METODOLOGIE din 23 august 2019de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 3 octombrie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.263 din 23 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 3 octombrie 2019.
   +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilitățile și documentele aferente acestui proces.(2) Prevederile metodologiei se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“, proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANDPDCA) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul operațional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 )  +  Articolul 2(1) Voucherul, reglementat la art. 3-7 din Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019(Procedura), este tipărit de ANDPDCA. Voucherul se eliberează la cererea persoanei cu dizabilități care beneficiază de măsuri active de ocupare, fiind înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București (AJOFM/AMOFM), prin direcția generală de asistență socială și protecția copilului județeană, respectiv locală a sectorului municipiului București în evidența căreia se află persoana (DGASPC), pentru achiziționarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la procedură, de la operatorii economici prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, www.anpd.gov.ro. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (2) Voucherul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, are dimensiunea 1/2 dintr-o coală A4, orientată landscape, împărțită în două părți egale pe orizontală, respectiv 297 x 105 mm, este tipărit pe hârtie IQ Premium 80 g/mp, de culoare albă, și are pe suprafața sa sintagma „ANDPDCA“ filigranată de 3 ori, cu fontul mărimea 58. Valoarea maximă a voucherului este de 23.000 lei. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 )  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii voucherului, persoana cu dizabilități depune la registratura sau la adresa de e-mail a DGASPC un dosar care cuprinde:a) cererea pentru acordarea voucherului;b) certificatul de încadrare în grad de handicap și anexa acestuia (copie);c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;d) acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile legii, stabilite în funcție de nevoile individuale, însoțit de planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta (copie);e) angajamentul persoanei cu dizabilități prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, întocmit în 3 exemplare, referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja și de a transmite ANDPDCA chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarului; (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) f) oferta de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).(2) Angajamentul menționat la alin. (1) lit. e), întocmit în trei exemplare, se înregistrează în mod distinct la registratura DGASPC, care le transmite la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, denumită în continuare ANDPDCA, pentru înregistrare și semnare. Aceasta din urmă returnează două exemplare la DGASPC, care va păstra un exemplar, urmând ca pe celălalt să îl comunice persoanei cu dizabilități. (la 28-01-2021, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (3) În situația în care dosarul nu cuprinde documentele menționate la alin. (1) lit. d), precum și în situația în care la sediul DGASPC se prezintă persoane cu dizabilități care solicită informații despre acordarea voucherului, DGASPC va asigura informarea și va pune la dispoziția acestora un formular privind acordul persoanei cu dizabilități de a fi inclusă în Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere, prevăzute în anexele nr. 3a și 3b la prezenta metodologie. Formularul prevăzut în anexa nr. 3a cuprinde acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere se transmite săptămânal, în fiecare zi de vineri, în format electronic, AJOFM/AMOFM.(4) Modelul acordului menționat la art. 3 alin. (1) lit. d), prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie, are în vedere dispozițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și actele normative emise în aplicarea acestei legi.  +  Articolul 4(1) După înregistrarea cererilor de acordare a voucherelor, în condițiile art. 3, personalul desemnat din cadrul DGASPC, cu atribuții în acest sens, care analizează nevoia de sprijin astfel cum se evidențiază în cererea persoanei cu dizabilități privind acordarea vocherului, verifică conformitatea documentelor și urmărește corelarea informațiilor, astfel:a) toate rubricile din documentele menționate (cerere, recomandare medicală privind acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces) se completează obligatoriu;b) certificatul de încadrare în grad de handicap este în termen de valabilitate;c) informațiile referitoare la produsul asistiv/produsele asistive, cuprinse în Recomandarea privind acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (denumirea și tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie să fie în concordanță cu cele menționate în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare; (la 03-08-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) d) angajamentul persoanei cu dizabilități este întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, datat și semnat;e) acordul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. d), datat și semnat, însoțit de planul individual din care rezultă că persoana cu dizabilități a participat la cel puțin două măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, din care una este de mediere.