ORDIN nr. 89 din 14 iulie 2021privind aprobarea Procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 21 iulie 2021    Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) lit. d) din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, ale art. 6 alin. (4) lit. c), d), f)-i), ale art. 154 alin. (1) și (3)-(6), ale art. 158, ale art. 159 alin. (7), ale art. 161 alin. (1)-(5), ale art. 162 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, precum și ale art. 4 alin. (2) lit. a)-d) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. publică documentul prevăzut la art. 1 pe pagina proprie de internet în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 14 iulie 2021.Nr. 89.  +  ANEXĂPROCEDURĂde calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem