ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 87 din 11 august 2021privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 august 2021  Având în vedere prevederile art. 624 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „pentru funcțiile publice specifice, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentului cod în cadrul autorităților și instituțiilor publice prin orice altă modalitate decât prin lege, se menține echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale pentru o perioadă de cel mult 2 ani“ și prevederile alin. (2) al aceluiași articol, conform cărora autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice specifice prin orice altă modalitate decât prin lege au obligația de a stabili funcțiile publice specifice și „a le echivala cu funcțiile publice generale“, în condițiile art. 384 din Codul administrativ, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a codului, ținând cont de faptul că potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2018, este stabilită funcția de inspector social, funcție care face parte din categoria funcțiilor publice specifice cu statut special, luând în considerare obligativitatea îndeplinirii tuturor exigențelor legale privind necesitatea echivalării, prin act normativ reglementat la nivel de lege, a funcției publice specifice de inspector social cu o funcție publică generală, precum și termenul stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea acestei echivalări, având în vedere rolul și importanța funcției publice specifice de inspector social în prevenirea și combaterea erorilor, fraudei, abuzului și neglijenței în sistemul de protecție socială, întrucât situația de urgență care nu poate fi amânată este direct asociată cu imposibilitatea de ocupare a funcțiilor publice specifice de inspector social - consecință a inexistenței unei echivalări, precum și cu o obstrucționare a dezvoltării carierei persoanelor care ocupă funcția publică specifică de inspector social, în condițiile legii,importanța atribuțiilor inspectorului social, precum și rolul acestuia în cadrul administrației publice centrale au impact direct asupra capacității de funcționare a instituțiilor statului, precum și asupra gradului de securitate și siguranță socială ale beneficiarilor,întrucât inspectorii sociali sunt direct implicați în procesul de monitorizare, evaluare și control al modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor de asistență socială, în vederea reducerii erorii și fraudei în sistemul de asistență socială, neadoptarea în regim de urgență a normelor care le gestionează cariera atrage consecințe negative atât asupra acestei categorii de funcționari publici, cât și asupra cetățenilor și celorlalte instituții implicate în procesul de eficientizare și modernizare a sistemului de asistență socială, având în vedere imposibilitatea eliberării avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, instituție publică de importantă națională care asigură sistemul de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind servicii sociale din România, având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru evaluarea, monitorizarea, controlul și prevenirea erorii, fraudei, abuzului și neglijenței în sistemul de protecție socială, în modul de acordare a beneficiilor de asistență socială, de furnizare a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau grad de dependență,în considerarea faptului că reglementarea vizează interesul general public, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 29 noiembrie 2016, aprobată prin Legea nr. 16/2018, după alineatul (1) se introducdouă noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Gradele profesionale pe care este structurată funcția publică specifică de inspector social și condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice specifice de inspector social sunt cele prevăzute la art. 393, respectiv la art. 468 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(1^2) Funcția publică specifică de inspector social, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior se echivalează cu funcția publică generală de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior.  +  Articolul IIEchivalarea funcției publice specifice de inspector social prevăzută la art. 3 alin. (1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2018, se face cu menținerea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 11 august 2021.Nr. 87.----