(2) Dacă în urma analizei se constată îndeplinirea cerințelor menționate la alin. (1) lit. a)-e), cererea se înregistrează într-un registru special, denumit Registrul privind acordarea voucherelor, prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, care cuprinde următoarele informații:a) numele și prenumele solicitantului;b) seria și numărul documentului de identitate;c) domiciliul solicitantului;d) numărul și termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap;e) numărul, denumirea și adresa unității medicale care a eliberat recomandarea privind acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;f) numărul de înregistrare a acordului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. d);g) numărul de înregistrare al angajamentului.(3) Comunicarea către persoana cu dizabilități privind înregistrarea cererii în Registrul privind acordarea voucherelor se realizează în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Registratura DGASPC.(4) În situația în care se constată neîndeplinirea condițiilor menționate la alin. (1) lit. a)-e), persoana cu dizabilități este înștiințată în termenul prevăzut la alin. (3).(5) Lunar, până la data de 5 a lunii, DGASPC transmite către ANDPDCA tabloul centralizator al solicitărilor care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) lit. a)-e) înregistrate în luna precedentă în Registrul privind acordarea voucherelor, în format electronic și pe hârtie, semnat de directorul general, însoțit, în format electronic, de dosarele solicitanților care cuprind documentele menționate la art. 3 și un exemplar al angajamentului persoanei cu dizabilități. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (6) Tabloul centralizator al solicitărilor de vouchere înregistrate în Registrul privind acordarea voucherelor cuprinde informațiile menționate la alin. (2).(7) Un exemplar al tabloului centralizator al cererilor împreună cu dosarul în original (documentele menționate la art. 3 vor fi păstrate în copie) se păstrează la DGASPC într-un spațiu care va purta elementele de identitate vizuală a proiectului.(8) În situația îndeplinirii cerințelor menționate la alin. (1) lit. a)-e), dacă dosarul depus de persoana cu dizabilități în condițiile art. 3 alin. 1) cuprinde documentele menționate la art. 3 alin. (1) lit. f), DGASPC transmite către ANDPDCA solicitarea privind emiterea vocherului, împreună cu dosarul în original, în termen de 2 zile lucrătoare, urmând ca informațiile referitoare la acesta să fie incluse în tabloul centralizator al solicitărilor ce se va transmite ANDPDCA în condițiile alin. (5). (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 )  +  Articolul 5(1) În vederea acordării voucherelor, ANDPDCA are în vedere atât criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), cât și țintele intermediare prevăzute în cererea de finanțare aprobată:a) mai 2020-2.500 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e);b) mai 2021-2.500 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare care îndeplinesc condițiile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e);c) mai 2022-2.000 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e). (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (2) În situația în care țintele intermediare se ating înainte de termenele prevăzute la alin. (1), se continuă acordarea de vouchere doar dacă este îndeplinit criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), celelalte solicitări urmând a se reporta pentru perioada următoare.  +  Articolul 6(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării tablourilor centralizatoare ale solicitărilor privind acordarea voucherelor la Registratura ANDPDCA, personalul cu atribuții în acest sens, după verificarea conformității informațiilor primite, tipărește și transmite voucherele către DGASPC. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (2) Pentru fiecare solicitant, ANDPDCA transmite către DGASPC un exemplar al voucherului, însoțit de chestionar de evaluare a satisfacției beneficiarilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta metodologie. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (3) Voucherele se transmit DGASPC însoțite de un document centralizator. (la 28-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (4) În situația în care, după verificarea conformității informațiilor primite de la DGASPC, se constată neîndeplinirea condițiilor menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e), personalul cu atribuții din cadrul ANDPDCA informează DGASPC, care comunică solicitantului necesitatea îndeplinirii acestora. În această situație documentul centralizator menționat la alin. (3) nu cuprinde răspunsul pentru cererea considerată neconformă, cu precizarea acestei constatări. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (5) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea voucherelor, DGASPC comunică solicitanților să se prezinte în vederea ridicării acestora.  +  Articolul 7(1) În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării voucherului, persoana cu dizabilități îl declară nul într-un cotidian și solicită eliberarea unui alt voucher.