ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 aprilie 2000  (la 01-01-2022, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de Punctul 18, Articolul I ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență, sunt aplicabile definițiile termenilor și expresiilor prevăzute de art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 01-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (2) Producția ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate și echilibrate, care asigură protejarea resurselor naturale și sănătatea consumatorilor. (la 01-01-2022, sintagma: Producția agroalimentară ecologică a fost înlocuită de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (3) Organismele modificate genetic și derivatele lor nu sunt permise în producția ecologică. (la 01-01-2022, sintagma: producția agroalimentară ecologică a fost înlocuită de Punctul 18, Articolul I ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Articolul 2(1) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. ) (2) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. ) (3) Autoritatea competentă responsabilă pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile de specialitate și prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București. (la 01-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (4) În calitate de autoritate competentă potrivit alin. (3), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuții principale: (la 01-01-2022, Partea introductivă a alin. (4) al art. 2, Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) a) elaborează politici, strategii și planuri în domeniu;b) inițiază proiecte de acte normative naționale privind agricultura ecologică;c) înregistrează solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice/juridice și a grupurilor de operatori, care desfășoară următoarele activități: producția agricolă, pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață a produselor ecologice/în conversie; (la 01-01-2022, Litera c) a alin. (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) d) aprobă organismele de control din domeniu care fac dovada conformității cu prevederile legislației în vigoare; (la 06-01-2019, sintagma: organismele de inspecție și certificare a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) e) controlează și supraveghează activitatea organismelor de control aprobate; (la 06-01-2019, sintagma: organismelor de inspecție și certificare a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) f) acordă derogări/autorizații potrivit prevederilor art. 10 alin. (3), ale art. 53, ale Anexei II, Partea II, pct. 1.7.5, 1.7.8 și Partea III, pct. 3.1.2 din Regulamentul 2018/848 și ale art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre; (la 01-01-2022, Litera f) a alin. (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) g) elaborează și administrează baza de date privind disponibilitatea pe piață a materialului de reproducere a plantelor ecologic și în conversie, a animalelor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice, prevăzută la art. 26 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului; (la 01-01-2022, Litera g) a alin. (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) h) Abrogată. (la 06-01-2019, Litera h) din Alineatul (4) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) i) aprobă cererile solicitanților pentru utilizarea siglei «a e»;j) asigură legatura cu organismele interne și internaționale din domeniu;k) organizează programe de informare și de pregătire cu părțile interesate în vederea promovării conceptului de agricultură ecologică.l) efectuează controlul la operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice pe trasabilitatea și conformitatea produselor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz, prin personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București. (la 01-01-2022, Litera l) a alin. (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) m) stabilește catalogul de măsuri pentru cazurile de nerespectare a prevederilor Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, potrivit art. 41 alin. (4) din același regulament. (la 01-01-2022, Alin. (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (5) Detalierea atribuțiilor principale prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 01-01-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (la 18-09-2006, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Articolul 2^1(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deleagă către organismele de control următoarele atribuții:a) controlul și certificarea produselor ecologice;b) acordarea de autorizații pentru materialul de reproducere a plantelor care nu a fost obținut din producția ecologică;c) confirmarea planului de conversie, potrivit art. 9 alin. (8) lit. c) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului;d) emiterea deciziei cu privire la aplicarea măsurilor prevăzute la art. 138 alin. (1) litera (b), alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE,91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Atribuțiile specifice delegate organismelor de control se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 01-01-2022, Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Capitolul IIAbrogat. (la 12-08-2019, Titlul Capitolului II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 7 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 09 august 2019 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 18-09-2006, Art. 3 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Capitolul III Reguli de producție ecologică  +  Articolul 4Abrogat. (la 18-09-2006, Art. 4 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Articolul 4^1Producția ecologică în România se realizează potrivit normelor prevăzute de art. 9-29 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 01-01-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Articolul 5(1) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. ) (2) Operatorii pot folosi material de reproducere a plantelor care nu este obținut din producția ecologică, pe teritoriul României, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra că nu au putut obține de pe piața națională/europeană un material de reproducere care să satisfacă exigențele metodelor de producție ecologică, numai în baza unei autorizații emise către organismele de control aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 