NORME METODOLOGICE din 21 iulie 2021privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 iulie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 175 din 21 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 736 din 27 iulie 2021.
   +  Articolul 1Dispoziții generaleÎn sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) solicitant - unitate de vinificație organizată ca persoană juridică care efectuează activități specifice pentru producerea sau comercializarea produselor menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, înregistrată ca antrepozit fiscal sau mic producător de vinuri liniștite, potrivit legislației fiscale în vigoare;b) beneficiarul ajutorului - solicitantul prevăzut la lit. a) a cărui cerere de plată a fost aprobată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.;c) exercițiu financiar n - în sensul prezentelor norme metodologice se înțelege perioada care începe la data de 16 octombrie a anului „n-1“ și se încheie la data de 15 octombrie a anului „n“.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare(1) Prezentele norme metodologice stabilesc solicitanții, condițiile de eligibilitate, modelul cererii de plată și documentele care o însoțesc, precum și măsuri privind controlul, în vederea acordării ajutorului pentru depozitarea vinului în situații de criză, pe durata exercițiului financiar 2021.(2) Pentru a se evita acordarea de două ori a sprijinului pentru aceeași cantitate de vin retras de pe piață, beneficiarii care au primit ajutor pentru depozitarea în situații de criză pentru o cantitate de vin nu pot primi ajutor pentru exact aceeași cantitate de vin pentru distilare în situații de criză.(3) Este eligibil pentru acordarea ajutorului pentru depozitarea vinului în situații de criză doar vinul certificat ca vin cu denumire de origine controlată, vin cu indicație geografică sau vin varietal.(4) Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză este A.P.I.A.  +  Articolul 3Condiții de eligibilitateÎn vederea aprobării ajutorului, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să dețină autorizație valabilă pentru obținerea vinurilor cu denumire de origine controlată/indicație geografică și/sau varietale, emisă de Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., în cazul în care solicitantul efectuează activități specifice pentru producerea și comercializarea produselor menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;b) să aibă depuse și înregistrate, potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru anul 2020:(i) declarațiile de producție și stoc menționate la art. 31 și 32 din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei, în cazul solicitantului care efectuează activități specifice pentru producerea și comercializarea produselor menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;(ii) declarația de stoc menționată la art. 32 din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei în cazul solicitantului care efectuează activități specifice pentru comercializarea produselor menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;c) cantitatea de vin pentru care se solicită ajutor pentru depozitarea în situații de criză să fie certificată de către O.N.V.P.V. cu privire la dreptul de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicație geografică și vinurilor varietale.  +  Articolul 4Valoarea ajutorului(1) Ajutorul este de 0,179624 lei/hl de vin depozitat/zi.(2) Perioada de depozitare este cuprinsă între 30 și 270 de zile.  +  Articolul 5Cererea de plată a ajutorului(1) Una sau mai multe cereri de plată a ajutorului se depun până la data de 6 august 2021 de către solicitanții pentru care plata sprijinului financiar nu necesită depunerea unei garanții și până la data de 16 august 2021 în situația în care depunerea unei garanții este obligatorie, la centrele județene și al municipiului București ale A.P.I.A., de pe raza județului în care deține solicitantul cel mai mare volum de vin pentru care se solicită ajutorul pentru depozitarea vinului în situații de criză, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal/împuternicitului, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) împuternicire/procură notarială în situația în care cererea se face prin intermediul unui împuternicit;c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) copie a declarațiilor de producție și stoc aferente anului 2020, depuse și înregistrate potrivit prevederilor legale în vigoare;f) copie a autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, emisă de O.N.V.P.V., valabilă la data depunerii cererii, doar în cazul solicitantului care efectuează activități specifice pentru producerea și comercializarea produselor menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;g) copie a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicație geografică și vinurilor varietale, emis de O.N.V.P.V., pentru cantitatea de vin pentru care se solicită ajutorul;h) copie a autorizației de antrepozit fiscal sau a documentului de înregistrare în calitate de mici producători de vinuri liniștite, potrivit legislației fiscale în vigoare, valabile la data depunerii cererii;i) situația cantitativă a stocurilor de vin la data depunerii cererii de plată a ajutorului, potrivit înregistrării în contabilitate a operațiunilor privind stocurile, cu menționarea provenienței acestora, producție proprie și/sau achiziții.(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(3) Cererile însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(4) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(5) Solicitantul depune cereri de plată a ajutorului pentru fiecare perioadă de depozitare.  +  Articolul 6Verificarea administrativă și controalele la fața locului(1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de plată a ajutorului, prevăzută la art. 5 alin. (1), centrele județene ale A.P.I.A., respectiv al municipiului București verifică:a) existența volumului de vin pentru care se solicită ajutor pentru depozitare;b) calitatea de producător de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, dovedită prin autorizație valabilă la data depunerii cererii de plată a sprijinului financiar;c) dreptul de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicație geografică și vinurilor varietale;d) existența înregistrării în Registrul plantațiilor viticole a declarațiilor de producție și de stoc aferente anului 2020, depuse de către beneficiar.(2) Verificarea administrativă constă în verificarea datelor din cererea de plată la nivelul bazelor de date O.N.V.P.V. și A.P.I.A.(3) Verificarea administrativă se realizează până cel târziu la data de 20 august 2021.(4) După finalizarea verificării administrative se stabilesc cantitățile eligibile și se aprobă sumele estimate pe fiecare beneficiar, iar listele sunt comunicate A.P.I.A. - sediul central.(5) În situația în care sumele aferente cererilor de plată selectate depășesc resursele financiare alocate măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză, valoarea ajutorului prevăzut la art. 4 alin. (1) se reduce proporțional pentru toți solicitanții.(6) A.P.I.A. notifică solicitantului rezultatul verificărilor asupra cererii de plată și sprijinul financiar estimat a fi plătit, până cel târziu la data de 27 august 2021.(7) După notificarea solicitantului potrivit alin. (6), A.P.I.A. realizează în maximum 3 zile lucrătoare verificări la fața locului și blochează la comercializare cantitatea de vin eligibilă, prin sigilare.(8) Solicitantul poate să își retragă cererea de plată a ajutorului până cel târziu la data sigilării.(9) Perioada de depozitare pentru care se calculează ajutorul începe cu următoarea zi a sigilării.(10) În cazul în care se impun operațiuni tehnologice asupra vinului depozitat, solicitantul notifică A.P.I.A. cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data efectuării acestora în vederea desigilării și resigilării recipientelor de depozitare a vinului.(11) Atunci când beneficiarul dorește să întrerupă perioada de depozitare solicitată inițial sau perioada solicitată se apropie de final, trebuie să anunțe autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a întreruperii/terminare a perioadei de depozitare, astfel încât să poată fi efectuate controalele înainte de introducerea produsului pe piață. Întreruperea poate avea loc după perioada minimă de depozitare de 30 de zile, prevăzută la art. 4 alin. (2).(12) Retragerea produselor din depozit se realizează la finalul perioadei de depozitare notificate beneficiarului, potrivit prevederilor alin. (6), sau în conformitate cu alin. (11) prin constatarea de către inspectorii A.P.I.A. a prezenței în depozit, a integrității sigilării și verificarea cantităților de vin depozitat.(13) A.P.I.A., prin realizarea controalelor administrative și la fața locului care pot fi efectuate și pe perioada de depozitare, verifică respectarea condițiilor stabilite pentru acordarea și efectuarea plăților.  +  Articolul 7Plata sprijinului financiar(1) Plățile se finanțează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin A.P.I.A., în lei.(2) Pentru cererea de plată a ajutorului a cărei perioadă de depozitare se încheie cel târziu la data de 1 octombrie 2021, A.P.I.A. efectuează verificările necesare până cel târziu la data de 8 octombrie 2021, în vederea efectuării plății.(3) Plata sprijinului financiar către beneficiar, în condițiile prevăzute la alin. (2), se poate face și în avans, iar valoarea avansului este de 100% din valoarea corespunzătoare volumului depozitat, în condițiile constituirii unei garanții bancare de 110% din valoarea avansului solicitat.(4) Pentru cererea de plată a ajutorului a cărei perioadă de depozitare depășește data de 1 octombrie 2021 plata sprijinului financiar către beneficiar se face numai în avans, iar valoarea avansului este de 100% din valoarea corespunzătoare volumului depozitat, în condițiile constituirii unei garanții bancare de 110% din valoarea avansului solicitat, și A.P.I.A. efectuează verificările necesare până cel târziu la data de 8 octombrie 2021, în vederea efectuării plății.(5) Dovada constituirii garanției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, trebuie depusă la A.P.I.A. nu mai târziu de data de 16 august 2021, sub sancțiunea respingerii acesteia în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), (4) și (7).(6) Garanția este restituită beneficiarului ajutorului atunci când se constată că obligațiile asumate au fost îndeplinite, conform capitolului IV secțiunea 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.(7) Garanția trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de depozitare, la care se adaugă 90 de zile.(8) În situația în care beneficiarul dorește să întrerupă perioada de depozitare solicitată inițial, după perioada minimă de depozitare de 30 de zile, prevăzută la art. 4 alin. (2), sprijinul financiar se calculează potrivit prevederilor art. 54 alin. (2a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.149/2016 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, cu modificările ulterioare, corespunzător perioadei de depozitare realizate, iar sprijinului acordat prin avans, notificat de către APIA în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6), i se aplică o sancțiune în valoare de 100% din cuantumul corespunzător perioadei pentru care nu se mai realizează depozitarea.(9) A.P.I.A. poate solicita executarea scrisorii de garanție bancară în situația în care beneficiarul nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate, cu precizarea obligației neîndeplinite și numai după efectuarea plății ajutorului.(10) Plata ajutorului se face până la data de 15 octombrie 2021.