mc, inclusiv.Sancțiunea complementară de confiscare se aplică pentru diferența de volum în plus constatată față de volumul pe specii/grupe de specii înscris în avizul de însoțire, cu luarea în considerare a toleranțelor legale și a contragerilor specifice;e) nedeținerea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase pe grupe de specii și sortimente industriale, determinate ca diferențe între stocurile scriptice/înregistrate în aplicația SUMAL 2.0 și stocurile faptice inventariate la data efectuării controlului, cu luarea în considerare a toleranțelor legale și a contragerilor specifice. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează:1. 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv; 2. 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;3. 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;4. 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;5. 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc. (la 05-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2^1) Confiscarea prevăzută la alin. (1) și (2) se realizează fizic, dacă materialele lemnoase pot fi identificate, sau valoric, la prețul de referință calculat potrivit art. 22 alin. (7). (la 05-10-2021, Articolul 19 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2^2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte: a) efectuarea de fotografii ale mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, de către transportator, atunci când normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, creează această obligație, din care nu se poate distinge/focaliza încărcătura; b) transportul materialelor lemnoase fără fotografiile mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, atunci când normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie această obligație; c) utilizarea tipurilor de pastă/cerneală termosensibilă sau care se poate șterge ușor prin mijloace mecanice, la completarea avizelor de însoțire în format letric. (la 05-10-2021, Articolul 19 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2^3) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte:a) transportul materialelor lemnoase fără conexiune permanentă de date mobile active pe toată perioada transportului până la destinație, în baza informațiilor preluate din SUMAL 2.0, în situația în care normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie această obligație; b) transportul materialelor lemnoase fără receptorul GPS al dispozitivului mobil pornit pe toată perioada transportului până la destinație, în baza informațiilor preluate din SUMAL 2.0, în situația în care normele privind circulația materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituie această obligație. (la 05-10-2021, Articolul 19 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2^4) În cazul transportului materialelor lemnoase, în mod repetat, în baza aceluiași aviz de însoțire, doar primul transport dintre cele identificate este considerat ca fiind însoțit de documente specifice de transport, cu îndeplinirea condiției ca materialele lemnoase/produsele din lemn să fie descărcate/recepționate la destinație. Efectuarea transportului în mod repetat în baza aceluiași aviz de însoțire se dovedește fără documente specifice de transport. În situația identificării unuia sau mai multor transporturi efectuate în baza aceluiași aviz de însoțire, al căror volum cumulat depășește 10 mc, se aplică prevederile art. 68 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicației SUMAL 2.0, cu fotografii și/sau înregistrări video și orice alte mijloace de probă. (la 05-10-2021, Articolul 19 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză transportul realizat cu mijloace de transport feroviare și navale, precum și cele care au ca destinație exportul, în situația în care perioada de valabilitate a avizelor de însoțire care însoțesc transportul de materiale lemnoase depășește perioada de executare a contractului de transport.(4) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei până la 6.000 lei și confiscarea materialelor lemnoase refuzul importatorului de a returna în țara exportatoare cantitatea de mărfuri care depășește cu mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate în «licența pe suport de hârtie», precum și «licența electronică», așa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, denumit în continuare licența FLEGT, sau, după caz, duplicatul sau substitutul licenței FLEGT, emis și validat de autoritatea de acordare a licențelor, pe cheltuiala importatorului.(5) Constituie contravenții silvice, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 2.000 lei introducerea în aplicațiile informatice din SUMAL 2.0 prevăzute de normele privind circulația materialelor lemnoase și/sau înscrierea în avizul de însoțire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat. (la 05-10-2021, Alineatul (5) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (6) Următoarele fapte constituie contravenții silvice și se sancționează după cum urmează:a) abrogată; (la 05-10-2021, Litera a) din Alineatul (6) , Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) b) introducerea pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn sau produse din lemn, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, după caz, cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn;c) importul, transportul, deținerea și/sau prelucrarea și comercializarea produselor din lemn prevăzute în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, exportate de țările partenere stabilite conform regulamentului menționat, în cazul în care transportul produselor respective nu este însoțit de o licență FLEGT sau, după caz, de duplicatul ori substitutul licenței FLEGT, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulamentul menționat, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei și cu confiscarea produselor din lemn;d) nerespectarea de către operatorii economici a obligației de a utiliza un sistem «due diligence», astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a faptului că, la primul control efectuat asupra unui operator care nu a utilizat un sistem «due diligence», agentul constatator acordă un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei și cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special;e) neîndeplinirea de către o organizație de monitorizare a obligațiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancțiunea se aplică organizației de monitorizare;f) abrogată; (la 05-10-2021, Litera f) din Alineatul (6) , Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) g) abrogată; (la 05-10-2021, Litera g) din Alineatul (6) , Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) h) implementarea de către operator a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplinește elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;i) neîndeplinirea de către operator a condițiilor înscrise în sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;j) neîndeplinirea de către comercianți a obligațiilor prevăzute pentru aceștia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;k) neîndeplinirea de către operatorii economici a obligației de a utiliza un sistem «due diligence» la momentul exploatării masei lemnoase pe picior, cu excepția situației în care operatorul realizează activități de exploatare prin prestații silvice, conform reglementărilor în vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;l) abrogată; (la 05-10-2021, Litera l) din Alineatul (6) , Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) m) abrogată; (la 05-10-2021, Litera m) din Alineatul (6) , Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) n) nedepunerea licenței FLEGT pe suport hârtie sau în format electronic sau, după caz, a duplicatului ori substitutului licenței FLEGT la autoritatea națională competentă pentru primirea, verificarea și acceptarea acesteia, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;o) încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul «due diligence» și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.