NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2021privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 10 august 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 178 din 27 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 773 din 10 august 2021.
   +  Articolul 1Dispoziții generaleÎn sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) solicitant - orice persoană juridică sau formele asociative ale acestora, autorizate pentru distilarea produselor vinicole menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumite în continuare vin, și care obțin în urma distilării acestora un produs cu o concentrație alcoolică de minimum 92% din volum;b) beneficiarul sprijinului financiar - solicitantul prevăzut la lit. a) ale cărui cereri de plată au fost aprobate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.;c) producător - producătorul vitivinicol definit conform prevederilor art. 2 lit. f) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015;d) produs rezultat - produsul obținut în urma distilării care are o concentrație alcoolică de minimum 92% din volum și va fi utilizat în scopuri industriale, inclusiv în scopuri de dezinfectare sau farmaceutice, sau în scopuri energetice;e) exercițiu financiar - în sensul prezentelor norme metodologice se înțelege perioada care începe la data de 16 octombrie a anului „n-1“ și se încheie la data de 15 octombrie a anului „n“;f) denaturare - definită conform prevederilor art. 336 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;g) grad dall - cantitatea de alcool etilic anhidru (100% vol.) conținut în 0,1 litri; 10% vol. reprezintă un grad dall la temperatura de +20°C; un litru de alcool etilic anhidru conține 10 grade dall;h) grad sall (echivalent concentrație alcoolică) - grade/litru înmulțite cu numărul de litri, produs numit și grade „Salleron“.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare(1) Prezentele norme metodologice stabilesc tipul solicitanților, condițiile de eligibilitate, modelul cererii de plată, precum și documentele care o însoțesc, în vederea acordării sprijinului financiar pe durata exercițiului financiar 2021 pentru distilarea în situații de criză a vinului obținut pe teritoriul național.(2) Volumul minim de vin care poate face obiectul cererii de plată este de 10 hl.(3) Este eligibil pentru sprijin financiar în cadrul măsurii de distilare a vinului în situații de criză doar vinul produs pe teritoriul național și care nu a făcut obiectul acordării de sprijin financiar în cadrul măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză.(4) Volumul maxim de vin care poate face obiectul unui contract încheiat între distilerie și producător este mai mic decât volumul care a făcut obiectul declarației de stoc aferente anului 2021 a fiecărui producător de la care provine vinul, depusă și înregistrată potrivit prevederilor legale în vigoare, din care se scade volumul de vin pentru care s-a primit ajutor pentru depozitarea în situații de criză, în cazul în care această măsură a fost accesată de producător. În cazul în care solicitantul sprijinului este și producător se depun înregistrările contabile cu documentele aferente.(5) Pentru a se evita dubla finanțare pentru aceeași cantitate de vin retras de pe piață, beneficiarii care au primit ajutor pentru depozitarea în situații de criză pentru o cantitate de vin nu pot primi ajutor pentru exact același volum de vin pentru distilare în situații de criză.  +  Articolul 3Condiții de eligibilitate a solicitantuluiÎn vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:a) distileria să fie localizată pe teritoriul României;b) să dețină autorizație valabilă la data începerii procesului de distilare a vinului și să obțină în urma acestuia un produs cu o concentrație alcoolică de minimum 92% din volum;c) cantitatea de vin pentru care se solicită ajutor pentru distilare în situații de criză să fie certificată de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) cu privire la dreptul de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC), vinurilor cu indicație geografică (IG) și vinurilor varietale.  +  Articolul 4Valoarea sprijinului financiar(1) Valoarea sprijinului este stabilită la 4,52 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,66 lei/litru vin varietal care va fi distilat.(2) Costurile eligibile pentru sprijin cuprind costul vinului, costul transportului vinului către distilerie și costul distilării vinului în cauză.(3) Din valoarea sprijinului menționat la alin. (1) distilatorul plătește producătorului care a furnizat vinul către distilerie 3,88 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,02 lei/litru de vin varietal.(4) Valoarea prevăzută la alin. (3) cuprinde și costul transportului vinului către distilerie.(5) În situația în care sumele aferente cererilor de plată selectate depășesc resursele financiare alocate măsurii de distilare a vinului în situații de criză, valoarea sprijinului prevăzut la alin. (3) se reduce proporțional.(6) Volumul de vin care trebuie distilat și pentru care se solicită sprijin financiar va fi justificat de contractele încheiate între distilerie și producătorii care îl livrează în acest scop și care cuprind toate clauzele privind colectarea vinurilor, precum și plata costurilor de furnizare a vinului către distilerii.(7) Atunci când se efectuează operațiunea de transport de la producător către distilerie și aceasta conține mai multe categorii de vin, documentele de însoțire sunt întocmite pentru fiecare categorie de produs livrat.(8) Produsul rezultat în urma distilării vinului pentru care se acordă sprijinul financiar va fi supus procedurii de denaturare pentru a se asigura utilizarea acestuia exclusiv în scopuri industriale, inclusiv în scopuri de dezinfectare sau farmaceutice, sau în scopuri energetice, astfel încât să se evite denaturarea concurenței.  +  Articolul 5Cererea de plată a sprijinului financiar(1) Pentru a obține sprijinul menționat la art. 4 alin. (1), solicitantul va depune până la data de 1 septembrie 2021 la sediul central al A.P.I.A. una sau mai multe cereri pentru plata sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.(2) Fiecare cerere pentru plata sprijinului financiar va fi însoțită de următoarele documente:a) împuternicirea persoanei delegate să reprezinte solicitantul în relația cu A.P.I.A., în cazul în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant mandatat;b) copie după autorizația de antrepozit fiscal de producție unde are loc distilarea vinului, valabilă la data depunerii cererii;c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;d) declarație pe propria răspundere privind volumul de vin care va fi distilat și pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar;e) copie a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicație geografică și vinurilor varietale, emis de O.N.V.P.V., pentru cantitatea de vin care face obiectul distilării în situații de criză;f) declarație pe propria răspundere a producătorului de la care provine vinul cu cantitatea de vin depozitată, în cazul în care acesta este și beneficiar al măsurii de depozitare a vinului în situații de criză.(3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(4) Fiecare cerere însoțită de documentele prevăzute la alin. (2) poate fi transmisă și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(5) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.  +  Articolul 6Verificarea cererilor de plată(1) Verificarea administrativă a cererilor de plată se realizează până cel târziu la data de 8 septembrie 2021.(2) După finalizarea verificării administrative se stabilesc cantitățile eligibile și se aprobă sumele estimate pe fiecare beneficiar.(3) În situația în care sumele aferente cererilor de plată selectate depășesc resursele financiare alocate măsurii de distilare a vinului în situații de criză, valoarea ajutorului prevăzut la art. 4 alin. (1) se reduce proporțional pentru toți solicitanții.(4) A.P.I.A. notifică solicitantului rezultatul verificărilor asupra cererii de plată și sprijinul financiar estimat a fi plătit, până cel târziu la data de 10 septembrie 2021.(5) Dacă solicitantului i se comunică de către A.P.I.A. un procentaj de reducere a sprijinului care face obiectul cererii, acesta poate să își retragă cererea în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reducerea procentuală.  +  Articolul 7Plata sprijinului financiar(1) Plata sprijinului se face în lei, până la data de 15 octombrie 2021, integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin A.P.I.A.(2) Plata sprijinului financiar către beneficiar se poate face și în avans, iar valoarea avansului este de 100% din valoarea corespunzătoare volumului estimat conform art. 5 alin. (2) lit. d), în condițiile constituirii unei garanții bancare de 110% din valoarea avansului solicitat.(3) Dovada constituirii garanției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, trebuie depusă la A.P.I.A. la data depunerii cererii de plată a sprijinului în avans, sub sancțiunea respingerii acesteia în cazul neîndeplinirii condițiilor mai sus precizate.(4) Garanția trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de realizare a operațiunilor de distilare și denaturare, la care se adaugă 90 de zile.(5) Garanția este restituită beneficiarului ajutorului atunci când se constată că obligațiile asumate au fost îndeplinite, conform cap. IV secțiunea 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.(6) Operațiunile de livrare a vinului, distilare și denaturare se vor finaliza cel târziu la 28 septembrie 2021 sau 31 martie 2022 în cazul plăților efectuate în avans.(7) După finalizarea operațiunilor de livrare, distilare și denaturare, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2021 sau 19 aprilie 2022 în cazul plăților efectuate în avans, beneficiarul depune la A.P.I.A. următoarele documente:a) centralizatorul documentelor de însoțire a vinului recepționat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. În cazul în care producătorul este și beneficiarul sprijinului se depun înregistrările contabile însoțite de documentele justificative aferente;b) raportul de fabricație întocmit în urma distilării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, și centralizatorul rapoartelor de fabricație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4a la prezentele norme metodologice;c) copii ale documentelor justificative întocmite în vederea denaturării produsului rezultat, realizată sub supravegherea autorității vamale teritoriale;d) centralizatorul produselor rezultate în urma denaturării, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice.(8) În cazul acordării avansului, în situația în care în urma controalelor se constată că operațiunea de distilare este pusă în aplicare pentru o cantitate mai mică decât cea declarată în cererea de plată, se aplică o sancțiune de 100% din sprijinul alocat inițial pentru cantitatea nedistilată, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (2a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, cu modificările ulterioare.(9) A.P.I.A. poate solicita executarea scrisorii de garanție bancară în situația în care beneficiarul nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate, cu precizarea obligației neîndeplinite și numai după efectuarea plății ajutorului.(10) A.P.I.A. efectuează verificările necesare aferente cererilor de plată până cel târziu la data de 8 octombrie 2021, în vederea efectuării plății.(11) După verificarea și aprobarea cererilor, A.P.I.A. întocmește o situație centralizatoare a sumelor de plată, care va fi înaintată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.