(11) După verificarea și aprobarea cererilor, A.P.I.A. întocmește o situație centralizatoare a sumelor de plată, care va fi înaintată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.(12) În cazul plăților necuvenite, beneficiarul trebuie să restituie sumele acordate la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate începând cu data încasării acestora până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(13) Beneficiarul a cărui contribuție eligibilă din partea Uniunii Europene este mai mică de 5.000.000 euro/acțiune unică înscrisă în cererea de plată, în cazul acordării plății în avans, nu are obligația să depună documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.150/2016 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol.  +  Articolul 8Condiții artificiale(1) Nu se acordă niciun avantaj solicitanților în privința cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiții în vederea obținerii de avantaje necuvenite, potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului.(2) Se consideră condiții artificiale acele condiții create în mod voluntar de către solicitanții sprijinului financiar pentru a obține un avantaj necuvenit, după cum urmează:a) cantitatea de vin care face obiectul cererii de plată a ajutorului să nu fie achiziționată ulterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;b) crearea unei entități juridice noi, de către asociați/acționari majoritari ai entităților economice, cu același tip de activitate ca și al entităților în care dețin calitatea menționată anterior, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, în vederea depunerii unei cereri distincte de plată.(3) În cazul în care în urma efectuării plății se constată că beneficiarul a creat condiții artificiale pentru a primi plăți, A.P.I.A. aplică procedura de recuperare a plăților necuvenite și sesizează în mod obligatoriu structura cu atribuții de control antifraudă și inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(4) A.P.I.A. verifică crearea acestor condiții înaintea acordării plăților prin următoarele metode:a) verificări administrative conform art. 6 alin. (2);b) controale în teren conform art. 6 alin. (7).  +  Articolul 9Dispoziții finale(1) În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) și (2) și art. 113 din Regulamentul nr. 1.306/2013, datele privind beneficiarii și/sau cererile de plată depuse de aceștia la A.P.I.A. se fac publice, în conformitate cu art. 111 din Regulamentul nr. 1.306/2013, și pot fi prelucrate de către instituții de audit și/sau de investigare ale Uniunii Europene și/sau ale statelor membre.(2) În situația în care ulterior modificării Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, trimisă prin intermediul Sistemului de informare pentru managementul și monitorizarea piețelor agricole, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta măsură, prevederile prezentelor norme metodologice se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 10AnexeAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1*)la normele metodologice*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Cerere pentru plata ajutorului pentru depozitarea vinului în situații de criză
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceCătre: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187
  SCRISOARE DE GARANȚIE
  Nr. ............/...........
  Cu privire la plata în avans a sprijinului financiar pentru măsura de ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză, pentru o cantitate de vin cu DOC/IG/varietal de ................ hectolitri și o valoare totală a sprijinului de ........................ lei, către Societatea Comercială .................................. str. .......................... nr. ......, localitatea .........................., județul ......................., nr. de înregistrare la Registrul Comerțului ............................., reprezentată de domnul/doamna ......... (numele și prenumele)......, CNP ...................................................., și în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 175/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, solicitantul este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 110% din suma solicitată ca avans.Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru ......................., str. .......................... nr. ............, nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ........................... la .........................................,/Oficiul registrului comerțului cu nr. ........................, CUI ......................., noi, Banca ....................................., Sucursala ........................., str. ............................ nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerțului .................., CUI ......................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ...................... (în litere .....................) lei, .............. echivalent (în litere .........) euro, calculat la cursul BCE din data .............., orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic ......................................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ......................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în condițiile prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din cererea pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 nr. .........................., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ....................................... .De asemenea, în cazul în care banca și operatorul economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilității sale va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție bancară este supusă Codului civil român, Publicației 758 a CCI Paris și este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București.Semnături autorizate,
  -----