(7) În cazul neîndeplinirii/neimplementării de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la alin. (6) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni de la data constatării, cuantumul amenzii se dublează.(8) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (6) se fac de către personalul silvic cu competență în acest sens din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia.(9) Abrogat. (la 05-10-2021, Alineatul (9) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (10) Pentru contravențiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancțiunea principală se aplică:a) emitentului avizului de însoțire a materialelor lemnoase, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) și alin. (2^1) și (2^2);b) transportatorului profesionist, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) și alin. (2^3);c) conducătorului vehiculului pe care este încărcat materialul lemnos sau care tractează orice părți de vehicule distinct înmatriculate/neînmatriculate, pe care este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului, care nu are calitatea de transportator profesionist, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) și alin. (2^3); d) sancțiunea complementară de confiscare a materialelor lemnoase se aplică emitentului avizului de însoțire a materialelor lemnoase. (la 05-10-2021, Alineatul (10) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (10^1) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este proprietarul materialelor lemnoase confiscate și dacă acestea aparțin unei alte persoane decât emitentul avizului de însoțire care are calitatea de contravenient. În procesul-verbal se vor menționa datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă. (la 05-10-2021, Articolul 19 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (11) Persoanele juridice ai căror agenți constatatori au competență în stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice au obligația de a nominaliza, la solicitare, persoane care să constate și să aplice contravenția silvică, inclusiv măsuri complementare, după caz, în echipe mixte împreună cu un agent constatator/agenți constatatori din cadrul persoanei juridice care a făcut solicitarea. Solicitarea se poate face pentru fapte care implică evaluarea volumului materialelor lemnoase. (la 28-07-2019, Articolul 19 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 146 din 22 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 19^1(1) Nu se sancționează contravențional primirea și/sau depozitarea de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul înscris în avizul de însoțire al materialelor lemnoase, care însoțește transportul, cu luarea în considerare a toleranțelor admise de reglementările în vigoare la transportul materialelor lemnoase, dacă aceștia notifică garda forestieră teritorială în termen de maximum 24 de ore de la primirea bunurilor în cauză.(2) Notificarea se realizează prin adresă scrisă, înregistrată la registratura gărzii forestiere competente teritorial, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Materialele lemnoase al căror volum depășește volumul determinat în condițiile alin. (1) se depozitează separat de către primitor și se predau, lunar, pe bază de proces-verbal de predare-primire, ocolului silvic de stat cu sediul social cel mai apropiat de depozitul în cauză.(4) Ocolul silvic de stat are obligația valorificării potrivit legii a materialelor lemnoase primite în condițiile alin. (3); sumele încasate din valorificarea materialelor lemnoase constituie venituri la bugetul de stat.(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică situațiilor în care materialele lemnoase fără proveniență legală sunt depistate de către autoritățile publice competente, în cursul exercitării atribuțiilor de control prevăzute de lege. (la 28-07-2019, Capitolul VII a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 146 din 22 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 18-06-2017, Articolul 20 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Articolul 21Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a) permiterea comercializării materialelor lemnoase și/sau pomilor de Crăciun în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri și altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare; (la 28-07-2019, Litera a) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 28, Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 146 din 22 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 iulie 2019 ) b) neîmprejmuirea de către deținători a depozitelor, a altor spații destinate depozitării temporare și/sau a instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;c) abrogată; (la 05-10-2021, Litera c) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) d) nerespectarea de către emitenți a prevederilor legale privind modul de completare și eliberare a avizelor de însoțire a materialelor lemnoase, în format electronic, numai dacă prin această faptă nu se pot stabili cantitățile transportate și proveniența acestora; (la 05-10-2021, Litera d) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) e) prezentarea la autoritatea vamală a avizului de însoțire ori a documentului echivalent acestuia întocmit cu încălcarea prevederilor normelor privind circulația materialelor lemnoase sau conținând neconcordanțe cu datele înscrise în declarația vamală ori în permisele vamale eliberate sau în documentele anexate la acestea;f) neprezentarea de către transportator a avizului de însoțire în vederea efectuării controlului vamal al materialelor lemnoase exportate;g) abrogată; (la 05-10-2021, Litera g) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) h) abrogată; (la 05-10-2021, Litera h) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) i) abrogată; (la 05-10-2021, Litera i) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) j) refuzul expeditorului/transportatorului de a transporta și descărca materialele lemnoase reținute în vederea confiscării/confiscate în condițiile legii, la locul de păstrare/depozitare în custodie stabilit de agentul constatator; (la 05-10-2021, Litera j) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) k) abrogată; (la 05-10-2021, Litera k) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) l) refuzul de către profesioniști de a permite agenților constatatori să realizeze activitățile de verificare și/sau să inventarieze stocurile de material lemnos, să pună la dispoziția acestora documentele necesare, precum și neacordarea sprijinului necesar, în baza solicitării scrise a agenților constatatori. (la 05-10-2021, Litera l) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Capitolul VIII Constatarea contravențiilor silvice și aplicarea sancțiunilor  +  Articolul 22(1) În cazul în care agenții constatatori constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu sunt însoțite de avizul de însoțire ori de documentul comunitar echivalent acestuia, prevăzut în normele privind circulația materialelor lemnoase, sau că nu au proveniență legală, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în stația/portul de destinație, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunțarea în scris a destinatarului despre confiscare, de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului și/sau gestionarului infrastructurii/căpitanul portului, după caz.(2) Materialele lemnoase reținute/confiscate în condițiile legii de agenți constatatori vor fi date în custodie ocolului silvic care deține spațiul de depozitare cel mai apropiat de locul reținerii/confiscării. (la 05-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (3) Darea în custodie a materialelor lemnoase reținute/confiscate se poate face și către operatorul economic căruia i s-a aplicat sancțiunea contravențională, cu acordul scris al agentului constatator, al operatorului economic și al ocolului silvic. (la 05-10-2021, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (4) Abrogat. (la 28-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 22 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 29^1, Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 146 din 22 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 iulie 2019 ) (4^1) În cazul confiscării mijlocului de transport, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator. (la 18-06-2017, Articolul 22 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (5) Dacă materialele lemnoase reținute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va dispune cu privire la ridicarea, transportarea și depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea și depozitarea materialelor lemnoase reținute/confiscate, precum și cele efectuate pentru manipularea materialului lemnos inventariat se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase confiscate. (la 05-10-2021, Alineatul (5) din Articolul 22 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (6) Sancțiunea complementară a confiscării valorice, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, se aplică pentru diferența constatată dintre volumul materialelor lemnoase înscrise în documentele care fac dovada provenienței, potrivit normelor privind circulația materialelor lemnoase, și volumul materialelor lemnoase efectiv determinat cu ocazia controlului, pentru materialele lemnoase depozitate/prelucrate/sortate/comercializate. (la 05-10-2021, Alineatul (6) din Articolul 22 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (7) Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (6) se face la prețuri de referință, pe specii și sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulație a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza prețului pieței, rezultat prin calcularea mediei ultimelor prețuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni.(8) În cazul neachitării contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (6), instituția din care face parte agentul constatator comunică debitul la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.  +  Articolul 23Abrogat. (la 18-06-2017, Articolul 23 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Articolul 23^1Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neidentificarea de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a pădurilor care au făcut parte din categoria vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, pentru a fi incluse în fondul forestier. Identificarea pădurilor care au făcut parte din categoria vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier și nominalizarea agenților constatatori care stabilesc și sancționează contravenția silvică se fac în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 18-06-2017, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Articolul 24(1) Au obligația și dreptul să efectueze controlul, să constate contravențiile silvice și să aplice sancțiunile prevăzute în prezenta lege următorii agenți constatatori:a) personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, împuternicit în acest scop;b) personalul silvic din cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului - pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează/ prestează servicii silvice sau pe care îl preia în vederea administrării/asigurării serviciilor silvice, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase; (la 18-06-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 60, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior și al ocoalelor de regim - pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase; (la 18-06-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 60, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 5^1 lit. b), art. 6 lit. c) și d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) și e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. c) și f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) și e), art. 17 lit. c) și d), art. 18 lit. d), art. 19 alin. (1)-(5) și art. 21; (la 05-10-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) d^1) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 lit. b), art. 11 lit. d), art. 12 lit. f) și h), art. 19 alin. (1)-(3) și art. 21; (la 18-06-2017, Litera d^1) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 60, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) e) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) și (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1), alin. (2), alin. (2^1), alin (2^2), alin. (3) și alin. (5) și art. 21; (la 05-10-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) f) personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, împuternicit în acest scop - pentru contravențiile silvice săvârșite în parcul pe care îl administrează, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase;g) ofițerii și subofițerii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situații de urgență, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b) și art. 10 lit. a); (la 20-10-2016, Lit. g) a alin. (1) al art. 24 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) (1^1) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, se efectuează cu respectarea competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) lit. a); oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) lit. a) se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al autorității publice centrale pentru afaceri interne. (la 18-06-2017, Alineatul (1^1) din Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (1^2) Oprirea autovehiculelor pe drumurile forestiere, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, se face de către agenții constatatori prevăzuți la alin. (1). (la 20-10-2016, Alin. (1^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) (2) Agenții constatatori prevăzuți la alin. (1) lit. a)-c) și f) îndeplinesc o funcție care implică exercițiul autorității de stat și primesc o legitimație de control de la instituția din care fac parte.(3) Legitimația de serviciu a agenților constatatori prevăzuți la alin. (1) lit. d), e) și g) constituie legitimația de control, prevăzută de prezenta lege.  +  Articolul 25(1) Agentul constatator care aplică sancțiunea dispune și reținerea/confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravențiile silvice, în condițiile legii. În toate situațiile agentul constatator descrie în procesul-verbal de constatare a contravenției silvice bunurile supuse confiscării și ia în privința lor măsurile de conservare sau de valorificare, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal.(2) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate și, dacă acestea aparțin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.  +  Articolul 26(1) Contravenția silvică se constată printr-un proces-verbal încheiat de agentul constatator.(2) Agentul constatator este obligat să aducă la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare a contravenției silvice. Obiecțiunile contravenientului se consemnează distinct în procesul-verbal de constatare a contravenției silvice la rubrica "Obiecțiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal.(3) Procesul-verbal de constatare a contravenției silvice se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor, sub semnătură.