ORDIN nr. 690 din 1 iulie 2021privind aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 1 iulie 2021  Având în vedere:– prevederile secțiunii 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.05.2020, Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 218/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2.07.2020, Comunicarea CE - A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2020/C 340 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.10.2020, Comunicarea CE - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 34/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1.02.2021;– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările ulterioare;– Decizia Comisiei Europene C(2020) 5.949 din 27.08.2020 de aprobare a Schemei SA.58166 (2020/N) Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 9.494 din 18.12.2020, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul nr. 460/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 5.570 din 28.05.2021,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr. 65.055 din 1.07.2021,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aferentă Programului operațional Competitivitate (POC 2014-2020), axa prioritară (AP) 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia de COVID-19, prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific OS 3.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19, acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 este finanțată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.  +  Articolul 3Prezenta schema de ajutor de stat intră în vigoare după obținerea avizului Consiliului Concurenței.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marius-Mihai Vasiliu,
  secretar de stat
  București, 1 iulie 2021.Nr. 690.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STATSprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19