SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 1 iulie 2021Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 1 iulie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 690 din 1 iulie 2021, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 654 din 1 iulie 2021.
  1. Dispoziții generale 1.1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.1.2. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AM POC).1.3. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), în parteneriat cu agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (denumit în continuare parteneriat), este administratorul schemei pentru implementarea măsurilor 1-2. Ajutorul se acordă în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 și din alte fonduri externe nerambursabile și buget de stat. 2. Baza legală2.1. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu secțiunea 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.05.2020, Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 218/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2.07.2020, Comunicarea CE - A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2020/C 340 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.10.2020, Comunicarea CE - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 34/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1.02.2021.^1 ^1 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_3rd_amendment_temporary_framework_ro.pdf2.2. Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.2.3. Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus); Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările ulterioare, așa cum au fost aprobate de Comisie. 3. Definiții3.1. administrator al schemei de ajutor de stat - MEAT în parteneriat cu AIMMAIPE, în baza contractului de finanțare încheiat prin AM POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu prezenta schemă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare semnate cu AM POC;3.2. beneficiarul ajutorului de stat - IMM/PFA/CMI/ONG (organizație neguvernamentală), cu activitate economică care primește ajutorul de stat, prin intermediul administratorului de schemă; 3.3. persoană fizică autorizată - PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;3.4. cabinet medical individual - CMI - unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialiști și alte categorii de personal medical autorizat. În cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;3.5. întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 187/1 din 26.06.2014; 3.6. întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situații: (i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar; (ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE; (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi; (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;3.7. contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, și administratorul schemei în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, respectiv administrator al schemei, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POC 2014-2020;3.8. contract de finanțare al ajutorului de stat - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între administratorul schemei, în calitate de administrator al schemei, pe de o parte, și întreprindere, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme, pe de altă parte. 4. Forma ajutorului 4.1. Ajutorul de stat se acordă după cum urmează:a) microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activității curente sub formă de sumă forfetară, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014.b) granturi pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activității curente, sub formă de sumă forfetară în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;5. Durata și bugetul schemei5.1. Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2021. 5.1^1. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 noiembrie 2021, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2021. (la 02-08-2021, Punctul 5. a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 803 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 02 august 2021 ) 5.2. Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 1.007.031.250 euro, din care 850.000.000 euro FEDR și 157.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat împărțit între cele 2 măsuri după cum urmează:• Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 15.000.000 euro fonduri de la bugetul de stat;• Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 907.031.250 euro, din care 765.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat. 5.3. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafoanelor de la pct. 6, 7 și 8 este cursul INFOREURO valabil în luna lansării apelului de proiecte.5.4. Bugetele celor 2 măsuri sunt indicative și pot suferi modificări în funcție de nevoile IMM-urilor în condițiile încadrării în alocarea prevăzută la pct. 5.2.6. Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate și cheltuieli eligibile Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro/beneficiar de ajutor de stat, acordabil o singură dată, într-o singură tranșă, sub formă de cost unitar.6.2. Beneficiarii de ajutor de stat ai măsurii 1 sunt: a) IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019; b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute;c) persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular-anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz.6.3. Beneficiarii ajutorului de stat îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.10 și următoarele criterii de eligibilitate specifice: a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada cel puțin a unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 1.02.2020; b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la pct. 6.2. lit. a), care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la pct. 6.2. lit. b) și c).c) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la pct. 6.2 lit. b) și c); d) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.6.4. Beneficiarii măsurii 1 pot utiliza alocările pentru susținerea unor cheltuieli de tipul: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate; c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat; d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă; e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2; f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente; g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice; h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.6.5. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 50.000. Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru6.6. Valoarea ajutorului se stabilește astfel: a) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;b) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro;c) pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.6.7. Beneficiarii măsurii 2 sunt IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației, care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.10 și criteriile de eligibilitate specifice: a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare; b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, în unul dintre ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse conform legii; c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru, potrivit prevederilor legale în vigoare; d) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.6.8. Beneficiarii pot utiliza măsura 2 pentru susținerea unor cheltuieli de tipul: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta schemă de ajutor de stat; b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate; c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat; d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte; e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2; f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente; g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct în vederea reluării activității curente a beneficiarului finanțării; h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.6.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 100.500.6.10. Criteriile de eligibilitate generale pentru beneficiarii care solicită finanțare în cadrul măsurilor prezentei scheme de ajutor de stat sunt următoarele: a) nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, ale Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER), cu excepția PFA și CMI;b) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare; c) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.7. Cumulul ajutoarelor de stat7.1. Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa și alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), inclusiv INVESTIMM, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 800.000 euro.7.2. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, furnizorul/administratorul schemei trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activități.8. Domeniu de aplicare8.1. Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în sectoare de activitate, după cum urmează: - măsura 1 - sprijină întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu excepția sectoarelor menționate la pct. 9.2, PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, precum și PFA-urile și ONG-urile cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1; - măsura 2 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 2.8.2. Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarele sectoare/tipuri de ajutoare: a) activități legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament; b) activități de jocuri de noroc și pariuri.8.3. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea și comercializarea produselor agricole este condiționat de a nu fi transmis parțial sau integral producătorilor primari și nu este fixat pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de către întreprinderile în cauză.8.4. Derogările de la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 120.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.8.5. În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activități, că plafonul relevant este respectat și că suma maximă posibilă nu este depășită în total.8.6. Plafoanele de ajutor și maximele de cumul stabilite în cadrul acestor măsuri se aplică indiferent dacă sprijinul pentru proiect este finanțat integral din resurse de stat sau finanțat parțial de Uniunea Europeană.8.7. Ajutorul din cadrul sistemului de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul nr. 702/2014 sau în Regulamentul nr. 1.388/2014.8.8. Beneficiarii finali ai măsurii sunt toate IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menționate la pct. 8.1. Cu toate acestea, băncile și alte instituții financiare nu sunt beneficiari finali eligibili.9. Implementarea schemei9.1. Informațiile referitoare la modalitatea de implementare a prezentei scheme se detaliază în ghidurile solicitantului asociate apelurilor de proiecte pe care AM POC urmează să le lanseze.9.2. Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronică, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde: a) documentația juridică a beneficiarului de fonduri nerambursabile (după caz, act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrul comerțului, certificat constatator), verificată automat de sistemul informatic; b) documentația financiară (situația financiară aferentă anului 2019 depusă la administrația financiară, ultima balanță de verificare încheiată la data depunerii cererii sau declarația unică în cazul PFA), verificată automat de sistemul informatic; c) documentația tehnică în cazul investițiilor în activități productive, respectiv plan de afaceri în format simplificat; d) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se află în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile menționate la pct. 6.4 și 6.8; că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate; privind încadrarea în categoria de IMM (verificarea se va face ex-post, pe bază de eșantion, de către parteneriat); privind cofinanțarea și/sau menținerea locurilor de muncă, după caz; e) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că: (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849; (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; f) dovada cofinanțării pentru măsura 2.9.3. Măsurile 1 și 2 sunt selectate automatizat pe baza unei liste de verificare, pe baza criteriilor specifice menționate la pct. 6.2 și 6.3 pentru măsura 1 și la pct. 7.2 pentru măsura 2.9.4. În baza documentației prezentate, se verifică încadrarea solicitărilor în condițiile prezentei scheme și se încheie contractele de finanțare a ajutorului de stat prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, în limita bugetului alocat.10. Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea10.1. AM POC are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul și valoarea contractelor semnate, precum și sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afișate în timp real.10.2. AM POC, respectiv MIPE trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.10.3. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.10.4. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.10.5. AM POC are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, iar parteneriatul, în calitate de administrator al schemei, are obligația încărcării contractelor de finanțare a ajutorului de stat, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.10.6. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.10.7. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.10.8. Până la 31 decembrie 2021, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.11. Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat11.1. Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul celor 2 măsuri din prezenta schemă de ajutor de stat se vor face pentru AM POC de către administratorul schemei.11.2. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile pentru măsurile 1 și 2 se face pe un eșantion de 1% în scopul validării metodologiei de stabilire a sumei forfetare.11.3. În situația în care furnizorul de ajutor de stat constată că beneficiarii finali și/sau beneficiarii de finanțare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale contractului de finanțare, AM POC solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.11.4. În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, recuperarea ajutorului de stat se realizează de către AM POC potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexa nr. 1la schema de ajutor de stat
  DOMENII
  de activitate eligibile pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică
  [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 „Microgrant pentru capital de lucru“
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazine specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7320Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
  7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9313Activități ale bazelor sportive
  9319Activități ale cluburilor sportive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
   +  Anexa nr. 2la schema de ajutor de stat
  LISTA
  domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“
  10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audiovideo, în magazinele specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
  4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
  4920Transporturi de marfă pe calea ferată
  4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
  4932Transporturi cu taxiuri
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  4941Transporturi rutiere de mărfuri
  4942Servicii de mutare
  50. TRANSPORTURI PE APĂ
  5010Transporturi maritime și costiere de pasageri
  5020Transporturi maritime și costiere de marfă
  5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  51. TRANSPORTURI AERIENE
  5110Transporturi aeriene de pasageri
  5121Transporturi aeriene de marfă
  52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
  5210Depozitări
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590Alte servicii de cazare
  56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  61. TELECOMUNICAȚII
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  72. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  7320Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
  7711Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
  7911Activități ale agențiilor turistice
  7912Activități ale tur-operatorilor
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8531Învățământ secundar general
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8541Învățământ superior nonuniversitar
  8542Învățământ superior universitar
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
  93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  -----