(12) În cazul plăților necuvenite, beneficiarul trebuie să restituie sumele acordate, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate începând cu data încasării acestora până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(13) Beneficiarul a cărui contribuție eligibilă din partea Uniunii Europene este mai mică de 5.000.000 euro/acțiune unică înscrisă în cererea de plată, în cazul acordării plății în avans, nu are obligația să depună documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol.(14) Beneficiarul are obligația să depună la A.P.I.A. documentele justificative ale plăților efectuate conform contractelor încheiate între distilerie și producători, astfel:a) în termen de 45 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar;b) până cel târziu la termenele-limită stabilite pentru justificarea avansului potrivit art. 7 alin. (7) în cazul sprijinului financiar încasat în avans.  +  Articolul 8Condiții artificiale(1) Nu se acordă niciun avantaj solicitanților în privința cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiții în vederea obținerii de avantaje necuvenite, potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului.(2) Se consideră condiții artificiale acele condiții create în mod voluntar de către solicitanții sprijinului financiar pentru a obține un avantaj necuvenit, după cum urmează:a) situația creată pentru a respecta prevederile art. 2 alin. (4) privind volumul maxim de vin care poate face obiectul unui contract încheiat între distilerie și producător prin încheierea unor contracte separate ca persoană fizică și ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială a aceluiași titular;b) crearea unei entități juridice noi de către asociați/acționari majoritari ai altor entități economice cu același tip de activitate, începând cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, în vederea încheierii mai multor contracte între distilerie și producător.(3) În cazul în care, în urma efectuării plății, se constată că beneficiarul a creat condiții artificiale pentru a primi plăți, A.P.I.A. aplică procedura de recuperare a plăților necuvenite și sesizează în mod obligatoriu structura cu atribuții de control antifraudă și inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(4) A.P.I.A. verifică crearea acestor condiții înaintea acordării plăților potrivit prevederilor art. 7 alin. (10).  +  Articolul 9ControlulA.P.I.A., prin realizarea controalelor administrative și la fața locului, verifică respectarea condițiilor stabilite pentru acordarea și efectuarea plăților.  +  Articolul 10Dispoziții finale(1) În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) și (2) și art. 113 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, datele privind beneficiarii și/sau cererile de plată depuse de aceștia la A.P.I.A. se fac publice, în conformitate cu art. 111 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, și pot fi prelucrate de către instituții de audit și/sau de investigare ale Uniunii Europene și/sau ale statelor membre.(2) În situația în care ulterior modificării Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, trimisă prin intermediul Sistemului de informare pentru managementul și monitorizarea piețelor agricole, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta măsură, prevederile prezentelor norme metodologice se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 11AnexeAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1*)la normele metodologice*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  CERERE
  pentru plata sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  SCRISOARE DE GARANȚIE
  Nr. ............/...........
  Cu privire la plata în avans a sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză, pentru un volum de vin cu DOC/IG de ................litri și o valoare totală a sprijinului de ........................lei, respectiv pentru un volum de vin varietal de ............... litri și o valoare totală a sprijinului de ................ lei, către Societatea Comercială ........................................, str. ......................... nr. ......, localitatea .................... județul ................., nr. de înregistrare la registrul comerțului ........................, reprezentată de domnul/doamna ........(numele și prenumele), ......, CNP ....................., și în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 178/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, solicitantul este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 110% din suma solicitată ca avans.Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, ......................., str. .............. nr. ......, nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ....................................................... la Oficiul registrului comerțului cu nr. .............., CUI .................., noi, Banca ..........................., Sucursala ........................, str. ................................ nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerțului .................., CUI ......................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ...................... (în litere .....................) lei, .................. echivalent (litere ...........................) euro calculat la cursul BCE din data ......................., orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic ......................................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ..............................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în condițiile prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Cererea pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză nr. .........., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ....................................... .De asemenea, în cazul în care banca și operatorul economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilității sale va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție bancară este supusă prevederilor Legii nr. 289/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Publicației 758 a CCI Paris și este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București.