(4) În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției silvice în acest mod.  +  Articolul 27(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției silvice se înmânează sau se comunică în copie contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate.(2) Comunicarea se face de către instituția din care face parte agentul constatator, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării, prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la sediul contravenientului. Afișarea se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la plata despăgubirilor pentru prejudiciul adus pădurii, odată cu procesul-verbal i se înmânează/comunică și înștiințarea de plată.(4) În înștiințarea de plată se face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirilor, în termen de 30 de zile de la comunicare sau de 15 zile de la soluționarea contestației, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită în condițiile legii.(5) În cazul neachitării amenzii, instituția din care face parte agentul constatator comunică debitul la organul fiscal teritorial competent în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.(6) În cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice transmite, în vederea executării silite, titlul executoriu organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor juridice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul de stat, și către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale, pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor fizice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul local, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției. (la 20-10-2016, Alin. (6) al art. 27 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) (7) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel:a) de către instituția din care face parte agentul constatator, dacă nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției silvice în termenul prevăzut de lege;b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri.  +  Articolul 28(1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(2) În procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor silvice se indică atât contul de venituri al bugetului de stat, în care se virează suma, cât și codul fiscal al persoanei juridice din care face parte agentul constatator.  +  Articolul 29(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plata amenzii se face la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienții își au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autorităților administrației publice, atât în numerar, cât și prin virament. (la 05-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2) Contravenientul este obligat să depună la instituția din care face parte agentul constatator chitanța de plată a amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenție silvică și să plătească despăgubirile pentru prejudiciile produse prin săvârșirea contravenției silvice.  +  Articolul 30(1) Sancțiunea contravențională se stabilește și se aplică de către agentul constatator.(2) În situația în care prin contravenția săvârșită s-a produs un prejudiciu, contravenientul este obligat la plata valorii despăgubirii.(3) Valoarea despăgubirii se calculează de către:a) agentul constatator, dacă acesta este personal silvic;b) ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competență a fost săvârșită fapta, în celelalte cazuri.(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), instituția din care face parte agentul constatator solicită în scris ocolului silvic să efectueze calculul valorii despăgubirilor, care are obligația de a răspunde solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.(5) Calculul despăgubirilor pentru prejudicii aduse pădurii se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007.(6) Pe lângă sancțiunea aplicată și plata valorii despăgubirilor, în cazul contravențiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) și f), art. 9 lit. a), c) și d), art. 11 lit. a) și d), art. 12, art. 17 lit. a), d) și e), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier, la starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări. (la 18-06-2017, Alineatul (6) din Articolul 30 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (7) Lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier și valoarea estimată a acestora se stabilesc de către agentul constatator sau, după caz, de către ocolul silvic pe al cărui teritoriu de competență a fost săvârșită fapta.(8) Agentul constatator care este personal silvic sau care este absolvent al învățământului superior de lungă durată cu diplomă de licență și completată, după caz, cu masterat/doctorat în științe inginerești din domeniul silvicultură sau absolvent, cu diplomă, al învățământului superior de scurtă durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură, pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învățământ recunoscute în România, în cazul celorlalți agenți constatatori, are dreptul de a inventaria și calcula volumul materialelor lemnoase expediate, primite, depozitate, deținute și/sau prelucrate de către deținătorii depozitelor permanente/temporare, platformelor primare, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare, instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase, personalul operatorului de transport, al administratorului și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate. (la 15-10-2021, Articolul 30 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 31(1) În caz de constatare a nulității procesuluiverbal de constatare a contravenției silvice, bunurile confiscate se restituie de îndată celui în drept.(2) În situația în care instanța de judecată care a constatat nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției silvice dispune să se achite celui în drept o despăgubire, aceasta se achită de către entitatea care a beneficiat de contravaloarea materialului lemnos valorificat sau de către beneficiarul donației, după caz. În situația în care despăgubirea dispusă de instanța de judecată este mai mare decât contravaloarea materialului lemnos valorificat sau decât valoarea materialelor lemnoase supuse donației, diferența în plus față de contravaloarea materialului lemnos valorificat sau față de valoarea materialelor lemnoase supuse donației se suportă de la bugetul de stat prin bugetul autorității publice centrale în structura căreia este angajat agentul constatator care a aplicat sancțiunea complementară de confiscare, cu încadrarea în bugetul aprobat. (la 05-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 32Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției silvice și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.  +  Articolul 33(1) Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției silvice, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta, în condițiile legii.(2) Plângerea și celelalte acte de procedură privind soluționarea acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru și timbru judiciar.  +  Articolul 34(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele încasate din plata amenzilor la contravențiile silvice se varsă la bugetul de stat, în cazul contravențiilor săvârșite de către operatorii economici, sau, după caz, la bugetul local al unității administrativ-teritoriale, pentru contravențiile săvârșite de către persoanele fizice.(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este obligată să asigure de la bugetul de stat, prin bugetul acesteia, sumele necesare decontării costurilor serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare și transport al materialelor lemnoase, solicitate de agentul/agenții constatator/constatatori prevăzut/prevăzuți la art. 24 alin. (1), care realizează acțiunea de control.