ORDONANȚĂ nr. 27 din 5 august 1996 (**republicată**)privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 13 august 1997    ** Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 96 din 10 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 27 din 5 august 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 8 august 1996.  +  Articolul 1(1) Personalul instituțiilor publice și al unităților de cult, încadrat pe funcții care necesita studii superioare și medii de specialitate, cu locul de muncă în localitățile rurale din Munții Apuseni, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, și care își stabilește domiciliul în aceste localități, are dreptul la material lemnos pe picior, pentru construirea unei locuințe, extinderea sau repararea locuinței existente și a anexelor gospodărești, cu obligația achitării a 50% din contravaloarea materialului.(2) Persoanele îndreptățite beneficiază de acordarea materialului lemnos de construcție, în condițiile prezentei legi, astfel:a) până la 30 mc/familie, pentru construirea unei locuințe, o singură dată;b) până la 20 mc/familie, pentru extinderea locuinței existente, o singură dată;c) până la 10 mc/familie, pentru repararea locuinței existente și a anexelor gospodărești.(3) De prevederile alin. (1) beneficiază persoanele care nu au în proprietate păduri din care se poate recolta material lemnos pentru construcție.  +  Articolul 2(1) Acordarea materialului lemnos menționat la art. 1 se face la cerere, care se depune la primarul localității în a carei raza teritorială domiciliază solicitantul.(2) Cererile vor fi înaintate, de către primării localităților, direcțiilor silvice ale Regiei Naționale a Pădurilor, care, prin ocoalele silvice din zona, au obligația să le onoreze.(3) Primării vor urmări ca materialul lemnos astfel obținut să fie folosit exclusiv pentru destinația acordată și numai pentru localitățile rurale în care persoanele își stabilesc domiciliul.  +  Articolul 3Volumul de material lemnos, care se acordă în condițiile art. 1 și 2, se stabilește în cadrul volumului anual de masa lemnoasă aprobat potrivit reglementărilor legale pentru tăieri anuale din pădurile tarii.  +  Articolul 4Diferența de preț față de costul integral se va suporta din bugetul de stat și va fi vărsată Regiei Naționale a Pădurilor prin Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.  +  Articolul 5(1) Personalul instituțiilor publice și al unităților de cult, încadrat pe funcții care necesita studii superioare și medii de specialitate, cu locul de muncă în localitățile din Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, precum și persoanele care ocupa funcții eligibile beneficiază de un spor de izolare de până la 60% din salariul de baza.(2) Diferențierea sporului de izolare pe localități se face de către Consiliul Județean Tulcea, cu avizul prefecturii.(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare.(4) Sporul de izolare pentru personalul încadrat în unitățile de cult, potrivit alin. (1), se calculează la salariul de baza minim brut pe țara și se suporta din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.  +  Articolul 6(1) La stabilirea domiciliului în localitățile în care își are locul de muncă, personalul prevăzut la art. 5 beneficiază de o indemnizație de instalare echivalenta cu doua salarii de baza.(2) Persoanele care au beneficiat de indemnizație de instalare și care ulterior au demisionat sau cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile lor, înainte de împlinirea a 2 ani de la instalare, vor restitui, în condițiile legii, indemnizația de instalare primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 2 ani.(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind indemnizația de instalare.(4) Indemnizația de instalare pentru personalul încadrat în unitățile de cult potrivit alin. (1) se stabilește în funcție de salariul de baza minim brut pe țara și se suporta din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.  +  Articolul 7(1) Persoanele fizice care au domiciliul și care locuiesc efectiv în localitățile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 și în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, stabilite potrivit Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.(2) Alte înlesniri prevăzute de dispozițiile legale în legătură cu impozitele și taxele locale se aplică după operarea reducerilor prevăzute la alin. (1).(3) Impozitele și taxele locale plătite pentru anul 1996 se vor regulariza în condițiile prezentei ordonanțe, sumele calculate în plus urmând să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptățiți, conform reglementărilor legale în vigoare.