DECRET nr. 23 din 3 februarie 1976pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia internationala asupra masurarii tonajului navelor, încheiată la Londra la 23 iunie 1969
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 14 februarie 1976    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Republica Socialistă România adera la Convenţia internationala asupra masurarii tonajului navelor, încheiată la Londra la 23 iunie 1969.  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de aderare se vor formula următoarele declaraţii: "a) Republica Socialistă România considera ca prevederile articolului 16 din Convenţia internationala asupra masurarii tonajului navelor nu sînt în concordanta cu principiul conform căruia tratatele internaţionale multilaterale al căror obiect interesează comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale; b) Republica Socialistă România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă prevederile articolului 2 paragraful 3 şi ale articolului 20 din Convenţia internationala asupra masurarii tonajului navelor, nu sînt în concordanta cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată în unanimitate prin rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2624 (XXV) din anul 1970, care proclama în mod solemn obligaţia statelor de a favoriza realizarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului."  +  Articolul 3Se autoriza Registrul naval român, din subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, să efectueze operaţiile de măsurare a tonajului navelor şi eliberare a certificatelor de tonaj, în baza prevederilor prezentei convenţii. NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele Republicii Socialiste România CONVENŢIA internationala din 1969 asupra masurarii tonajului navelor*) Notă *) Traducere.Guvernele contractante, dorind sa stabilească principii şi reguli uniforme pentru determinarea tonajului navelor care efectuează voiaje internaţionale, considerind ca cel mai bun mijloc de a atinge acest scop este încheierea unei convenţii, au convenit asupra următoarelor dispoziţii:  +  Articolul 1Obligaţia generală rezultind din convenţie Guvernele contractante se angajează sa dea urmare dispoziţiilor prezentei convenţii şi anexelor sale, care fac parte integrantă din prezenta convenţie. Orice referire la prezenta convenţie constituie în acelaşi timp o referire la anexele sale.  +  Articolul 2Definiţii În înţelesul prezentei convenţii, cu excepţia dispoziţiilor contrare exprese: 1. termenul reguli înseamnă regulile anexa la prezenta convenţie; 2. termenul administraţie înseamnă guvernul tarii al carei pavilion îl arboreaza nava; 3. expresia voiaj internaţional indica un voiaj pe mare între o ţara în care se aplică prezenta convenţie şi un port situat în afară acestei tari, sau invers. În aceasta privinta, orice teritoriu ale cărui relaţii internaţionale sînt asigurate de un guvern contractant sau căruia Organizaţia Naţiunilor Unite îi asigura administraţia este considerată ca o ţara distinctă; 4. expresia tonaj brut reda dimensiunile maxime ale unei nave, determinate conform dispoziţiilor prezentei convenţii; 5. expresia tonaj net reprezintă capacitatea de utilizare a unei nave, determinata conform dispoziţiilor prezentei convenţii; 6. expresia nava noua indica o nava a carei chila este pusă sau care se găseşte într-un stadiu de construcţie echivalent, la data sau ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei convenţii; 7. expresia nava existenta indica o nava care nu este o nava noua; 8. termenul lungime indica o lungime egala cu 96 procente din lungimea totală a plutirii situata la o distanta deasupra chilei egala cu 85 procente din înălţimea de construcţie minima sau egala cu distanta între muchia prova a etravei şi axa axului cirmei la aceasta plutire, dacă aceasta valoare este mai mare. La navele proiectate pentru a naviga cu chila inclinata, plutirea la care este masurata lungimea trebuie să fie paralela cu plutirea prevăzută la plină incarcatura; 9. prin organizaţie trebuie să se înţeleagă Organizaţia maritima consultativa interguvernamentală.  +  Articolul 3Domeniul de aplicare 1. Prezenta convenţie se aplică următoarelor nave care efectuează voiaje internaţionale: a) navelor înmatriculate în ţările al căror guvern este un guvern contractant; b) navelor înmatriculate pe teritoriile asupra cărora prezenta convenţie se extinde în virtutea art. 20; c) navelor neinmatriculate arborind pavilionul unui stat al cărui guvern este un guvern contractant. 