HOTĂRÂRE nr. 901 din 19 august 2021privind completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 24 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Prin excepție de la alin. (1) lit. a) și c), pentru rezultatele deosebite obținute de către sportivii participanți la Jocurile Olimpice/Paralimpice de la Tokyo 2020, care s-au clasat pe locurile I-VI, se acordă premii de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român/Ministerul Tineretului și Sportului, prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), în limita bugetului aprobat pe anul 2021.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Kacsó-Doboly Izabella-Mária,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 19 august 2021.Nr. 901.----