(4) Compensațiile financiare rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă de unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, din bugetul de stat, ca anexă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat, în baza necesarului de sume transmis de consiliile județene ale județelor respective. (la 13-01-2019, Articolul 7 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 26 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )  +  Articolul 8(1) Familiile cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, beneficiază de reducerea cu 50% din taxa/tariful pentru serviciul public de salubrizare și apă potabilă furnizată din rețeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie, stabilite de către consiliile locale. (la 01-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Articolul 42, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 ) (2) Diferențele de tarif pentru serviciile privind livrarea apei potabile se suportă de la bugetul propriu al Consiliului Județean Tulcea. (la 01-11-2021, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Articolul 42, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 ) (3) Diferențele de taxă/tarif aferente serviciului public de salubrizare prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat, ca anexă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat, în baza necesarului de sume transmis de Consiliul Județean Tulcea. (la 13-01-2019, Articolul 8 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 26 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 ) (4) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, sau în unele localități din Munții Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat. (la 01-11-2021, Alineatul (4) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 ) (5) Valoarea rezultată prin aplicarea reducerii prevăzute la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale. (la 01-11-2021, Alineatul (5) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 )  +  Articolul 9(1) Persoanele fizice cu domiciliul în localitățile din Rezervația Biosferei «Delta Dunării» au dreptul de a pescui, pentru consumul familial, în perioada 2 martie - 29 noiembrie, cu unelte proprii, constând din maximum două lansete sau două undițe și două vintire, iar în perioada 30 noiembrie - 1 martie este permisă utilizarea a maximum două lansete sau două undițe și două vintire ori două setci, în baza unui permis nominal obținut de către respectiva persoană fizică în condițiile legii, fără plata vreunei taxe și cu obligativitatea respectării legislației privind pescuitul.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice din localitățile riverane Dunării, din perimetrul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», au dreptul de a pescui scrumbie, pentru consumul familial, cu maximum două setci, pentru maximum 10 zile în perioada Sărbătorilor Pascale, perioadă stabilită la propunerea Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» și aprobată prin ordinul anual de prohibiție, emis de ministrul autorității publice centrale pentru protecția mediului și schimbărilor climatice, în condițiile legii, în baza permisului nominal de pescuit familial. (la 07-07-2013, Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010. )  +  Articolul 10(1) Persoanele juridice care efectuează investiții în zona beneficiază de deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor distinct evidențiate, făcute cu investiția respectiva, pentru o perioadă de 5 ani de la începerea investiției, iar în cazul celor din orașul Sulina, pentru o perioadă de 10 ani.(2) Obiectivele de investiții pentru care se acordă deducere sunt cele cuprinse în programele speciale aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 323/1996 și nr. 395/1996, precum și orice alta investiție destinată dezvoltării economice și creării de noi locuri de muncă. Realizarea obiectivelor de investiții va fi confirmată de către consiliile locale sau consiliul județean, după caz, din zonele respective.(3) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (1) persoanele juridice autorizate sa funcționeze în baza Hotărârii Guvernului nr. 486/1992 sau cu profil de activitate: baruri, restaurante și cluburi cu program de noapte, organizarea de spectacole sau alte activități similare.  +  Articolul 11De prevederile art. 1, 7, 8, 9 și 10 nu beneficiază persoanele fizice și, după caz, persoanele juridice vinovate de încălcarea prevederilor legale referitoare la:a) pescuitul, vanatul, gospodărirea și exploatarea fondului forestier și a vegetației forestiere din afară acestuia;b) desfășurarea activităților economice;c) atribuțiile de serviciu ale personalului din instituțiile publice; în cazul acestor încălcări, sistarea drepturilor prevăzute la articolele sus-menționate operează pe perioada pentru care a fost aplicată sancțiunea.  +  Articolul 12Fondurile necesare aplicării prezentei ordonanțe pentru acest an se vor asigura cu prilejul rectificarii bugetului de stat pe anul 1996, pe baza fundamentarilor transmise de Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Secretariatul de Stat pentru Culte și consiliile locale.  +  Articolul 13Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului vor aproba, în termen de 60 de zile, modificările necesare la normele metodologice existente cu privire la acordarea, utilizarea și controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, care vor fi elaborate împreună cu ministerele și cu consiliile județene interesate.---------