HOTĂRÂRE nr. 828 din 5 august 2021pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 6 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1) litera a), punctul (iii) va avea următorul cuprins: (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie;2. La articolul 1, alineatele (9) și (10) vor avea următorul cuprins: (9) Instituția de credit va asuma și va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului - componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum și modul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate și detaliate în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituțiile de credit, respectiv în convenția privind implementarea Programului.(10) Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se efectuează până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziilor de plată pentru componentele de comisioane și dobândă din grant este prevăzut în anexele nr. 1a și 1b la prezentele norme metodologice. Pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM, pe baza deciziei de plată emise de FNGCIMM. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1c la prezentele norme metodologice. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii.3. La articolul 5, alineatul (2^1) va avea următorul cuprins: (2^1) În cazul instituțiilor de credit înscrise în Program, care nu au beneficiat de alocări de plafoane de garantare în anul precedent sau care au beneficiat de plafoane de garantare, dar nu au acordat garanții în anul precedent, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat în anul curent, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea aprobării.4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Nu pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activități din următoarele sectoare/domenii:a) intermedieri financiare, cu excepția:6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.; b) asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare:Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;Cod CAEN 6511 - Activități de asigurări de viață;c) tranzacții imobiliare, cu excepția:Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;d) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;e) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:Cod CAEN 110 - Fabricarea băuturilor, cu excepția clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malțului și 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;Cod CAEN 1200 - Fabricarea produselor din tutun;Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului și muniției;Cod CAEN 2051 - Fabricarea explozivilor;Cod CAEN 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;Cod CAEN 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;f) activități de investigare și protecție:Cod CAEN 803 - Activități de investigații;g) 77 - Activități de închiriere și leasing.5. La articolul 12 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins: c) datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;6. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) La prelungirea garanției pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu menținerea sau diminuarea valorii garanției, care se realizează prin act adițional la contractul de garantare se verifică exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat și a duratei maxime a garanției stabilite prin schema de ajutor de stat.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  București, 5 august 2021.Nr. 828.----