NORME din 5 ianuarie 2018de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018.
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 872/543/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția prevederilor art. 78^2 alin. (7), (10) și (15) din normele prevăzute la art. I, care se aplică până la data de 30 iunie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 1(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate:a) persoanele fizice, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, care realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;b) persoanele fizice care realizează în România veniturile prevăzute la lit. a), de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;c) persoanele fizice care realizează în România veniturile prevăzute la lit. a), de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;d) persoanele fizice care beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii;e) persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute la lit. a)-d) și care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și soția/soțul titularului întreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerțului și autorizată/autorizat să funcționeze ea însăși/el însuși ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obișnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleași sarcini, fie sarcini complementare, dacă titularul/persoana fizică autorizată este asigurat/asigurată potrivit alin. (1) lit. e).(3) Calitatea de titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată se dovedește cu documentul emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului conform prevederilor legale, iar calitatea de soție/soț prin certificatul de căsătorie.  +  Secţiunea a 2-a Evidența persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații, precum și a certificatelor de concediu medical  +  Articolul 2(1) Evidența persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații, precum și a certificatelor de concediu medical se realizează pe baza Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.(2) Persoanele și instituția prevăzute art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să depună declarația prevăzută la alin. (1).(3) Declarația prevăzută alin. (1) se depune și de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (6^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art. 147 alin. (12) și (13) din Codul fiscal.(4) Persoanele și instituția prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, în a căror rază administrativ-teritorială își au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoțit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate și în situația în care indemnizațiile aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 pct. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația în care asiguratul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizații. (la 06-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (5) În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale și/sau puncte de lucru, aceștia depun declarația privind obligațiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea sucursalelor și/sau a punctelor de lucru.(6) Pentru ca asigurații aflați în evidența Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești să poată beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este necesar să se confirme că aceștia îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizații. În acest sens, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești va asigura transmiterea către casele de asigurări de sănătate a veniturilor care constituie baza lunară de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele menționate, confirmând totodată calitatea de asigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, precum și stagiul minim de asigurare al acestora.(7) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță, constituie documente justificative de plată, pe baza cărora, potrivit prevederilor art. 64, se restituie sumele reprezentând indemnizații plătite de către angajatori angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical și care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. (la 06-08-2020, Articolul 2 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (8) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță, se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora. (la 06-08-2020, Articolul 2 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 )  +  Articolul 3(1) Casele de asigurări de sănătate au obligația de a verifica și de a valida datele cuprinse în declarația prevăzută la art. 2 alin. (1).(2) În cazul în care după verificarea datelor se constată neconcordanțe care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială, în termen de maximum 30 de zile, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaților acestora o notificare, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță. (la 06-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilații acestora au obligația de a transmite declarația rectificativă, în condițiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 2 alin. (2).(4) Declarația prevăzută la alin. (3) poate fi depusă și din inițiativa angajatorilor sau a asimilaților acestora, pentru situațiile care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială.  +  Articolul 4(1) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1),art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează. (la 01-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (2) Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații este obligatorie încheierea unui act adițional la contract, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, în termen de maximum 30 de zile de la apariția modificării respective. Actul adițional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia și are același regim juridic ca și contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații.(3) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Contractul prevăzut la alin. (1) încetează la inițiativa oricăreia dintre părți, conform clauzelor prevăzute în contract.  +  Articolul 5Toate operațiunile legate de înregistrarea și evidența declarațiilor și a contractelor de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, a solicitărilor de modificare a contractelor de asigurare pentru concedii și indemnizații, precum și de plata contribuției datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt în sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit și au înregistrat documentele respective.  +  Secţiunea a 3-a Stagiul de asigurare  +  Articolul 6(1) Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.Exemplul nr. 1 - Situație în care există 6 luni integrale de stagiu de asigurare
  luna121110987654321
  zile lucrătoare192223202322212220222021
  zile de stagiu192013201321212220222021
  – luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului; (...)– luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului.În acest caz condiția de stagiu de asigurare este realizată, întrucât se constată că există 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1-6).
