REGULAMENT nr. 11 din 3 august 2021pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b),art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (2)-(5) și ale art. 50 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 28 iulie 2021,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Transmiterea formularelor, a declarațiilor și a documentelor care certifică valabilitatea informațiilor transmise, precum și respectarea condițiilor menționate la art. 6-8 și prevăzute în anexele nr. 1-8 se efectuează în format letric sau electronic, în limba română. Transmiterea și recepționarea în format electronic a documentelor prevăzute anterior se realizează conform instrucțiunilor de completare în format electronic disponibile pe site-ul A.S.F.(2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine/nerezidente implicate în înființarea și/sau funcționarea A.F.I.A., precum acționari, membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului, persoanele terțe către care au fost delegate activități ale A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 74/2015, pot fi prezentate în limba engleză, în copie legalizată sau în traducere legalizată pentru documentele prezentate în alte limbi străine, diferite de limba engleză, cu excepția certificatului de cazier judiciar și fiscal, pentru care trebuie prezentat și originalul.2. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În cazul în care, concomitent depunerii cererii de autorizare, A.F.I.A. depune și documentația de autorizare a unuia sau mai multor F.I.A. pe care intenționează să le administreze începând cu data obținerii autorizației sau în cazul în care la data depunerii cererii de autorizare A.F.I.A. administrează unul sau mai multe F.I.A., A.F.I.A. completează documentația depusă în vederea autorizării cu informațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 referitoare la fiecare F.I.A. administrat.3. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, evaluarea acționarilor A.F.I.A. autorizați care dețin participații calificate în cadrul acestuia se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, iar documentația ce însoțește cererea de autorizare a A.F.I.A. cu privire la aceste persoane este cea prevăzută de același regulament.ˮ4. La articolul 8, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) În cazul în care A.F.I.A. este un F.I.A. administrat intern, prevăzut la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, odată cu cererea de autorizare prevăzută la art. 7 din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. depun la A.S.F. următoarele:a) documentele/informațiile adaptate categoriei de F.I.A. vizate prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a), e), f), h), i), j) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind înființarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020; b) regulile adaptate categoriei de F.I.A. vizate întocmite conform art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020;c) dovada achitării tarifelor datorate A.S.F.(10) Documentele prevăzute la alin. (9) sunt cele care se depun și în vederea obținerii calității de F.I.A.5. Articolul 9 se abrogă.6. La articolul 13, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Raportul ofițerului de conformitate menționat la alin. (1) cuprinde activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor și este transmis A.S.F. până la data de 15 martie a anului calendaristic următor celui pentru care se întocmește acest raport.ˮ7. La articolul 17, alineatele (8)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) și (8) și cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e) și art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. notifică A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare și, ulterior, ori de câte ori intervin modificări, cu privire la modalitatea în care este asigurată funcția de evaluare. Notificarea conține și informații și date care atestă îndeplinirea de către evaluatorul intern sau, după caz, de evaluatorul extern a condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. a) și a celor prevăzute la art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015, în cazul evaluatorilor externi, respectiv a celor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. b) din aceeași lege, în cazul evaluatorilor interni, precum și a dispozițiilor art. 67-74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013. Funcția de evaluare a activelor F.I.A. este cea care calculează valoarea activului net pe acțiune, conform metodelor de evaluare stabilite prin legislația națională.