ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017  Având în vedere obligațiile statului de a garanta și a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, stabilite prin Constituția României, republicată, obligații care se realizează prin toate structurile sale administrative și prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, școli, spitale, drumuri și altele asemenea la nivelul tuturor localităților,ținând cont că acest deziderat este asumat de Guvern prin Programul de guvernare 2017-2020 la capitolul „Administrație publică. Politici regionale“, iar măsurile propuse în acest capitol constau în asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural - 10 S (zece servicii), prin finanțarea de la bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate,se impune intervenția legislativă de urgență pentru modificarea și completarea actului normativ prin care este reglementată realizarea investițiilor publice în infrastructura locală, respectiv a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării și completării anumitor domenii eligibile astfel încât beneficiarii programului să poată promova acele obiective de investiții care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esențiale pentru creșterea calității vieții în toate localitățile din România, punându-se mai mult accent pe învățământ și sănătate, în conformitate cu obligațiile prevăzute în legislația internă și europeană,consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că unele dintre serviciile esențiale pe care statul și unitățile administrației publice locale trebuie să le asigure cetățenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate și siguranță sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populației, a condițiilor de trai și imposibilitatea accesării în condiții de decență, siguranță și respect a exercitării dreptului fundamental la învățătură, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel național în asigurarea finanțării de către stat, prin administrația publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătățirea condițiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului,este necesară completarea domeniilor în care pot fi promovate obiective de investiții prin Programul național de dezvoltare locală, coroborat cu stabilirea unei etapizări a programului, cu stabilirea unor obiective clar definite, ambele în scopul atingerii țintelor stabilite prin Programul de guvernare 2017-2020, în contextul actual, al iminentei adoptări a Legii bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2017, astfel încât prevederile bugetare să permită punerea în aplicare a măsurilor adoptate în vederea atingerii țintelor stabilite; în caz contrar acestea vor putea fi puse în aplicare numai după o eventuală rectificare bugetară, ceea ce ar conduce la întârzierea promovării obiectivelor de investiții din domenii de interes public major sau de infrastructură publică,atingerea țintelor privind asigurarea serviciilor de bază pentru cetățeni este un deziderat care presupune suport legal și financiar în acest sens, iar garantarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor este o obligație permanentă a statului, iar adoptarea legii bugetului de stat fără asigurarea resurselor financiare în vederea susținerii eforturilor orientate către acestea ar conduce la ignorarea nevoilor cetățenilor și a drepturilor fundamentale ale acestora, ceea ce ar conduce la încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituția României, republicată,luând în considerare faptul că instituțiile publice centrale care gestionează programe europene în calitate de autoritate de management au obligația declarării la Comisia Europeană a cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor din perioada de programare 2007-2013, precum și faptul că autoritățile de management au suspendat, până la finalizarea verificărilor/cercetărilor sau până la obținerea hotărârilor definitive în procesul penal, rambursarea cheltuielilor care fac obiectul unor suspiciuni de fraudă aflate în investigație, efectuate de către beneficiarii privați pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, cheltuieli care pot fi incluse în aplicațiile de plată care se trimit Comisiei Europene, numai dacă acestea au fost rambursate beneficiarilor, având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,măsurile de stimulare a creșterii demografice constituie un element important în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020. Printre acestea se numără și majorarea la 650 lei a cuantumului stimulentului de inserție, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, drept acordat părinților care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului,prevăzută ca măsură ce urmează a fi aplicată din trimestrul al doilea al anului 2017, aceasta necesită reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, față de cea reglementată în prezent. Modificarea procedurii conduce la schimbarea programelor informatice și a variabilelor luate în calcul pentru stabilirea dreptului și a cuantumului, schimbări ce necesită reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, față de cea prevăzută în prezent.Totodată, majorarea cuantumului stimulentului de inserție induce impact bugetar ce trebuie cuprins în legea