  (2) În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puțin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.Exemplul nr. 2 - Situație în care nu există 6 luni integrale de stagiu de asigurare
  luna121110987654321
  zile lucrătoare192223202322212220222021
  zile de stagiu10191610135212210222016
  În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1-6).Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar numărul de zile de stagiu este de 111 zile.Diferența este de 15 zile.În acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de zile se iau în calcul 15 zile de stagiu de asigurare din lunile 7-12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de asigurare necesar pentru deschiderea drepturilor la concedii și indemnizații.
  (3) Stagiul minim de asigurare se constituie și din însumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a perioadelor în care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă suportate de fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.
   +  Capitolul II Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 7Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asigurații, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt:a) concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;b) concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;c) concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;d) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal, care se acordă persoanelor asigurate, salariate gravide și mame, lăuze sau care alăptează, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-08-2021, Litera e) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 )  +  Articolul 8(1) Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația eliberării certificatelor de concediu medical acordate în continuare, pentru același episod de boală, de către medicul curant care are obligația întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii; (la 01-08-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) c) în vederea gestionării numărului de zile de concediu medical, adeverința prevăzută la lit. b) se eliberează și în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal. (la 01-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (2) Medicul curant, direct sau prin reprezentantul său legal, încheie o convenție privind eliberarea certificatelor de concediu medical cu casa de asigurări de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.(3) Convenția prevăzută la alin. (2) se încheie cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul unitatea sanitară, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz.(4) Medicii care au încheiată convenția prevăzută la alin. (2) eliberează certificate de concediu medical și persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate din România, dar care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale sau a acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care atestă incapacitatea de muncă și durata probabilă a acesteia. (la 27-03-2020, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 ) (5) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4) constituie document justificativ pentru instituțiile competente ale statului de asigurare în vederea acordării prestațiilor în conformitate cu legislația pe care acesta o aplică. (la 27-03-2020, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 9(1) Certificatele de concediu medical se completează și se eliberează la data la care se acordă consultația medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.(2) În situația imposibilității prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical „inițial“.(3) Pentru certificatele medicale „în continuare“, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeași afecțiune.(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situația în care prima etapă a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă se finalizează într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical în continuare poate fi eliberat în prima zi lucrătoare care urmează, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute la art. 20 alin. (1) și art. 24 alin. (2), cu consemnarea în mod corespunzător în planul de urmărire a evoluției bolii. (la 01-08-2021, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (4) Certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situații:a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);b) pentru perioada de internare în spital;c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;e) în caz de carantină;f) pentru pacienții cu afecțiuni oncologice.g) în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, potrivit legii; (la 06-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (4^1) Certificatele de concediu medical se pot solicita și elibera, după caz, și prin mijloace de transmitere la distanță. (la 06-08-2020, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (5) Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot întocmi, lunar sau la sfârșitul perioadei de tratament, certificate de incapacitate de muncă, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a fost primit documentul care certifică incapacitatea de muncă și durata probabilă a acesteia emis de către medicul/instituția din statul de tratament.  +  Articolul 10(1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90 de zile, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul București în data de 30 octombrie 2015.(2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, în cazul urgențelor medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital și pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgența. În aceste situații, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgența, cu respectarea prevederilor art. 26, într-o singură etapă, fără a se întocmi planul de urmărire a evoluției bolii prevăzut la art. 10^1. (la 01-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (3) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru situațiile în care măsura carantinei este dispusă pentru două sau mai mult de două luni calendaristice, certificatele de concediu medical pentru aceste situații se eliberează lunar sau după ultima zi a încetării perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină. (la 06-08-2020, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (la 27-03-2020, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 10^1(1) În cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii, a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 4^1, pe care persoana asigurată are obligația să îl respecte.(2) În prima etapă, durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie și de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu. În cazul menținerii incapacității temporare de muncă, constatată pe baza evaluării răspunsului la tratamentul inițial și/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizează afecțiunea poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 7 zile pentru medicul de familie și de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu. Pe durata cuprinsă în certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, în funcție de evoluția bolii, poate modifica planul menționat la alin. (1).