ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 11 ianuarie 2001privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2001  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. (la 18-03-2002, Titlul ordonanței a fost modificat de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2002. ) ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 a fost respinsă de LEGEA nr. 604 din 6 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor. (la 30-10-2001, Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001. )  +  Articolul 2(1) Ministerul Culturii și Cultelor asigura elaborarea și aplicarea strategiei în domeniile culturii și artei, cultelor și cinematografiei.(2) Strategia în domeniul audiovizualului este elaborata de Ministerul Culturii și Cultelor, în cooperare cu Consiliul Național al Audiovizualului, și este aplicată de Consiliul Național al Audiovizualului. (la 22-04-2002, Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 199 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002. )  +  Articolul 3(1) Ministrul culturii și cultelor asigura coordonarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, care este în subordinea Guvernului și este condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii și cultelor.(2) Cheltuielile curente și de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanțează din alocații acordate de la bugetul de stat.(3) Organizarea și funcționarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Culturii și Cultelor. (la 30-10-2001, Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 09-12-2002, Art. 4 a fost abrogat de LEGEA nr. 630 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 09-12-2002, Art. 5 a fost abrogat de LEGEA nr. 630 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002. )  +  Articolul 6Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei se înlocuiește cu Colegiul consultativ al Centrului Național al Cinematografiei, ale cărui atribuții și mod de organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și cultelor.  +  Articolul 7Inspectoratele pentru cultura și culte județene, respectiv al municipiului București, se reorganizează în direcții județene pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, prin comasare cu oficiile județene pentru patrimoniul cultural național. (la 30-10-2001, Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001. )  +  Articolul 8(1) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naționale a Muzeelor și Colectiilor, Comisiei Naționale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural Național, Colegiului consultativ al Centrului Național al Cinematografiei, precum și ai altor comisii de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor au calitatea de colaborator și își pot desfășura activitatea prin încheierea unor convenții civile, în condițiile legii.(2) Convențiile civile prevăzute la alin. (1) se încheie pe durata pentru care membrii sunt numiți în comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora.(3) Indemnizația lunară cuvenită fiecărui membru al comisiilor de specialitate este stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat. (la 15-02-2011, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011 ) Notă
  Art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 114 din 15 februarie 2011, prevede:
  ”Articolul VII
  (1) Până la data de 31 decembrie 2011, membrii comisiilor de specialitate prevăzute la art. I, II, III, V și VI beneficiază de o indemnizație lunară de 1% din indemnizația lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei, acordată pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc.
  (2) Modificarea duratei mandatelor membrilor comisiilor de specialitate prevăzute la art. I-VI nu afectează mandatele în curs.”
  (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care își desfășoară activitatea în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile stabilite pentru salariații instituțiilor publice.---------Alin. (1), (2) și (4) ale art. 8 au fost modificate de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.
   +  Articolul 9Abrogat. (la 30-10-2001, Art. 9 a fost abrogat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001. )  +  Articolul 10Art. 2, 3, 7, 8, 9 și 10 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 67/1997*) privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice se abroga. (la 30-10-2001, Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  ---------