bugetului de stat pentru anul 2017, pentru a se asigura plata acestui drept.Având în vedere disparitățile intra- și interregionale în materie de ocupare a forței de muncă, generate de dezvoltarea economică ce a urmat o direcție vest-est, proximitatea față de piețele vestice acționând ca un factor de creștere, subdezvoltarea cronică concentrată la frontiera NE cu Moldova și în zonele din sud de-a lungul Dunării, impactul negativ puternic al restructurării industriale în marile centre ale industriei grele și în micile centre industriale monourbane (în Sud-Est și Sud-Muntenia), fapt ce a condus la o creștere masivă a șomajului și pierderea locurilor de muncă, declinul orașelor mici și mijlocii, și ținând cont de relaxările fiscale acordate companiilor, cu accent pe IMM-uri, se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure forța de muncă și, implicit, dezvoltarea economică și a căror finanțare trebuie reflectată în bugetul consolidat pentru anul 2017. Una dintre aceste măsuri menite să corecteze dezechilibrele regionale în ceea ce privește ocuparea și să accelereze investițiile este stimularea mobilității forței de muncă. Astfel, în concordanță cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, prin prezenta ordonanță de urgență se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj o primă de relocare șomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima, acordată conform Programului „Prima chirie“ egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei, se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depășesc 5000 lei/lună,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 7 alineatul (1), literele c), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar de stat, înființate potrivit legii; (la 17-12-2017, Litera c) din Punctul 1. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 ) d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență;..................................................................................................f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;2. La articolul 7 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural.  +  Articolul IIObiectivele de investiții aflate în finanțare la data de 31 decembrie 2016, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie etapa I a Programului național de dezvoltare locală, și pentru acestea se vor asigura fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora.  +  Articolul IIIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se instituie etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia se va asigura finanțarea pentru un număr de până la 9.500 obiective de investiții noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, din care cel mult 2.500 de creșe și grădinițe și cel mult 2.000 de unități de învățământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, pentru care se asigură finanțarea multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora. (la 17-12-2017, Articolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 )  +  Articolul IV(1) Valoarea totală a Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a prevăzută la art. III, derulată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, este de 33 miliarde lei. (la 26-08-2021, Alineatul (1) din Articolul IV a fost modificat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 26 august 2021 ) Notă
  Articolele I-III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 25 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 26 august 2021 prevăd:Articolul I(1) În situația în care sumele alocate prin contractele de finanțare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa a II-a, se pot încheia acte adiționale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prevăzute la alin. (1) beneficiarii Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a pot depune o solicitare de finanțare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.Articolul II(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa a II-a, pentru care nu este efectuată recepția la terminarea lucrărilor cu cel mult 3 luni anterior expirării duratei contractului de finanțare, contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiarii Programului național de dezvoltare locală se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.(2) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.Articolul IIIÎn vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. I și II, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va modifica în mod corespunzător ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin care sunt aprobate listele de obiective propuse spre finanțare și contractele de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului „Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală“, anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar vor fi avute în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale și a rectificărilor bugetare pentru anii următori, cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la alin. (1).(3) În termen de 10 zile de la data aprobării modificărilor efectuate potrivit alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanțelor Publice fișa modificată a programului „Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală“, însușită de ordonatorul principal de credite.
