ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020  Având în vedere încetarea stării de urgență instituite din 16 martie 2020 prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul nr. 240/2020,luând în considerare faptul că unele măsuri de sprijin instituite pentru persoane fizice sau juridice nu își vor mai produce efecte odată cu încetarea stării de urgență,în condițiile în care în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată total sau parțial, se impune ca unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de urgență să fie prelungite și după încetarea acesteia.Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în principalele domenii de activitate din societate, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra populației și activității economice,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.I. Prelungirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 1(1) Acordarea indemnizațiilor prevăzute la art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții. (la 29-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Punctul I. a fost modificat de Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 28 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 29 mai 2020 ) (2) Indemnizațiile acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.(3) Prevederile art. III-VII și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X și XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj, se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile. (4) Prevederile art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019-2020.  +  Articolul 2(1) Prin excepție de la prevederile art. 34 alin. (1^1) lit. a) și ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, cu modificările și completările ulterioare, perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.(2) Perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.(3) Pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează indemnizația prevăzuta la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, pentru programele de formare profesională a adulților, organizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot desfășura și în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, următoarele activități:a) pregătirea teoretică a tuturor programelor de formare autorizate;b) pregătirea practică a programelor de inițiere, specializare și perfecționare, care nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiu cu dotări specifice, conform standardului ocupațional;c) susținerea examenului de absolvire a programelor de inițiere, specializare și perfecționare desfășurate în sistem online.(2) Examenul de absolvire prevăzut la alin. (1) lit. c) se organizează de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, în condițiile Ordinului comun nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condițiilor care privesc sala sau spațiul de derulare a probelor.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) programele de formare de nivel 1, conform Cadrului Național al Calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind Cadrul Național al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.(4) Notificarea comisiei de autorizare se face cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activității, prin poșta electronică, și cuprinde obligatoriu și cumulativ următoarele informații:a) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare ocupației respective, teoretice și practice, după caz;b) dotările, echipamentele și materialele necesare formării;c) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională autorizat.(5) Furnizorul de formare profesională poate începe derularea programului de formare profesională în condițiile alin. (1) după primirea acordului scris al comisiei de autorizare, transmis prin mijloace electronice, în termen de 2 zile de la primirea notificării.(6) Domeniile de activitate și instrucțiunile privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4(1) Valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și a licențelor de funcționare a serviciilor sociale, provizorii și definitive, prelungită pe perioada stării de urgență, se menține pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgență.(2) Rapoartele de monitorizare prevăzute la art. 30 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, întocmite înainte de instituirea stării de urgență, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2020 pentru situațiile în care licența de funcționare expiră de drept în perioada stării de urgență, sunt valabile pentru toate situațiile în care, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), au fost deja depuse la Ministerul Muncii și Protecției Sociale solicitări pentru emiterea unei noi licențe de funcționare a serviciului social.(3) Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru serviciile sociale ale căror licențe de funcționare expiră în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență și pentru care nu se mai poate respecta termenul prevăzut de lege pentru întocmirea rapoartelor de monitorizare și pentru emiterea unei noi licențe de funcționare, dosarul de reacreditare a serviciului social se transmite la Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu cel puțin 20 zile înainte de expirarea licenței de funcționare emisă anterior.(4) Prevederile art. XV și XVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data de 31 mai 2020.  +  Articolul 5(1) Pentru persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 și a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu handicap prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în concediu și plata indemnizației de acomodare pentru copiii încredințați în vederea adopției, prevăzută de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în prelungirea prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se prelungește acordarea drepturilor până la data de 31 mai 2020.(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care la data la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care la data la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se află în concediu și plata indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în cazul în care între data de 31 mai 2020 și data la care copilului împlinește 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate sunt mai puțin de 3 luni. În această situație se aplică prevederile alin. (2).  +  Articolul 6(1) Obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă în perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020.(2) Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.(3) Valabilitatea următoarelor documente se menține pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgență:a) certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap eliberate de comisia pentru protecția copilului;b) certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;c) atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului;d) atestatele de persoană sau familie aptă să adopte eliberate de direcția generală de asistență socială și protecția copilului.  +  Articolul 7(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (1^1), precum și ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, în condițiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.(3) Până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, în condițiile legii, angajații prevăzuți la alin. (2) beneficiază de majorarea salarială în condițiile și cuantumul prevăzute de art. 31 din Legea nr. 19/2020 în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.(4) Până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, în condițiile legii, angajații prevăzuți la alin. (2) beneficiază de o majorare salarială în cuantumul prevăzut de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător numărului de zile lucrătoare.(5) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de zilele libere prevăzute la alin. (1) sau de această majorare.(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2), majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru personalul din unitățile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unități ale administrației publice.(8) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați pot stabili programe individualizate de muncă, cu acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore. (la 22-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 , Punctul I. a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (2) Programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituției sau autorității publice, după caz.II. Măsuri în domeniul sănătății, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, ca urmare a evoluției ulterioare a epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României  +  Articolul 9În domeniul sănătății, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul populației, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 10. (la 26-05-2020, Articolul 9 din Punctul II. a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 26 mai 2020 )  +  Articolul 10(1) Serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare Fond.(2) Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru serviciile medicale și îngrijirile la domiciliu, precum și pentru dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate a acestora în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării.(4) Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu destinație servicii medicale spitalicești și programe naționale de sănătate. (la 22-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 10 , Punctul II. a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (5) Pentru unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești, în regim de spitalizare continuă, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea lunară se face fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II și III, după cum urmează:a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizați în limita valorii de contract, dacă se acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situația în care valoarea aferentă indicatorilor realizați este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;c) la nivelul indicatorilor realizați, fără a depăși suma ce poate fi contractată în funcție de capacitatea maximă de funcționare lunară a fiecărui spital;d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situația în care acestea depășesc nivelul contractat, justificat de situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19.(6) În condițiile în care serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unitățile sanitare cu paturi, depășesc nivelul contractat, decontarea acestora se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.(6^1) Pentru unitățile sanitare care derulează programe naționale de sănătate curative decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, inclusiv dacă a fost depășit nivelul contractat. (la 22-08-2020, Articolul 10 din Punctul II. a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (7) Serviciile medicale acordate în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic se decontează la nivelul activității efectiv realizate, dar nu mai mult de 8 consultații/oră/medic.(8) Consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultațiile medicale la distanță acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic se acordă cu încadrarea în numărul maxim de consultații prevăzut la alin. (7).(9) Pentru pacienții cronici, medicii de familie pot prescrie inclusiv medicamentele restricționate din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.(10) În condițiile în care serviciile acordate de unitățile specializate, care furnizează consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, depășesc nivelul contractat, decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile.(11) Pentru investigațiile paraclinice și de imagistică medicală efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital și pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidențe distincte, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice prin acte adiționale. (la 22-08-2020, Alineatul (11) din Articolul 10 , Punctul II. a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (12) În condițiile în care serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu acordate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate depășesc nivelul contractat, decontarea serviciilor se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.(13) Sanatoriile/Secțiile sanatoriale din spitale, care desfășoară activitate, încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea desfășurată conform reglementărilor legale în vigoare, iar decontarea lunară se face la nivelul indicatorilor realizați în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situația în care valoarea aferentă indicatorilor realizați este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II și III.(14) Casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național. Notă
  Art. II, III și IV din ORDINUL nr. 715 din 4 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 491 din 10 iunie 2020, prevăd:
  Articolul II
  Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la data de 30 septembrie 2020 se implementează următoarele măsuri:
  1. serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea din cadrul programelor naționale de sănătate curative se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. pentru serviciile medicale și materialele sanitare specifice înregistrate/eliberate off-line, din cadrul programelor naționale de sănătate curative, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate;
  3. pentru situațiile prevăzute la pct. 1 și 2 nu se aplică reglementările privind validarea și decontarea serviciilor, prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare, respectiv transmiterea acestora în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) în termen de 3 zile lucrătoare, precum și cele privind sancțiunile aplicabile, prevăzute in Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare;