(2) Dacă voucherul nu este utilizat în perioada sa de valabilitate sau dacă datele de identificare din C.I./B.I. beneficiar se modifică până la data utilizării voucherului, persoana cu dizabilități poate solicita emiterea unui alt voucher. Voucherul nou se eliberează doar după predarea celui vechi. (la 03-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (3) Pentru situațiile menționate la alin. (1) și (2) se va relua procedura de acordare a voucherului, cu excepția situației în care documentele aflate la dosar sunt în termen de valabilitate, caz în care beneficiarul depune la DGASPC o nouă cerere pentru acordarea voucherului însoțită de voucherul neutilizat și de angajamentul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. e). (la 28-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) (4) Dacă voucherul nu a fost utilizat în perioada de valabilitate, iar beneficiarul dorește un alt produs din Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, acesta depune la DGASPC o nouă cerere pentru acordarea voucherului însoțită de voucherul neutilizat, de o nouă recomandare a medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces și de angajamentul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. e). (la 28-01-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 )  +  Articolul 8(1) Voucherul este folosit exclusiv la achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.(2) Voucherul este utilizat în perioada de valabilitate a acestuia, exclusiv de către persoana îndreptățită, în baza actului de identitate, o singură dată, pentru achiziționarea de produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare. Achiziționarea produselor asistive se face doar de la operatorii economici, furnizori/producători de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA, fără a depăși valoarea maximă a voucherului, cu condiția ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces. (la 03-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (2^1) Abrogat. (la 03-08-2021, Alineatul (2^1) din Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (2^2) Abrogat. (la 03-08-2021, Alineatul (2^2) din Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (3) După alegerea produsului/produselor de la furnizorii/producătorii de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces menționați la alin. (2), în schimbul voucherului, între operatorul economic și posesorul voucherului se încheie documentul care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului/produselor, în condițiile legii. (la 03-08-2021, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (4) Dacă valoarea produsului/produselor achiziționat/ achiziționate este mai mare decât cea a voucherului, diferența este suportată de persoana îndreptățită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz. (la 28-01-2021, Alineatul (4) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 )  +  Articolul 9În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei metodologii se încheie convenții de colaborare cu DGASPC. Modelul convenției de colaborare ANDPDCA-DGASPC este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 )  +  Articolul 10Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieAUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚIProiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“, cofinanțat din Programul operațional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
  VOUCHER
  pentru achiziționarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist,
  din Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare*,
  de la operatorii economici prevăzuți în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces*
  * Disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, www.anpd.gov.ro.Data emiterii: Nr. AB00001Titular: numele ....................... prenumele ..........................., data nașterii ................., CNP ............................., serie/nr. BI/CI ..................., domiciliul ....................................Tipul de tehnologii/dispozitive asistive/ tehnologii de acces recomandat: denumire .........................., cod ................. (la 03-08-2021, sintagma: tehnologie/dispozitiv asistiv/tehnologie de acces a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) Valoarea maximă: 23.000 leiValabil: 6 luni de la emitere, în vederea utilizării la operatorii economici prevăzuți în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  ANGAJAMENT
  în vederea obținerii voucherului pentru achiziționarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist,
  din Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare*,
  de la operatorii economici prevăzuți în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces*
  * Disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, www.anpd.gov.ro.Subsemnatul/Subsemnata, .................................., CNP .........................., cu domiciliul în ........................, str. .......................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul ...., județul ...................,declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că:– nu voi înstrăina produsele achiziționate în baza voucherului; în situația constatării înstrăinării produselelor achiziționate în baza voucherului, voi returna la bugetul de stat contravaloarea acestuia; (la 03-08-2021, sintagma: produsul achiziționat a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (la 03-08-2021, sintagma: produsului achiziționat a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) – voi depune toate eforturile pentru a mă angaja; în acest scop nu voi refuza nejustificat oferte de muncă propuse de serviciul public de ocupare a forței de muncă;– în termen de 6 luni de la achiziționarea produselor asistive, voi transmite la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (către registratură sau electronic, la adresa asistive@anpd.gov.ro) chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarilor. (la 03-08-2021, sintagma: produsului asistiv a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 )
  Data
  .....................
  Semnătura
  ............................