   +  Articolul VÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin subprogramul „Instituții de învățământ superior de stat“ din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, se va asigura finanțarea a 30 de spații cu destinația de cămine pentru studenții instituțiilor de învățământ superior de stat, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.  +  Articolul V^1Abrogat. (la 20-09-2018, Articolul V^1 a fost abrogat de Litera a), Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 20 septembrie 2018 )  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 4^1 se introduce un nou articol, articolul 4^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^2(1) Beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013, care intră sub incidența schemelor de ajutor de stat/minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct cu destinație specială la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială aceștia sunt înregistrați fiscal, cu avizul instituțiilor publice prevăzute la alin. (2). (2) Instituțiile publice în cadrul cărora funcționează autorități de management cu responsabilități în închiderea programelor operaționale aferente perioadei de programare 2007-2013 virează sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării de la bugetul de stat și TVA, după caz, în contul de disponibil distinct cu destinație specială deschis la Trezoreria Statului pe numele beneficiarilor privați finanțați în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, ale căror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, ca urmare a unei suspiciuni de fraudă aflate în investigație la data depunerii declarației finale. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) încasate în contul de disponibil distinct cu destinație specială prevăzut la alin. (1) nu sunt supuse executării silite pe perioada păstrării în acest cont.(4) Ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești de achitare a inculpatului/inculpaților ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații, sumele încasate în contul de disponibil distinct cu destinație specială deschis pe numele beneficiarilor potrivit alin. (1) pot fi transferate de către aceștia numai în conturile proprii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul scris al instituțiilor publice prevăzute la alin. (2), prezentat unităților Trezoreriei Statului. În cazul în care beneficiarii privați nu au deschise astfel de conturi proprii, aceștia au obligația deschiderii lor.(5) În cazul în care prin actele de control emise de Direcția Națională Anticorupție/Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenția Națională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigații, se autorizează unitățile Trezoreriei Statului, la care beneficiarii privați își au deschise conturile de disponibil distincte cu destinație specială, să vireze, la solicitarea scrisă a instituțiilor publice prevăzute la alin. (2), sumele stabilite de acestea, în baza actelor de control, din conturile de disponibil distincte cu destinație specială în conturile indicate prin solicitare.(6) Din conturile de disponibil distincte cu destinație specială, prevăzute la alin. (1), nu pot fi dispuse alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (4) și (5).(7) Procedura privind deschiderea și funcționarea conturilor de disponibil distincte cu destinație specială, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizează de Autoritatea de certificare și plată din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană sau din sumele recuperate de la beneficiari, în cazul plăților directe, ori de la Autoritatea de management, în cazul plăților indirecte.3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de certificare și plată prin virarea sumelor respective la bugetul de stat, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la solicitarea ordonatorului principal de credite sau până la închiderea programului.  +  Articolul VIIDupă alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție se stabilește la 650 lei.(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevăzute la alin. (4), cuantumul stimulentului de inserție prevăzut se majorează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VIIILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 58, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă încheie, în scris, cu fiecare șomer de lungă durată înregistrat, care nu poate beneficia de Garanția pentru Tineret, un acord de integrare în muncă, într-un termen ce nu va depăși 18 luni de la data înregistrării ca șomer.(6) Procedura privind punerea în aplicare a prevederilor alin. (5), precum și modelul acordului de integrare în muncă se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.2. Articolul 73^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73^1(1) Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.(2) Prima de inserție stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranșe, astfel:a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.(3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1):a) absolvenții care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;b) absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare;c) absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.d) absolvenții care, în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului, au fost admiși într-unul dintre nivelurile de învățământ, conform prevederilor legale."-------- (la 23-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 73^1 , Punctul 5. , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 140 din 18 iunie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 20 iunie 2018)(4) Persoanele care beneficiază de prima de inserție prevăzută la alin. (1) au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.3. La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), angajații nu au obligația de a restitui sumele prevăzute la art. 73^1 alin. (1), art. 74 și art. 75, în situația prevăzută la art. 73^1 alin. (4), respectiv art. 75^1 alin. (5).4. După articolul 76^1 se introductrei noi articole, articolele 76^2-76^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 76^2(1) Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 lei.(2) Prima de relocare prevăzută la alin. (1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună.(3) Persoanele singure și familiile prevăzute la alin. (2) sunt definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin. (1) se înțelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei și a utilităților în noul domiciliu sau noua reședință.(5) În situația în care angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.(6) Prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă sunt respectate condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 76^3(1) Prima de relocare prevăzută la art. 76^2 se acordă la cerere și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art. 75.(2) Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.(3) Nu beneficiază de prima de relocare:a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 74 și 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;d) persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează potrivit art. 44 lit. a);e) absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;f) absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;g) persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.(4) Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.  +  Articolul 76^4(1) Angajații au obligația de a restitui integral sumele primite potrivit dispozițiilor art. 76^2 alin. (1), în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) și h), art. 61 lit. a) și b) și art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care încetarea este la inițiativa angajatului;c) art. 97 lit. b) și e), art. 98 alin. (1) lit. f) și g) și art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Angajații au obligația de a restitui integral suma primită ca primă de relocare potrivit art. 76^2 alin. (1) în situația în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reședință, într-o perioadă de 12 luni de la angajare. (la 17-12-2017, Articolul VIII a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 )  +  Articolul IXÎn termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XAbrogat. (la 17-12-2017, Articolul X a fost abrogat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 )  +  Articolul XILegea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoștințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează în mod gratuit la sediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni sau de către Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E. prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetățenie sau reședință ori la sediile M.A.E. Modelul declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (la 05-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) 2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare transmit M.A.E. declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), prevăzută în anexă, respectiv evaluarea emisă în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b). Datele colectate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate cu privire la românii de pretutindeni vor fi transmise de către M.A.E. Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P---------- (la 05-08-2018 Alineatul (4^1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018)3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către M.A.E. și M.R.P., cu respectarea legislației în vigoare în materia protecției datelor personale.---------- (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018)4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Autoritățile competente din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi sunt M.R.P., și, după caz, M.A.E. (la 05-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (2) M.R.P. este minister cu rol de sinteză și de coordonare a aplicării politicilor Guvernului în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni. Toate autoritățile și instituțiile din România cu competențe în domeniu, potrivit legislației în vigoare, acordă sprijin M.R.P. în implementarea politicilor pentru românii de pretutindeni.(la 05-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (2^1) M.R.P. va detașa, în condițiile prevăzute la art. 2 lit. d) și art. 48 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, personal din cadrul instituției care va îndeplini în serviciul exterior al M.A.E. atribuțiile gradului diplomatic de atașat pentru comunitățile românești din străinătate, cu respectarea dispozițiilor Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, respectiv ale Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (3) În statele în care nu este numit un atașat diplomatic conform alin. (2^1), M.A.E., în cooperare cu M.R.P., va asigura prezența, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunități românești, a unui diplomat cu atribuții pentru relația cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și în fondurile alocate cu această destinație.(la 05-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (4) Fondurile pentru funcționarea M.R.P. și realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat. Totodată, M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri provenite din accesarea fondurilor europene. (la 05-08-2018 Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (4^1) M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri europene pe care le poate accesa, precum și orice altă sursă atrasă, inclusiv donații. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (5) Atribuțiile principale ale M.R.P. sunt următoarele:a) elaborează și aplică, inclusiv în colaborare cu alte instituții cu competențe în domeniu, politica statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara frontierelor României; (la 05-08-2018 Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) b) elaborează, propune și avizează proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni și participă, în coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență asupra situației românilor de pretutindeni;b^1) susține și protejează menținerea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul comunităților românești din afara frontierelor României; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) c) asigură, în coordonare cu M.A.E., participarea în comisiile mixte privind minoritățile naționale, stabilite în temeiul tratatelor internaționale la care România este parte;c^1) elaborează, propune, avizează și aplică strategiile și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) d) dezvoltă