ORDONANȚĂ nr. 1 din 11 august 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezenta lege stabilește măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării și altor forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje și, în consecință, reducerii eliminării finale a unor astfel de deșeuri, pentru a contribui la tranziția către o economie circulară.2. La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) comunică Comisiei Europene reglementările și dispozițiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi;3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, fără a aduce atingere obiectivului global de reciclare minim prevăzut în anexa nr. 5 pentru anul 2025, respectiv pentru anul 2030, poate să solicite Comisiei Europene prorogarea cu până la 5 ani a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor minime pe tip de material prevăzute în anexa nr. 5, în următoarele condiții:a) derogarea este limitată la maximum 15 puncte procentuale față de un singur obiectiv minim pe tip de material sau împărțite între două obiective minime pe tip de material;b) ca rezultat al derogării, rata de reciclare pentru un singur obiectiv minim pe tip de material nu este redusă sub 30%;c) ca rezultat al derogării, rata de reciclare pentru un singur obiectiv minim pe tip de material, referitor la obiectivul de reciclare hârtie-carton și obiectivul de reciclare sticlă corespunzător anului 2025 și, respectiv, obiectivul de reciclare hârtie-carton și obiectivul de reciclare sticlă corespunzător anului 2030, nu este redusă sub 60%;d) cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului de 31 decembrie 2025, respectiv a termenului de 31 decembrie 2030 pentru obiectivele de reciclare minime pe tip de material, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului notifică Comisia Europeană cu privire la intenția sa de a proroga acest termen și prezintă un plan de implementare în conformitate cu anexa nr. 7 sau poate combina acest plan cu un plan de implementare prezentat în conformitate cu dispozițiile naționale de transpunere a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu amendările ulterioare.(1^2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prezintă un plan revizuit în termen de 3 luni de la primirea solicitării din partea Comisiei Europene.4. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Pentru a calcula dacă au fost atinse obiectivele globale de reciclare minime, precum și obiectivele minime pe tip de material, prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025:a) instituțiile din subordinea/coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului cu atribuții în raportarea datelor și/sau informațiilor din domeniul ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje calculează greutatea deșeurilor de ambalaje generate și reciclate într-un an calendaristic dat, iar deșeurile de ambalaje generate pe teritoriul național sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piață în același an pe teritoriul național; b) greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate se calculează ca fiind greutatea ambalajelor care au devenit deșeuri și care, fiind supuse tuturor operațiunilor necesare de verificare, de sortare și altor operațiuni preliminare pentru îndepărtarea deșeurilor care nu sunt vizate de reprelucrarea ulterioară și pentru asigurarea unei înalte calități a reciclării, intră în operațiunea de reciclare în care deșeurile sunt, de fapt, reprelucrate în produse, materiale sau substanțe.5. După articolul 15 se introduc cincisprezece noi articole, articolele 15^1-15^15, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1În sensul art. 15 lit. a), greutatea deșeurilor de ambalaje reciclată se măsoară în momentul în care deșeurile intră în operațiunea de reciclare.  +  Articolul 15^2Prin excepție de la prevederile art. 15^1, greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate poate fi măsurată pe baza materialului care rezultă din orice operațiune de sortare cu condiția ca:a) deșeurile respective rezultate să fie reciclate ulterior; b) greutatea materialelor sau a substanțelor care sunt îndepărtate prin operațiuni ulterioare înainte de operațiunea de reciclare și care nu sunt reciclate ulterior să nu fie inclusă în greutatea deșeurilor raportată ca fiind reciclată.  +  Articolul 15^3Pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 lit. a) și la art. 15^2, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor de ambalaje, gestionat de către Administrația Fondului pentru Mediu, sistemul conținând localizarea, istoricul cantităților și al operațiunilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje, precum colectarea, transportul, sortarea, reciclarea și, după caz, valorificarea, prin identificare electronică, urmând ca specificațiile tehnice, modalitatea de implementare, funcționare și operare să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 1 ianuarie 2024.  +  Articolul 15^4Pentru a se garanta fiabilitatea și exactitatea datelor colectate referitoare la deșeurile de ambalaje reciclate, sistemul constă în registre electronice înființate potrivit dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei 2008/98/CE sau în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor sortate sau în ratele medii ale pierderii de deșeuri sortate pentru diferite tipuri de deșeuri și, respectiv, în practici de gestionare a deșeurilor.  +  Articolul 15^5Ratele medii ale pierderilor se utilizează numai în cazurile în care nu pot fi obținute date fiabile și se calculează pe baza regulilor de calcul prevăzute în actele delegate care vor fi adoptate de către Comisia Europeană.  +  Articolul 15^6Începând cu anul 2025, pentru a calcula dacă obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 au fost îndeplinite, cantitatea de deșeuri de ambalaje biodegradabile care intră în tratare aerobă sau anaerobă poate fi considerată ca fiind reciclată în cazul în care tratarea generează compost, digestat sau alte materiale într-o cantitate a conținutului reciclat similară cu cea a materialelor inițiale, care urmează să fie utilizat ca produs, material sau substanță reciclată.  +  Articolul 15^7În cazul în care materialele obținute în urma tratării, prevăzute la art. 15^6, sunt utilizate pe terenuri, acestea se pot considera ca fiind reciclate, doar dacă această utilizare respectă prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 și (CE) nr. 1.107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003, aducând beneficii agriculturii sau conducând la îmbunătățire ecologică.  +  Articolul 15^8Cantitatea de materiale din deșeurile de ambalaje care încetează să mai fie deșeuri în urma unei operațiuni de pregătire înainte de reprelucrare poate fi considerată reciclată cu condiția ca materialele în cauză să fie destinate reprelucrării ulterioare în produse, materiale sau substanțe ce vor fi folosite în scopul inițial sau în alte scopuri.  +  Articolul 15^9Materialele care au încetat să fie deșeuri și care urmează să fie folosite drept combustibil sau pentru un alt mod de generare a energiei sau care urmează să fie incinerate, folosite pentru rambleiere sau eliminate în depozitele de deșeuri nu pot fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de reciclare.  +  Articolul 15^10Începând cu anul 2025, pentru a calcula dacă obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 au fost îndeplinite, se poate lua în considerare reciclarea metalelor realizată separat după incinerarea deșeurilor, proporțional cu deșeurile de ambalaje incinerate, cu condiția ca metalele reciclate să îndeplinească anumite criterii de calitate prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2.384 a Comisiei.  +  Articolul 15^11În cazul în care în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 deșeurile de ambalaje sunt trimise către alt stat membru în scopul reciclării, sunt luate în calcul numai deșeurile de ambalaje colectate de pe teritoriul național.  +  Articolul 15^12În cazul în care în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 sunt exportate deșeuri de ambalaje în țări din afara Uniunii Europene, sunt luate în calcul numai deșeurile de ambalaje colectate de pe teritoriul național și numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele:a) prevederile art. 15^3 -15^5;b) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu amendările ulterioare, exportatorul poate demonstra că transferurile de deșeuri respectă cerințele regulamentului;c) tratarea deșeurilor de ambalaje în afara Uniunii Europene a avut loc în condiții care sunt în general echivalente cu cerințele dreptului mediului relevant al Uniunii Europene.  +  Articolul 15^13Pe baza datelor și informațiilor furnizate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului se poate decide prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, pentru un anumit an, atingerea unui nivel ajustat al obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025, luând în considerare cota medie, în ultimii trei ani, a ambalajelor reutilizabile introduse pe piață pentru prima dată și reutilizate ca parte a unui sistem de reutilizare a ambalajelor.  +  Articolul 15^14Nivelul ajustat prevăzut la art. 15^13 se calculează:a) prin scăderea de la obiectivele globale de reciclare prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025, a cotei de ambalaje de vânzare reutilizabile menționată la art. 15^13 pentru toate ambalajele de vânzare introduse pe piață; șib) prin scăderea de la obiectivele minime de reciclare pe tip de material prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025, a cotei de ambalaje de vânzare reutilizabile menționată la art. 15^13 compuse din materialul de ambalare respectiv, pentru toate ambalajele de vânzare compuse din materialul respectiv introduse pe piață.  +  Articolul 15^15La calcularea nivelului ajustat prevăzut la art. 15^14 se ia în considerare maximum 5% din cota menționată la art. 15^13.6. La articolul 17, alineatele (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Ambalajul compozit și alte ambalaje alcătuite din mai multe materiale se calculează și se raportează potrivit prevederilor Deciziei 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu amendările ulterioare.(6) Agenția Națională pentru Protecția Mediului raportează Comisiei Europene, pentru fiecare an calendaristic, datele privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 14 și în anexa nr. 5, consumul anual de pungi de transport din plastic subțire, precum și datele privind ambalajele reutilizabile, potrivit prevederilor Deciziei 2005/270/CE.(7) Agenția Națională pentru Protecția Mediului raportează datele Comisiei Europene pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic de raportare pentru care sunt colectate datele.7. La articolul 17, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:(8) Agenția Națională pentru Protecția Mediului raportează conform anexei nr. 4, în conformitate cu Decizia 2005/270/CE.(9) Prima perioadă de raportare privind datele referitoare la ambalajele reutilizabile și obiectivele corespunzătoare, prevăzute în anexa nr. 5, începe în primul an calendaristic complet după adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/665 și cuprinde datele pentru perioada de raportare respectivă.