(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) sunt asigurate de prestatori publici și/sau privați, pe bază de contract, anual, încheiat cu structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în funcție de competența teritorială a acesteia. (4) Decontul prevăzut la alin. (2) se întocmește de către prestatorul de servicii, cu avizul agentului/agenților constatator/ constatatori care a/au solicitat serviciile de manipulare, încărcare-descărcare și transport al materialelor lemnoase și se depune la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu care a încheiat contractul de prestări servicii.(5) Procedura privind decontarea costurilor serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare și transport al materialelor lemnoase prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 05-10-2021, Articolul 34 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 )  +  Articolul 35Valorificarea bunurilor confiscate, cu excepția materialelor lemnoase, se face conform reglementărilor privind modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.  +  Articolul 36(1) Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate, precum și a celor abandonate este obligat să doneze volumul confiscat, numai în cazul materialelor lemnoase care fac obiectul primei puneri pe piață, către instituțiile publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia. (la 05-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la confiscare, ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate notifică simultan instituțiile publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia cu privire la volumul confiscat, specia/grupa de specii și sortimentul dimensional și solicită fiecărei instituții volumul, specia și sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, cu încadrarea în specificațiile transmise în notificare. (3) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot solicita în scris ocolului silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate și a celor abandonate volumul de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii și în sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării notificării.(4) Donația materialelor lemnoase confiscate și a celor abandonate către instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se face în următoarea ordine:a) grădinițe, creșe și case de copii;b) școli și licee;c) case și azile de bătrâni;d) primării;e) unități militare.(5) Materialele lemnoase confiscate care nu pot fi valorificate prin donație în condițiile alin. (1)-(4) se valorifică prin licitație, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:a) unitățile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalți administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului pe raza cărora sau depozitat materialele lemnoase în custodie;b) ocolul silvic de regim pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie. (6) Pentru desfășurarea licitației, entitățile prevăzute la alin. (5) au obligația de a întocmi documentația de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase și de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitația se anunță pe site-urile nominalizate în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și prin afișare la sediile autorităților publice ale unităților administrativ-teritoriale și la sediul ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Prețurile de pornire la licitație se aprobă de entitățile prevăzute la alin. (1), în funcție de valoarea de piață a materialelor lemnoase confiscate. Licitația se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunțării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitație se poate vinde prin negociere operatorilor economici sau direct persoanelor fizice, sub prețul de pornire la licitație cu cel mult 10%. (7) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au făcut obiectul donației, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitației și transport, după caz, precum și sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:a) 15% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziția persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a realizat confiscarea;b) 85% în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum și în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror proveniență nu poate fi stabilită. (la 05-10-2021, Alineatul (7) din Articolul 36 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) se virează în contul instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) care au realizat confiscarea. (la 05-10-2021, Alineatul (8) din Articolul 36 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 05 octombrie 2021 ) (la 18-06-2017, Articolul 36 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Articolul 37(1) Materialul lemnos confiscat a cărui proveniență se identifică se pune la dispoziția proprietarului de drept, dacă acesta nu este contravenient.(2) Contravenientul este obligat la plata cheltuielilor de depozitare și pază pe perioada custodiei pentru materialele lemnoase prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 38(1) Pentru motive temeinice instanța poate acorda un termen de plată a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune eșalonarea plății într-un termen de cel mult 3 luni.(2) Hotărârea instanței este definitivă și executorie.  +  Articolul 39(1) Dacă agentul constatator apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea constituie contravenție, actul de sesizare ori de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția silvică, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.(3) Abrogat. (la 18-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 39 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 01-01-2012, Art. 40 a fost abrogat de pct. 3 al art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011. )  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 41Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.  +  Articolul 42(1) Contravențiile silvice se constată de agenții constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenției silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituția din care face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituția din care face parte agentul constatator. Instituția din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de constatare a contravenției silvice organului fiscal central competent, în situația neachitării în termenul legal a amenzii. (la 18-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 42 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 ) (2) Modelul și conținutul formularului tipizat de proces-verbal de constatare a contravenției silvice sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) Modelul și conținutul formularului de înștiințare de plată sunt prevăzute în anexa nr. 2.(4) În cazul reținerii în vederea stabilirii provenienței și/sau confiscării materialelor lemnoase sau altor produse nelemnoase, precum și în cazul dării în custodie a materialelor lemnoase reținute/confiscate, agentul constatator încheie procesul-verbal de reținere/confiscare/dare în custodie, după caz, pe formular tipizat.(5) Pentru probarea provenienței materialelor lemnoase reținute, agentul constatator stabilește un termen care nu poate fi mai mare de 3 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de reținere.(6) Modelul și conținutul formularului tipizat de proces-verbal de reținere/confiscare/dare în custodie este prevăzut în anexa nr. 3.(7) Tipărirea formularelor prevăzute la alin. (2), (3) și (6) se realizează de către Compania Națională "Imprimeria Națională" S.A. care va asigura distribuirea acestora contra cost instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1).