  4. măsurile prevăzute la pct. 1-3 pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de servicii medicale paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie, precum și furnizorii de servicii de dializă se aplică până la data de 30 iunie 2020;
  5. medicul de familie poate emite prescripție medicală în continuare pentru bolnavii tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  6. formele farmaceutice cu administrare orală, precum și formele farmaceutice cu administrare subcutanată/ intramusculară ale medicamentelor specifice utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, cu excepția Programului național de sănătate mintală, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, pot fi eliberate și unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, ca urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare. Persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidențe la nivelul unității sanitare. Formele farmaceutice cu administrare orală pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară are această posibilitate. Formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară poate respecta precauțiile de păstrare și transport recomandate de producător, iar medicul curant apreciază că bolnavul/aparținătorii acestuia are/au posibilitatea administrării tratamentului la domiciliu;
  7. în situația în care medicul curant apreciază că este posibilă administrarea medicamentelor specifice perfuzabile și la domiciliul pacientului [în funcție de starea clinico-biologică a pacientului, de condițiile de viață și de nivelul de educație ale acestuia sau ale aparținătorilor săi, de datele de siguranță privind administrarea medicamentului precizate în rezumatul caracteristicilor produsului (RCP)], cu sprijinul conducerii unității sanitare se poate organiza administrarea la domiciliul bolnavului a tratamentului specific sub supravegherea personalului medical;
  8. materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului național de diabet zaharat și al Programului național de tratament pentru boli rare - epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, pot fi eliberate și unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară are această posibilitate. Persoana care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidențe la nivelul unității sanitare;
  9. pentru bolnavii incluși în cadrul programelor naționale de sănătate curative, aflați în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) și (**1Ω) în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prescrierea în continuare a tratamentului specific se efectuează în baza documentelor medicale emise ca urmare a evaluărilor medicale periodice. Evaluările medicale periodice al căror termen de valabilitate - ce a fost prelungit în perioada stării de urgență - expiră după încetarea stării de urgență, precum și evaluările periodice programate ulterior încetării acestei stări vor fi efectuate în conformitate cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul III
  (1) Unitățile de specialitate care au preluat în evidență, pe perioada stării de urgență, respectiv după încetarea stării de urgență, bolnavi din programele naționale de sănătate curative derulate prin unități sanitare cu paturi care au acordat și acordă servicii medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19 pot derula programe naționale de sănătate curative până la data de 30 iunie 2020, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.
  (2) Începând cu data de 1 iulie 2020, unitățile prevăzute la alin. (1) pot derula în continuare programe naționale de sănătate curative în condițiile respectării metodologiei de selecție a unităților de specialitate prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.
  (3) Sumele solicitate de către unitățile de specialitate prevăzute la alin. (1) pentru derularea programelor naționale de sănătate curative se acordă lunar, pe baza cererilor justificative, fundamentate în funcție de stocurile cantitativ-valorice preluate, consumurile înregistrate și numărul de bolnavi tratați, până la îndeplinirea criteriilor de selecție din chestionarul de evaluare și nominalizarea acestora în normele tehnice, după caz, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2020.
  (4) Unitățile de specialitate prevăzute la alin. (1) care după data de 1 iulie 2020 nu vor mai derula programe naționale de sănătate curative au obligația transferării bolnavilor și a stocurilor cantitativ-valorice rămase către unitățile sanitare de la care au fost preluați.
  Articolul IV
  Până la data de 30 iunie 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.
   +  Articolul 11Documentele utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care expiră până la data de 30 septembrie 2020 își mențin valabilitatea în funcție de evoluția situației epidemiologice, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 12Influențele financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul medical și nemedical din unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv cele prevăzute la art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului, de la Titlul VI - „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul 13În bugetul Fondului vor fi alocate, în condițiile legii, sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie respectiv instituționalizată, la o locație declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, și pacienților diagnosticați cu infecția COVID-19.  +  Articolul 14Abrogat. (la 26-05-2020, Articolul 14 din Punctul II. a fost abrogat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 26 mai 2020 )  +  Articolul 14^1În bugetul Fondului vor fi alocate sume suplimentare pentru decontarea programelor de sănătate curative, a investigațiilor paraclinice și de imagistică medicală prevăzute la art. 10 alin. (6^1) și (11). (la 22-08-2020, Punctul II. a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 15(1) Persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cărora li se interzice continuarea activității și pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie, pentru o perioadă și pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătății, în funcție de evoluția situației epidemiologice.(2) Pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute la alin. (1), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.