(3) În situația în care, după ce medicul curant a acordat prima etapă a concediului medical, asiguratul nu se mai prezintă în vederea evaluării stării de sănătate conform planului de urmărire a evoluției bolii sau în situația în care evoluția stării de sănătate a asiguratului este favorabilă ca urmare a respectării de către acesta a planului de urmărire a evoluției bolii, nu se va acorda concediu medical în continuare.(4) Pentru respectarea planului de urmărire a evoluției bolii, medicii prevăzuți la alin. (1) acordă consultații la cabinet.(5) Situațiile în care medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda consultații la domiciliul persoanei asigurate sau la distanță sunt situațiile în care persoana asigurată se află în stare de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, precum și situațiile în care persoana asigurată cu boli cronice sau cu un episod acut de boală se află în imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale, consemnate în fișa pacientului.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul eliberării certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale prevăzute la art. 18 alin. (3), pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii. (la 01-08-2021, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 )  +  Articolul 11(1) Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) situațiile în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.  +  Articolul 12(1) La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical în condițiile art. 11, cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător, cu excepția codului de indemnizație de urgență (06).(2) Pentru situațiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării în spital are înscris codul de indemnizație de urgență (06) este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordată la externare.  +  Articolul 13La camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgențe medico-chirurgicale neinternate numai de către medicii de specialitate.  +  Articolul 14În situația în care certificatul de concediu medical se eliberează la începutul lunii pentru toată perioada cuprinsă în lună, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30/1-31 a lunii respective.  +  Articolul 15Medicii sunt obligați să îndrume pacienții către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze aceștia în vederea obținerii în continuare a asistenței medicale și a certificatelor de concediu medical.  +  Articolul 16Orice prelungire a unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.  +  Articolul 17Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizație 02, 03, 04 și 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă/avizul direcției de sănătate publică, precum și cele cu codul de indemnizație 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.  +  Secţiunea a 2-a Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii  +  Articolul 18(1) Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire.(2) Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, după caz.(3) Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază după cum urmează:a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății;b) un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii;c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză. (la 27-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 ) (4) Pentru obținerea avizului prevăzut la alin. (2), medicul curant va întocmi un referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 5; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în a cărui rază teritorială își are domiciliul asiguratul. (la 27-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 19(1) Prevederile art. 18 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările și completările ulterioare.(2) Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituția de la locul de ședere/reședință.  +  Articolul 20(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puțin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepția incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (2) În cazul menținerii incapacității temporare de muncă pentru aceeași afecțiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăși 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege. (la 01-08-2021, Alineatul (3) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde și zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 23^1 alin. (3), (6) și (9), art. 23^2, art. 78^1 alin. (7) lit. k), alin. (15) și (16) și art. 78^2 alin. (15). (la 27-10-2020, Alineatul (4) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.818 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 )  +  Articolul 21Asigurații care prezintă unele dintre bolile cardiovasculare menționate în anexa nr. 6 beneficiază de concediu medical până la durata maximă prevăzută de lege.  +  Articolul 22Asigurații bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, în funcție de stadiul bolii, beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.  +  Articolul 23Asigurații bolnavi de tuberculoză beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege. (la 01-08-2021, Articolul 23 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 )  +  Articolul 23^1(1) Asigurații pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unități sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare beneficiază de concediu medical pe toată perioada pentru care s-a instituit această măsură.(2) Pentru persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit legii, exclusiv în unități sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical la externarea din spital, atât pentru perioada internării, cât și pentru perioada externării, după caz, cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător. Certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital starea de sănătate a persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (1).(4) Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.(5) În situația în care data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării primei probe care confirmă boala infectocontagioasă, pentru această perioadă certificatul de concediu medical se acordă de medicul de familie, în baza documentului eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde informații referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii infectocontagioase și data internării persoanei bolnave.(6) În situația în care medicul prevăzut la alin. (4) nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeași afecțiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultații medicale la distanță.(7) Certificatul de concediu medical prevăzut la alin. (6) se acordă pentru o durată care nu poate depăși cumulat durata maximă a perioadei de izolare care decurge de la momentul internării sau pentru o perioadă stabilită de medicul curant din spital și comunicată prin scrisoare medicală medicului de familie.(8) Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în scopul constatării și limitării riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde informații referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta își desfășoară activitatea, precum și recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea perioadei pentru care se dispune această măsură.