(8) Până la confecționarea și distribuirea formularelor prevăzute la alin. (7), agenții constatatori folosesc în activitatea de constatare a contravențiilor silvice formularele tipizate utilizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către instituțiile din care fac parte agenții constatatori.(9) Modelul și conținutul legitimației de control prevăzute la art. 24 alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 43(1) În scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor silvice și pentru a asigura posibilitatea identificării de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) a situațiilor de repetare a aceleiași fapte de către contravenient, pentru aplicarea sancțiunilor majorate/complementare, după caz, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea și funcționarea Sistemului național de evidență informatizată a contravențiilor silvice, denumit în continuare SNEICS. (la 20-10-2016, Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) (1^1) Agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) au drept de interogare a SNEICS. (la 20-10-2016, Alin. (1^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) (1^2) Implementarea datelor referitoare la contravențiile constatate și sancționate se face de către reprezentanții instituțiilor din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1); sancțiunile de natură contravențională se transpun în puncte de penalizare; punctele de penalizare stabilite în funcție de cuantumul cu care se sancționează fapta și procedura de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5. (la 20-10-2016, Alin. (1^2) al art. 43 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. ) (2) Elementele necesare constituirii bazei de date prevăzute la alin. (1), competențele de acces la această bază de date, precum și orice alte proceduri referitoare la gestionarea ei se stabilesc prin protocoale încheiate între autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și instituțiile din care fac parte agenții constatatori, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice sancționate în temeiul prezentei legi se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, la cererea agenților constatatori, în scopul exercitării atribuțiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif și cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege. (la 20-10-2016, Art. 44 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 46La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 16 iulie 2010.Nr. 171.  +  Anexa nr. 1 Antet*1) ................. .......................... Seria CCS nr. ............. PROCES-VERBAL de constatare și sancționare a contravenției silvice Încheiat astăzi, ...... luna ......... anul ......, în localitatea ............ Subsemnații: agenți constatatori Funcția: Locul de muncă: 1. ............................................................... 2. ............................................................... 3. ............................................................... În temeiul Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilorsilvice, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernuluinr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări șicompletări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,al*2) ..........................., am constatat că: Făptuitorul: Persoana juridică ......................, cu sediul în .......................,CUI ....................., reprezentată prin domnul/doamna ....................,zis(ă) ...................., cu domiciliul la adresa ...........................,ocupația ................., locul de muncă ...................., posesor/posesoare al/aBI (CI)/pașaportului seria ...... nr. ........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Persoana fizică ...................., cu domiciliul la adresa .....................,posesor/posesoare al/a BI (CI)/pașaportului seria ....... nr ..............,CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în jurul orelor ......../perioada .............., în locul numit ..................,din raza ocolului silvic ................ de pe raza localității ................,județul .........., a săvârșit faptele: .................................................... în următoarele împrejurări/detalii/circumstanțe agravante ...................., prinîncălcarea prevederilor ............., cauzând o pagubă de ............ lei, conformcalculului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. Au fost reținute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. .......din ............., următoarele lucruri (bunuri): ..............., care aparțin ..........și se predau în custodie numitului ................, domiciliat în ..............,județul ..............., funcția ................... la ................, posesor alBI (CI) seria ...... nr. ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Depozitarea se face în locul .................................... . În conformitate cu art. ....... au fost stabilite despăgubiri în cuantum de .........,sumele urmând a fi achitate în contul .............. . Agenții constatatori, 1. ............................... 2. ............................... 3. ............................... (numele, prenumele și semnătura) Martor, ................................ Făptuitor, Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției silviceastăzi, ziua ....... luna .......... anul ...... . (numele, prenumele și semnătura făptuitorului) În conformitate cu art. ......... din ............, făptuitorul este obligat la platacontravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculației anexate, care faceparte integrantă din prezentul proces-verbal: ......................................................... Agentul constatator aplică: 1. amenda de ............. lei, conform art. ...... din .............., care prevede oamendă de la ........ până la ...........; 2. amenda de ............. lei, conform art. ...... din .............., care prevede oamendă de la ........ până la ...........; 3. amenda de ............. lei, conform art. ...... din .............., care prevede oamendă de la ........ până la ..........., în total o amendă de ............ lei. Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ........ din ..........,făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal alamenzii, respectiv suma de ............ lei. O copie de pe chitanță, în acest caz, se predăde către făptuitor agentului constatator sau se trimite prin poștă instituției din careface parte agentul constatator. Alte mențiuni (obiecțiunile făptuitorului): .................................................................. .................................................................. Făptuitorul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. De față a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ......................,domiciliat în ............, funcția .........., locul de muncă ................, BI/CIseria ...... nr. ............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată încontul nr. ................., iar despăgubirea în contul nr. .............., în termen de30 de zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plății va fi comunicată prin poștăsau fax instituției noastre, având codul fiscal ................ . Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria înraza căreia s-a săvârșit fapta. Agenții constatatori, 1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... (numele, prenumele și semnătura) Martor, ................................... Făptuitor, Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției silviceastăzi, ziua .... luna ....... anul .... . (numele, prenumele și semnătura făptuitorului) Notă
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.
