LEGE nr. 218 din 22 iulie 2021pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 21, literele s) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:s) organizează și coordonează, prin Punctul Național de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, activități sub egida Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, denumită în continuare Agenția, pe teritoriul României, conform Regulamentului (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului;t) participă cu polițiști de frontieră și cu echipamente tehnice puse la dispoziția Agenției în operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenție, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;2. Articolul 25^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25^1(1) Poliția de Frontieră Română cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vederea asigurării resurselor logistice și a personalului pentru participarea la operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenție, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, potrivit cerințelor de misiune.(2) Poliția de Frontieră Română participă cu personal la orice alte activități organizate de către Agenție, potrivit competențelor.(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne care participă la operațiuni/activități comune organizate de către Agenție beneficiază de diurnă, cazare și alte drepturi aferente deplasării către/dinspre statul membru al Uniunii Europene/statul din afara Uniunii Europene, conform regulilor stabilite de Agenție aplicabile pentru fiecare misiune organizată de către aceasta.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 340/2012 privind stabilirea unor drepturi bănești pentru personalul participant la operațiunile/activitățile comune organizate de către Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 23 aprilie 2012, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 22 iulie 2021.Nr. 218.----