2. Prezenta convenţie se aplică: a) navelor noi; b) navelor existente care suferă transformări sau modificări pe care administraţia le considera ca o modificare importanţa a tonajului lor brut; c) navelor existente, la cererea armatorului; d) tuturor navelor existente, după 12 ani de la data intrării în vigoare a convenţiei. Totuşi, aceste nave, cu excepţia celor care sînt menţionate la alin. b) şi c) din prezentul paragraf, vor păstra atunci vechile lor tonaje în scopul aplicării dispoziţiilor prescrise de alte convenţii internaţionale existente. În cazul navelor existente la care prezenta convenţie devine aplicabilă în virtutea dispoziţiilor alin. c) din paragraful 2 din prezentul articol, tonajele nu pot fi determinate în conformitate cu dispoziţiile pe care administraţia le aplica, înaintea intrării în vigoare a prezentei convenţii, navelor efectuind voiaje internaţionale.  +  Articolul 4Excepţii 1. Prezenta convenţie nu se aplică: a) navelor de război, şi b) navelor cu lungimea mai mica de 24 metri (79 picioare). 2. Nici una din dispoziţiile prezentei convenţii nu se aplică navelor destinate exclusiv navigaţiei: a) pe marile lacuri ale Americii de Nord şi pe Saint-Laurent, la vest de loxodroma trasata de la Capul Rosiers la extremitatea de vest a insulei Anticosti şi prelungită, spre nord de insula Anticosti, de meridianul 63 grade W; b) pe Marea Caspica; c) pe riurile La-Plata, Parana şi Uruguay, la vest de loxodroma trasata de la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, la Punta del Este, Uruguay.  +  Articolul 5Forta majoră 1. O nava care, în momentul plecării sale într-un voiaj oarecare, nu este supusă dispoziţiilor prezentei convenţii, nu va fi supusă acestor dispoziţii ca urmare a unei abateri oarecare de la parcursul prevăzut, dacă aceasta abatere este provocată de timpul rau sau este datorată oricărei alte cauze de forta majoră. 2. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, guvernele contractante trebuie să ia în consideraţie orice abatere sau întîrziere suferită de o nava din cauza timpului rau sau datorită oricărei alte cauze de forta majoră.  +  Articolul 6Determinarea tonajelor Determinarea tonajelor brut şi net este facuta de administraţie, care poate totuşi sa încredinţeze aceasta operaţie persoanelor sau organelor autorizate de aceasta. În toate cazurile, administraţia interesată garantează în întregime determinarea tonajelor brut şi net.  +  Articolul 7Eliberarea certificatului 1. Un certificat internaţional de tonaj (1969) se eliberează oricărei nave ale carei tonaje brut şi net au fost determinate conform dispoziţiilor prezentei convenţii. 2. Acest certificat este eliberat, fie de administraţie, fie de o persoană sau un organ legal autorizat de aceasta. În toate cazurile, administraţia îşi asuma în întregime responsabilitatea certificatului.  +  Articolul 8Eliberarea unui certificat de către un alt guvern 1. Un guvern contractant poate, la cererea unui alt guvern contractant, sa determine tonajele brut şi net ale unei nave şi sa elibereze navei sau sa autorizeze eliberarea unui certificat internaţional de măsurare a tonajului (1969), conform dispoziţiilor prezentei convenţii. 2. Copia certificatului şi a calculelor făcute pentru determinarea tonajelor vor fi remise, imediat ce va fi posibil, guvernului care a făcut cererea. 3. Certificatul astfel eliberat necesita o declaraţie care atesta ca a fost eliberat la cererea guvernului statului al cărui pavilion îl arboreaza sau îl va arbora nava; el are aceeaşi valoare şi este acceptat în aceleaşi condiţii ca un certificat eliberat conform art. 7.4. Nici un certificat internaţional de tonaj nu trebuie să fie eliberat unei nave care arboreaza pavilionul unui stat al cărui guvern nu este un guvern contractant.  +  Articolul 9Forma certificatului 1. Certificatul este redactat în limba sau în limbile oficiale ale statului care le eliberează. Dacă limba utilizata nu este nici engleza, nici franceza, textul va cuprinde o traducere în una din aceste limbi. 2. Acest certificat trebuie să fie conform modelului din anexa II.  +  Articolul 10Anularea certificatului 1. Sub rezerva excepţiilor prevăzute în reguli, certificatul internaţional de tonaj (1969) încetează să fie valabil şi este anulat de administraţie dacă amenajările, construcţia, capacitatea, utilizarea spaţiilor, numărul total al pasagerilor pe care nava este autorizata să-i transporte conform indicaţiilor certificatului sau de capacitate (pasageri), bordul liber regulamentar sau pescajul autorizat al navei au suferit modificări de natura sa necesite o marire a tonajului brut sau a tonajului net. 2. Orice certificat eliberat unei nave de către o administraţie încetează să fie valabil dacă nava trece sub pavilionul altui stat, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 din prezentul articol. 