PROCEDURĂ din 6 ianuarie 2021de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2 din 6 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 17 din 7 ianuarie 2021.
   +  Articolul 1Prezenta procedură de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare procedura, reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanța de urgență.  +  Articolul 2Pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, angajatorii încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în raza cărora aceștia își au sediul social o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. (la 31-08-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 349 din 30 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021 )  +  Articolul 3(1) În vederea încheierii convenției prevăzute la art. 2, angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2021, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente: (la 31-08-2021, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 349 din 30 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021 ) a) declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute de art. I alin. (7) din ordonanța de urgență, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;b) actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, în copie;c) actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, în copie.(1^1) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență. (la 31-08-2021, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 349 din 30 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021 ) (2) Pentru cetățenii români din categoriile de vârstă prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), angajatorii depun actele în baza cărora au încetat raporturile de muncă, în copie, însoțite de traducerea legalizată în limba română a acestora sau, după caz, documente care atestă încetarea raporturilor de muncă.(3) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (1) și (2), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.(4) În situația în care documentele transmise conform alin. (1) și (2), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(5) Abrogat. (la 31-08-2021, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 349 din 30 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 31 august 2021 )  +  Articolul 4Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă angajatorilor în situația în care persoanele din categoriile menționate la acest alineat sunt înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condițiile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, cât și condițiile prevăzute de art. 80,85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, opțional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute la aceste articole.  +  Articolul 6(1) Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenției prevăzute la art. 2 alin. (1), proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condițiile prevăzute de acest alineat.(2) Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă și pentru perioada concediului de odihnă.(3) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenției prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt suspendate, sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență nu se acordă.(4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.  +  Articolul 7(1) Pentru verificarea și decontarea sumelor lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în raza cărora aceștia își au sediul social un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariați, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul sau, în situația în care plata salariului se efectuează prin virament într-un cont bancar, de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, precum și de ordinele de plată a salariului și extrasele de cont aferente, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență nu se acordă.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea acestor sume.(4) Perioada pentru care nu se acordă sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestor sume.(5) În situația în care documentele transmise în termen, conform alin. (1), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele până la data prevăzută la alin. (5) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sumele lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență nu se acordă, iar această perioadă face parte din perioada de acordare a acestor sume.  +  Articolul 8Termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (4) și la art. 7 alin. (5) se împlinește la ora 24,00 a celei de-a 5-a zile lucrătoare, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenția pentru ocuparea forței de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.  +  Articolul 9Sumele lunare cuvenite conform art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se decontează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și decontarea acestor sume.  +  Articolul 10Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se fac în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 11Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București efectuează, potrivit prevederilor Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 279/2004, cu modificările și completările ulterioare, controlul asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea convențiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), derularea acestora și acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență;b) respectării de către angajatori a obligațiilor prevăzute de ordonanța de urgență și de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acesteia, precum și a obligațiilor asumate prin încheierea convențiilor prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 12Debitele rezultate în urma constatării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București a nerespectării condițiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și a obligațiilor asumate de angajatori prin încheierea convențiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CONVENȚIE
  Nr. ........./............
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă .............................................../Municipiului București, reprezentată legal prin doamna/domnul ............................................, având funcția de .........................................., denumită în continuare agenția, și angajatorul ........................................................................., cu sediul/adresa în ...................................................., județul ................................, telefon .............................., cod fiscal (CUI) ......................................, cod CAEN ..................................., cont IBAN ......................................., deschis la ........................................., reprezentat legal prin doamna/domnul ..............................................., în calitate de ...................................., denumit în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, un număr de:– .............................. persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrate ca șomeri în evidența agenției;– .............................. persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agenției;– .............................. persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca șomeri în evidența agenției.Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.2. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanța de urgență;b) să restituie, în totalitate, agenției sumele încasate pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la pct. 1 pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat la lit. a), plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) să depună, pentru verificarea și acordarea sumei lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, la agenție, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariați, extras, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, sau, în situația în care plata salariului se efectuează prin virament într-un cont bancar, de pontajul și de statul de plată pentru luna respectivă, extras, precum și de ordinele de plată a salariului și extrasele de cont aferente, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul;d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență;e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului IBAN, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit prevederilor art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.4. Agenția exercită dreptul de control asupra:a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență;b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție, precum și de ordonanța de urgență și de celelalte acte normative adoptate în aplicarea acesteia.5. Debitele rezultate în urma constatării de către agenție a nerespectării condițiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și a obligațiilor asumate de angajator prin încheierea prezentei convenții se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru agenție și un exemplar pentru angajator.
  AGENȚIA
  Director executiv
  Numele și prenumele, în clar
  ...........................................
  Semnătura
  ...................................................

