CONVENŢIA INTERNATIONALA din 5 aprilie 1966*)asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 5 august 1971    ------------- Notă *) Traducere.Guvernele contractante,dorind sa stabilească principii şi reguli uniforme în ceea ce priveşte limitele permise pentru imersiunea navelor efectuand voiaje internaţionale, datorită necesităţii de a asigura securitatea vieţii umane şi a bunurilor pe mare,considerând ca cel mai bun mijloc de a atinge acest scop este încheierea unei convenţii,au convenit asupra următoarelor dispoziţii:  +  Articolul 1Obligaţia generală în legătură cu convenţia1. Guvernele contractante se angajează sa pună în aplicare dispoziţiile prezentei convenţii cat şi anexele sale, care fac parte integrantă din prezenta convenţie. Orice referire la prezenta convenţie constituie o referire la numitele anexe.2. Guvernele contractante se angajează sa ia toate măsurile care ar putea fi necesare la punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii.  +  Articolul 2DefiniţiiPentru aplicarea prezentei convenţii, în afară vreunei dispoziţii contrare exprese:1. Termenul reguli înseamnă regulile figurand în anexa prezentei convenţii.2. Termenul administraţie indica guvernul tarii al carei pavilion îl arboreaza nava.3. Termenul aprobat înseamnă aprobat de administraţie.4. Expresia voiaj internaţional indica o călătorie pe mare între o ţara în care se aplică prezenta convenţie şi un port situat în afară acestei tari, sau invers. În aceasta privinta, orice teritoriu ale cărui relaţii internaţionale sînt asigurate de un guvern contractant sau căruia Organizaţia Naţiunilor Unite îi asigura administraţia este considerat ca o ţara distinctă.5. Expresia nava de pescuit indica o nava folosită pentru prinderea peştelui, balenelor, focilor, morselor sau altor resurse vii ale marii.6. Expresia nava noua indica o nava a carei chila a fost pusă, sau care se găseşte într-un stadiu de construcţie echivalent, la data sau posterior datei intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru fiecare guvern contractant.7. Expresia nava existenta indica o nava care nu este o nava noua.8. Lungimea utilizata este egala cu 96 la suta din lungimea totală a plutirii situata la o distanta deasupra chilei egala cu 85 la suta din înălţimea de construcţie minima masurata de la faţa superioară a chilei, sau cu distanta între muchea prova a etravei şi axul carmei la aceasta plutire, dacă aceasta valoare este mai mare. La navele proiectate pentru a naviga cu chila inclinata, plutirea la care lungimea este masurata trebuie să fie paralela cu plutirea prevăzută la plină incarcatura.  +  Articolul 3Dispoziţii generale1. Nici o nava supusă prescripţiilor prezentei convenţii nu trebuie să plece într-o călătorie internationala după data intrării în vigoare a prezentei convenţii dacă nu a fost supusă unei vizite, marcată şi prevăzută cu un certificat internaţional de bord liber (1966) sau, dacă este cazul, cu un certificat internaţional de scutire pentru bord liber, conform dispoziţiilor prezentei convenţii.2. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu interzice unei administraţii de a stabili unei nave un bord liber superior bordului liber minim determinat conform dispoziţiilor anexei I.  +  Articolul 4Domeniul de aplicare1. Prezenta convenţie se aplică următoarelor nave: a) navelor înmatriculate în ţările al căror guvern este un guvern contractant; b) navelor înmatriculate în teritoriile la care se extinde prezenta convenţie în virtutea articolului 32; c) navelor neinmatriculate arborand pavilionul unui stat al cărui guvern este un guvern contractant.2. Prezenta convenţie se aplică navelor care efectuează călătorii internaţionale.3. Regulile care fac obiectul anexei I sînt special stabilite pentru navele noi.4. Navele existente care nu satisfac în întregime dispoziţiile regulilor care fac obiectul anexei I sau a unei părţi din ele trebuie să satisfacă cel puţin prescripţiile corespunzătoare mai puţin riguroase pe care administraţia le aplica navelor ce efectuau călătorii internaţionale înaintea intrării în vigoare a prezentei convenţii; în nici un caz nu va putea fi cerută o marire a bordului lor liber. Pentru a beneficia de o reducere a bordului liber asa cum era fixat anterior, aceste nave trebuie să îndeplinească toate condiţiile impuse de prezenta convenţie.5. Regulile făcînd obiectul anexei II se aplică navelor noi şi navelor existente vizate de dispoziţiile prezentei convenţii.  +  Articolul 5Excepţii1. Prezenta convenţie nu se aplică: a) navelor de război; b) navelor noi de o lungime mai mica de 24 metri (79 picioare); c) navelor existente de un tonaj brut mai mic de 150 tone; d) iahturile de placere care nu fac nici un trafic comercial; e) navelor de pescuit.2. Nici una dintre dispoziţiile prezentei convenţii nu se aplică navelor destinate exclusiv navigaţiei: a) pe marile lacuri din America de Nord şi pe Saint Laurent, la vest de o loxodroma trasata de la capul Rosiers la punctul de vest al insulei Anticosti şi prelungită la nord de insula Anticosti, de meridianul 63°V; b) pe marea Caspica; c) pe Rio de la Plata, Panama şi Uruguay, la vest de o loxodroma trasata de la Punta Norte, Argentina, la Punta del Este, Uruguay.  +  Articolul 6Scutiri1. Atunci cînd navele efectuează călătorii internaţionale între porturi vecine a doua sau mai multe state, ele pot fi scutite de către administraţie de aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, sub rezerva ca ele să se menţină strict la astfel de călătorii şi ca guvernele statelor în care sînt situate aceste porturi sa aprecieze ca modul adapostit sau condiţiile voiajului între aceste porturi nu justifica sau nu permit aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii la navele care efectuează astfel de călătorii.2. O administraţie poate scuti orice nava care prezintă anumite caracteristici noi de aplicare oricăror dispoziţii ale prezentei convenţii care ar risca sa împiedice serios cercetările pentru ameliorarea caracteristicilor sale cat şi punerea lor în aplicare la bordul navelor care efectuează călătorii internaţionale. Trebuie totuşi ca aceste nave sa satisfacă prescripţiile pe care administraţia, luînd în consideraţie serviciul căruia nava este destinată, le socoteşte suficiente pentru asigurarea securităţii generale a navei şi care au fost apreciate ca acceptabile de către guvernele statelor unde nava se va duce.3. Administraţia care acorda o astfel de scutire în virtutea dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 din prezentul articol va comunică Organizaţiei interguvernamentale consultative a navigaţiei maritime (denumita în continuare organizaţie) detaliile şi motivele pe care organizaţia le comunică altor guverne contractante pentru informare.4. Dacă, drept urmare a circumstanţelor excepţionale, o nava care în mod normal nu efectuează călătorii internaţionale este obligată a întreprinde un voiaj internaţional izolat, ea poate să fie scutită de administraţie de una sau mai multe dintre dispoziţiile prezentei convenţii, sub rezerva ca ea sa satisfacă condiţiile pe care administraţia le apreciază ca suficiente pentru a-şi asigura securitatea în cursul voiajului pe care îl întreprinde.  +  Articolul 7Forta majoră1. O nava care nu este supusă, în momentul plecării sale într-un voiaj oarecare, dispoziţiilor prezentei convenţii nu va fi supusă acestor dispoziţii în cazul unei abateri oarecare de la parcursul prevăzut, dacă aceasta abatere este provocată de timpul rau sau este datorată oricărei alte cauze de forta majoră.2. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, guvernele contractante trebuie să ia în consideraţie, asa cum se cuvine, orice abatere sau întîrziere suferită de o nva din cauza timpului rau sau datorită oricărei alte cauze de forta majoră.  +  Articolul 8Echivalente1. Administraţia poate să autorizeze amplasarea pe o nava a unor instalaţii, materiale, dispozitive ori aparate, sau recurgerea la dispoziţii speciale care diferă de prescripţiile prezentei convenţii, cu condiţia să se fi asigurat prin încercări sau în orice alt mod ca aceste instalaţii, materiale, dispozitive, aparate sau dispoziţii sînt cel puţin tot atît de eficiente ca cele care sînt prescrise de prezenta convenţie.2. Orice administraţie care autoriza astfel o instalatie, un material, un dispozitiv ori un aparat, sau recurge la dispoziţii speciale care diferă de ceea ce este prescris prin prezenta convenţie, va comunică caracteristicile la organizaţie, cu un raport asupra încercărilor efectuate, pentru informarea guvernelor contractante.  +  Articolul 9Aprobări în scopuri experimentale1. Nici una dintre prescripţiile prezentei convenţii nu împiedica o administraţie de a aproba dispoziţii speciale în scopuri experimentale relative la o nava căreia i se aplică prezenta convenţie.2. Orice administraţie care aproba o dispoziţie de acest fel va comunică detaliile la organizaţie pentru a fi difuzate guvernelor contractante.  +  Articolul 10Reparaţii, modificări şi transformări1. O nava la care sînt efectuate reparaţii, modificări sau transformări, cat şi amenajările necesare după aceste lucrări, trebuie să satisfacă cel puţin prescripţiile care îi erau deja aplicabile. Într-un astfel de caz, o nava existenta nu trebuie, în general, să se abata de la prescripţiile aplicabile unei nave noi mai mult decât se abatea înainte.2. Reparaţiile, modificările şi transformările de o importanţa majoră, cat şi amenajările care rezultă, trebuie să satisfacă prescrptiile aplicabile unei nave noi în măsura în care administraţia le socoteşte posibile şi rationale.  +  Articolul 11Zone şi regiuni1. O nava căreia i se aplică prezenta convenţie trebuie să se conformeze dispoziţiilor aplicabile acestei nave în zonele şi regiunile descrise în anexa II.2. Un port situat la limita a doua zone sau regiuni adiacente este considerat ca fiind situat în interiorul zonei sau regiunii de unde vine nava sau spre care ea se îndreaptă.  +  Articolul 12Imersiune1. În afară de cazurile prevăzute la punctele 2 şi 3 din prezentul articol, liniile de încărcare adoptate, marcate pe bordajul navei şi corespunzînd sezonului şi zonei sau regiunii în care poate să se găsească, nu trebuie să fie sub apa în nici un moment atunci cînd nava iese în mare, în timpul călătoriei sau la sosire.2. Cînd o nava se deplaseaza în apa dulce cu densitatea egala cu 1, linia de încărcare adoptată poate să fie sub apa la o adancime corespunzînd corectiei pentru apa dulce indicată în certificatul internaţional de bord liber (1966). Cînd densitatea apei nu este egala cu 1, corecţia este proporţională cu diferenţa inte 1,025 şi densitatea reală.3. Atunci cînd o nava pleacă dintr-un port situat pe un rau sau în ape interioare, este permis să se mărească incarcatura navei cu o cantitate corespunzînd greutatii combustibilului şi oricăror alte materiale consumabile necesare nevoilor sale între punctul de plecare şi mare.  +  Articolul 13Vizite, inspecţii şi mărciVizitele, inspecţiile şi aplicarea marcilor pe nave, cat şi scutirile acordate în aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, sînt efectuate de funcţionari ai administraţiei; totuşi administraţia poate să încredinţeze vizitele, inspecţiile şi aplicarile de mărci, fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organelor recunoscute de ea. În toate cazurile, administraţia interesată garantează în întregime executarea completa şi eficacitatea vizitei, inspecţiei şi aplicării marcilor.  +  Articolul 14Vizite şi inspecţii iniţiale şi periodice ale navelor1. Orice nava este supusă vizitelor şi inspecţiilor definite mai jos: a) o vizita înainte de punerea în serviciu a navei, care cuprinde o inspecţie completa a structurii sale şi a instalaţiilor sale privind tot ceea ce depinde de prezenta convenţie. Aceasta vizita trebuie să permită asigurarea ca amenajările, materialele şi esantionajele satisfac în întregime prescripţiile prezentei convenţii; b) o vizita periodică efectuată la intervale fixate de administraţie, dar cel puţin o dată la fiecare cinci ani, care permite să se asigure ca structura, instalaţiile, amenajările, materialele şi esantioanele satisfac în întregime prescripţiile prezentei convenţii; c) o inspecţie periodică efectuată în fiecare an în cele trei luni care urmează sau preced data eliberării certificatului, care permite a se asigura ca corpul sau suprastructurile nu au suferit modificări de natura sa influenteze asupra calculelor ce servesc la determinarea poziţiei liniei de încărcare, şi a se asigura de bunăstarea de întreţinere a instalaţiilor şi aparatelor pentru: i) protecţia deschiderilor;îi) balustrazile;iii) sabordurile de descărcare; iv) mijloacele de acces în încăperile echipajului.2. Inspecţiile periodice la care se referă alineatul c) din paragraful 1 de mai sus sînt menţionate pe certificatul internaţional de bord liber (1966), cat şi pe certificatul internaţional de scutire pentru bord liber acordat navelor în aplicarea dispoziţiilor articolului 6 paragraful 2 al prezentei convenţii.  +  Articolul 15Menţinerea condiţiilor după viziteDupă oricare dintre vizitele prevăzute de articolul 14, nu trebuie să fie adusă nici o schimbare structurii, amenajărilor, instalaţiilor, materialelor sau esantionajelor care au făcut obiectul vizitei, fără autorizaţia administraţiei.  +  Articolul 16Eliberarea certificatelor1. Un certificat internaţional de bord liber (1966) este eliberat fiecărei nave care a fost vizitata şi marcată conform dispoziţiilor prezentei convenţii.2. Un certificat internaţional de scutire pentru bord liber va fi eliberat fiecărei nave căreia i s-a acordat o scutire în virtutea dispoziţiilor paragrafului 2 sau paragrafului 4 din articolul 6.3. Aceste certificate sînt eliberate fie de administraţie, fie de un agent sau de un organ legal autorizat de ea. În toate cazurile administraţia îşi asuma întreaga responsabilitate a certificatului.4. Contrar oricărei alte dispoziţii a prezentei convenţii, fiecare certificat internaţional de bord liber care este valabil în momentul intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru guvernul statului al cărui pavilion îl arboreaza nava, rămîne valabil fie timp de doi ani, fie pînă la data expirării sale, dacă aceasta dacă este mai apropiată. La expirarea acestui termen devine necesar un certificat internaţional de bord liber (1966).  +  Articolul 17Eliberarea unui certificat de către un alt guvern1. Un guvern contractant poate, la cererea unui alt guvern contractant, sa dispune să fie vizitata o nava şi, dacă apreciază ca dispoziţiile prezentei convenţii sînt satisfacute, el eliberează navei un certificat internaţional de bord liber (1966) sau autoriza eliberarea, conform prezentei convenţii.2. O copie a certificatului, o copie a raportului de vizita întocmit pentru calculul bordului liber şi o copie a acestor calcule sînt remise imediat ce este posibil guvernului care a făcut cererea.3. Un certificat astfel eliberat va trebui sa comporte o declaraţie care să stabilească ca el a fost eliberat la cererea guvernului statului al cărui pavilion îl arboreaza sau îl va arbora nava; el are aceeaşi valoare şi este recunoscut în aceleaşi condiţii ca un certificat eliberat conform articolului 16.4. Nici un certificat internaţional de bord liber (1966) nu trebuie să fie eliberat unei nave care arboreaza pavilionul unei tari al cărui guvern nu este un guvern contractant.  +  Articolul 18Forma certificatelor1. Certificatele sînt redactate în limba sau limbile oficiale ale tarii care le eliberează. Dacă limba folosită nu este nici engleza nici franceza, textul va cuprinde o traducere într-una dintre aceste limbi.2. Certificatele sînt conforme modelelor figurand în anexa III. Dispoziţia tipografica a fiecărui model de certificat este exact reprodusa în orice certificat eliberat sau în orice copie certificată pentru conformitate.  +  Articolul 19Durata valabilităţii certificatelor1. Certificatul internaţional de bord liber (1966) este eliberat pentru o perioadă a carei durata este fixată de administraţie, fără ca aceasta durata să poată depăşi cinci ani socotiţi de la data eliberării.2. Dacă, după vizita periodică prevăzută în alineatul b) din paragraful 1 al articolului 14, nu poate fi eliberat navei un nou certificat înaintea expirării certificatului iniţial, funcţionarul sau organul care efectuează vizita poate prelungi valabilitatea numitului certificat pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 luni. Aceasta prelungire este consemnată pe certificat şi ea nu este acordată decât dacă nici o modificare de natura sa afecteze bordul liber nu a fost adusă structurii, instalaţiilor, amenajărilor, materialelor sau esantionajului.3. Certificatul internaţional de bord liber (1966) este anulat de administraţie într-unul dintre următoarele cazuri: a) dacă corpul sau suprastructurile navei au suferit modificări de o astfel de importanţa încît devine necesar a i se fixa un bord liber mai mare; b) dacă instalaţiile şi dispozitivele menţionate la alineatul c) din paragraful 1 al articolului 14 nu sînt menţinute în buna stare de funcţionare; c) dacă certificatul nu cuprinde viza care stabileşte ca nava a fost supusă inspecţiei