ORDIN nr. 1.287 din 28 iulie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 20 august 2021    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.311/DMRISB din 5.05.2021 al Direcției managementul riscului la inundații și siguranța barajelor,în baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 pct. IV subpct. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția managementul riscului la inundații și siguranța barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iunie 2020, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 28 iulie 2021.Nr. 1.287.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializateîn elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărirea apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice,de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă