METODOLOGIE din 11 august 2021de solicitare și de acordare de către Ministerul Apărării Naționale a autorizărilor de survol prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) și a avizelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și e) din hotărâre
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 19 august 2021  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 859 din 11 august 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 797 din 19 august 2021.
  I. Procedura generală  +  Articolul 1Ministerul Apărării Naționale prin structura de specialitate Secția survol, relații și reglementări aeronautice din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu), denumit în continuare M.Ap.N. prin S.S.R.R.A., acordă autorizări de survol pentru efectuarea următoarelor tipuri de activități aeronautice în spațiul aerian național: a) survolul municipiului București, la înălțimi mai mici de 3.000 m, de către aeronave de stat sau civile, în zona restricționată publicată în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România, cu excepția zborurilor executate în limita zonei de control de aerodrom Băneasa, a zborurilor de îndepărtare după decolare și de apropiere pentru aterizare pe aerodromurile certificate, a zborurilor care ocolesc zone orajoase prin coordonare între serviciile de trafic aerian civile și militare, precum și a zborurilor executate cu aeronave fără pilot la bord în porțiuni de spațiu aerian rezervat sau în zone restricționate, înființate pentru zborurile aeronavelor fără pilot la bord, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile; b) survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din România, și care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale și orice alte tipuri de încărcătură periculoasă; c) survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din România, și care nu transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale și orice alte tipuri de încărcătură periculoasă; d) zboruri pentru activități de fotografiere, filmare și cartografiere, conform legislației naționale privind protecția informațiilor, executate cu aeronave de stat; e) zboruri executate cu aeronave de stat și civile străine, care aterizează sau decolează pe/de pe aerodromuri militare sau solicită acces pe platformele de îmbarcare-debarcare militare;f) zboruri executate cu aeronave de stat străine fără pilot la bord.  +  Articolul 2M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. acordă avizul prealabil pentru efectuarea următoarelor zboruri cu aeronave civile:a) zboruri interne și internaționale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României; b) zboruri pentru activități de fotografiere, filmare și cartografiere, conform legislației naționale privind protecția informațiilor clasificate.  +  Articolul 3M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. obține autorizări diplomatice de survol pentru aeronavele de stat românești care execută misiuni în afara Regiunii de informare a zborului - FIR București și autorizează planurile de zbor ale aeronavelor de stat românești.  +  Articolul 4(1) Acordarea autorizărilor de survol și a avizelor prevăzute la art. 1 și 2 și obținerea autorizărilor prevăzute la art. 3 se realizează în baza aprobării din partea persoanelor desemnate prin ordin al ministrului apărării naționale.(2) Acordarea autorizărilor de survol și a avizelor prevăzute la art. 1 și 2 se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Cererile pentru acordarea autorizărilor de survol prevăzute la art. 1 se formulează în următoarele termene: a) 5 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul municipiului București la înălțimi mai mici de 3.000 m, în zonele restricționate publicate în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România, de către aeronavele de stat sau civile care nu execută zboruri de intervenție în situații de urgență; b) 7 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din România, și care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale și orice alte tipuri de încărcătură periculoasă; c) 3 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din România, și care nu transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale și orice alte tipuri de încărcătură periculoasă; la acest termen de adresare, pentru aeronavele de stat și civile străine, se adaugă două zile lucrătoare pentru solicitările de operare pe aerodromurile militare sau de acces pe platformele de îmbarcare-debarcare militare;d) 10 zile lucrătoare înainte de data estimată de operare, pentru aeronavele de stat străine fără pilot la bord;e) 10 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru zborurile de fotografiere, filmare și cartografiere, conform legislației naționale privind protecția informațiilor clasificate, executate cu aeronave de stat străine, și 5 zile lucrătoare pentru zborurile executate cu aeronave de stat românești; pentru aeronavele de stat românești care execută misiuni operative urgente și intervenții în situații de urgență și care nu pot respecta termenul de adresare a cererii, operatorul notifică activitățile de fotografiere și filmare la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A., cu cel puțin 30 de minute înainte de decolare; f) două ore înainte de ora de decolare, pentru survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine, care execută misiuni din categoria intervenții în situații de urgență, zboruri speciale, zboruri umanitare sau operațiuni de căutare-salvare.(2) Pentru zborurile cu aeronave de stat străine echipate cu senzori/sisteme de informații, cercetare, supraveghere și recunoaștere, echipamente/dispozitive de detectare, identificare și localizare, precum și cu aeronave înarmate aparținând statelor care au încheiat tratate, înțelegeri sau acorduri în acest sens cu statul român, eliberarea autorizării de survol se face în conformitate cu prevederile acestora. (3) Pentru zborurile aeronavelor de stat străine cu aterizare pe aeroporturi sau aerodromuri din România, operatorul aeronavei are obligația de a contacta autoritățile aeroportuare sau centrele de operații ale bazelor aeriene pentru coordonarea timpilor de sosire și de plecare sau, după caz, de a obține o aprobare de operare pe platformele militare de îmbarcare-debarcare (Prior Permission Request - PPR), precum și de a solicita și confirma serviciile de handling la sol, serviciile vamale și de trecere a frontierei. Numărul PPR va fi menționat în câmpul 18 al planului de zbor.(4) Autorizările de survol eliberate pentru aeronavele de stat străine sunt valabile 72 de ore de la ora solicitată de începere a operării în spațiul aerian național.(5) Cererile pentru obținerea avizului prevăzut la art. 2 lit. a) se adresează prin A.A.C.R. la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A, în următoarele termene:a) cu 3 zile lucrătoare înainte de executarea zborului, pentru zborurile cu aeronave civile aparținând statelor care nu sunt semnatare ale unor tratate, acorduri sau înțelegeri în acest sens cu statul român;b) cu 48 de ore înainte de executarea zborului, pentru aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă efectuate în folosul statelor cu care România are încheiate tratate, acorduri sau înțelegeri cu statul român.(6) Pentru zborurile de fotografiere, filmare și cartografiere prevăzute la art. 2 lit. b), cererile pentru acordarea avizului se adresează direct la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de executarea zborului. Termenul nu se aplică operatorilor certificați să execute misiuni de intervenții în situații de urgență pentru care activitățile de fotografiere și filmare, desfășurate în cadrul acestor misiuni, se notifică la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. cu cel puțin două ore înainte de decolare. Cererile sunt completate cu date și informații despre identificarea operatorului aerian, aeronavă, parametrii de zbor și de înregistrare ai senzorilor de la bord, precum și zonele de operare. Cererile sunt însoțite de copii ale certificatului de operator aerian, certificatului de înmatriculare/identificare al aeronavei și, după caz, ale autorizației speciale emise de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.), conform legislației privind protecția informațiilor clasificate.(7) Formularele-tip ale cererilor prevăzute alin. (1) și alin. (6) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Operatorii aeronavelor întocmesc cererile pentru obținerea autorizării de survol și a avizelor în conformitate cu versiunile curente ale formularelor-tip publicate pe site-ul M.Ap.N., www.mapn.ro.(8) Cererile de obținere a autorizărilor de survol pentru aeronave de stat românești care urmează să execute zboruri internaționale se înaintează la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. în termenele stabilite de fiecare stat survolat. M.Ap.N. transmite solicitările de survol pe cale diplomatică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, în condițiile stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe. Cererile pentru acordarea autorizărilor de survol pentru aeronavele de stat străine se transmit la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. prin Ministerul Afacerilor Externe, în condițiile stabilite prin protocol sau direct prin intermediul canalelor diplomatice, pentru statele cu care România are încheiate acorduri sau înțelegeri în acest sens.II. Excepții de la procedura generală  +  Articolul 6(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 lit. a), survolul municipiului București la înălțimi mai mici de 3.000 m de către aeronavele civile sau de stat care execută zbor de intervenție în situații de urgență se poate executa, după depunerea planului de zbor, numai în baza informării, cu cel puțin 15 minute înainte de decolare, a M.Ap.N. prin S.S.R.R.A., cu privire la tipul de aeronavă, indicativul radio, traiectul de zbor, ora estimată de aterizare și locul aterizării; această excepție este valabilă numai pentru operatorii aerieni civili și de stat autorizați să execute misiunile menționate. (2) Prin excepție de la prevederile art. 1 lit. c), se consideră autorizare de survol aprobarea de către M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. a planului de zbor depus pentru aeronavele de stat ale statelor semnatare ale unor acorduri încheiate în acest sens cu statul român. (3) Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) și e) și alin. (2), pentru aeronavele de stat aparținând statelor semnatare ale unor tratate, acorduri sau înțelegeri cu statul român, pentru care se solicită survolul spațiului aerian național, cu sau fără aterizare pe aeroporturi civile sau pe aerodromuri militare din România, cererile pentru acordarea autorizării de survol se formulează în termenele și cu respectarea condițiilor stipulate în acordurile sau înțelegerile încheiate în acest sens.