  ANGAJATOR
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar
  .....................................................................................
  Semnătura
  ....................................................
  Data ..................................
   +  ANEXĂla convențieAngajator .........................................................CUI/CIF ............................................................Cod CAEN .......................................................Adresa .............................................................Cont IBAN .......................................................Deschis la .......................................................Telefon/Fax ......................................................E-mail ..............................................................
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020
  privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
  precum și pentru modificarea unor acte normative
  Convenția nr. .........../....................
  Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoaneNr. și data încheierii contractului individual de muncă/data angajăriiSemnătura angajatului
  012345

  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ...............................................
  Semnătura ...........................
  Data ....................................
  NOTĂ:Coloana 3 se completează după cum urmează:– cod A - persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;– cod B - persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;– cod C - persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.
   +  Anexa nr. 2la procedurăCEREREAngajator .........................................................CUI/CIF ............................................................Cod CAEN .......................................................Adresa .............................................................Cont IBAN .......................................................Deschis la .......................................................Telefon/Fax ......................................................E-mail ..............................................................Către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ............................../Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata, .............................., în calitate de reprezentant legal al angajatorului ............................................................, cu sediul social în localitatea .............................., str. .............................. nr. ..............., județul ............................../municipiul .............................., sectorul .........., în temeiul art. I alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, vă solicit acordarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumei prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol*):[] pentru fiecare dintre cele ......................... persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrate ca șomeri în evidența agenției;*) Se bifează în mod corespunzător de către angajator.[] pentru fiecare din cele ......................... persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agenției;[] pentru fiecare din cele ......................... persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca șomeri în evidența agenției.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ....................................
  Semnătura .........................
  Data .........................
   +  Anexa nr. 3la procedură
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ................ nr. ..............., eliberată/eliberat de ........................... la data de ......................, CNP......................................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ..................................................., având CUI ................................, cod CAEN ........................, cu sediul social în localitatea ................................, str. ........................ nr. ............, județul ........................../municipiul ......................, sectorul ....................., telefon ......................., fax...................., e-mail .............................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că angajatorul nu se află în situațiile prevăzute de art. I alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv:a) nu deține statut de instituție sau de autoritate publică, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;b) nu se află în faliment, dizolvare, lichidare, nu are activitățile suspendate sau nu are impuse restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar
  ...................................................................
  Semnătura ...................................
  Data ...................................
   +  Anexa nr. 4la procedurăAngajator .........................................................CUI/CIF ............................................................Cod CAEN .......................................................Adresa .............................................................Cont IBAN .......................................................Deschis la .......................................................Telefon/Fax .......................................................E-mail ..............................................................
  TABEL NOMINAL*)
  cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020
  privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
  precum și pentru modificarea unor acte normative
  Luna ......................... anul ...................
  Nr. crt.Convenția nr. Data convențieiNumele și prenumeleCodul numeric personalNivelul de educație (ISCED)Reședința (urban/ rural)Categoria de persoaneSalariul angajatuluiNumărul orelor lucrătoare din lunăNumărul orelor efectiv lucrateSuma cuvenită potrivit art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020, proporțional cu timpul efectiv lucrat Observații
  0123456789101112
  1
  2
  ...
  TOTAL:A1

  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ...................................
  Semnătura ................................
  Data ...........................
  *) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document.NOTĂ:Coloana 1 se completează cu numărul convenției încheiate cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București.Coloana 2 se completează cu data convenției încheiate cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București (zz/ll/aa).Coloanele 3 și 4 se completează cu numele și prenumele, respectiv codul numeric personal.Coloana 7 se completează după cum urmează:cod A - persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;cod B - persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;cod C - persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.Coloana 10 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 (inclusiv orele aferente concediului de odihnă).Coloana 11 se completează cu suma cuvenită potrivit art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020, respectiv 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, proporțional cu numărul de ore completat în coloana 10.Coloana 12 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 11.