(10) Datele raportate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului sunt însoțite de un raport privind verificarea calității și de un raport privind măsurile luate potrivit prevederilor art. 15^3 și 15^12, incluzând informații detaliate privind ratele medii de pierdere, după caz.8. La articolul 18, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Procedura de raportare, tipul datelor și informațiilor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) și (7), se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor...................................................(3) Datele și informațiile raportate conform procedurii prevăzute la alin. (1) se constituie într-o bază de date gestionată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, care include și date care au la bază anexa nr. 4 și furnizează în special informații privind mărimea, caracteristicile și evoluția fluxurilor de ambalaje și de deșeuri de ambalaje, inclusiv informații privind caracterul toxic sau periculos al materialelor de ambalaje și al componentelor utilizate pentru fabricarea lor.9. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Pentru respectarea standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare și asigurarea reciclării de înaltă calitate a deșeurilor de ambalaje, colectarea se va face în mod unitar la nivel național, în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic, economic și de mediu, prin containere inscripționate cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate și fabricate sau inscripționate în mod corespunzător în culorile albastru - pentru deșeuri de hârtie-carton, galben - pentru deșeuri de plastic, metal și materiale compozite, inclusiv ambalaje compozite, verde/alb - pentru deșeuri de sticlă colorată/albă și roșu - pentru deșeuri periculoase.10. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.11. La anexa nr. 2 punctul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) ambalajul trebuie proiectat, produs și comercializat astfel încât să permită reutilizarea și valorificarea sa, inclusiv reciclarea, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, și să reducă la minimum impactul său asupra mediului care rezultă din eliminarea deșeurilor de ambalaje sau a reziduurilor rezultate din operațiunile de gestionare a deșeurilor de ambalaje;12. La anexa nr. 2 punctul 3, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile și să nu împiedice colectarea separată și procesul sau activitatea de compostare în care sunt introduse;d) ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a compostului final să se descompună în bioxid de carbon, biomasă și apă. Ambalajele din plastic oxodegradabile nu sunt considerate biodegradabile.13. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.14. La anexa nr. 5, coloana 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Începând cu data de 1.01.2025
  70
  65
  75
  50
  70
  70
  50
  25
  15. La anexa nr. 5, sintagma „obiectiv de reciclare metal“ se înlocuiește cu sintagma „obiectiv de reciclare metale feroase***). ***) Începând cu data de 1.01.2025.“16. La anexa nr. 5, după coloana 6 se introduce o nouă coloană, care va avea următorul cuprins:
  Începând cu data de 1.01.2030
  75
  70
  85
  55
  75
  80
  60
  30
  17. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul anexei nr. 2 la prezenta ordonanță.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1-5 și anexa nr. 7, în funcție de progresul științific și tehnic, se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.  +  Articolul IIIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se emite ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.  +  Articolul IVLegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta ordonanță transpune art. 1 pct. 1, pct. 4 alin. (2), pct. 5 lit. (a) sublit. (h) și (i), lit. (b) (1a) și (1b), pct. 6 alin. (1)-(8), pct. 8 alin. (4), pct. 11 lit. (b), lit. (d) (3a) și (3b), pct. 17, pt. 18 și art. 2 alin. (1) paragraful 2 și alin. (2) din Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 150 nr. 150/141 din 14 iunie 2018 asigurând transpunerea în totalitate a Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare aDirectivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Transpunerea celorlalte prevederi ale Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje este asigurată de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  București, 11 august 2021.Nr. 1.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la Legea nr. 249/2015)
  DATE CARE URMEAZĂ SĂ FIE INCLUSE
  în baza de date privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (în conformitate cu tabelele nr. 1-4)
  1. Pentru ambalajul primar, secundar și terțiar:a) cantități, pentru fiecare categorie mare de materiale, de ambalaje utilizate pe teritoriul țării (produse + importate, minus exportate) (Tabelul nr. 1);b) cantități reutilizate (Tabelul nr. 2).2. Pentru deșeurile de ambalaje din menajer și pentru deșeurile de ambalaje, altele decât cele din menajer:a) cantități pentru fiecare categorie mare de materiale valorificate și eliminate pe teritoriul țării (produse + importate, minus exportate) (Tabelul nr. 3);b) cantități reciclate și cantități valorificate pentru fiecare categorie mare de materiale (Tabelul nr. 4).Tabelul nr. 1 - Cantitatea de ambalaje (primare, secundare și terțiare) utilizate pe teritoriul național (tonă/tone)
  Produs t- Exportat* t+ Importat** t= Total
  Sticlă
  Material plastic
  Hârtie/Carton (inclusiv material compozit)
  Metale feroase
  Aluminiu
  Lemn
  Altele
  Total
  * Se înțelege achiziție intracomunitară de către alte state membre și/sau export în țări terțe.** Se înțelege achiziție intracomunitară din alte state membre în România și/sau import din țări terțe.