  Semnături autorizate,
  .......................
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  CENTRALIZATORUL
  documentelor de însoțire a vinului recepționat
  Datele distilatoruluiSocietatea ............................................, cu sediul în .....................(Se va înscrie adresa completă.)..........., nr. de înregistrare în registrul comerțului .................................., CUI ...................., reprezentată prin dl ................., având funcția de ....................., posesor al B.I./C.I. seria .......................... nr. .....................Datele producătoruluiPersoană fizică: numele ............................, prenumele ............................., domiciliat în ...........(Se va înscrie adresa completă.)........., posesor al B.I./C.I. seria ................ nr. ....................Persoană juridică: Societatea ....................................., cu sediul în ........(Se va înscrie adresa completă.)........., nr. de înregistrare în registrul comerțului ...................................., CUI ......................................, reprezentată prin dl ..............................................., având funcția de ............................., posesor al B.I./C.I. seria ................... nr. ...................Datele produselor recepționateContract nr. .............................
  Nr. crt.Dată factură fiscalăNumăr factură fiscalăVin
  DOCIGVarietal
  Concentrație alcoolicăCantitatePrețAviz însoțireBuletin analizăConcentrație alcoolicăCantitatePrețAviz însoțireBuletin analizăConcentrație alcoolicăCantitatePrețAviz însoțireBuletin analiză
  % vol.litrileinr./datanr./data% vol.litrileinr./datanr./data% vol.litrileinr./datanr./data
  01234567891011121314151617
  1.
  2.
  n.
  TOTAL
  Data ....................Numele și prenumele reprezentantului legal ....................Semnătura....................
  Subsemnatul, ............................................, în calitate de reprezentant al Societății ..................(Se va înscrie denumirea distilatorului.)............., certific faptul că:– la data de.......................... s-au recepționat în cadrul acestei distilerii de la...................... produsele menționate;– conform analizelor realizate, se respectă specificațiile impuse și sunt însoțite de documentul menționat;– costurile de furnizare a vinurilor către distilerii sunt achitate conform contractelor încheiate între părți;– prezentul centralizator a fost completat în două exemplare, unul pentru producător și unul pentru distilator.
  Semnătură distilator,
  .........................
  Semnătura producător,
  ..........................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  RAPORT DE FABRICAȚIE
  Nr. ........................
  Nr. crt.Materie primă folosită - vinDocument transfer materie primă folosită - vinProdus rezultat în urma distilării vinului
  LitriConcentrație alcoolicăTotal grade sallNr.DataLitriConcentrație alcoolicăTotal grade dallLot
  0123456789
  1
  2
  3
  TOTAL
  Data ....................Numele și prenumele reprezentantului legal ....................Semnătura ....................
   +  Anexa nr. 4ala normele metodologice
  CENTRALIZATORUL
  rapoartelor de fabricație
  Nr. crt.Nr./Data raport de fabricațieMaterie primă folosită - vinProdus rezultat în urma distilării vinului
  LitriConcentrație alcoolicăTotal grade sallLitriConcentrație alcoolicăTotal grade dallLot
  012345678
  TOTAL
  Data .................... Numele și prenumele reprezentantului legal .................... Semnătura ....................
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  CENTRALIZATORUL
  produselor denaturate rezultate în urma vinului în situații de criză
  Data ....................
  Nr. crt.Cantitate produs rezultat în urma distilării (litri)Nr. lotConcentrație alcoolică (% vol. alc.)Cantitate produs supusă denaturării (litri)Denaturant*)Cantitate produs denaturat (litri)Nr. lot produs denaturatProces-verbal ANAF de denaturare (nr./data)Identificare recipient în care s-a stocat cantitatea de alcool denaturat
  DenumireCantitateUM litri/kgDenumireCantitateUM litri/kgDenumireCantitateUM litri/kg
  01234567891011121314151617
  TOTAL

  Numele și prenumele reprezentantului legal
  ...........................................
  Semnătura ....................
  *) Potrivit prevederilor art. 78 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  ----