HOTĂRÂRE nr. 808 din 28 iulie 2021privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 30 iulie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, denumit în continuare D.R.R.M., se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) D.R.R.M. are sediul în municipiul București, Bulevardul Primăverii nr. 22, sectorul 1. (3) D.R.R.M. contribuie la realizarea politicii statului român vizând consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stă la baza relației României cu Republica Moldova și acționează pentru întărirea legăturilor și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a cetățenilor din Republica Moldova.(4) D.R.R.M. elaborează și aplică politica statului român în domeniul relațiilor cu cetățenii din Republica Moldova, în sensul prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) D.R.R.M. are următoarele atribuții:a) inițiază, prin Secretariatul General al Guvernului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, strategii și politici pentru promovarea și consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care stă la baza relației cu Republica Moldova; b) inițiază, prin Secretariatul General al Guvernului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate; c) avizează proiecte de acte normative care au incidență asupra domeniului său de activitate;d) asigură aplicarea actelor normative din domeniul său de activitate;e) participă la promovarea identității și valorilor românești în Republica Moldova, inclusiv prin păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor;f) realizează activități pentru promovarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie;g) participă, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență asupra domeniului său de activitate;h) încheie protocoale, documente de colaborare și parteneriate, altele decât cele prevăzute la lit. g) în scopul atingerii obiectivelor din domeniul său de activitate în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova;i) acordă, în condițiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin material și/ sau financiar, în limita bugetului alocat; j) poate suporta, în condițiile Legii nr. 321/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuieli aferente acordării de premii și cheltuieli de tratații și reprezentare, în limita bugetului alocat;k) inițiază și dezvoltă raporturi de parteneriat și cooperare cu autoritățile centrale și locale din Republica Moldova, cu unitățile de cult recunoscute legal și organizațiile neguvernamentale, precum și cu organizațiile internaționale, pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor din domeniul său de activitate;l) elaborează și actualizează studii de specialitate, cercetări, monografii și sinteze în domeniul său de activitate;m) participă, prin experți proprii desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru ale comitetelor interministeriale sau ale organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale sau religioase din țară și din străinătate, în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniul său de activitate;n) inițiază, organizează și participă la congrese, conferințe, forumuri sau festivități relevante pentru consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie în domeniul său de activitate;o) organizează și administrează activități de voluntariat în domeniul său de activitate;p) îndeplinește atribuții privind gestionarea documentelor clasificate, în condițiile reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate;q) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de competență.(2) D.R.R.M. urmărește implementarea proiectelor, programelor, acțiunilor și a activităților desfășurate în Republica Moldova, împreună cu misiunea diplomatică și oficiile consulare ale României în Republica Moldova.  +  Articolul 3D.R.R.M. cooperează, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, cu ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și cu organizații guvernamentale sau neguvernamentale din țară și din străinătate, după caz.  +  Articolul 4(1) D.R.R.M. este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.(2) D.R.R.M. are un secretar general, înalt funcționar public, numit și eliberat în condițiile legii.(3) Finanțarea D.R.R.M. se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(4) Secretarul de stat care conduce D.R.R.M. are calitatea de ordonator terțiar de credite.(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, secretarul de stat emite ordine și instrucțiuni, cu caracter normativ sau individual.(6) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și transmiterea operativă a informațiilor către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, Ministerul Afacerilor Externe, alte ministere și autorități publice, în cadrul D.R.R.M. funcționează o structură de securitate, care va îndeplini atribuțiile privind gestionarea documentelor clasificate, în condițiile reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate.  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Încadrarea/Numirea personalului preluat în noua structură organizatorică se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Numărul maxim de posturi pentru D.R.R.M. este de 66, exclusiv demnitarul și posturile aferente cabinetului acestuia.  +  Articolul 6D.R.R.M. preia pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu Secretariatul General al Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, creditele bugetare neutilizate și creditele de angajament aferente acestora, posturile, personalul aferent și patrimoniul necesar desfășurării activității. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2020, se modifică după cum urmează:1. Capitolul II „Organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova“, cuprinzând articolele 13-22, se abrogă.2. Punctul 4 din anexa nr. 1 „Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul Secretariatului General al Guvernului“ va avea următorul cuprins:4. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova,
  Adrian Dupu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  București, 28 iulie 2021.Nr. 808.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova
  ----