ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 26 aprilie 1999privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 29 aprilie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1În vederea asigurării unui cadru unitar privind derularea proiectelor finanțate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum și a altor credite sau împrumuturi similare, se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare U.M.P., organisme fără personalitate juridică, constituite la nivelul instituțiilor publice, al beneficiarilor de împrumut sau al altor entități.  +  Articolul 2(1) U.M.P. este o unitate funcțională care asigura managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima diligenta și eficienta.(2) În realizarea obiectului sau de activitate U.M.P. îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) asistența în pregătirea și planificarea proiectelor în concordanta cu structura finanțării;b) realizarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări în conformitate cu procedurile instituțiilor financiare internaționale și ale legislației românești aplicabile;c) asistența în implementarea proiectelor;d) gestiunea financiară a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finanțare și contractelor de achiziție;e) asigurarea relațiilor functionale cu instituțiile financiare internaționale și cu beneficiarii finali ai împrumuturilor;f) întocmirea raportarilor conform prevederilor acordurilor de finanțare și legislației naționale și prezentarea acestora organelor abilitate;g) asigurarea evidentei financiar-contabile a proiectului și a auditarii conturilor acestuia.  +  Articolul 3Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcționare pentru fiecare U.M.P. și, după caz, numărul de unități se vor stabili prin ordin sau prin decizie a ordonatorului principal de credite sau a conducătorului entitatii beneficiare de împrumut.  +  Articolul 4(1) Selectarea personalului pentru U.M.P. se va face în conformitate cu procedurile finanțatorului extern.Personalul care își desfășoară activitatea în U.M.P. va fi angajat prin transfer sau detașat. După încetarea activității în cadrul U.M.P. sau la încetarea activității acesteia, personalul selectat din cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale sau al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care și-a desfășurat activitatea în cadrul U.M.P. respective, va fi preluat de entitatea de la care a provenit, fiind reincadrat pe funcția deținută la data transferării sau a detașării.(2) În scopul realizării obiectului sau de activitate, U.M.P. poate angaja colaboratori externi.  +  Articolul 5Personalul prevăzut la art. 4 se salarizeaza sau, după caz, se remunereaza cu o sumă corespunzătoare echivalentului în lei a până la 300 de dolari S.U.A. pe zi, ținându-se seama de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naționala a României, valabil la data efectuării plății. Nivelul salariului sau al remunerației se negociaza cu conducătorul entitatii în cadrul căreia se constituie U.M.P.  +  Articolul 6Abrogat. (la 01-01-2000, Articolul 6 a fost abrogat de Articolul 86, Capitolul 6 din ORDONANȚA nr. 73 din 27 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999 )  +  Articolul 7Plata sumelor cuvenite specialiștilor prevăzuți la art. 4, a cheltuielilor aferente dotărilor necesare pentru desfășurarea activității U.M.P., precum și pentru funcționarea acesteia se va asigura din fondurile stabilite în acest scop în acordurile internaționale de finanțare și/sau din cota-parte a contribuției României prevăzută în bugetele de venituri și cheltuieli ale entitatii în care funcționează U.M.P.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență orice dispoziție contrară se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  p. Ministrul finanțelor,
  Iosefina Morosan,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  ------