parteneriate cu asociațiile, unitățile de cult și organizațiile românilor care trăiesc în afara granițelor, prin acordarea de finanțări nerambursabile către entități publice sau private din țară și din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni; (la 05-08-2018 Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) d^1) elaborează documente de politici publice, organizează acțiuni proprii sau în parteneriat și sprijină prin orice alte mijloace consolidarea mediului asociativ și îmbunătățirea imaginii comunităților românești în statele lor de cetățenie;(la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) d^2) acționează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) e) stabilește și dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale însărcinate cu problematica minorităților naționale din țările de cetățenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale românești, pe principiul reciprocității și conform normelor internaționale în materie;e^1) colaborează cu instituțiile implicate în problematica în ceea ce privește comunitățile românești din străinătate pentru a asigura o abordare unitară, integrată, în plan național; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) f) dezvoltă, în colaborare cu M.A.E., relații de parteneriat cu organizațiile și instituțiile internaționale care au competențe în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;f^1) participă, în coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență asupra domeniului protecției drepturilor românilor de pretutindeni; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) g) monitorizează, împreună cu M.A.E., modul în care au loc conservarea și afirmarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni;h) colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituțiile și organizațiile neguvernamentale cu competențe în domeniu;i) sprijină înființarea și dezvoltarea instituțiilor mass-media scrisă și audiovizuală ale românilor de pretutindeni;j) sprijină casele limbii și culturii române, centrele culturale ale comunităților românești de pretutindeni, centrele comunitare românești în străinătate și centrele de informare ale României în străinătate; (la 05-08-2018 Litera j) din Alineatul (5) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) j^1) cooperează cu M.A.E., inclusiv cu misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale române pentru înființarea, organizarea și susținerea activității centrelor de informare ale României în străinătate, precum și a centrelor comunitare românești în străinătate, în condițiile legii(la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) j^2) susține, în cooperare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, înființarea unor puncte de informare pentru comunitățile românești din afara granițelor; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) k) sprijină consolidarea catedrelor, lectoratelor și bibliotecilor de limbă română din străinătate, precum și înființarea unor catedre de românistică;k^1) acordă burse de studiu în România și în străinătate, precum și în țările de reședință; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) l) sprijină elaborarea de studii, cercetări și monografii în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state;l^1) colaborează cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituțiile și organizațiile neguvernamentale cu competențe în domeniu; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) m) sprijină acțiunile de cercetare, restaurare, conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara granițelor României;n) contribuie la construirea și restaurarea unor monumente civile și militare, precum și a unor lăcașuri de cult ale românilor de pretutindeni;n^1) dezvoltă proiecte și programe cu caracter cultural-artistic, științific, educativ, documentar, singur sau în cooperare cu instituții, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu persoane fizice autorizate sau juridice, din țară și din străinătate; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) o) asigură protejarea, susținerea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor locale românești în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state.p) M.R.P. acordă, eliberează sau emite scrisori de recunoaștere, atestate și alte tipuri de certificate sau acreditări românilor de pretutindeni sau asociațiilor lor în baza meritelor activităților lor în sprijinul românilor de pretutindeni sau în baza procedurilor M.R.P. cu privire la recunoașterea rolului acestora în implementarea politicilor pentru românii de pretutindeni; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) q) colaborează cu ministerele cu atribuții în domeniu, în vederea încheierii de acorduri bilaterale cu guvernele statelor care au comunități de români, pentru introducerea limbii române în programa școlară a țării cu care se încheie acordul; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) r) dezvoltă proiecte și programe cu caracter cultural, artistic, științific, educativ, documentar, independent sau în cooperare cu instituții, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu persoane fizice sau juridice, din țară și din străinătate; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) s) organizează acțiuni proprii sau în parteneriat cu alte entități și sprijină prin orice alte mijloace consolidarea mediului asociativ și îmbunătățirea imaginii comunităților românești în statele lor de cetățenie/reședință; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) t) inițiază, organizează sau sprijină orice alte acțiuni considerate necesare și oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4; (la 05-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (6) M.R.P. inițiază, organizează sau sprijină orice alte acțiuni considerate necesare și oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4.(7) M.R.P. elaborează documente de politici publice prin care sunt stabilite destinații și comunități prioritare pentru derularea de proiecte proprii, în conformitate cu obiectivele de politică internă și externă ale României. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (8) Proiectele, programele sau acțiunile proprii în sprijinul comunităților românești din străinătate sunt derulate de către M.R.P., inclusiv prin cooperare cu alte autorități sau instituții, publice ori private, persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (9) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și sprijinirea comunităților românești din străinătate, M.R.P. poate derula proiecte, programe sau acțiuni proprii, cu utilizarea de finanțări nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (10) Proiectele, programele sau acțiunile proprii sunt necesare pentru atingerea unor obiective strategice de politică ale României. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (11) M.R.P. asigură suportul educațional, științific și cultural pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (12) Drepturile persoanelor prevăzute în prezenta lege pot fi realizate și prin intermediul autorităților administrațiilor publice locale, în raport cu specificul lor. Acestea pot acorda sprijin material, inclusiv financiar, românilor de pretutindeni, în condiții ce vor fi stabilite de organul deliberativ local, în limita a 5% din buget. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (13) Statul român poate sprijini programe de studiu în limba română, la toate nivelurile și formele de învățământ, în statele în care există comunități de români. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (14) Autoritățile administrațiilor publice locale pot acorda ajutoare sociale, în special celor care provin din respectivele comunități, pentru necesități majore cum ar fi repatrierea și/sau înhumarea rămășițelor pământești ale persoanelor decedate în străinătate, în cazuri justificate. (la 05-08-2018 Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) 5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în colaborare cu M.R.P., iar cheltuielile privind organizarea și desfășurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputaților.6. La articolul 9, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează periodic și/sau conform solicitărilor informații, analize și propuneri Parlamentului României, M.R.P., precum și celorlalte instituții guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de inițiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea și aplicarea programelor destinate comunităților românești. (la 05-08-2018 Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (5) M.R.P. va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni și asigură finanțarea activității acestuia.7. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12În exercitarea atribuțiilor sale, M.R.P. acordă finanțări nerambursabile destinate derulării proiectelor asociațiilor, organizațiilor, persoanelor juridice legal constituite și persoanelor fizice autorizate române și din state terțe în beneficiul comunităților românești de pretutindeni, în urma unui proces de evaluare și selecție realizat la nivelul M.R.P. și, după caz, în colaborare cu alte instituții ale statului, în conformitate cu principiul transparenței și prevederile legale în materie. (la 17-12-2017, Articolul 12 din Punctul 7. , Articolul XI a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 ) 8. La articolul 13, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, este o instituție publică de interes național, care are personalitate juridică proprie, în subordinea M.R.P.(la 05-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) ...............................................................................................(6) Autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și instituțiile publice în care se realizează activitățile organizate sau coordonate de către Institut acordă sprijin pentru a se asigura spațiile, echipamentele și celelalte resurse necesare pentru derularea în condiții corespunzătoare a activităților respective pe toată durata acestora. (la 05-08-2018 Alineatul (6) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) 9. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competențelor, atribuțiilor sau drepturilor altor autorități sau instituții publice românești precum Ministerul Educației Naționale sau Institutul Cultural Român, în ceea ce privește orice formă de sprijin material pe care acestea îl pot acorda românilor de pretutindeni. (la 05-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (2) Întreaga arie de reglementare a prezentei legi, inclusiv legislația secundară, are caracter special în raport cu alte acte normative, cu efect derogator. (la 05-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018) (3) Ministerul Educației Naționale, M.R.P. și M.A.E. organizează preselecția pentru românii de pretutindeni care doresc să beneficieze de burse oferite de statul român.(4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de școlarizare și subvențiile pentru cazarea în cămine studențești pentru românii de pretutindeni se prevăd în bugetul Ministerului Educației Naționale.10. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul XIIÎn titlul și în cuprinsul Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) Ministerul Afacerilor Externe“ cu „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni“;b) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe“ cu „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni“.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 18 ianuarie 2017.Nr. 6.  +  ANEXĂ(Anexa la Legea nr. 299/2007)
  DECLARAȚIE
  privind apartenența la identitatea culturală română
  Subsemnatul/Subsemnata ............., cetățean(ă) al(a) ..........., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/pașaportul seria .......... nr. .........., eliberat(ă) de ..........., domiciliat(ă) în .........., declar prin voința mea liber exprimată și pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.În această calitate înțeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să mi le exercit cu bună-credință, pentru afirmarea identității mele culturale române.Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații și sancțiunile aplicabile.Data ............. Semnătura ..........Ministerul pentru Românii de Pretutindeni/Ambasada României la ................................../Consulatul General al României la ................................ certifică faptul că prezenta declarație a fost dată de dl/dna ............ pe propria răspundere și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Data ............. Semnătura ..........
  -----