(9) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării în condițiile art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie care au luat în evidență și au monitorizat aceste persoane. În aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilită de către medicii de familie în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării, conform prevederilor ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.(10) În situația în care pentru persoanele prevăzute la alin. (9) intervine internarea în unități sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare, pentru această perioadă certificatul de concediu medical se acordă potrivit alin. (2)-(4).(11) Pentru perioada internării în unitatea sanitară prevăzută la alin. (2), (4) și (10), precum și pentru perioada prevăzută la alin. (5) și (9) se vor acorda certificate de concediu medical «inițial».(12) Certificatele de concediu medical acordate persoanelor pentru care s-a dispus măsura izolării se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării acesteia.(13) Dacă durata perioadei de izolare depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.(14) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru izolare se determină conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepția situațiilor în care potrivit dispozițiilor legale se prevede altfel. (la 27-10-2020, Articolul 23^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.818 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 )  +  Articolul 23^2În situația în care pentru persoanele pentru care s-ar fi impus măsura izolării până la data intrării în vigoare a Legii nr. 136/2020 nu au fost emise concedii medicale, certificatele de concediu medical se eliberează, având în vedere art. 20 alin. (1) din același act normativ, de către medicii de familie pentru perioada și pe baza documentelor eliberate de direcțiile de sănătate publică. (la 06-08-2020, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.395/830/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 6 august 2020, certificatele de concediu medical prevăzute la art. 23^2 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, pot fi eliberate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
   +  Articolul 24(1) În situațiile prevăzute la art. 21-23, certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitățile sanitare care acordă asistență medicală în specialitățile respective.(2) Pentru situațiile în care medicul de specialitate din ambulatoriu are obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii, durata de acordare a concediului medical este cea prevăzută la art. 20 alin. (2) și se împarte în cel puțin două etape, din care prima etapă este de maximum 15 zile calendaristice. (la 01-08-2021, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 )  +  Articolul 25(1) Certificatele de concediu medical pentru durata internării se acordă de medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul.(2) În situația în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.(3) La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-șef de secție, până la maximum 21 de zile calendaristice.(4) După expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, în cazul în care starea sănătății persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeași afecțiune, urmând ca, în cazul menținerii incapacității temporare de muncă, să trimită persoana asigurată la medicul din ambulatoriul de specialitate, care poate acorda concediul medical cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (2). (la 01-08-2021, Alineatul (4) din Articolul 25 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (5) Medicii curanți din unitățile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienți cu TBC, SIDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării asiguraților, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30/31 de zile calendaristice. În cazul pacienților cu TBC, medicii au obligația să îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie, la care va fi luat în evidență.(6) Pacienții internați în spital, care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de îmbolnăvire, vor fi trimiși la cabinetele de expertiză medicală a capacității de muncă în a căror rază teritorială este situat spitalul respectiv. În cazul în care pacienții nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observație, rezultatele investigațiilor și referatul medical, în vederea avizării prelungirii concediului medical.  +  Articolul 26În caz de urgențe medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă de medicul care a asistat urgența (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardă, structuri de primire urgențe, ambulanță, centru de permanență), pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă incapacitatea temporară de muncă se menține, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeași afecțiune, dar nu pentru cod de indemnizație de urgență (06), în condițiile și pe duratele stabilite de lege.  +  Articolul 27Pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, precum și pentru cele care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declarația prevăzută la art. 2 alin. (1) sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, după caz. (la 27-03-2020, Articolul 27 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 28Certificatele de concediu medical prevăzute la art. 27 se eliberează, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate sau în baza formularelor emise în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, după caz, persoanei asigurate, precum și soțului/soției/rudelor de gradul I ale acesteia sau unei alte persoane împuternicite de către aceasta în acest sens, lunar sau la sfârșitul tratamentului, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară. (la 27-03-2020, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 29(1) Prevederile art. 18, 27 și 28 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările și completările ulterioare.(2) Durata de acordare a concediilor medicale și a indemnizațiilor pentru incapacitate de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 27, este cea transmisă din statul de tratament. (la 27-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 ) (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 27, care ulterior revenirii în țară beneficiază de certificate de concediu medical eliberate de către medicii curanți, acordate în cazul menținerii incapacității temporare de muncă sau pentru alte afecțiuni care conduc la incapacitate temporară de muncă, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, se aplică prevederile art. 13 alin. (2) și art. 14 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-03-2020, Articolul 29 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 30Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se determină conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31(1) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se suportă, potrivit art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, de către angajator sau din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de incapacitate.Exemplul 1 - Situația în care concediul medical este acordat pentru perioada 1-12 ianuarie 2018, iar repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica, potrivit art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  ziuaLMMJVSDLMMJV.........