   +  Anexa nr. 3ala metodologie
  FORMULAR
  privind acordul persoanei cu dizabilități de a fi inclusă în Lista cu persoanele cu dizabilități
  care pot fi înregistrate în baza de date a agenției pentru ocuparea forței de muncă județene
  sau a municipiului București în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere
  Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................CNP ....................................................................Adresa de domiciliu/reședință ....................................................................Adresa de e-mail ................................, telefon ...........................Certificat de încadrare în grad de handicap nr. ............./data.................Studii gimnaziale/liceale/superioareCalificare ....................................................................Îmi exprim acordul de a fi inclus/ă în Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere.Subsemnatul/Subsemnata, ........................., îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Data
  .....................
  Semnătura
  ............................
   +  Anexa nr. 3bla metodologie
  LISTA
  cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a agenției pentru ocuparea forței de muncă județene
  sau a municipiului București în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere
  NumePrenumeCNPAdresăNr. de telefonStudiiCalificare
   +  Anexa nr. 4 la metodologie
  ACORD
  privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă Nr. ......./............
  ÎntreAgenția ................ pentru Ocuparea Forței de Muncă ..............., având sediul în localitatea ................., str. .................. nr. ....., județul/sectorul ........., cod poștal ........, telefon/fax .............., e-mail ....................., operator de date cu caracter personal nr. ......., denumită în continuare agenția, reprezentată legal prin doamna/domnul ...................., director executiv,șiDomnul/Doamna ..................., șomer(ă)/persoană aflată în căutarea unui loc de muncă înregistrat(ă) în evidența agenției cu nr. .............., legitimat(ă) cu ..... seria ...... nr. ........, cod numeric personal (C.N.P.) ....................., având domiciliul/ reședința în localitatea ...................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ................., telefon ............, denumit/denumită în continuare persoană beneficiară,- (la 03-08-2021, sintagma: șomer(ă) a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) s-a încheiat prezentul acord privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, denumit în continuare acord.  +  Capitolul I Scopul acordului  +  Articolul 1Scopul prezentului acord îl constituie asigurarea creșterii șanselor de ocupare ale persoanei beneficiare, prin acordarea de către agenție, în condițiile legii, a unor servicii personalizate, adaptate nevoilor specifice ale persoanei beneficiare.  +  Capitolul II Serviciile personalizate  +  Articolul 2În vederea asigurării îndeplinirii scopului prezentului acord, agenția, în conformitate cu atribuțiile deținute potrivit legii, a identificat următoarele servicii ce pot fi acordate persoanei beneficiare*) potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege:*) Se bifează cu X căsuțele corespunzătoare serviciilor identificate.[] Servicii de informare și consiliere profesionalăServiciile de informare și consiliere profesională au ca scop, potrivit legii:a) furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;b) profilarea și încadrarea persoanei beneficiare în nivelul de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil;c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanei beneficiare, în vederea luării de către aceasta a deciziei privind propria carieră;d) instruirea persoanei beneficiare în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;e) îndrumarea persoanei beneficiare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.[] Servicii de mediere a munciiServiciile de mediere a muncii asigură punerea în legătură a persoanei beneficiare cu angajatorii care au comunicat agenției, potrivit legii, locuri de muncă vacante corespunzătoare pregătirii și nivelului studiilor deținute de persoana beneficiară, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu, și constau, conform prevederilor legale, în:a) oferirea de informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora;b) efectuarea medierii electronice;c) preselecția corespunzător cerințelor locurilor de muncă vacante oferite de angajatori și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența și cu interesele persoanei beneficiare.[] Formare profesionalăServiciile de formare profesională contribuie la creșterea și diversificarea competențelor profesionale ale persoanei beneficiare în scopul asigurării mobilității și reintegrării sale pe piața muncii, asigurând, conform legii, inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanei beneficiare.[] Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formaleServiciile de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale asigură recunoașterea și certificarea competențelor profesionale dobândite de persoana beneficiară la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/informale.[] Consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceriServiciile de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri se acordă, în condițiile legii, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță.  +  Capitolul III Obligațiile părților  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, agenția are următoarele obligații:a) să informeze persoana beneficiară, anterior încheierii prezentului acord, cu privire la serviciile personalizate prevăzute la art. 2;b) să acorde, în condițiile legii, serviciile prevăzute la art. 2;c) să monitorizeze periodic situația individuală a persoanei beneficiare sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acesteia și să îi propună, după caz, modificarea în mod corespunzător a prezentului acord;d) să țină evidența serviciilor personalizate acordate persoanei beneficiare, prin completarea planului individual prevăzut în anexa la prezentul acord;e) să asigure respectarea dispozițiilor legale naționale și comunitare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 4Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, persoana beneficiară are următoarele obligații:a) să participe la serviciile acordate, prevăzute la art. 2;b) să îndeplinească toate obligațiile care îi revin potrivit legii în considerarea statutului de șomer/persoană aflată în căutarea unui loc de muncă înregistrat în evidența agenției; (la 03-08-2021, sintagma: șomer a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) c) să informeze agenția cu privire la modificarea condițiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2.  +  Capitolul IV Durata acordului  +  Articolul 5Prezentul acord se încheie pe durată determinată, respectiv până la finalizarea acordării serviciilor prevăzute la art. 1.  +  Capitolul V Modificarea acordului  +  Articolul 6Prezentul acord se poate modifica prin act adițional încheiat între părți, ori de câte ori se constată modificarea condițiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2.  +  Capitolul VI Încetarea acordului  +  Articolul 7Prezentul acord încetează în următoarele situații:a) de drept:(i) la data finalizării acordării serviciilor prevăzute la art. 1;(ii) la data încetării statutului de șomer/persoană aflată în căutarea unui loc de muncă deținut de persoana beneficiară; (la 03-08-2021, sintagma: șomer a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) b) prin reziliere la inițiativa agenției, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensație și fără nicio altă formalitate, atunci când se constată că persoana beneficiară nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul acord;c) prin acordul părților.  +  Articolul 8Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ……………, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
  Agenția
  Director executiv,
  ................................
  Semnătura
  Persoana beneficiară,
  ...................................
  Semnătura
  Agenția .................. pentru Ocuparea Forței de Muncă ..........................  +  ANEXĂla acord
  PLAN INDIVIDUAL
  Numele și prenumele persoanei beneficiare.............................................................Număr de înregistrare în evidența agenției .............................................................Localitatea de domiciliu/reședință.............................................................Telefon:.............................................................E-mail:.............................................................Modalitate generală de comunicare**.............................................................1. Informarea și consilierea profesională
  PlanStadiul realizării
  DataTipul acțiunii de consiliere*TematicaDetaliiData-limită de luare a decizieiModalitatea de comunicare/ stabilire**RezultatDetaliiData comunicăriiSemnătura persoanei beneficiare/ Numele și prenumele funcționarului public și semnătura***
  * 1 = furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; 2 = profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil; 3 = dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră; 4 = instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă; 5 = îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă [conform art. 58 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare].** Personal/Telefonic/Electronic.*** În situația în care discuția a avut loc telefonic sau prin mijloace electronice.
  2. Medierea muncii
  PlanStadiul realizării
  DataOcupație vizatăCod COR al ocupației vizateDetalii acțiuneData-limităModalitatea de comunicare/ stabilire*Denumirea angajatorului/ CUIRezultat**DetaliiData de la care produce efecte rezultatul acțiuniiSemnătura persoanei beneficiare/ Numele și prenumele funcționarului public și semnătura***
  *Personal/Telefonic/Electronic.**Angajat/Refuz loc de muncă/Necorespunzător profesional/Probleme de adaptabilitate la locul de muncă/Necorespunzător medical.*** În situația în care discuția a avut loc telefonic sau prin mijloace electronice.
  3. Formarea profesională
  DataCurs conform nomenclatorului/ CORFurnizor/ CUIRezultat*Detalii Modalitatea de comunicare/stabilire**Semnătura persoanei beneficiare/ Numele și prenumele funcționarului public și semnătura***
  * Înscris/Refuz participare/Necorespunzător medical/Absolvent/Exmatriculat.**Personal/Telefonic/Electronic.***În situația în care discuția a avut loc telefonic sau prin mijloace electronice.