  (la 18-06-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 2 Antet*1) ........................... ........................... ........................... Seria IP Nr. ................ Notă
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂpentru debitorul:Contravenientul, .........................., cu domiciliul/sediul în ......................., înregistrat în registrul comerțului cu nr. ......................., cod fiscal ........................, reprezentat prin numitul ............................................., domiciliat în județul .................., localitatea ......................, adresa ............................, posesor al BI/(CI)/pașaportului seria ...... nr. ................., CNP [][][][][][][][][][][][][], eliberat(ă) de ................................. .În baza Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor silvice seria ... nr. ... încheiat în ziua de ........... luna .............. anul ........... la ................, vă comunicăm prezenta înștiințare de plată pentru suma totală de ..., din care amendă ... lei în contul ... despăgubiri ... lei .... în contul ........................., constituită debit la instituția noastră pe numele dumneavoastră. Achitarea amenzii și/sau a despăgubirii se va face în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei, respectiv 15 zile de la soluționarea contestației la Procesul-verbal de contravenție seria ... nr. ...După trecerea termenului-limită prevăzut în procesul-verbal sus-menționat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, și se supune executării silite, în condițiile dispozițiilor legale imperative privind executarea silită a creanțelor.Această înștiințare de plată se comunică dumneavoastră, în calitate de debitor, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal în cauză.Contravenientul nu se află de față/refuză/nu poate să semneze.Se confirmă de martorul:Numele și prenumele .........................., data și locul nașterii ........................., domiciliul actual stabil ......................., CNP [][][][][][][][][][][], BI/CI seria ...... nr................., eliberat(ă) de .............. la data de..........., ocupația ................................, locul de muncă ........................................................... Agenții constatatori, Mi s-a înmânat și am primit o copie a 1. .................. înștiințării de plată, astăzi, 2. .................. ziua .... luna ..... anul .......... 3. .................. (numele, prenumele și semnătura contravenientului)----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016, potrivit pct. 42 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3 Antet*1) ..................... ................................... Seria CBR nr. ..................... PROCES-VERBAL de reținere în vederea stabilirii provenienței/confiscării și de dare în custodie a bunurilor reținute/confiscate 1. Data încheierii: ......../............/........... 2. Locul încheierii: ................................ 3. Agenți constatatori:
  Numele și prenumele Funcția Locul de muncă
  4. Am constatat cu ocazia .................... următoarele: .............. 5. Aspectele constatate constituie contravenții silvice și s-au sancționat înconformitate cu actul normativ ............................, prin Procesul-verbal deconstatare și sancționare a contravenției silvice nr. ........................ . 6. S-a procedat la reținerea în vederea stabilirii provenienței/confiscăriiurmătoarelor bunuri: 6.1. dobândite prin fapta comisă:
  Nr. crt. Sortimentul Unitatea de măsură (UM) Cantitatea Prețul unitar (lei/UM) Valoarea totală (lei)
  Agenți constatatori, a)................................ b)................................ c)................................ (numele, prenumele și semnătura) Contravenient, ................................. Mi s-a înmânat și am primit o copie a prezentului proces-verbal. (numele, prenumele și semnătura contravenientului) Custode, ..................................... 6.2. care au servit la săvârșirea faptei: 7. Bunurile au fost reținute în vederea confiscării/confiscate de la numitul................., cu domiciliul în comuna (orașul) ......................, str............................ nr. .................., județul .........., care arecalitatea de contravenient/însoțitor al transportului/reprezentant al........................../cumpărător. 8. Obiecțiunile celui de la care s-a făcut reținerea în vederea confiscării/confiscarea sunt: .............................................................................. 9. Bunurile reținute în vederea confiscării/confiscate au fost date în custodielui .................., având funcția de .................. la .....................,posesor al BI/(CI)/pașaportului seria ......... nr. ..............., eliberat(ă) de...................... la data de ......../....../........., cu domiciliul în comuna(orașul) ................, str. ............................. nr. .........., județul..................... . 10. Pentru probarea provenienței bunurilor reținute în vederea confiscării se dătermen până la data de ......./......../..........., când se vor prezenta organelor deconstatare actele legale doveditoare. În caz contrar se dispune de către agențiiconstatatori confiscarea bunurilor reținute. 11. Bunurile reținute în vederea confiscării s-au restituit proprietarului dinurmătoarele motive: .............................................................................. . 12. În urma analizei documentelor s-a dispus confiscarea la data de ............decătre ...................................., având funcția de .................... la................................. . 13. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care: - unul la agentul constatator; - unul la făptuitor; - unul la custode; - unul la contabilitatea*1) ................................., pentru urmărireagestionară a bunurilor confiscate. Agenți constatatori, 1. ...................................... 2. ...................................... 3. ...................................... (numele, prenumele și semnătura) Contravenient, Mi s-a înmânat și am primit o copie a prezentului proces-verbal. (numele, prenumele și semnătura contravenientului) Custode, ......................
