LEGE nr. 212 din 21 iulie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 22 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 11 decembrie 2019, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:– La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cifra de școlarizare pentru rezidențiat este cel puțin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie cu diplomă de licență din promoția anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilită prin ordin al ministrului sănătății. În cazul în care numărul candidaților pentru domeniul medicină care promovează examenul de rezidențiat este mai mare decât cifra de școlarizare inițial anunțată, aceasta se poate suplimenta până la repartiția candidaților, astfel încât toți candidații promovați să poată accesa un loc sau un post de rezidențiat. Ministerul Finanțelor asigură resursele financiare necesare școlarizării prin rezidențiat la nivelul cifrelor de școlarizare aprobate.– La articolul 6, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înțelege situația în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susține un alt concurs de rezidențiat, în urma căruia este confirmat rezident prin ordin al ministrului sănătății.(4) Rezidentul care se află într-o situație de incompatibilitate are obligația de a aduce la cunoștința Ministerului Sănătății această situație, în scris, în termen de 15 zile de la data confirmării calității de rezident prin ordinul ministrului sănătății prevăzut la alin. (3).2. La articolul I, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic, în unități medico-militare și în unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, autorităților administrației publice locale sau ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și în cabinete medicale individuale de medicină de familie.(2) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate propun Ministerului Sănătății coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare, în unități medico-militare și în unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, autorităților administrației publice locale sau ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și în cabinete medicale individuale de medicină de familie.3. La articolul I punctul 2, alineatul (3^3) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:(3^3) Responsabilul de formare trebuie să fie șef de secție, șef de laborator, farmacist-șef, șef serviciu medical sau șef compartiment.4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 9, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Responsabilii de formare din unitățile medico-militare și din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, autorităților administrației publice locale sau ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și din cabinetele medicale individuale de medicină de familie beneficiază de plata indemnizației prin transfer de la direcțiile de sănătate publică.5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unități sanitare acreditate, în unități medico-militare, în unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, autorităților administrației publice locale sau ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și în cabinete medicale individuale de medicină de familie.6. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:9. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Rezidențiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile medico-militare și unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, autorităților administrației publice locale sau ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și de cabinetele medicale individuale de medicină de familie, în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 21 iulie 2021.Nr. 212.-----