  Tabelul nr. 2 - Cantitatea de ambalaje (primare, secundare și terțiare) reutilizate pe teritoriul național
  Ambalaj introdus pe piață pentru prima dată (tone)Ambalaj reutilizabilAmbalaj reutilizabil pentru vânzare
  ToneProcentToneProcent
  Sticlă
  Material plastic
  Hârtie/Carton (inclusiv material compozit)
  Metale feroase
  Aluminiu
  Lemn
  Altele
  Total
  Tabelul nr. 3 - Cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificate și eliminate pe teritoriul național
  Deșeuri produse (tone)- Deșeuri exportate (tone)+ Deșeuri importate (tone)= Total
  Deșeuri menajere
  Ambalaje din sticlă
  Ambalaje din material plastic
  Ambalaje din hârtie/carton
  Ambalaje din material compozit
  Ambalaje din metale feroase
  Ambalaje din aluminiu
  Ambalaje din lemn
  Total deșeuri de ambalaje menajere
  Deșeuri, altele decât cele menajere
  Ambalaje din sticlă
  Ambalaje din material plastic
  Ambalaje din hârtie/carton
  Ambalaje din material compozit
  Ambalaje din metale feroase
  Ambalaje din aluminiu
  Ambalaje din lemn
  Total deșeuri de ambalaje, altele decât cele menajere
  Tabelul nr. 4 - Cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclate sau valorificate pe teritoriul național
  Total cantitate deșeuri valorificate și eliminate (tone)Cantitate deșeuri reciclateCantitate deșeuri valorificate
  ToneProcentToneProcent
  Deșeuri menajere
  Ambalaje din sticlă
  Ambalaje din material plastic
  Ambalaje din hârtie/carton
  Ambalaje din material compozit
  Ambalaj din metale feroase
  Ambalaj din aluminiu
  Ambalaj din lemn
  Total deșeuri de ambalaje menajere
  Deșeuri, altele decât cele menajere
  Ambalaje din sticlă
  Ambalaje din material plastic
  Ambalaje din hârtie/carton
  Ambalaje din material compozit
  Ambalaj din metale feroase
  Ambalaj din aluminiu
  Ambalaj din lemn
  Total deșeuri de ambalaje, altele decât menajere
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 7 la Legea nr. 249/2015)
  PLAN DE IMPLEMENTARE
  Planul de implementare prevăzut la art. 7 alin. (1^1) lit. d) trebuie să conțină următoarele:1. evaluarea ratelor anterioare, actuale și preconizate de reciclare, eliminare prin depozitare și alte operațiuni de tratare a deșeurilor de ambalaje și a fluxurilor din care sunt compuse;2. evaluarea punerii în aplicare a planurilor de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a generării de deșeuri, instituite potrivit dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;3. motivele pentru care se consideră că s-ar putea să nu poată fi îndeplinit obiectivul minim de reciclare pe tip de material prevăzut în anexa nr. 5, corespunzător anului 2025, respectiv 2030 în termenul stabilit și o evaluare a prelungirii termenului necesar pentru îndeplinirea respectivului obiectiv;4. măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor minime de reciclare pe tip de material prevăzute în anexa nr. 5, corespunzătoare anului 2025, respectiv 2030, în perioada prelungirii termenului, inclusiv instrumentele economice adecvate și alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, potrivit dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei 2008/98/CE;5. un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor identificate la pct. 4, stabilirea organismului responsabil cu punerea lor în aplicare și o evaluare a contribuției lor individuale la îndeplinirea obiectivelor aplicabile în cazul unei prelungiri a termenului;6. informații privind finanțarea gestionării deșeurilor în conformitate cu principiul „poluatorul plătește“;7. măsuri pentru îmbunătățirea calității datelor, după caz, în vederea unei mai bune planificări și monitorizări a performanței în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.
  -----