  data calendaristică123456789101112.........
  zile plătite--XXX--YYYYY
  X - zile suportate de angajator, Y - zile suportate din bugetul FNUASS.
  În acest caz angajatorul suportă indemnizația de asigurări sociale de sănătate pentru 3 zile lucrătoare, având în vedere că 1 și 2 ianuarie sunt zile de sărbătoare declarate nelucrătoare.
  (2) Numărul de zile ce urmează a fi plătite nu va cuprinde zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, și/sau zilele nelucrătoare stabilite prin programul de lucru, potrivit contractelor colective de muncă.Exemplul 2 - Situația în care concediul medical este acordat pentru perioada 1-15 ianuarie 2018, iar prin programul de lucru se stabilesc zilele nelucrătoare, altele decât sâmbetele și duminicile, potrivit art. 137 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioareLuna ianuarie a anului 2018 cuprinde 21 de zile lucrătoare.
  ziuaLMMJVSDLMMJVSDL
  data calendaristică123456789101112131415
  zile plătite--XXXYY--YYYYY-
  Se consideră că zilele nelucrătoare stabilite prin programul de lucru sunt cele aferente zilelor de luni și marți.X - zile suportate de angajator, Y - zile suportate din bugetul FNUASS.
  Exemplul 3 - Situația în care concediul medical este acordat pentru perioada 15-31 ianuarie 2018, iar zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăși 14 zile calendaristice, potrivit art. 137 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ziuaLMMJVSDLMMJVSDLMM
  data calendaristică1516171819202122232425262728293031
  zile plătite--------YYYY--YYY
  Se consideră că persoana a desfășurat activitate continuă în perioada 1-14 ianuarie.În acest caz, având în vedere faptul că primele 8 zile de incapacitate sunt cuprinse în perioada de repaus săptămânal acordată potrivit legii, indemnizația se va calcula numai pentru zilele lucrătoare ulterioare acesteia, în cazul de față pentru cele cuprinse în perioada 23-31 ianuarie.
   +  Articolul 32Pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 33(1) În situația în care unui asigurat i se acordă în aceeași lună două sau mai multe concedii medicale pentru afecțiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se calculează și se plătește separat, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru aceeași afecțiune, fără întrerupere între ele, durata lor se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, la calculul indemnizațiilor pentru certificatele de concediu medical în continuare se menține baza de calcul determinată pentru certificatul de concediu medical inițial.(3) În situația în care unui asigurat i se acordă în aceeași lună două certificate de concediu medical, care se suprapun pentru o anumită perioadă, indemnizația se calculează după cum urmează:a) pentru primul certificat de concediu medical, indemnizația se va calcula numai pentru zilele cuprinse între data începerii valabilității acestuia și data începerii valabilității celui de-al doilea certificat medical, iar pentru zilele rămase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va înscrie în rubrica „Observații“ a certificatului de concediu medical „Suprapunere cu CM seria ..... nr. ..............“;b) pentru al doilea certificat medical, a cărui începere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical, indemnizația se calculează în mod corespunzător, pentru toate zilele cuprinse în perioada de valabilitate a acestuia.(4) În situația în care unui asigurat i se acordă certificat de concediu medical pentru o anumită perioadă, iar asiguratul dorește să își reia activitatea profesională înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, în mod corespunzător, de către medicul care a eliberat certificatul.(5) În situația în care asiguraților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, li se acordă certificat de concediu medical în aceeași zi în care au desfășurat activitatea în cadrul programului complet de lucru, indemnizația se va acorda numai pentru zilele următoare celei în care a fost acordat certificatul.  +  Articolul 34(1) În vederea acordării certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverințe, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (la 06-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 34 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a solicita adeverința prevăzută la alin. (1) de la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Adeverința poate fi solicitată și eliberată și prin mijloace de transmitere la distanță. (la 06-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 34 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (3) Adeverința prevăzută la alin. (1) se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiția de stagiu de asigurare prevăzută la art. 7, precum și celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz, cu excepția cazurilor de carantină și a bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020. (la 06-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 34 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (4) Pentru cazurile în care nu este îndeplinită condiția privind stagiul de asigurare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o adeverință medicală eliberată de către medicul curant, în vederea justificării absenței de la locul de muncă. Modelul adeverinței este stabilit de către medicii curanți, dar acesta trebuie să conțină și informațiile minimale privind perioada necesară recomandată de repaus, codul de diagnostic, precum și parafa. (la 27-03-2020, Articolul 34 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )
   +  Secţiunea a 3-a Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă  +  Articolul 35În scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, asigurații pot beneficia de:a) indemnizație pentru reducerea timpului de muncă;b) concediu și indemnizație pentru carantină;c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.  +  Articolul 36(1) Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguraților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă, și se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.(2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru se eliberează de medicul curant care a propus această reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, până la durata maximă prevăzută de lege.(3) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru reducerea timpului de muncă se determină conform art. 19 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(5) Pentru obținerea avizului prevăzut la alin. (1) se va respecta procedura instituită la art. 18 alin. (4).  +  Articolul 37(1) Persoanele asigurate pentru care s-a instituit măsura carantinei, în condițiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină indiferent de locul în care acestea se instituie. (2) Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de către medicii curanți, respectiv de către medicii de familie, după ultima zi a încetării perioadei de carantină, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcția de sănătate publică, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină.(3) Dacă durata perioadei de carantină depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.(4) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină se determină conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepția situațiilor în care potrivit dispozițiilor legale se prevede altfel. (la 27-10-2020, Alineatul (4) din Articolul 37 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.818 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate numai indemnizația aferentă primelor 5 zile de carantină. (la 01-08-2021, Articolul 37 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care face parte din personalul propriu al instituțiilor prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă de către aceste instituții numai indemnizația aferentă primelor 5 zile de carantină. (la 01-08-2021, Articolul 37 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (la 06-08-2020, Articolul 37 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 )  +  Articolul 38(1) Asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear și de recuperare medicală, pe baza prescripțiilor medicale, cu sau fără contribuție personală, în condițiile prevăzute în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.(2) Tratamentul balnear și de recuperare medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurărilor sociale, în funcție de natura, stadiul și prognosticul bolii, structurat pe etape. În funcție de tipul afecțiunii și de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile și se stabilește de medicul expert al asigurărilor sociale, la propunerea medicului curant.(3) Programul individual de recuperare este obligatoriu și se realizează în unități sanitare specializate aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare, asigurații sunt supuși reexaminării medicale. În funcție de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activității profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.(4) Plata indemnizațiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu își îndeplinește obligația de a urma și de a respecta programul individual de recuperare.(5) Tratamentul balnear și de recuperare medicală a capacității de muncă se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute de contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și de normele metodologice de aplicare a acestuia.(6) Beneficiază concomitent de prestații pentru același risc asigurat numai asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o durată mai mare de 90 de zile, care urmează tratament balnear.(7) Pentru obținerea avizului prevăzut la alin. (2) se va respecta procedura instituită la art. 18 alin. (4).  +  Secţiunea a 4-a Concediul și indemnizația de maternitate  +  Articolul 39(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină și lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizație de maternitate. Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naștere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naștere. Concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenție.(3) În situația prevăzută la alin. (2), baza de calcul al indemnizației de maternitate se constituie din media veniturilor lunare asigurate, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calității de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, după luna a 6-a de sarcină, astfel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.(5) În situația copilului născut mort sau în situația în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizația de maternitate se acordă pe toată durata acestui concediu.  +  Articolul 40Concediul medical pentru maternitate se acordă numai pentru sarcină, și nu pentru afecțiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fără legătură cu aceasta.  +  Articolul 41(1) Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidență și urmărește pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.(2) Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.(3) Prevederile art. (1) se aplică și în cazurile în care, în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se acordă certificatul de concediu medical inițial pentru sarcină și lăuzie, asigurata a mai beneficiat de aceleași drepturi în această perioadă. (la 27-03-2020, Articolul 41 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 42În situația în care survine decesul mamei, la naștere sau imediat după aceasta, tatăl beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă, în condițiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, după caz.  +  Articolul 43Cuantumul brut lunar al indemnizației de maternitate se determină conform art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 44Indemnizația de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Secţiunea a 5-a Concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav  +  Articolul 45(1) Asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru afecțiunile prevăzute la art. 26 alin (1) și (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Lista afecțiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 8  +  Articolul 46(1) Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani și îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afecțiuni intercurente se eliberează de medicul curant, în condițiile și până la duratele maxime prevăzute de lege.