LEGE nr. 584 din 29 octombrie 2002privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 8 noiembrie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Pentru prevenirea transmiterii infecției cu HIV și combaterea eficientă a bolii SIDA, precum și pentru protecția specială a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementează direcțiile principale de acțiune și stabilește măsurile necesare ce se impun.(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naționale a Guvernului în acest domeniu și prin aplicarea programelor naționale de prevenire, supraveghere, control și reducere a impactului social al cazurilor de infecție HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătății Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Agenția Națională pentru Sport, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România și al Colegiului Farmaciștilor din România. (la 23-04-2007, Alineatul (2) din Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007 ) (3) Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, instituțiile de sănătate publică și unitățile de stat sau private cu atribuții și responsabilități în domeniu sunt cuprinse în rețeaua naționala de prevenire, supraveghere și control al infectarii cu HIV și al bolii SIDA.(4) În toate unitățile de învățământ, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare în masa de programe de educație și informative privind prevenirea transmiterii infectiei cu HIV și comportamentul adecvat față de persoanele afectate de boala SIDA.  +  Articolul 2Activitatea de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România cuprinde un plan de măsuri, instituite la nivel național și regional în cadrul asistenței de sănătate publică, pentru prevenirea infectarii și a transmiterii virusului HIV, asigurarea ingrijirilor medicale de profil și a tratamentului specific antiretroviral și al bolilor asociate infectiei HIV/SIDA, în spital și în ambulatoriu, educarea individului, familiei și colectivităților, pregătirea profesională de calitate și continua a personalului medico-sanitar care asigura servicii de asistență medicală pacientilor HIV/SIDA, precum și pentru dezvoltarea cercetării medicale în domeniu.  +  Articolul 3Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de protecție socială, de tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește dreptul la învățătura, dreptul la munca și protecția socială a muncii și la promovarea profesională, iar starea sănătății lor nu poate constitui criteriu de concediere.  +  Articolul 4Abrogat. (la 03-09-2021, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA nr. 18 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )  +  Articolul 5Fondurile necesare aplicării Strategiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de asigurări sociale de sănătate, din venituri extrabugetare și din fondurile PHARE - programul comunitar "Prevenirea SIDA", în baza Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 29 decembrie 2000 și ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 47/2001, aprobată prin Legea nr. 616/2001.  +  Capitolul II Măsuri de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV  +  Articolul 6Măsurile de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV constau în:a) educarea populației privind modul de transmitere a infectiei cu HIV;b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infectie HIV/SIDA și aplicarea măsurilor de prevenire stabilite în programele naționale prevăzute la art. 1 alin. (2);c) stabilirea unui pachet de informații utile despre infectia HIV/SIDA și asigurarea accesului gratuit și necondiționat la acestea pentru populația din toate categoriile sociale;d) conlucrarea permanenta a Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA cu organisme române guvernamentale și neguvernamentale și cu asociațiile internaționale de profil;e) aplicarea obligatorie a precautiilor universale și asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor unităților sanitare, cu sau fără paturi;f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mama la fat a infectiei HIV;g) obligația tuturor mijloacelor de informare în masa de a promova, în mod gratuit și trimestrial, utilizarea prezervativului, în vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuală a infectiei cu HIV;h) asigurarea în mod gratuit de către angajator a profilaxiei postexpunere profesională, conform metodologiei stabilite de Comisia naționala pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.  +  Capitolul III Măsuri de protecție socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA  +  Articolul 7(1) Măsurile de protecție socială sunt următoarele:a) asigurarea neingradita și necondiționată a dreptului la munca al bolnavilor HIV/SIDA;b) promovarea profesională nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;c) respectarea dreptului la învățământ în cazul copiilor și tinerilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA și integrarea acestora în formele de învățământ.(2) În funcție de stadiul infectiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de orientare sau reorientare profesională ori de pensionare, stabilită prin expertiza medicală de specialitate, după caz.(3) Testarea HIV se efectuează conform normelor și metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății și familiei.