  4. Alte acțiuni
  PlanStadiul realizării
  DataTematicaDetaliiOrganizație implicată/ Furnizor de serviciiData comunicăriiRezultatModalitatea de comunicare/stabilire*Semnătura persoanei beneficiare/ Numele și prenumele funcționarului public și semnătura**
  *Personal/Telefonic/Electronic.**În situația în care discuția a avut loc telefonic sau prin mijloace electronice.
   +  Anexa nr. 5la metodologie
  REGISTRUL PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR*
  Nr. crt.Numele și prenumele solicitantuluiSeria și numărul documentului de identitateCertificat de încadrare în grad de handicapDomiciliul solicitantuluiDenumirea și adresa unității medicale care a eliberat recomandareaNumărul și data acordului încheiat cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului BucureștiNumărul și data angajamentului
  Nr. și datăValabilitate
  * Sunt înregistrați numai solicitanții care în urma analizei se constată că îndeplinesc condițiile menționate la art. 3 din metodologie.
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  CHESTIONAR
  de evaluare a satisfacției beneficiarilor
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., legitimat(ă) prin CI seria ........nr. ......, domiciliat(ă) în localitatea/sectorul ............................, județul ..........................., str. ........................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., posesor/posesoare al/a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ................. din data ....................., termen de valabilitate ....................., eliberat de către ...................................., ultima formă de studii absolvite ....................[] Am beneficiat de informare și consiliere profesională.[] Am beneficiat de medierea muncii.[] Am beneficiat de voucher pentru achiziționarea produsului asistiv/produselor asistive .............................. din Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare. (la 03-08-2021, sintagma: produsului asistiv a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) 1. Cum apreciați beneficiile produsului asistiv/produselor asistive în sensul îmbunătățirii abilităților/activităților pentru ocuparea unui loc de muncă?[] în mică măsură[] în oarecare măsură[] în mare măsură (la 03-08-2021, sintagma: produsului asistiv a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) 2. Cât de satisfăcut sunteți de posibilitatea ca noua tehnologie să vă ajute în dezvoltarea de noi abilități pentru piața muncii?[] în mică măsură[] în oarecare măsură[] în mare măsură3. Cum apreciați amabilitatea și profesionalismul personalului cu care ați interacționat în toate etapele de obținere și utilizare a voucherului pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces?[] foarte bună[] bună[] nesatisfăcătoare4. Cum apreciați timpul de așteptare pentru acordarea serviciilor:a) în etapa de acordare a serviciilor de informare, consiliere și mediere acordate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București:[] lung[] mediu[] scurtb) în etapa de acordare a voucherului:[] lung[] mediu[] scurtc) în etapa de achiziționare/livrare a tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces:[] lung[] mediu[] scurt5. Cum apreciați calitatea serviciilor:a) de informare și consiliere:[] foarte bună[] bună[] nesatisfăcătoareb) de mediere:[] foarte bună[] bună[] nesatisfăcătoarec) în etapa de acordare a voucherului pentru achiziționarea tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces:[] foarte bună[] bună[] nesatisfăcătoare6. Cum apreciați sursele de informare utilizate pentru obținerea și utilizarea voucherului pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces?[] foarte bune[] bune[] nesatisfăcătoare7. Alte comentarii, recomandări, sugestii:Data
  .............
  Semnătura
  ..........