01-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (3) Regulile naționale privind elaborarea bazei de date prevăzută la art. 2 alin. (4) lit. g), precum și acordarea de autorizații pentru utilizarea de material de reproducere a plantelor care nu sunt obținute din producție ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 01-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (4) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. ) (5) Abrogat. (la 01-01-2022, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (la 18-09-2006, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Capitolul IV Etichetarea  +  Articolul 6(1) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. ) (2) Etichetele trebuie să cuprindă o siglă specifică produselor ecologice controlate, emisă și aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând faptul că produsul respectiv este conform cu regulile de producție ecologică. Sigla poate face obiect al unei mărci de certificare ce se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în condițiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare. (la 29-09-2014, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014. ) (2^1) Etichetarea produselor ecologice în România se realizează potrivit regulilor prevăzute de art. 30-33 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului și prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2021/642 al Comisiei din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice. (la 01-01-2022, Articolul 6 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (3) Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 29-09-2014, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. III din ORDONANȚA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale". ) (4) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Capitolul VSistemul de control și certificare (la 01-01-2022, Titlul Capitolului V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Articolul 7(1) Operatorii și grupurile de operatori care realizează activități de producție agricolă, pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață a produselor ecologice au obligația de a-și înregistra această activitate la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București și de a se supune controlului unui organism de control aprobat.(2) Regulile privind înregistrarea activității operatorilor/ grupurilor de operatori în agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 01-01-2022, Articolul 7 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Articolul 8(1) Controlul și certificarea operatorilor/grupurilor de operatori de produse ecologice se fac de organisme de control, persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structura de specialitate. (la 01-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (1^1) În cadrul inspecțiilor și controalelor prevăzute la alin. (1), organismele de control trebuie să respecte prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 18 septembrie 2008, și să se asigure că analiza probelor prelevate se realizează în laboratoarele oficiale desemnate conform art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei nr. 92/438/CEE a Consiliului. (la 20-12-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 305 din 16 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1195 din 17 decembrie 2021 ) (2) Regulile privind aprobarea organismelor de control persoane juridice din sectorul public sau privat și organizarea sistemului de control al acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 01-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (3) Organismele de control trebuie să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a rețetelor și a operațiunilor efectuate de operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice. (la 01-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (3^1) Aprobarea organismelor de control se realizează contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat. Taxa se stabilește pentru fiecare domeniu pentru care organismele de control cer aprobarea, iar cuantumul acesteia se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice. (la 01-02-2016, Alin. (3^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. ) (la 06-01-2019, sintagma: organismelor de inspecție și certificare a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) (la 06-01-2019, sintagma: organismele de inspecție și certificare a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) (3^2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau al direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București participă la acțiunea de prelevare probe de sol, apă, plante și din produsele ecologice, efectuată de organismele de control la operatorii/grupurile de operatori înregistrați în sistemul de agricultură ecologică, în cazul sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz. (la 01-01-2022, Alineatul (3^2) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (3^3) Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale desemnează laboratoarele oficiale și naționale de referință, cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 37 și 100 din Regulamentul (UE) 2017/625, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 20-12-2021, Alineatul (3^3) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 305 din 16 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1195 din 17 decembrie 2021 ) (3^4) Dacă în urma analizelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2) se identifică prezența unor substanțe care nu sunt prevăzute în anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei și se constată de către organismele de control că prezența substanțelor este determinată de contaminări accidentale, organismele de control aplică sancțiunea declasării produsului și, după caz, a terenului, fără a afecta plățile directe. În ceea ce privește plățile compensatorii acordate în baza măsurii 11 - Agricultura ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, se retrage plata pe anul curent dacă s-a aplicat sancțiunea privind declasarea terenului, dar nu se aplică sancțiuni administrative în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, și al Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 181 din 20 iunie 2014. (la 20-12-2021, Alineatul (3^4) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 305 din 16 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1195 din 17 decembrie 2021 ) (3^5) Contaminare accidentală