(4) Pentru aeronavele de stat aparținând statelor membre ale NATO și/sau ale Uniunii Europene și partenere, care participă sau execută sprijinul de operații sau exerciții militare, cererile pentru acordarea autorizării de survol se formulează în următoarele termene:a) cu cel puțin 48 de ore înainte de data estimată de decolare, pentru aeronavele care solicită aterizare pe aeroporturi din România și care transportă materiale periculoase clasificate conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale și orice alte tipuri de încărcătură periculoasă;b) cu cel puțin 48 de ore înainte de data estimată de decolare, pentru aeronavele care solicită acces pe platformele de îmbarcare-debarcare militare;c) cu cel puțin 24 de ore înainte de data estimată de decolare, pentru aeronavele care aterizează pe aeroporturi din România și care transportă trupe, armament individual, muniția aferentă pentru acesta și alte bunuri care nu fac parte din categoria materialelor periculoase.(5) În situații de forță majoră, cererile pentru obținerea autorizărilor de survol și a avizelor prevăzute în prezenta anexă pot fi transmise și fără respectarea termenelor de adresare stabilite. (6) Zborurile care intră sub incidența prezentei anexe, executate cu aeronave civile sau de stat românești în cadrul intervenției antiteroriste/contrateroriste, utilizate de către instituțiile statului ce au responsabilități legale în materie, se consideră autorizate/avizate dacă a fost efectuată o notificare către M.Ap.N. prin S.S.R.R.A., cu cel puțin 15 minute înainte de decolare, în conformitate cu protocolul încheiat între M.Ap.N. și instituțiile respective. III. Dispoziții finale  +  Articolul 7(1) Operatorii aeronavelor sau intermediarii acestora vor înainta către M.Ap.N. prin S.S.R.R.A., concomitent cu cererea de autorizare/avizare, copiile avizelor necesare executării misiunii sau, după caz, copiile documentelor aprobatoare de executare a activităților respective.(2) În cazul transportului de materiale radioactive, operatorul va transmite la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. și o copie a autorizației/avizului emise/emis de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. (3) Cererile pentru acordarea autorizării de survol/avizului, adresate M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. de către operatorii aeronavelor, direct sau prin intermediar, implică, în ambele cazuri, răspunderea cu privire la corectitudinea informațiilor cuprinse în cereri. Cererile se transmit prin e-mail, fax sau prin intermediul aplicațiilor informatice. (4) Orice modificare survenită în graficul de operare, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau timpilor de zbor sau anularea unor zboruri, după obținerea autorizării de survol sau a avizului de la M.Ap.N., pentru zborurile cu aterizare sau decolare pe/de pe aeroporturi sau aerodromuri din România sau care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale și orice alte tipuri de încărcătură periculoasă și care nu execută misiuni de intervenții în situații de urgență, zboruri speciale, zboruri umanitare, sau operațiuni de căutare-salvare, se notifică la M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. cu cel puțin 12 ore înainte de data de operare în regiunea de informare a zborurilor - FIR București, cu excepția aeronavelor aparținând statelor membre NATO și ale Uniunii Europene. Autorizarea se consideră acordată dacă, cu cel puțin 3 ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului, operatorul aerian nu primește niciun răspuns din partea M.Ap.N. prin S.S.R.R.A., care a confirmat primirea notificării de la acesta.  +  Articolul 8(1) M.Ap.N. prin S.S.R.R.A. transmite solicitanților autorizarea sau avizul acordat și informează instituțiile cu atribuții în controlul utilizării spațiului aerian și managementul traficului aerian, autoritățile aeroportuare pe care urmează să opereze zborurile autorizate, precum și alte instituții, după caz.(2) După obținerea autorizării, operatorul aeronavei va depune planul de zbor în formatul, conținutul și condițiile prevăzute de standardele internaționale aplicabile.  +  Articolul 9Zborurile executate cu aeronave de stat care au la bord bunuri sau persoane care, conform obligațiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaționale la care este parte sau unor sancțiuni internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 202/2008, fac obiectul unor restricții privind utilizarea spațiului aerian național nu sunt autorizate.  +  Articolul 10În cazul zborurilor cu aeronave de stat străine, solicitările de scutire de la plata tarifelor de navigație terminală și aeroportuare, în condițiile legii, se adresează M.Ap.N. prin S.S.R.R.A., care va întreprinde demersurile necesare în acest sens.  +  ANEXĂ*)la metodologie*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  FORMULARUL-TIP
  al cererii pentru acordarea autorizărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) din hotărâre

  FORMULARUL-TIP
  al cererii/notificării pentru solicitarea autorizării de survol/avizului
  prevăzute/prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) și art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre
  ----