   +  Anexa nr. 7la metodologie
  CONVENȚIE
  pentru emiterea și distribuirea voucherelor utilizate exclusiv
  pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces,
  altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  Părțile:1. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, reprezentată de domnul .........................................., în calitate de președinte, denumită în continuare ANDPDCA,și (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ............, cu sediul în ....................., str. ................., reprezentată de doamna/domnul ................., director, denumită în continuare DGASPCAvând în vedere:– Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;– Proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“, proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANDPDCA) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul operațional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți; (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) – Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019,părțile convin de comun acord încheierea prezentei convenții.  +  Articolul 1 Obiectul convenției1.1. Prezenta convenție are ca obiect stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre părți, conform competențelor deținute de acestea în temeiul actelor normative în conformitate cu care sunt organizate și funcționează, pentru realizarea în comun a unor activități în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“, proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANDPDCA) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul operațional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, al cărui obiectiv general este asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii. (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) 1.2. Rolul părților semnatare ale convenției este acela de a asigura emiterea și distribuirea voucherelor acordate persoanelor cu dizabilități care beneficiază de măsuri active de ocupare, fiind înregistrate la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București (AJOFM/AMOFM), pentru achiziționarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, de la operatorii economici prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, www.anpd.gov.ro.  +  Articolul 2 Durata convenției2.1. Convenția se încheie pentru o perioadă de 30 de luni de la data semnării acesteia de către părți și poate fi prelungită pentru noi perioade.2.2. Convenția poate fi modificată și/sau completată prin act adițional semnat de părți, la inițiativa oricăreia dintre acestea.2.3. Partea care are inițiativa modificării și/sau completării convenției va transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate, cu 30 de zile înainte de data încheierii actului adițional.  +  Articolul 3 Obligațiile părților3.1. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități:a) desemnează 2 (două) persoane care să mențină contactul cu consiliul județean/consiliul local (CJ/CL) - direcția generală de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), în vederea identificării și soluționării problemelor de interes comun privind obiectul convenției;b) coordonează metodologic CJ/CL - DGASPC în vederea distribuirii voucherelor;c) transmite CJ/CL - DGASPC, în format electronic, modificări ale tabloului centralizator al cererilor privind acordarea de vouchere înregistrate în Registrul privind acordarea voucherelor^1, împreună cu instrucțiunile necesare completării corecte a acestuia, ori de câte ori este cazul;^1 Conform art. 4 alin. (6) din metodologie.d) realizează prelucrarea datelor din tabloul centralizator transmis de DGASPC;e) notifică CJ/CL - DGASPC în momentul în care, din analiza tabloului centralizator transmis la ANDPDCA, rezultă neconcordanțe și deficiențe cu privire la completarea acestuia sau în procesul de acordare a voucherului; (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) f) tipărește voucherele și le transmite DGASPC în vederea distribuirii acestora către solicitanți;g) păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute în baza prezentei convenții și se obligă să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității proprii în vederea realizării obiectului prezentei convenții;h) informează CJ/CL - DGASPC cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea prevederilor prezentei convenții;i) asigură promovarea acțiunilor realizate de părți pentru realizarea obiectului prezentei convenții.3.2. Consiliul județean/Consiliul local - Direcția generală de asistență socială și protecția copilului:a) desemnează 2 (două) persoane din cadrul DGASPC care să mențină contactul cu ANDPDCA în vederea identificării și soluționării problemelor de interes comun privind obiectul convenției; (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) b) înregistrează solicitările de acordare a voucherelor;c) întocmește și transmite săptămânal Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere;d) analizează cererile de eliberare a voucherelor și documentele depuse de solicitanți;e) întocmește Registrul privind acordarea voucherelor;f) transmite tabloul centralizator către ANDPDCA atât în format scris, cât și în format electronic; (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) g) comunică permanent cu persoana cu dizabilități în procesul de eliberare și distribuire a voucherelor;h) păstrează cererile și documentele depuse de solicitanți, într-un spațiu care va purta elementele de identitate vizuală a proiectului;i) furnizează ANDPDCA informațiile necesare pentru realizarea acțiunilor comune organizate în implementarea prezentei convenții; (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) j) păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute în baza prezentei convenții și se obligă să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității proprii în vederea realizării obiectului prezentei convenții;k) informează ANDPDCA cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea prevederilor prezentei convenții; (la 28-01-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 103 din 26 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021 ) l) asigură promovarea acțiunilor realizate de părți pentru realizarea obiectului prezentei convenții.  +  Articolul 4 Dispoziții finale4.1. Părțile vor urmări și vor asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentei convenții.4.2. Părțile vor organiza și vor răspunde, în condițiile legii, de îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.Încheiată astăzi, ........................., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.Autoritatea Națională pentru Persoanele cu DizabilitățiDirecția generală de asistență socială și protecția copilului
  ----