(9) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (8) lit. b) teza a II-a din Legea nr. 74/2015 și cu luarea în considerare a prevederilor art. 67-74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, delegarea de către A.F.I.A. a activității de evaluare a activelor F.I.A. administrate către depozitarul activelor F.I.A. este notificată A.S.F., cu prezentarea documentelor care atestă asigurarea separării din punct de vedere funcțional și ierarhic a exercitării funcțiilor de depozitar de sarcinile de evaluator extern. (10) Eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate și comunicate în mod corespunzător investitorilor F.I.A. de către A.F.I.A. prin publicarea pe site-ul oficial al A.F.I.A. și într-un cotidian de circulație națională a unei note de informare către investitori în termen de maximum două zile de la data notificării A.S.F.8. La articolul 18, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (9)-(11) din Legea nr. 74/2015, evaluatorii externi ai A.F.I.A. autorizați de A.S.F. sunt înscriși în Registrul A.S.F.(2) În vederea înscrierii în Registrul A.S.F., evaluatorii externi ai A.F.I.A. autorizați de A.S.F. depun la A.S.F. următoarele documente:9. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Anual, A.F.I.A. autorizat de către A.S.F., precum și sucursalele din România ale A.F.I.A. autorizate în alte state membre care administrează F.I.A. stabilite în România transmit A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a entității, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 53 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, după caz. În situația în care A.F.I.A. administrează și active ale O.P.C.V.M., atunci acesta poate transmite A.S.F. un raport unic privind structura organizațională, atât pentru O.P.C.V.M., cât și pentru F.I.A.10. La articolul 25, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Procedura de transfer al activelor F.I.A. autorizat de A.S.F. ca urmare a înlocuirii A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A., A.F.I.A. cedent, cu un alt A.F.I.A., A.F.I.A. cesionar, se realizează prin aplicarea în mod corespunzător a procedurii prin care o S.A.I., administrator al unui O.P.C.V.M., poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., prevăzută la art. 54-59 din Regulamentul nr. 9/2014, cu excepția prevederilor referitoare la suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare, referințele la S.A.I. și O.P.C.V.M. considerându-se a fi făcute în mod corespunzător la A.F.I.A., respectiv F.I.A.(2) În cazul unui F.I.A. autorizat de A.S.F. al cărui A.F.I.A. este înlocuit cu un A.F.I.A. dintr-un alt stat membru sau un A.F.I.A. dintr-un stat terț se aplică următoarea procedură:11. La capitolul III al titlului II, înainte de articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 25^1(1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile doar acelor entități care solicită înregistrarea la A.S.F. în calitate de A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și care administrează sau intenționează să administreze F.I.A. destinate investitorilor profesionali, dacă în cuprinsul regulamentului nu se prevede altfel. (2) A.F.I.A. care solicită înregistrarea la A.S.F. în calitate de A.F.I.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 74/2015, persoană juridică română, se constituie sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni, în conformitate cu Legea nr. 31/1990.12. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) A.F.I.A. care în urma aplicării art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 solicită înregistrarea la A.S.F., fiind înscriși în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați. (2) A.F.I.A. înregistrați respectă prevederile art. 5 alin. (1)-(4) și pe cele ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind activitățile pe care le pot desfășura A.F.I.A., în funcție de calitatea de A.F.I.A. extern sau F.I.A. autoadministrat/administrat intern.(3) Emiterea de către A.S.F. a atestatului care certifică înregistrarea și înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați se realizează în baza unei cereri, întocmite conform anexei nr. 4, în cazul A.F.I.A. externi definiți conform art. 3 pct. 3 din Legea nr. 74/2015, respectiv anexei nr. 5, în cazul F.I.A. administrate intern menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015.(4) Cererea prevăzută la alin. (3) este însoțită de documentele și informațiile relevante prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-c) din Legea nr. 74/2015 și la art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, în conformitate cu conținutul anexei nr. 4 sau nr. 5 la prezentul regulament, precum și de:a) informații prezentate sub formă de curriculum vitae privind conducerea superioară (directori/membrii directoratului) a A.F.I.A.;b) copia certificatului de înregistrare/certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.);c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform Regulamentului nr. 16/2014 pentru înregistrarea/înscrierea la A.S.F./în Registrul A.S.F.