înseamnă orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale solului și/sau produselor agroalimentare ecologice, produsă prin accident, avarie ori calamitate naturală, fără voia fermierului. (la 20-12-2021, Alineatul (3^5) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 305 din 16 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1195 din 17 decembrie 2021 ) (3^6) Condițiile și procedurile detaliate de colectare, procesare, definirea scopului analizelor și transferul datelor referitoare la rezultatele analizelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 06-01-2019, Articolul 8 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) (3^7) Prin excepție de la prevederile alin. (3^3), în situația în care există laboratoare oficiale și naționale de referință desemnate potrivit prevederilor art. 37 și 100 din Regulamentul (UE) 2017/625 de către o altă autoritate națională și care pot efectua analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate încheia protocoale de colaborare cu aceste laboratoare. (la 20-12-2021, Alineatul (3^7) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 305 din 16 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1195 din 17 decembrie 2021 ) (3^8) Procedura privind desemnarea laboratoarelor prevăzute la alin. (3^3) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 03-02-2019, Articolul 8 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2019 ) (4) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. ) (5) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Capitolul VIImportul din terțe țări (la 18-09-2006, Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Articolul 9(1) Abrogat. (la 18-09-2006, Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. ) (2) În cazul importurilor de produse ecologice din țări terțe, verificarea lotului și vizarea certificatului de inspecție se efectuează de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, autoritate competentă relevantă pe teritoriul României, în punctele de intrare desemnate, în conformitate cu art. 45 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 01-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (2^1) Exportul produselor ecologice către țări terțe se realizează cu respectarea prevederilor art. 44 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 01-01-2022, Articolul 9 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (2^2) Importul de produse ecologice și de produse în conversie se realizează cu respectarea prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 01-01-2022, Articolul 9 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 ) (3) Regulile naționale privind importul de produse ecologice din țări terțe, pe teritoriul României se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 06-01-2019, Articolul 9 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) (la 18-09-2006, Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Articolul 9^1(1) În cazul constatării faptelor prevăzute la art. 33 lit. (b) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate aplica organismelor de control următoarele sancțiuni administrative: avertisment scris și retragerea integrală sau parțială a aprobării.(2) Înaintea retragerii complete sau parțiale a aprobării potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate aplica sancțiunea suspendării complete sau parțiale a aprobării, potrivit prevederilor art. 40 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 01-01-2022, Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Articolul 9^2Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează catalogul național de măsuri potrivit art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 01-01-2022, Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Articolul 9^3(1) Faptele organismelor de control și ale operatorilor/grupurilor de operatori care constituie contravenții în sistemul de producție ecologică și etichetare a produselor ecologice, modalitatea de sancționare și aplicare a sancțiunilor, precum și limitele amenzilor contravenționale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Constatarea contravențiilor săvârșite de organismele de control și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.(3) Constatarea contravențiilor săvârșite de operatori/grupuri de operatori și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București. (la 01-01-2022, Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Articolul 9^4Contravențiilor stabilite potrivit prevederilor art. 9^3 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2022, Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 31 august 2021 )  +  Capitolul VIIAbrogat. (la 12-08-2019, Titlul Capitolului VII a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 7 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 09 august 2019 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 18-09-2006, Art. 10 a fost abrogat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 18-09-2006, Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 18-09-2006, Art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 06-01-2019, Articolul 13 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform art. III din ORDONANȚA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale".
  Notă
  Conform art. II din ORDONANȚA nr. 5 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016, "Certificatele de aprobare ale organismelor de inspecție și certificare emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân valabile până la data expirării acestora".
  Notă
  Conform pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 352 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „organism de inspecție și certificare“ se înlocuiește cu sintagma „organism de control“.
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA nr. 7 din 8 august 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 667 din 9 august 2019, prevede:
  „Articolul II
  Acțiunile de prelevare de probe, precum și analiza acestora, începute înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se desfășoară conform legislației în vigoare la data declanșării acestora”.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și alimentației,
  Ioan Avram Mureșan
  Ministrul apelor,
  pădurilor și protecției mediului,
  Romică Tomescu
  p. Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Irinel Popescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Sebastian Vlădescu
  secretar de stat