  Notă
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.
  (la 18-06-2017, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 134 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 4LEGITIMAȚIA DE CONTROL ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │ (1) │ (2) │ │ │ ............ │ ............ │ │ │ ............ │ ............ │ │ ├───────────────┴───────────────┴─────────────────┼──────────────────────────┐ │ LEGITIMAȚIE DE CONTROL │ │ │ Seria ..... nr. ............. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ Domnul/Doamna ................................. │ │ │ CI/BI seria ......... nr. ..................... │ │ │ Funcția ....................................... │ │ │ este împuternicit să efectueze controlul silvic │ │ │ și în orice situație care implică exercițiul │ │ │ autorității publice conferit, conform │ │ │ competențelor legale. │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ (3) ........................................... │ │ │ ............................................... │ │ ├────────────────┬───────────────┬────────────────┼─────────────┬────────────┤ │ Data emiterii │ VIZAT │ VIZAT │ VIZAT │ VIZAT │ │ ............. │ Anul ....... │ Anul ....... │Anul ....... │Anul .......│ │ Legitimația │ │ │ │ │ │ nu este │ │ │ │ │ │ transmisibilă. │ │ │ │ │ └────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┘(1) Sigla, denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.(2) Fotografia agentului constatator.(3) Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila conducătorului instituției din care face parte agentul constatator.----------Anexa nr. 4 a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016, potrivit pct. 42 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 5Punctele de penalizare stabilite în funcție de cuantumul cucare se sancționează fapta și procedura de calcul a acestora
  Nr. crt. Operatorul economic/Grupul de operatori economici Certificatul de atestare Procese-verbale de constatare contravenții/infracțiuni Entitatea din care face parte agentul constatator,numele și prenumele agentului constatator Achitată cu Chitanța nr./data .../ hotărârea judecătoreascărămasă definitivă nr./data ...
  Denumirea CUI Seria/Nr. șidata Capacitateaanuală de exploatare - mc - Contravenții Infracțiuni
  Numărul și data procesului-verbal Amenda*) aplicată - mii lei - Puncte penalizareNumărul și data procesului-verbal Puncte penalizare
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Notă
  *) Valori fără TVA.
  1. În cazul sancțiunii contravenționale definitive aplicată unui angajat/administrator/asociat/acționar la un operator economic/grupul de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabilește după cum urmează:a) - cuantumul amenzii sub 1000 lei - 2 puncte de penalizare;b) - cuantumul amenzii între 1001-5000 lei - 4 puncte de penalizare;c) - cuantumul amenzii peste 5000 lei - 7 puncte de penalizare.2. În cazul sancțiunii contravenționale definitive aplicată unui operator economic/grup de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabilește după cum urmează:a) - cuantumul amenzii sub 5000 lei - 4 puncte de penalizare;b) - cuantumul amenzii între 5001-25000 lei - 8 puncte de penalizare;c) - cuantumul amenzii peste 25000 lei - 14 puncte de penalizare.3. În cazul sancțiunii definitive aplicate unui angajat/administrator/asociat/acționar la un operator/grupul de operatori economici economic, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni privind activitatea de exploatare a masei lemnoase, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic este de 25 puncte penalizare.4. Operatorilor economici atestați pentru lucrări de exploatarea pădurilor, care au acumulat un număr de 25 puncte penalizare, le este interzisă participarea la licitațiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică, pentru perioada prevăzută la pct. 5.5. Punctele de penalizare se prescriu la 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat.6. Organizatorul licitației/negocierii, în baza unei metodologii aprobate de administratorul fondului forestier proprietate publică, care face parte din caietul de sarcini ia măsura interzicerii participării la licitație/negociere a operatorului economic/grupului de operatori economici care acumulează 25 puncte de penalizare; sancțiunile contestate în condițiile legii nu sunt luate la calculul punctelor de penalizare. (la 20-10-2016, Anexa 5 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016, având conținutul prevăzut în anexa 5 din același act normativ. )
  -------