3. Cînd o nava trece sub pavilionul altui stat al cărui guvern este un guvern contractant, certificatul internaţional de tonaj (1969) rămîne valabil pe timpul unei perioade de maximum 3 luni sau pînă la data la care administraţia eliberează în schimbul un alt certificat internaţional de tonaj (1969), dacă aceasta din urma data este mai apropiată. Guvernul statului al cărui pavilion îl arbora înainte nava adresează administratei, după schimbarea de naţionalitate, imediat ce este posibil, o copie a certificatului pe care nava îl avea la data schimbării, precum şi calculele tonajelor corespunzătoare.  +  Articolul 11Acceptarea certificatului Certificatul eliberat sub responsabilitatea unui guvern contractant, conform dispoziţiilor prezentei convenţii, este acceptat de celelalte guverne contractante şi considerat ca avînd aceeaşi valoare ca şi certificatele eliberate de ele însele în tot ceea ce priveşte obiectivele prezentei convenţii.  +  Articolul 12Inspecţie 1. Orice nava, arborind pavilionul unui stat al cărui guvern este un guvern contractant, este supusă, în porturile altor guverne contractante, inspecţiei efectuate de persoanele legal autorizate în acest scop de numitele guverne. Aceasta inspecţie trebuie să aibă ca singur obiectiv a verifica: a) dacă nava este prevăzută cu un certificat internaţional de tonaj (1969) valabil; b) dacă caracteristicile principale ale navei corespund indicaţiilor trecute în certificat. 2. Aceasta inspecţie nu trebuie, în nici un caz, sa provoace nici cea mai mica întîrziere navei. 3. În cazul în care inspecţia constata ca principalele caracteristici ale navei diferă faţă de indicaţiile trecute în certificatul internaţional de tonaj (1969), în asa fel încît antreneaza o marire a tonajului brut sau a tonajului net, guvernul statului al cărui pavilion îl arboreaza nava va fi informat imediat despre aceasta.  +  Articolul 13Beneficiul convenţiei Beneficiul prezentei convenţii nu poate fi invocat infavoara unei nave care nu este titulara unui certificat eliberat în virtutea prezentei convenţii.  +  Articolul 14Tratate, convenţii şi acorduri anterioare 1. Orice alte tratate, convenţii şi acorduri privind măsurarea tonajului, în prezent în vigoare între guvernele părţi la prezenta convenţie, păstrează deplinul şi întregul lor efect pe timpul duratei care le este fixată în ceea ce priveşte: a) navele cărora prezenta convenţie nu li se aplică; b) navele cărora prezenta convenţie li se aplică, pentru tot ceea ce se referă la problemele pe care aceasta nu le-a reglementat în mod expres. 2. Totuşi, în măsura în care aceste tratate, convenţii şi acorduri sînt în contradictie cu dispoziţiile prezentei convenţii, dispoziţiile acesteia din urma vor trebui sa prevaleze.  +  Articolul 15Comunicarea de informaţii Guvernele contractante se angajează sa comunice organizaţiei şi să depună pe lîngă aceasta: a) un număr suficient de modele de certificate pe care le eliberează conform prezentei convenţii, pentru comunicare celorlalte guverne contractante; b) textul legilor, ordonanţelor, decretelor, reglementărilor şi altor instrumente intrate în vigoare şi avînd legătură cu diverse probleme ridicate prin aplicarea prezentei convenţii; c) lista organelor neguvernamentale care au dreptul sa acţioneze în numele lor în tot ceea ce priveşte măsurarea tonajului, pentru comunicare celorlalte guverne contractante.  +  Articolul 16Semnare, aprobare şi aderare 1. Prezenta convenţie rămîne deschisă pentru semnare timp de 6 luni începînd de la 23 iunie 1969 şi rămîne în continuare deschisă aderării. Guvernele statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale uneia din instituţiile specializate sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica, sau părţi ale Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie, pot deveni părţi ale prezentei convenţii prin: a) semnare fără rezerva în privinta aprobării; b) semnare sub rezrva aprobării, urmată de aprobare; sau c) aderare. 2. Aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea unui instrument de aprobare sau aderare la organizaţie, care trebuie să informeze toate guvernele care au semnat convenţia sau aderat despre fiecare noua aprobare sau aderare şi de data depunerii instrumentului. Organizaţia informează, de asemenea, toate guvernele care au semnat deja convenţia despre orice semnatura care ar fi pusă în termenul de 6 luni începînd de la data de 23 iunie 1969.  +  Articolul 17Intrarea în vigoare 1. Prezenta convenţie intră în vigoare la 24 de luni după data la care cel puţin 25 de guverne ale statelor a căror flota comercială reprezintă în total cel puţin 65 la suta din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, fie ca au semnat convenţia fără rezerva în privinta aprobării, fie ca au depus un instrument de aprobare sau aderare conform art. 16. Organizaţia informează toate guvernele care au semnat prezenta convenţie sau care au aderat despre data intrării sale în vigoare. 2. Pentru guvernele care depun un instrument de aprobare a prezentei convenţii sau de aderare la aceasta în cursul perioadei de 24 de luni prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, aprobarea sau aderarea va avea efect în momentul intrării în vigoare a prezentei convenţii sau la 3 luni după depunerea instrumentului de aprobare sau de aderare, dacă aceasta ultima data este ulterioară. 3. Pentru guvernele care depun un instrument de aprobare a prezentei convenţii sau de aderare la aceasta după data intrării sale în vigoare, convenţia intră în vigoare după 3 luni de la data depunerii instrumentului respectiv. 4. Orice instrument de aprobare sau de aderare depus după data la care au fost luate toate măsurile necesare pentru ca un amendament la prezenta convenţie să între în vigoare sau după data la care se considera, în virtutea art. 18 paragraful 2 alin. b), ca toate aprobările necesare au fost primite în cazul unui amendament aprobat în unanimitate, este considerat ca aplicindu-se la textul modificat al convenţiei.  +  Articolul 18Amendamente 1. Prezenta convenţie poate fi amendata la propunerea unui guvern contractant, după una din procedurile enunţate în prezentul articol. 2. Amendament prin aprobarea unanima: a) La cererea unui guvern contractant, textul oricărui amendament la prezenta convenţie, pe care el îl propune, este comunicat de organizaţie tuturor guvernelor contractante, pentru a fi examinat în vederea aprobării sale unanime. b) Orice amendament astfel aprobat intră în vigoare la 12 luni după data aprobării sale de către toate guvernele contractante, cu excepţia cazului cînd acestea convin pentru o dată mai apropiată. Un guvern contractant care nu a notificat organizaţiei aprobarea sa sau refuzul sau asupra amendamentului, într-un termen de 24 de luni începînd de la data cînd organizaţia i l-a comunicat, este considerat ca aproba acest amendament. 3. Amendament după examinarea în cadrul organizaţiei: a) La cererea unui guvern contractant, organizaţia examinează orice amendament la prezenta convenţie, care este prezentat de acest guvern. Dacă acest amendament este adoptat cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti din Comitetul securităţii maritime al organizaţiei, amendamentul este comunicat tuturor membrilor organizaţiei şi tuturor guvernelor contractante cu cel puţin 6 luni înainte de a fi examinat de adunarea generală a organizaţiei. b) Dacă este adoptat cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti ai adunării generale, amendamentul este comunicat de organizaţie tuturor guvernelor contractante pentru acceptare. c) Douasprezece luni după data acceptării sale de cele două treimi din guvernele contractante, amendamentul intră în vigoare pentru toate guvernele contractante, cu excepţia celor care, înaintea intrării sale în vigoare, au făcut o declaraţie prin care nu îl accepta. d) În momentul acceptării unui amendament, adunarea generală poate propune, cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti, inclusiv două treimi din guvernele reprezentante în Comitetul securităţii maritime, prezente şi votante în adunarea generală, ca aceasta are o astfel de importanţa încît orice guvern contractant, care face o declaraţie în virtutea alin. c) de mai sus şi nu aproba amendamentul într-un termen de 12 luni după intrarea sa în vigoare, va inceta, la expirarea acestui termen, de a mai fi parte la prezenta convenţie. O astfel de decizie trebuie să primească aprobarea prealabilă a două treimi din guvernele contractante. e) Nici una din dispoziţiile prezentului paragraf nu împiedica guvernul contractant care a început, în privinta unui amendament la prezenta convenţie, procedura prevăzută în acest paragraf, de a adopta în orice moment orice alta procedura care i s-ar părea de dorit în aplicarea paragrafului 2 sau paragrafului 4 din prezentul articol. 