HOTĂRÂRE nr. 864 din 28 septembrie 2000privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 10 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Securitate, abreviata în continuare A.N.S., în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu caracter tranzitoriu în faza de pregătire pentru aderarea României la NATO, ca structura distinctă cu putere de decizie şi competente specifice. (2) A.N.S. este punctul naţional de legătură cu Oficiul de Securitate al NATO şi cu celelalte structuri de securitate ale Aliantei.  +  Articolul 2 (1) A.N.S. exercita atribuţii de reglementare, autorizare şi control, în conformitate cu standardele NATO privind protecţia informaţiilor clasificate. (2) Principalele atribuţii ale A.N.S. sunt: a) elaborează instrucţiuni şi proceduri interne, cu respectarea stricta a standardelor NATO, pentru securitatea personalului, securitatea fizica, INFOSEC, securitatea industriala, precum şi alte domenii care implica protecţia informaţiilor clasificate NATO; b) emite certificatele individuale de securitate, documente care atesta accesul la documente clasificate NATO sau participa la activităţi pentru care Alianta le solicita; c) monitorizează implementarea instrucţiunilor şi procedurilor specifice în maniera uniforma, în cadrul organismelor şi componentelor naţionale, militare, civile sau industriale, din ţara şi străinătate; d) asigura respectarea regulilor NATO privind gestionarea documentelor clasificate, prin sistemul de registre. (3) A.N.S. îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, care va fi aprobat de preşedinte.  +  Articolul 3 (1) Organele de conducere ale A.N.S. sunt preşedintele şi Consiliul de coordonare. În sprijinul organelor de conducere se constituie Grupul consultativ. (2) Organele de execuţie ale A.N.S. sunt directorul executiv şi Secretariatul tehnic.  +  Articolul 4 (1) A.N.S. este condusă de un preşedinte. Preşedintele A.N.S. este secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe care prezidează lucrările Comisiei interdepartamentale pentru integrarea României în NATO. (2) Preşedintele A.N.S. conduce activitatea acesteia şi o reprezintă în raporturile cu celelalte instituţii interne şi cu NATO, precum şi cu organismele similare din ţările membre NATO şi partenere. (3) Preşedintele A.N.S. aproba eliberarea certificatelor individuale de securitate. (4) Preşedintele A.N.S. raportează periodic Consiliului Suprem de Apărare a Tarii asupra activităţii desfăşurate şi este singurul abilitat să facă declaraţii de presa în numele A.N.S. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale preşedintele A.N.S. este asistat de directorul executiv. Preşedintele A.N.S. numeşte directorul executiv din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 5 (1) Consiliul de coordonare este alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, la nivel de secretar de stat, şi ai autorităţilor desemnate de securitate: Serviciul Roman de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe, la nivel de secretar de stat, Ministerul Apărării Naţionale - Direcţia generală de informaţii a apărării, la nivel de director general. (2) Consiliul de coordonare este prezidat de preşedintele A.N.S. Deciziile Consiliului de coordonare sunt adoptate prin consens. Celelalte aspecte legate de funcţionarea Consiliului de coordonare vor fi reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.S. (3) Consiliul de coordonare supraveghează şi coordonează activitatea A.N.S., prezintă rapoarte sintetice preşedintelui acesteia şi face propuneri de imbunatatire a activităţii A.N.S.  +  Articolul 6 (1) În sprijinul Consiliului de coordonare funcţionează un grup consultativ format din reprezentanţi de rang superior din celelalte structuri departamentale de siguranţă naţionala. (2) Grupul consultativ se constituie în temeiul unui protocol interdepartamental, care va fi semnat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Grupul consultativ se întruneşte la solicitarea Consiliului de coordonare, formulată prin preşedintele A.N.S., ori de câte ori sunt examinate probleme de competenţa structurilor componente.  +  Articolul 7 (1) Secretariatul tehnic al A.N.S. este alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia generală de informaţii a apărării, la nivel de experţi. (2) Experţii din Secretariatul A.N.S. sunt salarizaţi de instituţiile de la care provin. (3) Şeful Secretariatului tehnic este reprezentantul Serviciului Roman de Informaţii. Acesta prezintă rapoarte preşedintelui A.N.S. prin directorul executiv.  +  Articolul 8 (1) A.N.S. îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Ministerul Afacerilor Externe va asigura spaţiul corespunzător, echipamentul de birotica adecvat: mijloacele de comunicaţie secretizata, inclusiv calculatoare performanţe şi fax, precum şi celelalte dotări necesare desfăşurării eficiente a activităţii A.N.S. (3) Cheltuielile aferente activităţii desfăşurate de A.N.S. vor fi suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 9 (1) Orice persoană fizica română care intenţionează sa consulte documente clasificate NATO sau sa participe la activităţi pentru care Alianta solicita certificate individuale de securitate este obligată să se adreseze A.N.S. pentru eliberarea documentului corespunzător. (2) Echivalenta dintre sistemul naţional de clasificare şi sistemul NATO de clasificare a informaţiilor se face potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) În cazul încălcării normelor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO organele de conducere ale A.N.S. au obligaţia sa sesizeze organele de urmărire penală.  +  Articolul 10 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri A.N.S. va elabora regulamentul sau de organizare şi funcţionare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Sorin Frunzaverdep. Directorul Serviciului Romande Informaţii,Mihail NicaDirectorul Serviciului de InformaţiiExterne,Catalin Harnagea  +  Anexă
       
    ROMÂNIANATO
    SECRET DE SERVICIURESTRICTED
    SECRETCONFIDENTIAL
    STRICT SECRETSECRET
    STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂTOP SECRET
  -------