(3) Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate, respectiv de către persoana asigurată către angajatori/case de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(4) Documentele care se depun pentru restituirea de către casele de asigurări de sănătate a sumelor care se suportă din bugetul Fondului, în condițiile legii, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, precum și documentele necesare preluării în plată a concediilor medicale și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, se pot transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(5) Prin normele de aplicare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, se stabilesc reglementări specifice privind modalitatea de acordare a concediilor și indemnizațiilor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate pentru perioada ulterioară încetării stării de urgență, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus.  +  Articolul 16(1) Prin derogare de la prevederile alin. (6) și (7) ale art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se realizează de către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției cu SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale se vor face la solicitarea și cu consultarea acestora. (la 22-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 16 , Punctul II. a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (2) Avizele eliberate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în perioada stării de urgență, precum și cele eliberate pe perioada stării de alertă au o valabilitate care nu poate depăși data de 31.12.2020.(3) Valabilitatea autorizațiilor sanitare de funcționare, precum și planurile de conformare ale spitalelor se prelungesc până la data de 31 decembrie 2022. (la 22-08-2020, Articolul 16 din Punctul II. a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 17(1) Managementul unităților sanitare publice civile poate fi asigurat de către personal detașat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.(2) Instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale pot detașa personal pentru a executa misiuni în interesul Ministerului Sănătății, la solicitarea acestuia.(3) Prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, personalul detașat în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) este salarizat de către instituția cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale de la care se detașează și beneficiază de drepturile salariale care îi sunt mai favorabile, fie de la instituția care a dispus detașarea, fie de la cea la care a fost detașat.  +  Articolul 18Se autorizează prescripțiile de tratament «offlabel» pe baza ghidurilor sau protocoalelor de tratament aprobate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, cu avizul Comisiei de politică a medicamentului din cadrul unităților sanitare. (la 22-08-2020, Articolul 18 din Punctul II. a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 19(1) Direcțiile de sănătate publică și unitățile sanitare își pot asigura materialele și echipamente de protecție necesare în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie realizează achiziții în condițiile alin. (1) pentru unitățile sanitare proprii și alte structuri din compunere, atât din bugetele ministerelor și instituțiilor de resort, cât și din cele ale unităților sanitare.  +  Articolul 20Unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și de asistență medico-socială, precum și instituțiile și autoritățile publice pot primi medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri, reactivi, consumabile aferente, precum și alte tipuri de servicii și produse necesare desfășurării activității, sub forma darului manual, indiferent de valoarea bunurilor corporale transmise prin dar manual, numai cu avizul de acceptare al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.  +  Articolul 21Ministerul Sănătății coordonează activitățile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale. (la 22-08-2020, Articolul 21 din Punctul II. a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 22-08-2020, Articolul 22 din Punctul II. a fost abrogat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 23(1) Se prelungesc măsurile stabilite prin ordin al ministrului sănătății nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID19.(2) Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale.(3) Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor cu apa și alimentele se asigură din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetele locale.  +  Articolul 24(1) Centrul de cercetări științifice medico-militare, Centrul de cercetare științifică pentru apărare CBRN1) și ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ sunt abilitate să avizeze/autorizeze materialele, componentele, echipamentele și dispozitivele medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.(2) Avizele/Autorizările emise de instituțiile de la alin. (1) se acordă prin excepție de la prevederile art. 49 și 50 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24^1Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul din cadrul Ministerului Sănătății, din cadrul unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, precum și a altor ministere/instituții cu rețea sanitară proprie, pe perioada pandemiei declarate de Organizația Mondială a Sănătății, se poate depăși plafonul prevăzut, pentru fiecare ordonator principal de credite. (la 22-08-2020, Punctul II. a fost completat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 24^2Pe perioada stării de alertă, ministerele/instituțiile cu rețea sanitară proprie vor asigura și deconta, la cerere, continuarea cazării și asigurării hranei zilnice a personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2. (la 22-08-2020, Punctul II. a fost completat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 179 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 25Măsurile prevăzute în prezentul capitol au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția măsurii prevăzute la art. 10 alin. (2), pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, și a măsurii prevăzute la art. 10 alin. (14), care se aplică până la data de 30 iunie 2020. (la 26-05-2020, Articolul 25 din Punctul II. a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 26 mai 2020 )  +  Articolul 25^1(1) Începând cu data de 1 octombrie 2020 se prelungește până la data de 31 decembrie 2020 aplicabilitatea măsurilor în domeniul sănătății, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, determinată de epidemia cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României, prevăzute la art. 10 alin. (1) și (4)-(13), precum și la art. 14^1.(2) Măsurile prevăzute la art. 10 alin. (5) și (13) se aplică până la data de 31 decembrie 2020, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului IV al anului 2020.(3) Abrogat. (la 01-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 25^1 , Punctul II. a fost abrogat de Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 29 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 30 martie 2021 ) (4) Abrogat. (la 01-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 25^1 , Punctul II. a fost abrogat de Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 29 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 30 martie 2021 ) (5) Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, precum și deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, al căror termen de valabilitate expiră înainte de sfârșitul anului 2020, își prelungesc valabilitatea până la data de 31 decembrie 2020. (6) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se alocă, în condițiile legii, sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare, potrivit dispozițiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.(7) Influențele financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, care ocupă funcțiile prevăzute la art. 38 alin. (4^3) și (4^4) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice (la 25-09-2020, Punctul II. a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 162 din 24 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 25 septembrie 2020 )  +  Articolul 25^2(1) Măsurile în domeniul sănătății prevăzute la art. 10 alin. (1) și (4)-(13), precum și la art. 14^1 se aplică până la data de 31 martie 2021, având în vedere riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, determinat de epidemia cu coronavirusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României.(2) Măsurile prevăzute la art. 10 alin. (5) și (13) se aplică până la data de 31 martie 2021, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului I al anului 2021.(2^1) Pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19, valoarea creditelor de angajament în baza cărora se încheie în trimestrul I al anului 2021 acte adiționale de suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor efectiv realizate care depășesc nivelul contractat nu poate fi mai mare decât valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiționale în trimestrul IV al anului 2020. (la 04-02-2021, Articolul 25^2 din Punctul II. a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 04 februarie 2021 ) (2^2) Abrogat. (la 01-04-2021, Alineatul (2^2) din Articolul 25^2 , Punctul II. a fost abrogat de Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 29 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 30 martie 2021 ) (3) Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, precum și deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, care expiră până la data de 31 martie 2021, își mențin valabilitatea până la această dată. (la 31-12-2020, Punctul II. a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 218 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1317 din 31 decembrie 2020 )
  III. Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului urmare a evoluției epidemiei cu virusul SARS-CoV-2  +  Articolul 26Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea oficiului registrului comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghișeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.  +  Articolul 27Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului.  +  Articolul 28Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului.  +  Articolul 29(1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice și fiscal-bugetare, se prelungește până la 1 noiembrie 2020.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului.IV. Măsuri în domeniul insolvenței în contextul evoluției epidemiei cu virusul SARS-CoV-2  +  Articolul 30(1) Pe durata stării de alertă, debitorul aflat în stare de insolvență sau care ajunge în stare de insolvență va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, fără a avea însă obligația de a introduce această cerere. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.(2) Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă și termenul de 30 de zile pe care acesta îl prevede. Corelativ, până la aceeași dată, nu sunt aplicabile prevederile art. 66 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioară.V. Măsuri privind activitatea Ministerului Justiției urmare a evoluției epidemiei cu virusul SARS-CoV-2  +  Articolul 31Pentru asigurarea respectării regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire, ministrul justiției emite ordine și instrucțiuni, potrivit art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare.VI. Măsuri în vederea sprijinirii industriei evenimentelor culturale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 32(1) Prin excepție de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, așa cum este acesta reglementat de Ordonanța de urgență nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru evenimentele și festivalurile ce urmau a fi susținute în perioada 8 martie - 30 septembrie 2020, sau în perioada în care se suspendă dreptul de organizare a evenimentelor și festivalurilor, dacă această dată depășește intervalul anterior menționat, urmează să se aplice următoarele reguli:a) în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data reprogramării evenimentului sau festivalului nu poate depăși data de 30 septembrie 2021.b) în cazul anulării evenimentului sau festivalului sau în cazul imposibilității folosirii biletului de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către organizator.c) în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până cel târziu la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021.(2) Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de cel puțin 30 zile cumpărătorului de bilete pentru a opta între păstrarea valabilității biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau transformarea lui în voucher cu valoare. După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului sau festivalului.VII. Modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 33La articolul 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:(11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în cazul cesiunilor de titluri de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept contractual de a încasa numerar, cheltuielile înregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile la calculul rezultatului fiscal.VIII. Măsuri în domeniul educației în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 34În conformitate cu dispozițiile art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 35Prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, statul asigură finanțarea de bază și pentru preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, autorizat provizoriu, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, care studiază în unități de învățământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.  +  Articolul 36Prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de suma aferentă finanțării de bază stabilită conform art. 9 alin. (4) din același act normativ beneficiază toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, profesional și liceal, particular și confesional, care studiază în unități de învățământ autorizate provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020,începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 37Prin derogare de la dispozițiile art. 30 lit. c) și art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006 cu modificările și completările ulterioare, în situația stării de alertă, departamentul de acreditare numește o comisie de experți în evaluare și acreditare, care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin corespondență și în modul online la instituția solicitantă îndeplinirea standardelor pe domeniile și criteriile prevăzute la art. 10 și elaborează propriul raport de evaluare.  +  Articolul 38Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.  +  Articolul 39Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (4), lit. a), b), și c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru sesiunea 2020, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe:a) cel puțin două inspecții școlare;b) o probă scrisă, care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.  +  Articolul 40Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea restrângerii de activitate pentru cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar se realizează prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, activitate coordonată de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 41Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer în aceeași localitate, în localitatea în care își are domiciliul cadrul didactic sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 42(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul prevăzut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, constă într-o probă scrisă în cadrul concursului prevăzut la art. 89 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, concursul prevăzut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările, privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.  +  Articolul 43La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă dispozițiile art. 7, art. 10 și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.  +  Articolul 44Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.IX. Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 45(1) În măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.(2) Termenul de valabilitate prevăzut la alin. (1) se menține și pentru actele de identitate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență potrivit Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.  +  Articolul 46În cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulație, se menține numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceleași perioade se menține și valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie, precum și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație dispusă de procuror sau de instanța de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare.X. Măsuri în domeniul străinilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 47(1) Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări se menține pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.(2) Aprobările date de Inspectoratul General pentru Imigrări asupra invitațiilor prevăzute la art. 37-39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se consideră valabile peste termenul indicat la art. 38 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 48(1) Dreptul de ședere al străinilor aflați pe teritoriul României, conferit prin vizele de intrare în România, se menține pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, fără ca aceștia să fie supuși vreunei sancțiuni sau măsuri restrictive statuate de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dreptul de ședere al străinilor aflați pe teritoriul României, conferit prin convențiile internaționale, actele normative prin care se desființează unilateral regimul de vize sau actele legislative europene prin care se exceptează de la obligativitatea obținerii vizelor, se menține pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, fără ca aceștia să fie supuși vreunei sancțiuni sau măsuri restrictive statuate de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru intrările și șederile ulterioare, dreptul de ședere stabilit potrivit alin. (1) sau alin. (2) nu se ia în considerare la calcularea perioadei de ședere de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României.  +  Articolul 49(1) Vizele de intrare în România a căror valabilitate expiră fără ca acestea să fi fost utilizate de titulari din cauza restricțiilor temporare de călătorie instituite la nivelul Uniunii Europene nu își mențin valabilitatea.(2) La momentul ridicării restricțiilor temporare de călătorie către statele membre ale Uniunii Europene, străinii titulari de vize de intrare care expiră în condițiile stabilite la alin. (1) pot solicita, dacă este cazul, alte vize de intrare în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Avizele de angajare în muncă, avizele de detașare și aprobările pentru reîntregirea familiei, eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, a căror valabilitate se menține potrivit dispozițiilor art. 1, vor putea fi utilizate la solicitarea de vize de intrare în România potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la momentul ridicării restricțiilor temporare de călătorie către statele membre ale Uniunii Europene, doar dacă acestea nu au mai fost utilizate anterior pentru obținerea unor astfel de vize.XI. Măsuri cu privire la creșterea capacității operaționale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 50(1) Poliția Română conduce operațional, prin inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, poliția locală care funcționează în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a unui municipiu în care a fost instituită carantina zonală în condițiile art. 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata acesteia. (la 18-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 50 , Punctul XI. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 18 martie 2021 ) Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 17 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 18 martie 2021, prevede:
  Articolul II
  (1) Conducerea operațională a poliției locale de către Poliția Română se menține pentru o perioadă de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), conducerea operațională a poliției locale de către Poliția Română încetează de drept, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 50 alin. (1) și la art. 52^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, iar autoritățile administrației publice locale urmăresc, prin poliția locală, respectarea aplicării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  (2) Conducerea operațională în sensul alin. (1) vizează natura misiunilor ce pot fi încredințate structurilor de poliție locală, zonele și modul de acțiune, fluxurile informaționale și modalitățile de comunicare la nivel instituțional, modul de raportare a alocării resurselor și raportarea evenimentelor.(3) Resursele necesare desfășurării activității poliției locale în condițiile alin. (1) se asigură de către unitățile administrativ-teritoriale din care fac parte.
   +  Articolul 51(1) Șefii inspectoratelor de poliție județene/Direcției Generale de Poliție a Municipiului București stabilesc, prin dispoziție, modalitatea de angrenare a poliției locale în cadrul activităților realizate de unitățile de poliție din subordine, precum și responsabilitățile și modul de acțiune al acestora.(2) Dispozițiile emise potrivit alin. (1) se modifică atunci când situația operativă o impune.(3) Dispozițiile emise potrivit alin. (1) și (2) se transmit unităților de poliție din subordine nominalizate în cuprinsul acestora, precum și poliției locale pentru punere în aplicare de îndată.  +  Articolul 52În aplicarea prevederilor art. 50 și art. 51, inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române poate emite dispoziții cu privire la stabilirea modalității de angrenare a poliției locale în cadrul activităților realizate de unitățile de poliție, a responsabilităților și a modului de acțiune al acesteia.  +  Articolul 52^1(1) Pe perioada stării de alertă, prin protocol încheiat între poliția locală sau, după caz, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și inspectoratul de poliție județean/ Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, se poate stabili preluarea conducerii operaționale a poliției locale de către unitatea teritorială a Poliției Române.(2) Prevederile art. 50 alin. (2) și (3), art. 51 și 52 se aplică în mod corespunzător. (la 18-03-2021, Punctul XI. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 18 martie 2021 ) Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 17 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 18 martie 2021, prevede:
  Articolul II
  (1) Conducerea operațională a poliției locale de către Poliția Română se menține pentru o perioadă de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), conducerea operațională a poliției locale de către Poliția Română încetează de drept, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 50 alin. (1) și la art. 52^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, iar autoritățile administrației publice locale urmăresc, prin poliția locală, respectarea aplicării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
   +  Articolul 53(1) Ministerul Apărării Naționale sprijină pe perioada stării de alertă, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specific, triaj epidemiologic și asistență medicală.(2) Instituțiile din cadrul Sistemului național de ordine publică și securitate națională suplimentează, la nevoie, efectivele și tehnica pentru intervenție, prevăzute în planuri, în funcție de evoluția situației.  +  Articolul 54În cazul declarării stării de alertă la nivel local, județean sau național, serviciile voluntare pentru situații de urgență se subordonează operațional unităților teritoriale pentru situații de urgență, care stabilesc responsabilitățile și modul de acțiune al acestora.  +  Articolul 55În cazul declarării stării de alertă la nivel național, serviciile publice de ambulanță se subordonează operațional inspectoratelor pentru situații de urgență din zonele de competență ale acestora în care se află.
  XII. Măsuri referitoare la persoanele private de libertate aflate în custodia centrelor de reținere și arestare preventivă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 56(1) Prevederile referitoare la transferul persoanelor private de libertate, respectiv audierea prin videoconferință a acestora, cuprinse în reglementările privind măsurile pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID19 se aplică în mod corespunzător și în centrele de reținere și arestare preventivă ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția transferului persoanelor private de libertate care se dispune și în următoarele cazuri:a) după trimiterea în judecată și verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive, potrivit prevederilor art. 207 alin. (2)-(4) și art. 348 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;b) pentru buna desfășurare a actului de justiție, când au fost încarcerate în alt centru decât cel de pe raza teritorială a organului judiciar care efectuează urmărirea penală;c) când capacitatea legală de cazare a centrului este depășită.(2) Pentru persoanele private de libertate în centrele de reținere și arestare preventivă ale Ministerului Afacerilor Interne dreptul la convorbiri telefonice se suplimentează la maximum 45 de minute pe zi.XIII. Măsuri referitoare la starea civilă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 57Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, instituțiile și autoritățile publice care, în exercitarea competențelor prevăzute de legislația specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original și/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.  +  Articolul 58(1) Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces se transmit de emitenți la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român.(2) În termen de cel mult 90 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), instituțiile, autoritățile publice și persoanele fizice sunt obligate să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces prevăzute de lege, în original, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă care a înregistrat actul de stare civilă.  +  Articolul 59Pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei, iar în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.XIV. Măsuri în domeniul fiscal-bugetar în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 60(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările către asociații și fundații legal constituite, de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, efectuate până la data de 1 septembrie 2020.(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică doar cu condiția ca bunurile achiziționate de asociații/fundații să fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie donate altor entități care le folosesc pentru combaterea COVID-19. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de asociația/fundația beneficiară, cel târziu la momentul livrării.(3) Nerespectarea de către asociațiile și fundațiile care achiziționează bunurile în regim de scutire de taxa pe valoarea adăugată conform alin. (1), a destinației acestora conform alin. (2), constituie contravenție și se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu o amendă egală cu cuantumul TVA de a cărei scutire a beneficiat la achiziția bunurilor.  +  Articolul 61Prevederile art. 60 alin. (3) intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 62(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 72 alin. (5), art. 224 alin. (5) și art. 227 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile impozabile obținute din România de rezidenți și nerezidenți din activități desfășurate în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale sau de divertisment, ori din participarea efectivă la astfel de activități, impozitul se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului și se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul. Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în cazul în care evenimentele culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale sau de divertisment sunt reprogramate până la finalul anului 2021 ca urmare a situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.