ORDIN nr. 766 din 9 august 2021pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.264 din 5.08.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV, după articolul 32^1 se introduce un nou articol, articolul 32^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^2Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului național de diabet zaharat și al Programului național de tratament pentru boli rare - epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară are această posibilitate.2. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 5), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins: ț) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;3. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 9), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: p) Spitalul Clinic de Urgență București;4. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 10), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n) Spitalul Clinic de Urgență București;5. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 26) se modifică și va avea următorul cuprins: 26) boala Castelman:a) Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuță» - Cluj-Napoca;b) Spitalul Clinic Colentina București;6. În anexa nr. 4, la punctul 14 „Dispoziții finale“, subpunctul 14.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 14.3. Anual se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate și validate de casele de asigurări de sănătate pentru bolnavii constanți ai centrului, în limita a 156 de ședințe/bolnav/an, cu excepția ședințelor efectuate bolnavelor cu insuficiență renală cronică în stadiul uremic, care pe perioada sarcinii necesită un număr de până la 6 ședințe de dializă/săptămână, cu menținerea ureei serice la valori < 75 mg/dl;  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adrian Gheorghe
    București, 9 august 2021.Nr. 766.----