4. Amendament printr-o conferinţa: a) la cerea formulată de un guvern contractant şi sprijinita de cel puţin o treime din guvernele contractante, organizaţia convoacă o conferinţa a guvernelor pentru a examina amendamentele la prezenta convenţie. b) Orice amendament adoptat de aceasta conferinţa cu o majoritate de două treimi din guvernele contractante prezente şi votante va fi comunicat de către organizaţie tuturor guvernelor contractante pentru acceptare. c) Douasprezece luni de la data acceptării sale de către două treimi din guvernele contractante, amendamentul intră în vigoare pentru toate guvernele contractante, cu excepţia celor care, înaintea intrării sale în vigoare, au făcut o declaraţie prin care nu îl accepta. d) În momentul adoptării unui amendament, o conferinţa convocată în virtutea alin. a) de mai sus poate decide, cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti, ca acesta are o astfel de importanţa încît orice guvern contractant, care face o declaraţie în virtutea alin. c) de mai sus şi nu aproba amendamentul într-un termen de 12 luni începînd de la data intrării sale în vigoare, va inceta, la expirarea acestui termen, de a mai fi parte la prezenta convenţie. 5. Organizaţia informează guvernele contractante despre orice amendament care intră în vigoare în virtutea prezentului articol, ca şi despre data la care fiecare din aceste amendamente va intra în vigoare.6. Orice acceptare sau declaraţie facuta în virtutea prezentului articol este comunicată prin depunerea unui instrument la organizaţie, care informează toate guvernele contractante despre aceasta.  +  Articolul 19Denunţare 1. Prezenta convenţie poate fi denunţată de oricare din guvernele contractante în orice moment după expirarea unei perioade de 5 ani, începînd de la data la care convenţia intră în vigoare pentru acest guvern. 2. Denunţarea se efectuează prin depunerea unui instrument la organizaţie, care face cunoscută aceasta denunţare şi comunică data primirii ei tuturor celorlalte guverne contractante. 3. Denunţarea are efect la un an după data la care organizaţia a primit notificarea sau la expirarea oricărei alte perioade mai lungi specificată în instrumentul de denunţare.  +  Articolul 20Teritorii 1. a) Natiunile Unite, atunci cînd ele sînt responsabile de administrarea unui teritoriu, sau orice guvern contractant însărcinat să asigure relaţiile internaţionale ale unui teritoriu, trebuie, imediat ce este posibil, sa consulte autorităţile acestui teritoriu sau sa ia măsuri corespunzătoare straduindu-se sa extindă aplicarea acestei convenţii la acest teritoriu şi pot, în orice moment, sa declare prin notificare scrisă adresată organizaţiei ca prezenta convenţie se extinde la acest teritoriu. b) Aplicarea prezentei convenţii este extinsă asupra teritoriului indicat în notificare, începînd de la data primirii acesteia sau de la altă dată care va fi indicată. 2. a) Natiunile Unite sau orice guvern contractant, care au făcut o declaraţie în virtutea paragrafului 1 alin. a) din prezentul articol, după expirarea unui termen de 5 ani socotiţi de la data la care aplicarea convenţiei a fost astfel extinsă la un teritoriu, pot declara prin notificare scrisă organizaţiei ca prezenta convenţie încetează de a se aplică teritoriului indicat în notificare. b) Convenţia încetează să se aplice teritoriului indicat în numita notificare după un an de la data primirii sale de către organizaţie sau la expirarea oricărei alte perioade mai lungi specificată în notificare. c) Organizaţia informează toate guvernele contractante despre orice extindere a prezentei convenţii la unu sau mai multe teritorii în virtutea paragrafului 1 din prezentul articol, ca şi despre orice încetare a unei astfel de extinderi în virtutea paragrafului 2, specificind pentru fiecare caz data începînd de la care prezenta convenţie a fost sau încetează de a fi extinsă.  +  Articolul 21Depunere şi înregistrare 1. Prezenta convenţie va fi depusa la organizaţie şi secretarul general al organizaţiei va trimite copii certificate tuturor guvernelor semnatare, ca şi tuturor guvernelor care adera la ea. 2. Imediat ce prezenta convenţie va intra în vigoare, textul sau va fi transmis de secretarul general al organizaţiei Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a fi înregistrat şi publicat conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.  +  Articolul 22Limbi Prezenta convenţie este redactată într-un singur exemplar în limbile franceza şi engleza, cele doua texte avînd putere egala. Traduceri oficiale în limbile rusa şi spaniola vor fi făcute şi depuse cu exemplarul original investit cu semnături. Drept care, subsemnaţii, legal autorizaţi în acest scop de către guvernele lor, au depus semnatura lor pe prezenta convenţie. Întocmită la Londra la 23 iunie 1969. --------