(5) Un A.F.I.A. înregistrat poate administra inclusiv F.I.A. destinate investitorilor de retail, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. i) din Legea nr. 243/2019, doar dacă întrunește una dintre următoarele condiții:a) respectivul A.F.I.A. este autorizat în calitate de S.A.I. anterior depunerii la A.S.F. a cererii de înregistrare; b) respectivul A.F.I.A. depune la A.S.F., la momentul solicitării autorizării F.I.A. destinate investitorilor de retail, și cererea de transformare în A.F.I.A. autorizat, însoțită de documentele aferente prevăzute de Legea nr. 74/2015 și de prezentul regulament.(6) În cazul A.F.I.A. menționați la alin. (1) care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2015 dețineau calitatea de S.A.I. reglementată de O.U.G. nr. 32/2012 sau de societate de investiții de tip închis reglementată de Legea nr. 297/2004, cererea de înregistrare este întocmită conform formularului prezentat în anexa nr. 3.(7) A.F.I.A. înregistrat care administrează F.I.A. destinate investitorilor de retail și care deține și calitatea de S.A.I. întocmește politicile/practicile/sistemele prevăzute la art. 13-19 din Legea nr. 74/2015 și de Regulamentul (UE) nr. 231/2013 și respectă prevederile art. 13, 17 și art. 19-23 aplicabile A.F.I.A. autorizat de A.S.F.(8) S.A.I. care solicită dobândirea calității de A.F.I.A. înregistrat și administrează exclusiv F.I.A. destinate investitorilor profesionali respectă doar cerințele aplicabile regimului A.F.I.A. înregistrat prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul UE nr. 231/2013 și de prezentul capitol.(9) În cazul în care A.F.I.A. este un F.I.A. administrat intern care atrage capital exclusiv de la investitorii profesionali, prevăzut la art. 19 din Legea nr. 243/2019, odată cu cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1), A.F.I.A. depun la A.S.F. următoarele:a) documentele/informațiile adaptate categoriei de F.I.A. vizate prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a), e), h) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020;b) regulile adaptate categoriei de F.I.A. vizate întocmite conform art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020;c) dovada achitării tarifelor datorate A.S.F.(10) Documentele prevăzute la alin. (9) sunt cele care se depun inclusiv în vederea obținerii calității de F.I.A.13. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) A.F.I.A. înregistrat prevede în toate actele sale oficiale datele sale de identificare, numărul și data atestatului emis de A.S.F., precum și numărul înscrierii în Registrul A.S.F.(2) Suplimentar obligației prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. înregistrați, cu excepția celor care dețin și calitatea de S.A.I., precizează în toate actele sale oficiale faptul că aceștia nu beneficiază de regimul de supraveghere de către A.S.F. al A.F.I.A. autorizați în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015.14. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) A.F.I.A. înregistrați pot utiliza pentru evaluarea activelor F.I.A. ghiduri de bune practici emise de asociații naționale, europene sau internaționale din domeniul investițiilor în piața de private equity și venture capital.(2) A.F.I.A. înregistrat asigură o structură organizațională care să permită identificarea, gestionarea, monitorizarea potențialelor conflicte de interese care pot apărea în activitatea de administrare a investițiilor și de evaluare a activelor aflate în administrare. Conflictele de interese identificate de către A.F.I.A înregistrat la A.S.F. sunt comunicate investitorilor F.I.A. printr-o modalitate de comunicare stabilită prin documentele fondului, astfel încât să poată fi reconstituit un istoric al acestora, la solicitarea A.S.F.(3) În cazul în care A.F.I.A. înregistrat identifică un potențial conflict de interese în procesul intern de evaluare a activelor F.I.A. și decide utilizarea unui evaluator extern, A.F.I.A. respectă prevederile art. 18.15. La anexa nr. 4, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Lista F.I.A. administrate la data depunerii solicitării de înregistrare/Lista entităților pentru care A.F.I.A. intenționează, la momentul depunerii solicitării de înregistrare, să demareze procedura de autorizare drept F.I.A., după caz, cu detalierea următoarelor secțiuni: – denumirea F.I.A.; – statul membru/terț gazdă al F.I.A.; – statul membru/terț de origine al F.I.A.; – valoarea activelor nete ale F.I.A.; – strategia de investiții a F.I.A. (descriere generală, categorii de active eligibile, alocarea geografică sau sectorială a activelor, nivelul levierului).  +  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena Doina Dascălu
    București, 3 august 2021.Nr. 11.