ORDIN nr. 177 din 16 noiembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016  Având în vedere dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41, art. 176 alin. (3) și (5) și art. 339 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrală,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin conține prevederi referitoare la:a) activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului, prevăzute în anexa nr. 1;b) recrutarea cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 2;c) selecționarea cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 3;c^1) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepția candidaților la concursurile de admitere pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în statele de organizare ale acestuia și ale unităților subordonate, sunt prevăzute în anexa nr. 3^1; (la 22-11-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) c^2) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile repartizate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar, sunt prevăzute în anexa nr. 3^2. (la 22-11-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) c^3) criteriile pentru evaluarea dosarelor de recrutare, prevăzute în anexa nr. 3^3; (la 29-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c^4) structura proiectului managerial și ghidul de evaluare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 3^4; (la 29-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c^5) fișa de interviu pentru posturi de conducere de nivel I, prevăzută în anexa nr. 3^5; (la 29-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c^6) fișa de interviu pentru posturi de conducere de nivel II, prevăzută în anexa nr. 3^6; (la 29-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c^7) fișa de interviu pentru posturi de conducere de nivel III, prevăzută în anexa nr. 3^7; (la 29-01-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c^8) fișa de interviu pentru posturi de conducere de nivel IV, prevăzute în anexa nr. 3^8; (la 09-07-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) d) formarea profesională a cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 4;e) exercitarea tutelei profesionale a cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 5;f) acordarea gradelor militare și înaintarea în gradul militar următor, prevăzute în anexa nr. 6;g) nașterea și modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din funcție și trecerea în rezervă a cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 7;h) aprecierea de serviciu a cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 8;i) sistemul de gestiune a datelor de personal, prevăzute în anexa nr. 9;j) condițiile în care cadrele militare din Ministerul Afacerilor Interne pot desfășura și alte activități remunerate în afara programului de lucru, prevăzute în anexa nr. 10;k) competențele de gestiune a resurselor umane, prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 2Se aprobă modelele, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor:a) „Chestionar pentru analiza postului“, prevăzut în anexa nr. 12;b) „Fișa de observație a sarcinilor postului“, prevăzută în anexa nr. 13;c) „Structura fișei postului“ și „Instrucțiuni de completare a fișei postului“, prevăzute în anexa nr. 14;d) „Programul activităților de tutelă profesională“, prevăzut în anexa nr. 15;e) „Referat“, prevăzut în anexa nr. 16;f) „Raport de încheiere a tutelei profesionale“, prevăzut în anexa nr. 17;g) „Raport de evaluare a perioadei de tutelă profesională“, prevăzut în anexa nr. 18;h) „Apreciere de serviciu“, prevăzută în anexa nr. 19;i) „Apreciere de serviciu - fișa sintetică cu aprecierile parțiale de serviciu și calificativul final“, prevăzută în anexa nr. 20;j) „Îndrumar de organizare și desfășurare a interviului de apreciere“, prevăzut în anexa nr. 21;k) „Îndrumar de completare a formularului de apreciere de serviciu a cadrelor militare“, prevăzut în anexa nr. 22;l) „Fișa matricolă“, prevăzută în anexa nr. 23;m) „Situație centralizatoare privind modul de utilizare a cadrului militar care a frecventat programe de pregătire profesională în străinătate în anul …“, prevăzută în anexa nr. 24;n) „Tabel cu rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului de …“, prevăzut în anexa nr. 25;o) „Model de borderou“, prevăzut în anexa nr. 26.p) «Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanțelor fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar, precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepția celor din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia», prevăzut în anexa nr. 27; (la 22-11-2017, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) q) «Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanțelor fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar», prevăzut în anexa nr. 28. (la 22-11-2017, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 )  +  Articolul 3Dispozițiile prezentului ordin se aplică:a) cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI;b) cadrelor militare în rezervă, în retragere, precum și veteranilor de război care au avut calitatea de cadre militare în MAI;c) soldaților și gradaților profesioniști, numai în părțile referitoare la analiza postului și gestiunea datelor de personal;d) funcționarilor publici, numai cu privire la dispozițiile privind gestiunea datelor de personal;e) personalului contractual, numai cu privire la dispozițiile privind analiza postului și gestiunea datelor de personal;f) elevilor și studenților, numai cu privire la dispozițiile privind tutela profesională.  +  Articolul 4În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile utilizate au următorul înțeles:a) post (de muncă) - componenta de bază a unei structuri organizatorice căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri și responsabilități ce revin unei anumite persoane și pentru care MAI stabilește, potrivit legii, raporturi de serviciu/raporturi de muncă; în cadrul statului de organizare postul este unic;b) funcție - expresia sintetică și generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri și responsabilități de serviciu, desfășurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activități din MAI, respectiv rolul, de conducere sau de execuție, ce revine unei sau unor persoane în structura instituției; este elementul de generalizare a posturilor asemănătoare; mai multe posturi pot avea în statul de organizare al unității aceeași funcție, cum ar fi, de exemplu: ofițer psiholog, consilier juridic;c) funcție de specialitate - funcția care implică, între cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului, existența unei specializări ori calificări profesionale pentru care MAI nu poate asigura formarea profesională inițială sau continuă prin rețeaua proprie de instituții de învățământ;d) competență de gestiune a resurselor umane - drept conferit de actele normative în vigoare prin care ministrul afacerilor interne, alte persoane care ocupă funcții de demnitate publică în cadrul MAI sau, după caz, persoanele care ocupă funcții de conducere realizează managementul resurselor umane;e) numire în funcție - manifestarea de voință cu caracter unilateral, exercitată în condițiile legii prin emiterea unui act administrativ de către persoana cu competență de gestiune a resurselor umane, având ca finalitate stabilirea funcției exercitate de persoana numită;f) specialitatea studiilor absolvite - specializarea și, după caz, domeniul de studii universitare sau/și, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obținute ca efect al absolvirii unei forme de învățământ;f^1) vechime în armă - vechimea cumulată în structuri ale inspectoratului general/similar sau în structuri cu domeniu de activitate similar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională; (la 29-01-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) g) vechime în specialitatea structurii - perioada desfășurată într-un domeniu, prin raportare la natura activităților desfășurate;h) vechime în specialitatea studiilor - experiența dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a desfășurat o activitate într-o funcție de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale, prin raportare la domeniul general de absolvire a studiilor potrivit nivelurilor de organizare a învățământului în România;i) instituție de învățământ - denumire generică ce include instituții de învățământ ale MAI și alte instituții de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI.  +  Articolul 5Directorul general al Direcției generale management resurse umane, denumită în continuare DGMRU, este abilitat să emită precizări referitoare la aplicarea prezentului ordin, precum și proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane, al căror conținut se postează pe site-ul oficial al MAI.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-26 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Instrucțiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne^1; Notă
  ^1 Instrucțiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 300/2004 privind unele activități specifice domeniului resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare^2; Notă
  ^2 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 300/2004 privind unele activități specifice domeniului resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  c) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate și utilizarea ulterioară a acestuia^3; Notă
  ^3 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate și utilizarea ulterioară a acestuia nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  d) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competențelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administrației și internelor, secretarilor de stat, secretarului general și șefilor/comandanților unităților Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare^4; Notă
  ^4 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competențelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administrației și internelor, secretarilor de stat, secretarului general și șefilor/comandanților unităților Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  e) Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;f) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 8Procedurile de concurs nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit reglementărilor aflate în vigoare la momentul inițierii acestora.  +  Articolul 9Aprecierea de serviciu anuală pentru anul 2016 se realizează pentru perioada 1 decembrie 2015 - 31 decembrie 2016.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Prezentul ordin intră în vigoare la data de 21 noiembrie 2016.
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  București, 16 noiembrie 2016.Nr. 177.  +  Anexa 1-28ANEXEla Ordinul nr. 177/2016----