(3) În situația prevăzută la alin. (1) certificatul de atestare a impozitului plătit în România se eliberează persoanei nerezidente după plata impozitului la bugetul de stat, potrivit 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 63Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la 15 iunie 2020.2. La articolul 6, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;  +  Articolul 64Articolul 3 alin. (1) și art. 6 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică cererilor de suspendare depuse după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 65Termenul prevăzut la alin. (20) al art. 7 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 10 noiembrie 2016, se prorogă până la data de 15 iunie 2020.XV. Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor  +  Articolul 66(1) Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.(2) Consiliile județene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care traseele județene sunt operate în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va transmite consiliilor județene lista operatorilor de transport deținători de licențe de traseu pentru efectuarea transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.  +  Articolul 67Operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea:a) încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean;b) retragerii licenței de traseu, în cazul transportului interjudețean.  +  Articolul 68Resursele financiare necesare acoperirii compensației datorate din bugetul județului pentru asigurarea transportului elevilor, potrivit art. 105 alin. 2 lit. ee) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe județe și municipiul București, prin anexa la legile bugetare anuale.  +  Articolul 69Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 84, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.2. La articolul 84, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 84, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum și feroviar între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor.4. La articolul 84, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (1), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată, metrou, se suportă după cum urmează:a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii;b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul.5. La articolul 84, după alineatul (3^4) se introduce un nou alineat, alineatul (3^5), cu următorul cuprins:(3^5) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (3), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată și transportul rutier interjudețean contra cost prin servicii regulate, se suportă după cum urmează:a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii;b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele județelor pe raza cărora se află unitatea de învățământ preuniversitar la care sunt înscriși elevii;6. La articolul 105 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1) și alin. (3^1), și pentru transportul școlar;7. La articolul 105 alineatul (2), după litera e) se adaugă o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (3) și alin. (3^5);8. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor pentru transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.  +  Articolul 70Mecanismele de decontare a sumelor de la bugetul de stat sunt reglementate prin hotărâre de Guvern emisă de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.XVI. Măsuri în domeniul economic în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV  +  Articolul 71(1) Se prelungește până la data de 15 iunie 2020 termenul în care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.(2) Certificatul pentru situații de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.  +  Articolul 72(1) Abrogat. (la 06-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 72 , Punctul XVI. a fost abrogat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 5 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 06 august 2021 ) (2) Pe perioada stării de alertă, operatorii de apă, canal și salubritate asigură continuitatea furnizarea serviciilor de utilități respective, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/deconectare, amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă.XVII. Măsuri temporare privind activitatea de urmărire penală pe durata stării de alertă  +  Articolul 73(1) Pe durata stării de alertă, instituită din motive generate de pandemia de COVID-19, plângerile împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală prevăzute de art. 336-339 din Codul de procedură penală, care au fost înregistrate în termen de 30 de zile după încetarea stării de urgență, se rezolvă într-un termen de 30 de zile de la primirea acestora, prin derogare de la dispozițiile art. 338 din Codul de procedură penală.(2) Abrogat. (la 02-05-2021, Alineatul (2) din Articolul 73 , Punctul XVII. a fost abrogat de Litera a), Articolul 17, Capitolul IV din LEGEA nr. 114 din 28 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021 ) (3) Abrogat. (la 02-05-2021, Alineatul (3) din Articolul 73 , Punctul XVII. a fost abrogat de Litera a), Articolul 17, Capitolul IV din LEGEA nr. 114 din 28 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021 ) (4) Abrogat. (la 02-05-2021, Alineatul (4) din Articolul 73 , Punctul XVII. a fost abrogat de Litera a), Articolul 17, Capitolul IV din LEGEA nr. 114 din 28 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021 ) (5) Abrogat. (la 02-05-2021, Alineatul (5) din Articolul 73 , Punctul XVII. a fost abrogat de Litera a), Articolul 17, Capitolul IV din LEGEA nr. 114 din 28 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021 ) XVIII. Măsuri generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate și a membrilor de familie însoțitori aflați în întreținere, ca urmare a evoluției ulterioare a epidemiei cu virusul SARSCoV-2, pe teritoriul statelor de reședință  +  Articolul 74(1) Contravaloarea serviciilor medicale și a medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 și a complicațiilor acestora, inclusiv contravaloarea efectuării testelor pentru confirmarea infecției cu COVID-19, pentru personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate și membrii de familie însoțitori aflați în întreținere, în situația în care nu este suportată/decontată de către furnizorul asigurării de sănătate, se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(2) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate pot contracta servicii de asigurare medicală pentru personalul propriu și membrii de familie însoțitori aflați în întreținere, conform normelor proprii elaborate și aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, în limita pachetului de servicii medicale de bază aprobat prin hotărâre a Guvernului.XIX. Măsuri în domeniul asociațiilor și fundațiilor  +  Articolul 75Pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociațiilor și fundațiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condițiile legii. (la 02-10-2020, Actul a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 02 octombrie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 14 mai 2020.Nr. 70.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  CALENDARUL
  pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare începând cu anul 2020
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  medicamentelor, echipamentelor de protecție, altor dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare
  care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea SARS-COV2