(4) Pentru o alimentație corespunzătoare atât pentru bolnavii internati și institutionalizati, cat și pentru cei din ambulatoriu, care să asigure eficienta în tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acordă indemnizații lunare de hrana, în cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul IV Confidențialitatea și tratamentul adecvat  +  Articolul 8(1) Păstrarea confidențialității datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru:a) angajații rețelei sanitare;b) angajatorii acestor persoane;c) funcționarii publici care au acces la aceste date.(2) În cazul medicilor informațiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate între specialiști, pentru a se asigura acuratetea diagnosticelor și conduitelor terapeutice chirurgicale și nechirurgicale în diferitele faze evolutive ale infectiei HIV/SIDA.(3) Pacientul este obligat sa informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul sau HIV, atunci când îl cunoaște.(4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care își cunosc statusul de HIV pozitiv răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntara a infectiei, dacă aceasta s-a produs din motive imputabile lor.(5) Persoanele infectate cu HIV care nu își cunosc statusul de HIV pozitiv nu răspund pentru eventuala transmitere a infectiei HIV.  +  Articolul 9Unitățile sanitare și medicii, indiferent de specialitate, sunt obligați sa interneze și să asigure ingrijirile medicale de profil în specialitatea pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată de pacient.  +  Articolul 10Medicatia specifică antiretrovirala și a bolilor asociate infectiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului terapeutic în infectia HIV al Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, în regim de gratuitate pe toată perioada necesară.  +  Articolul 11Activitatea de diagnosticare, tratament și monitorizare a terapiei în spital și în ambulatoriu se realizează sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia naționala pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.  +  Capitolul V Pregătirea profesională de specialitate și dezvoltarea cercetării medicale în domeniu  +  Articolul 12(1) Un element de baza al Strategiei naționale a Guvernului în domeniul reglementat prin prezenta lege este pregătirea profesională de calitate a celor care asigura servicii de asistența medicală pacientilor HIV/SIDA.(2) Pregătirea continua a personalului medico-sanitar în domeniul infectiei HIV/SIDA se realizează la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA.  +  Articolul 13Cercetarea medicală în domeniu este o prioritate. Ea va fi coordonata de Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" București și de Centrul pentru studiul retrovirusilor umani "Victor Babes" București, în colaborare cu centrele medicale naționale și internaționale.  +  Articolul 14Cercetarea epidemiologica se realizează de către direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei.  +  Articolul 15Alte cercetări în domeniu, inclusiv cercetarea sociologica, se efectuează prin departamentele de specialitate ale fiecărui minister.  +  Capitolul VI Finanțarea activităților de prevenire a transmiterii HIV și de tratament al bolii SIDA, precum și a măsurilor de protecție socială a persoanelor afectate  +  Articolul 16(1) Finanțarea activităților de prevenire, educație și protecție socială este asigurata de la bugetul de stat prin capitol distinct la nivelul fiecărui minister și departament reprezentat în Comisia naționala pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.(2) Finanțarea activităților terapeutice și de îngrijiri medicale se realizează din bugetul Ministerului Sănătății sau, după caz, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, potrivit legii. (la 27-12-2012, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012 ) (3) Activitatea desfășurată în domeniu de organizațiile neguvernamentale este sprijinita de Guvern.  +  Capitolul VII Aplicarea eficienta a programelor naționale de prevenire, supraveghere, control și reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA  +  Articolul 17În vederea aplicării eficiente a programelor naționale de prevenire, supraveghere, control și reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA, se vor aproba prin hotărâre a Guvernului organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, care va stabili atribuțiile principale, componenta și modul de întrunire ale acesteia.  +  Articolul 18Ministrul sănătății și familiei va informa periodic comisiile de sănătate ale Senatului și Camerei Deputaților cu privire la activitatea desfășurată și la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protecție socială a persoanelor infectate și de monitorizare a rezultatelor.  +  Articolul 19Cei vinovați de întreruperea nejustificată a aplicării programelor naționale prevăzute de prezenta lege sau a asigurării resurselor financiare aferente, precum și de aplicarea defectuoasă a prevederilor acestor programe vor răspunde potrivit reglementărilor privind răspunderea ministerială.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 20În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va elabora și se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 21În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi președintele Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA va propune aprobarea, în cadrul primei ședințe a acesteia, a regulamentului de funcționare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 29 octombrie 2002.Nr. 584.------------