prevăzute la alineatul c) din paragraful 1 al articolului 14; d) dacă rezistenta structurală a navei a fost slabita în asa fel încît aceasta nu mai prezintă securitatea dorita.4. a) Durata valabilităţii unui certificat internaţional de scutire pentru bordul liber eliberat de o administraţie unei nave care beneficiază de dispoziţiile paragrafului 2 al articolului 6 nu trebuie să depăşească cinci ani începînd de la data eliberării. Acest certificat este supus unei proceduri de prelungire, de viza şi de anulare asemănător celei prevăzute de prezentul articol pentru certificatele de bord liber (1966). b) Valabilitatea unui certificat internaţional de scutire pentru bordul liber eliberat unei nave care beneficiază de o scurire conform paragrafului 4 al articolului 6 este limitată la durata voiajului anume pentru care acest certificat a fost eliberat.5. Orice certificat eliberat unei nave de către administraţie încetează de a fi valabil dacă nava trece sub pavilionul unui alt stat.  +  Articolul 20Acceptarea certificatelorCertificatele eliberate sub responsabilitatea unui guvern contractant, conform dispoziţiilor prezentei convenţii, sînt acceptate de celelalte guverne contractante şi considerate ca avînd aceeaşi valoare ca certificatele eliberate de ele insesi, în tot ceea ce priveşte obiectivele prezentei convenţii.  +  Articolul 21Controlul1. Orice nava căreia i-a fost eliberat certificat în virtutea articolului 16 sau articolului 17 este supusă, în porturile altor guverne contractante, la un control exercitat de funcţionari legal autorizaţi de aceste guverne. Guvernele contractante supraveghează ca acest control să fie exercitat în măsura în care acesta este raţional şi posibil în vederea verificării dacă exista la bord un certificat internaţional de bord liber (1966) în curs de valabilitate. Controlul are ca singur scop de a verifica: a) dacă nava nu este încărcată dincolo de limitele autorizate de certificat; b) dacă poziţia liniei de încărcare pe nava corespunde cu indicaţiile trecute pe certificat; c) dacă în tot ceea ce priveşte dispoziţiile alineatelor a) şi b) din paragraful 3 al articolului 19 nava nu a suferit modificări de o astfel de importanţa încît să fie evident că nu poate ieşi în mare fără pericol pentru pasageri sau echipaj.Cînd exista la bord un certificat internaţional de scutire pentru bordul liber în curs de valabilitate, controlul are ca singur scop de a verifica ca toate condiţiile prevăzute în acest certificat să fie riguros respectate.2. Dacă acest control este exercitat în virtutea alineatului c) din paragraful 1 al prezentului articol, obiectul sau se limitează în a împiedica nava sa plece înainte ca sa o poată face fără pericol pentru pasageri şi echipaj.3. În cazul cînd controlul prevăzut în prezentul articol ar da loc unei intervenţii, de orice natura ar fi, funcţionarul însărcinat cu controlul informează imediat în scris consulul sau reprezentantul diplomatic al tarii al carei pavilion îl arboreaza nava, despre aceasta decizie şi despre toate împrejurările care au putut motiva aceasta intervenţie.  +  Articolul 22Privilegiul convenţieiPrivilegiul prezentei convenţii nu poate fi revendicat în favoarea unei nave care nu poseda un certificat în curs de valabilitate eliberat în virtutea acestei convenţii.  +  Articolul 23Accidente1. Fiecare administraţie se angajează să efectueze o ancheta asupra oricărui accident survenit navelor a căror responsabilitate o are şi care sînt supuse dispoziţiilor prezentei convenţii, atunci cînd ea apreciază ca aceasta ancheta poate ajuta la determinarea modificărilor care ar fi de dorit să se aducă numitei convenţii.2. Fiecare guvern contractant se angajează sa furnizeze organizaţiei toate informaţiile utile asupra rezultatelor acestei anchete. Rapoartele sau recomandările organizaţiei bazate pe aceste informaţii nu vor face cunoscut nici identitatea nici naţionalitatea navelor în cauza şi nu vor atribui în nici un fel responsabilitatea accidentului unei nave sau unei persoane, nici nu vor lasă să se suprapuna aceasta responsabilitate.  +  Articolul 24Tratate şi convenţii anterioare1. Toate celelalte tratate, convenţii şi acorduri privind liniile de încărcare actualmente în vigoare între guvernele părţi al prezenta convenţie păstrează deplinul şi întregul lor efect pe timpul duratei care le este fixată, în ceea ce priveşte: a) navele la care prezenta convenţie nu se aplică; b) navele la care se aplică prezenta convenţie pentru tot ceea ce interesează problemele pe care ea nu le-a reglementat în mod expres.2. Totuşi, în măsura în care aceste tratate, convenţii sau acorduri sînt în opoziţie cu prescripţiile prezentei convenţii, vor trebui sa prevaleze.  +  Articolul 25Reguli speciale rezultând din acorduriCînd, conform prezentei convenţii, sînt stabilite reguli speciale prin acord între toate sau o parte dintre guvernele contractante, aceste reguli sînt communicate organizaţiei, care le face sa parvina tuturor guvernelor contractante.  +  Articolul 26Comunicarea informaţiilor1. Guvernele contractante se angajează sa comunice organizaţiei şi să depună pe lîngă aceasta: a) un număr suficient de modele de certificate pe care le eliberează conform dispoziţiilor prezentei convenţii, pentru comunicare guvernelor contractante; b) textul legilor, decretelor, ordinelor sau regulamentelor şi altor instrumente care vor fi fost publicate asupra diverselor chestiuni care intră în câmpul de aplicare al prezentei convenţii; c) lista organelor neguvernamentale care au dreptul sa acţioneze în numele lor în ceea ce priveşte liniile de încărcare, pentru comunicare guvernelor contractante.2. Fiecare guvern contractant se angajează sa comunice oricărui alt guvern contractant care va cere normele de rezistenta pe care le utilizează.  +  Articolul 27Semnare, aprobare şi aderare1. Prezenta convenţie rămîne deschisă pentru semnare timp de trei luni socotind de la 5 aprilie 1966 şi rămîne în continuare deschisă pentru aderare. Guvernele statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale unei instituţii specializate sau ale Agenţiei internaţionale a energiei atomice sau părţi ale Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie, pot deveni părţi ale convenţiei prin: a) semnare fără rezerva în privinta aprobării; b) semnare sub rezerva aprobării, urmată de aprobare, sau c) aderare.2. Aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea pe lîngă organizaţie a unui instrument de aprobare sau aderare. Organizaţia informează toate guvernele care au semnat convenţia sau au aderat la ea, asupra fiecărei noi aprobări sau aderari şi asupra datei primirii sale.  +  Articolul 28Intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie intră în vigoare la douasprezece luni după data la care cel puţin cincisprezece guverne - dintre care şapte tari posedand fiecare un tonaj global de cel puţin un milion de tone registru brut - au semnat convenţia fără rezerva sau au depus un instrument de aprobare ori de aderare conforme articolului 27. Organizaţia informează toate guvernele care au semnat prezenta convenţie sau care au aderat la ea, despre data intrării sale în vigoare.2. Pentru guvernele care depun un instrument de aprobare a prezentei convenţii sau de aderare la aceasta în cursul perioadei de douasprezece luni prevăzută în paragraful 1 al prezentului articol aprobarea sau aderarea va avea efect în momentul intrării în vigoare a prezentei convenţii sau trei luni după data depunerii instrumentului de aprobare sau de aderare dacă această dată este ulterioară.3. Pentru guvernele care depun un instrument de aprobare a prezentei convenţii sau de aderare la aceasta după data intrării sale în vigoare, convenţia intră în vigoare la trei luni după data depunerii instrumentului de aprobare sau de aderare.4. După data la care au fost luate toate măsurile necesare pentru ca un amendament la prezenta convenţie să între în vigoare, sau după data la care toate aprobările necesare sînt considerate ca primite în virtutea alineatului b) din paragraful 2 al articolului 29 în cazul unui amendament prin aprobare unanima, orice instrument de aprobare sau aderare depus este considerat ca aplicându-se la convenţia modificată.  +  Articolul 29Amendamente1. Prezenta convenţie poate fi amendata la propunerea unui guvern contractant, după una dintre procedurile prevăzute în prezentul articol.2. Amendament prin aprobare unanima: a) La cererea unui guvern contractant orice propunere de amendament la prezenta convenţie pe care el o formulează este comunicată de organizaţie tuturor guvernelor contractante pentru a fi examinata în vederea aprobării sale unanime. b) Orice amendament astfel comunicat intră în vigoare la douasprezece luni după data aprobării sale de către toate guvernele contractante, dacă acestea nu convin pentru o dată mai apropiată. Guvernul contractant care nu notifica organizaţiei aprobarea sau refuzul sau asupra amendamentului într-un termen de trei ani începînd de la data cînd organizaţia i l-a comunicat este considerat ca aproba acest amendament. c) Orice amendament astfel propus va fi considerat ca respins dacă nu este aprobat în condiţiile prevăzute de alineatul b) de mai sus timp de trei ani după ce organizaţia l-a comunicat pentru prima data guvernelor contractante.3. Amendament după examinarea în cadrul organizaţiei: a) La cererea unui guvern contractant, organizaţia examinează orice amendament la prezenta convenţie prezentat de acest guvern. Dacă aceasta propunere este adoptată cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti din Comitetul securităţii maritime al organizaţiei, amendamentul este comunicat tuturor membrilor organizaţiei şi tuturor guvernelor contractante cu cel puţin şase luni înainte de a fi examinat de adunarea organizaţiei. b) Dacă este adoptat cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti ai adunării, amendamentul este comunicat de organizaţie tuturor guvernelor contractante în vederea aprobării lor. c) Amendamentul intră în vigoare la douasprezece luni după data aprobării sale de cele două treimi din guvernele contractante pentru toate guvernele contractante, cu excepţia celor care, înaintea intrării sale în vigoare, fac o declaraţie asupra motivelor pentru care nu îl aproba. d) Cu majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti, inclusiv două treimi din guvernele reprezentate în Comitetul securităţii maritime prezenţi şi votanti în adunare, aceasta poate propune în momentul adoptării unui amendament să se decidă ca aceasta are o astfel de importanţa încît orice guvern contractant, făcînd o declaraţie în virtutea alineatului c) şi neaproband amendamentul într-un termen de douasprezece luni de la intrarea sa în vigoare, va inceta, la expirarea acestui termen, de a mai fi parte la prezenta convenţie. Decizia este supusă aprobării prealabile a două treimi din guvernele contractante părţi la prezenta convenţie. e) Nici o dispoziţie a prezentului paragraf nu împiedica guvernul contractant care a angajat în privinta unui amendament la prezenta convenţie procedura prevăzută în zisul paragraf de a adopta, în orice moment, orice alta procedura care i-ar părea de dorit în aplicarea paragrafului 2 sau paragrafului 4 din prezentul articol.4. Amendamentul printr-o conferinţa a) La cererea formulată de un guvern contractant şi sprijinita de cel puţin o treime din guvernele contractante, organizaţia convoacă o conferinţa a guvernelor pentru a examina amendamentele prezentei convenţii. b) Orice amendament adoptat de aceasta conferinţa cu majoritate de două treimi din guvernele contractante prezente şi votante va fi comunicat de către organizaţie tuturor guvernelor contractante în vederea obţinerii aprobării lor. c) Amendamentul intră în vigoare la douasprezece luni de la data aprobării lui de către două treimi din guvernele contractante, pentru toate guvernele contractante, cu excepţia celor care, înaintea intrării sale în vigoare, fac o declaraţie în care nu aproba acest amendament. d) Cu majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanti, o conferinţa convocată în virtutea alineatului a) de mai sus poate specifică în momentul adoptării unui amendament ca acesta are o astfel de importanţa încît orice guvern contractant, făcînd declaraţia prevăzută la alineatul c) de mai sus şi neaproband amendamentul într-un termen de douasprezece luni de la intrarea sa în vigoare, va inceta, la expirarea acestui termen, de a mai fi parte la prezenta convenţie.5. Orice amendament la prezenta convenţie care intervine prin aplicarea prezentului articol şi care priveşte structura navelor nu este aplicabil decât navelor a căror chila a fost pusă sau care se găseau într-un stadiu de construcţie echivalent, la data intrării în vigoare a acestui amendament, sau după această dată.6. Organizaţia informează toate guvernele contractante de orice amendament care intră în vigoare în virtutea prezentului articol, ca şi despre data la care fiecare dintre aceste amendamente va intră în vigoare.7. Orice aprobare sau orice declaraţie facuta în virtutea prezentului articol este notificată în scris organizaţiei, care informează toate guvernele contractante despre aceasta.  +  Articolul 30Denunţare1. Prezenta convenţie poate fi denunţată de oricare dintre guvernele contractante în orice moment după expirarea unei perioade de cinci ani socotită de la data la care convenţia intră în vigoare pentru acel guvern.2. Denunţarea se efectuează printr-o notificare scrisă adresată organizaţiei care comunică primirea şi data primirii tuturor celorlalte guverne contractante.3. Denunţarea are efect un an de la data la care organizaţia a primit notificarea sau la expirarea termenului stipulat în notificare, dacă acesta este mai mare de un an.  +  Articolul 31Suspendare1. În caz de ostilitati sau în alte circumstanţe excepţionale care afectueaza interesele vitale ale unui stat al cărui guvern este un guvern contractant, acest guvern poate suspenda aplicarea integrală sau a unei părţi oarecare din dispoziţiile prezentei convenţii. Guvernul care uzeaza de aceasta facultate trebuie să informeze imediat organizaţia.2. O astfel de decizie nu priveaza celelalte guverne contractante de dreptul de control care le este acordat în termenii prezentei convenţii asupra navelor guvernului care uzeaza de aceasta facultate, cînd aceste nave se găsesc în porturile lor.3. Guvernul care a decis o astfel de suspendare poate în orice moment sa o facă sa înceteze şi informează imediat organizaţia despre decizia sa.4. Organizaţia notifica tuturor guvernelor contractante orice suspendare sau sfîrşit de suspendare decisa în virtutea prezentului articol.  +  Articolul 32Teritorii1. a) Natiunile Unite, cînd ele sînt responsabile de administrarea unui teritoriu, sau orice guvern contractant care are responsabilitatea asigurării relaţiilor internaţionale ale unui teritoriu, trebuie, imediat ce este posibil, să se consulte cu autorităţile acestui teritoriu pentru a se strădui sa extindă aplicarea prezentei convenţii la acest teritoriu şi pot, în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată organizaţiei, sa declare ca prezenta convenţie se extinde la acest teritoriu. b) Aplicarea prezentei convenţii este extinsă asupra teritoriului desemnat în notificare începînd de la data primirii acesteia, sau de la o dată care ar fi indicată.2. a) Natiunile Unite, sau orice guvern contractant, care au făcut o declaraţie conform alineatului a) al paragrafului 1 din prezentul articol, pot în orice moment, după expirarea unei perioade de cinci ani începînd de la data la care aplicarea convenţiei a fost astfel extinsă la un teritoriu oarecare, sa declare printr-o notificare scrisă adresată organizaţiei ca prezenta convenţie încetează de a se aplică zisului teritoriu arătat în notificare. b) Convenţia încetează să se aplice teritoriului indicat în notificare după un an de la data primirii notificării de către organizaţie sau după orice alta perioada mai lungă specificată în notificare.3. Organizaţia informează toate guvernele contractante despre extinderea prezentei convenţii la oricare teritoriu în virtutea paragrafului 1 din prezentul articol şi despre încetarea zisei extinderi conform dispoziţiilor paragrafului 2, specificand, în fiecare caz, data începînd de la care prezenta convenţie a devenit sau încetează de a fi aplicabilă.  +  Articolul 33Înregistrarea1. Prezenta convenţie este depusa la organizaţie, iar secretarul general al organizaţiei expediază copii ale acesteia, certificate pentru conformitate, tuturor guvernelor semnatare ca şi tuturor guvernelor care adera.2. Imediat după intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie va fi înregistrată prin grija organizaţiei conform articolului 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 34LimbiPrezenta convenţie este redactată într-un singur exemplar în limbile engleza şi franceza, cele doua texte avînd putere egala. Traducerile oficiale în limbile rusa şi spaniola sînt redactate şi depuse cu exemplarul original investit cu semnături.Drept care subscrişii, legal autorizaţi în acest scop de către guvernele lor, au semnat prezenta convenţie.Încheiată la Londra la 5 aprilie 1966.---------