ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020  Având în vedere faptul că actuala legislație, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, își încetează efectele odată cu sfârșitul anului școlar/universitar 2019-2020, pentru a asigura continuitatea în desfășurarea activităților didactice la nivelul sistemului de învățământ, dat fiind termenul foarte scurt pentru asigurarea cadrului legal necesar și știind că noul an școlar începe la 1 septembrie, respectiv noul an universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie,întrucât atât starea de urgență, cât și starea de alertă se instituie numai în situații excepționale, cu aplicabilitate limitată în timp, iar suspendarea activităților didactice de predare, evaluare, care presupun interacțiunea față în față, poate să fie dispusă de autoritățile din domeniu și în afara acestor situații deosebite,în condițiile unei potențiale limitări a interacțiunii la clasă/cursuri sunt imperios necesare asigurarea unui cadru juridic adecvat și implicit securitatea raporturilor juridice în privința asigurării dreptului fundamental la învățătură,având în vedere că la data de 28 mai 2020 a fost aprobat Memorandumul nr. 5/2.826 cu tema Aprobarea mecanismului de susținere a cercetătorilor români care au obținut certificate de excelență din partea Comisiei Europene ca urmare a apelurilor pentru burse individuale „Marie Sklodowska Curie“ din cadrul Programului Orizont 2020, iar luna septembrie este termenul-limită de depunere a proiectelor de cercetare „Marie Sklodowska Curie“ la Comisia Europeană și că amânarea implementării mecanismelor naționale asumate pentru deținătorii certificatelor de excelență încă din anul 2017 ar conduce la descurajarea numărului de aplicații din România și anul acesta, număr care este de altfel foarte mic, și amânarea acestui termen nu este posibilă,având în vedere faptul că neadoptarea prin ordonanță de urgență a acestor măsuri imediate și a reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a activităților din sistemul național de învățământ, dar și asupra beneficiarilor dreptului la învățătură,întrucât educația constituie prioritate națională a Guvernului și în considerarea necesității instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenței unei situații excepționale care împiedică interacțiunea față în față, a unor mecanisme care să asigure, în mod adecvat și cu prioritate, exercitarea dreptului fundamental la învățătură și având în vedere obligația constituțională în sarcina autorităților statului de a lua măsuri pentru asigurarea acestui drept,deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri privind funcționarea sistemului de învățământ  +  Secţiunea 1 Domeniul învățământ preuniversitar  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență instituie unele măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile și instituțiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ.  +  Articolul 2Măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului educației și cercetării, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3(1) În funcție de situația epidemiologică, consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar poate propune, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și al internetului, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2.(2) Propunerea unității de învățământ preuniversitar prevăzută la alin. (1), avizată de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și de direcția județeană de sănătate publică/Direcția de Sănătate Publică București, se înaintează comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea aprobării prin hotărâre.(3) Comitetul județean pentru situații de urgență/Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență dispune prin hotărârea adoptată în condițiile alin. (2) atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate, cât și cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de unitatea de învățământ preuniversitar, în funcție de situația epidemiologică.(4) Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București comunică săptămânal Ministerului Educației și Cercetării măsurile dispuse de către comitetul județean pentru situații de urgență/Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.(5) În situația în care se impune prelungirea perioadei de aplicabilitate a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(4).(6) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar, suspendate în condițiile alin. (1)-(4), în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, după obținerea avizului direcției județene de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică București, cu informarea unității de învățământ preuniversitar și a inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.  +  Articolul 4Unitățile de învățământ vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, în baza metodologiei-cadru elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și aprobate prin ordinul ministrului, cu respectarea legislației specifice în vigoare.  +  Articolul 5În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, activitățile prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitățile practice pedagogice, pot fi realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și prin alte modalități alternative de educație.  +  Articolul 6În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot/poate solicita autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul învățământ superior  +  Articolul 7(1) În funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2021-2022, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se stabilește prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2 și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică. (la 13-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 13 septembrie 2021 ) (2) Modalitatea de desfășurare a activităților didactice poate fi stabilită astfel:a) prezența fizică a studenților la toate activitățile didactice;b) prezența fizică a studenților la anumite activități didactice, stabilite conform hotărârii senatului universitar;c) suspendarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior.(3) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ, suspendate în condițiile alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obținerea avizului direcției județene de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică București, emis în termen de cel mult 7 zile de la solicitare, aviz care certifică îndeplinirea condițiilor de siguranță epidemiologică pentru reluarea activității. (la 19-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 87 din 16 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 16 aprilie 2021 )  +  Articolul 8(1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art. 287 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aferente anului universitar 2021-2022, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-2022 se pot realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și al internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță. (la 13-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 13 septembrie 2021 ) (2) Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.  +  Articolul 9(1) În situația în care activitățile prevăzute la art. 287 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară prin intermediul tehnologiei și al internetului, norma didactică se stabilește cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului în anul universitar 2021-2022, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă și la distanță sunt recunoscute. (la 13-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 13 septembrie 2021 ) (3) Participarea studenților și studenților doctoranzi la activități de predare, învățare, cercetare, aplicații practice realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și la examenele prevăzute la art. 143 și 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează potrivit metodologiilor proprii, aprobate de instituțiile de învățământ superior.  +  Articolul 10Termenele opozabile furnizorilor de educație din domeniul învățământului superior, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau menținerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din același act normativ, se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului universitar 2021-2022. Notă
  Conform articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 10 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 13 septembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior se prelungesc după data de 30 septembrie 2021 până la data de 31 decembrie 2021.
   +  Capitolul II Modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011  +  Articolul 11Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 66, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învățământ, precum și ponderea numărului de ore de predare și evaluare în programa școlară aprobată.2. La articolul 172 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sunt programe destinate persoanelor care au obținut o diplomă de doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral sau care au participat și au obținut certificatul de excelență la competițiile «Marie Sklodowska Curie» organizate de Comisia Europeană, indiferent de momentul la care au dobândit titlul de doctor;3. La articolul 241, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute la alin. (1) lit. a) din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și al internetului.4. La articolul 242, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorulcuprins:(4^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, prin excepție de la alin. (4), personalul didactic de predare, care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, poate obține gradul didactic II, cu condiția promovării următoarelor probe:a) cel puțin două inspecții școlare, care se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și al internetului;b) o probă scrisă, care conține elemente de didactica specialității, precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.5. La articolul 242, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ, pentru obținerea gradului didactic I, colocviul de admitere, inspecțiile școlare, precum și susținerea lucrării metodico-științifice se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și al internetului.6. La articolul 242, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru anul școlar 2020-2021, în caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, aceasta poate fi repetată în anul școlar următor.7. La articolul 242, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, pentru acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului științific de doctor, inspecțiile școlare se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și al internetului.  +  Articolul 12Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 19 august 2020.Nr. 141.-----