ACORD din 5 iunie 2000între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunarea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 9 octombrie 2000    Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, în calitate de părţi contractante,recunoscând relaţiile de prietenie, cooperare şi vecinătate existente între cele doua tari şi dorind sa promoveze în continuare aceste relaţii prin dezvoltarea infrastructurii de transport ce asigura legăturile dintre cele doua tari, care are o semnificaţie specială pentru integrarea lor europeană, în conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare privind îmbunătăţirea reţelei de transport european şi regional,reafirmand conţinutul Minutei comune a intalnirii dintre delegatiile guvernelor român şi bulgar, desfăşurată în prezenta Coordonatorului special al Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, domnul Bodo Hombach, şi a Comisarului european, domnul Gunter Verheugen, la Bruxelles la 7 februarie 2000,bazându-se pe înţelegerile din Documentul experţilor (Bruxelles, 23 februarie 2000), elaborat de grupurile de experţi ai guvernelor României şi Republicii Bulgaria, precum şi ai Comisiei Europene asupra alegerii unui amplasament exact pentru podul dintre România şi Bulgaria peste fluviul Dunarea, pe traseul ramurii sudice a Coridorului paneuropean de transport nr. IV, în conformitate cu Raportul final privind evaluarea necesităţilor în domeniul infrastructurii de transport (ŢINĂ) din luna octombrie 1999,hotărâte să aplice Declaraţia Guvernului României şi Guvernului Republicii Bulgaria privind construirea unui pod peste fluviul Dunarea, la Vidin-Calafat, semnată la 27 martie 2000 la Bucureşti de prim-miniştrii celor două tari, Excelenta sa domnul Mugur Constantin Isarescu şi Excelenta sa domnul Ivan Kostov,urmărind sa convină aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunarea,au hotărât următoarele:  +  Articolul 1În înţelesul prezentului acord:- părţi contractante înseamnă Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria;- teritoriul părţii contractante înseamnă teritoriul României sau teritoriul Republicii Bulgaria;- Obiectiv înseamnă podul propriu-zis şi cele doua sisteme de infrastructura conexă până la punctele de legătură cu infrastructurile rutiere şi feroviare existente pe teritoriile părţilor contractante;- infrastructura conexă înseamnă infrastructura situata pe teritoriile părţilor contractante, care face legătură dintre pod şi infrastructurile rutiere şi feroviare de acces existente;- puncte de legătură înseamnă punctele în care infrastructura conexă intalneste infrastructura de acces existenta;- infrastructura de acces înseamnă infrastructura feroviara şi rutiera existenta pe teritoriile părţilor contractante, situata pe traseul Coridorului de transport paneuropean nr. IV, astfel cum a fost definit în Raportul final ŢINĂ.  +  Articolul 21. Părţile contractante convin sa construiască un pod mixt de frontieră între România şi Republica Bulgaria la km 796 ± 1 km al fluviului Dunarea. Un amplasament de rezerva este recomandat la km 787 ± 1 km al fluviului Dunarea, în cazul în care studiul de proiect ar identifica dificultăţi neaşteptate faţă de amplasamentul preferat.2. Obiectul prezentului acord este Obiectivul.  +  Articolul 31. În decurs de doua luni de la semnarea prezentului acord partea bulgara va elabora şi va coordona, împreună cu partea română, cu Comisia Europeană şi cu instituţiile finanţatoare potenţiale, termenii de referinţa (TOR) pentru dezvoltarea proiectului tehnic al Obiectivului.2. Pe lângă termenii de referinţa (TOR) sus-menţionaţi partea bulgara va elabora şi va coordona, împreună cu partea română, cu Comisia Europeană şi cu instituţiile finanţatoare potenţiale, Proiectul de calendar pentru proiectarea şi construcţia Obiectivului.3. Fiecare etapa a proiectului tehnic şi a construcţiei Obiectivului va fi convenită de comun acord de părţile contractante, pe bază de reciprocitate.4. Proiectul tehnic al Obiectivului va fi conform legislaţiei şi standardelor relevante ale Uniunii Europene.5. Amplasamentul exact al podului, astfel cum rezultă din prevederile art. 2 paragraful 1, în limitele unei arii de 2 km, şi profilul sau tipologic în secţiune transversala vor fi stabilite în final prin planul de amenajare teritorială şi proiectul preliminar al Obiectivului, cu acordul părţilor contractante.6. În procesul elaborării proiectului preliminar va fi facuta o evaluare a impactului de mediu (EIM), în conformitate cu legislaţia în vigoare în România şi în Bulgaria, precum şi cu directivele Uniunii Europene privind EIM.  +  Articolul 4Părţile contractante vor adopta, până cel mai târziu la data intrării în funcţiune a Obiectivului, măsuri menite sa evite strangularile de-a lungul infrastructurii rutiere şi feroviare de acces, fiecare pe teritoriul sau, pe traseul Coridorului de transport paneuropean nr. IV, astfel cum a fost definit prin Raportul final ŢINĂ.  +  Articolul 5Părţile contractante vor conveni înfiinţarea unui sistem comun de control vamal la ambele capete ale podului. Controlul vamal comun al transportului rutier va fi efectuat pe teritoriul român iar cel al transportului feroviar, pe teritoriul bulgar. Angajamentul realizării unui sistem comun de control vamal va fi stabilit printr-un acord bilateral.  +  Articolul 61. Partea bulgara va asigura finanţarea pentru proiectul preliminar al Obiectivului, inclusiv evaluarea impactului de mediu.2. Partea bulgara va asigura finanţarea pentru construcţia podului, precum şi pentru proiectul tehnic şi construcţia infrastructurii conexe de pe teritoriul bulgar.  +  Articolul 7Partea română va asigura finanţarea pentru proiectul tehnic şi construcţia infrastructurii conexe de pe teritoriul român.  +  Articolul 8Toate activităţile prevăzute la art. 6 şi 7 vor fi desfăşurate în conformitate cu cerinţele legislaţiei României şi Bulgariei, referitoare la infrastructura respectiva, precum şi cu acquisul comunitar relevant şi cu cerinţele instituţiilor finanţatoare potenţiale. Va fi incurajata participarea firmelor naţionale la toate activităţile. Aceste activităţi vor fi desfăşurate într-o maniera deschisă şi transparenta.  +  Articolul 91. Exploatarea Obiectivului presupune colectarea de taxe, care vor fi considerate venituri ale părţilor contractante. Nivelul taxelor va fi convenit de părţile contractante.2. Veniturile colectate din exploatarea Obiectivului vor fi distribuite proporţional cu sumele investite de părţile contractante pentru proiectarea şi construirea Obiectivului, luându-se în calcul plata împrumuturilor şi a altor tipuri de finanţare a părţilor contractante.3. Fondurile investite de fiecare parte contractantă vor fi calculate pe baza:- valorilor indicate în contractele de proiectare tehnica a Obiectivului;- costurilor finale ale construcţiei Obiectivului.  +  Articolul 10Fiecare parte contractantă va asigura terenul de construcţie pe teritoriul sau, care va fi exonerat de orice drepturi reale sau de orice alte pretenţii de drept de proprietate ale terţilor (inclusiv pentru facilităţile existente şi instalaţiile aparţinând Obiectivului) şi va facilita accesul la acesta, în conformitate cu programul de construcţie.  +  Articolul 111. O dată cu punerea podului în funcţiune:- România va deveni proprietarul acelei părţi de pod situate între malul românesc al fluviului şi mijlocul podului dintre cele doua maluri;- Republica Bulgaria va deveni proprietarul acelei părţi de pod situate între malul bulgaresc al fluviului şi mijlocul podului dintre cele doua maluri.2. Prevederile paragrafului anterior nu vor prejudicia aplicarea prevederilor art. 9.3. O dată cu punerea în funcţiune a podului fiecare parte contractantă va lua măsuri de întreţinere a acelei părţi de pod aflate în proprietatea sa.  +  Articolul 121. Părţile contractante vor stabili o comisie mixtă compusa din reprezentanţii lor, care să coordoneze toate activităţile referitoare la proiectarea şi construirea Obiectivului, pe baza deciziilor luate de ele în acest domeniu. Vor putea fi invitaţi sa ia parte în comisia mixtă reprezentanţi ai Comisiei Europene, Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Comisiei Dunării şi ai altor organisme implicate în evoluţia Obiectivului.2. Comisia mixtă va avea 2 copresedinti, la nivel de adjunct de ministru, desemnaţi de fiecare parte contractantă.3. Comisia mixtă va adopta regulile sale de procedura.4. În vederea facilitării activităţii sale şi pentru a rezolva în mod eficient problemele specifice, comisia mixtă poate, dacă se considera necesar, sa organizeze grupuri de lucru mixte, compuse din membrii săi.5. Membrilor comisiei mixte şi altor persoane autorizate li se va garanta accesul liber la Obiectiv.  +  Articolul 131. În scopul punerii în aplicare a prezentului acord şi a altor acorduri bilaterale subsecvente, în vederea asigurării accesului la Obiectiv în timpul tuturor etapelor construcţiei, precum şi pentru a controla şi a conduce activităţile, fiecare parte contractantă va prezenta celeilalte părţi contractante o lista cu reprezentanţii săi autorizaţi.2. Fiecare parte contractantă, în conformitate cu legislaţia sa, va garanta reprezentanţilor sus-menţionaţi accesul pe teritoriul sau pentru a desfăşura activităţile necesare referitoare la Obiectiv.  +  Articolul 14Autorităţile competente ale părţilor contractante vor încheia acorduri bilaterale subsecvente stabilind:- modul şi durata recuperării complete a fondurilor investite în Obiectiv;- organismul care va stabili modul de colectare şi de distribuire a veniturilor;- organismul însărcinat cu auditul general (calcularea şi contabilitatea costurilor etc.);- valoarea activelor dobândite şi aflate în proprietatea României şi Republicii Bulgaria;- alte probleme legate de exploatarea, întreţinerea şi repararea Obiectivului.  +  Articolul 15Orice divergenţe privind interpretarea şi/sau punerea în aplicare a prezentului acord şi a acordurilor bilaterale subsecvente vor fi rezolvate de comisia mixtă. În cazul în care comisia mixtă nu poate soluţiona divergenţele, acestea vor fi soluţionate prin negocieri între părţile contractante.  +  Articolul 16Părţile contractante vor transmite copii de pe prezentul acord şi de pe acordurile bilaterale subsecvente Comisiei Europene şi Biroului Coordonatorului special al Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est.  +  Articolul 171. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile contractante îşi vor fi comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor lor legale interne, necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.2. Prezentul acord poate fi modificat sau amendat pe baza unei înţelegeri reciproce scrise între părţile contractante. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.  +  Articolul 18Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 20 (douăzeci) de ani. Valabilitatea să se va prelungi în mod automat pe noi perioade de câte 5 (cinci) ani.Semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgara şi engleza, toate textele fiind egal autentice.În caz de divergenţe de interpretare a acordului textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,Petre Roman,ministru de stat,ministrul afacerilor externePentru Guvernul Republicii Bulgaria,Nadejda Mihailova,ministrul afacerilor externe------------