(2) În situațiile în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenții chirurgicale, durata concediului medical va fi stabilită de medicul specialist, în funcție de evoluția bolii. (la 27-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 46 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.818 din 27 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 27 octombrie 2020 ) (3) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeași afecțiune.(4) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30/31 de zile calendaristice.  +  Articolul 47Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav se determină conform art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 48Indemnizațiile acordate asiguraților pentru îngrijirea copilului bolnav se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Secţiunea a 6-a Concediul și indemnizația de risc maternal  +  Articolul 49Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 50Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracționat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.  +  Articolul 51Cuantumul brut lunar al indemnizației de risc maternal se determină conform art. 31 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 52Indemnizația de risc maternal se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 53Concediul și indemnizația de risc maternal se acordă fără condiție de stagiu de asigurare.  +  Secţiunea a 7-a Alte dispoziții privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 54În cazul în care, potrivit legii, angajatorul își suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care sau născut anterior ivirii acestor situații, se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție. Pentru aceste situații, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt achitate în condițiile menținerii concediului medical pentru aceeași afecțiune.  +  Articolul 55Drepturile achitate în condițiile prevăzute la art. 54, care sunt suportate de angajator potrivit art. 12 lit. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se recuperează de către casele de asigurări de sănătate de la angajator, conform legii.  +  Articolul 56(1) Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni.(2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizații au obligația să elibereze adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecțiuni în parte, cu excepția cazurilor de tuberculoză, precum și a celor pentru carantină sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării. (la 06-08-2020, Articolul 56 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 )  +  Articolul 57Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare. La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum și cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.  +  Articolul 58(1) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situații dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplinește condiția privind stagiul de asigurare, precum și pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalți angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul. (la 27-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 58 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 ) (2) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situații dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, indemnizațiile se calculează și se plătesc, după caz, de casa de asigurări de sănătate la care se depun certificatele de concediu medical, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplinește condiția privind stagiul de asigurare, precum și pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, atât primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cât și cele două exemplare în copii certificate de către medicul curant se prezintă spre calcul casei de asigurări de sănătate. (la 27-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 58 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 ) (3) Pe copiile certificate se va înscrie „Conform cu originalul“ și se va aplica parafa și semnătura medicului curant, precum și, după caz, parafa și semnătura medicului șef de secție, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) au obligația respectării prevederilor art. 2.  +  Secţiunea a 8-a Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 59Calculul și plata indemnizațiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condițiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.  +  Articolul 60(1) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și alin. (2),art. 23 alin. (2) și la art. 32 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) vor atașa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.(2) Pentru situațiile prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 și 27, certificatul de concediu medical se va depune la plătitor până cel mai târziu la sfârșitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical. (la 27-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 60 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 61(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, potrivit art. 10 alin. (1) și (2) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 61 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (1^1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor lunare asigurate din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii minime brute pe țară lunar sau, după caz, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, potrivit art. 10 alin. (3) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-08-2021, Articolul 61 din Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (2) În cazul în care baza de calcul al indemnizațiilor se constituie și din veniturile aferente perioadei anterioare lunii ianuarie 2018, la calculul indemnizațiilor se iau în considerare veniturile lunare care potrivit legislației anterioare acestei luni ar fi constituit bază de calcul al indemnizațiilor și se cumulează cu veniturile lunare asigurate începând cu cele aferente lunii ianuarie 2018.(3) În situația în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1) și (2), se constituie baza de calcul al indemnizațiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de asigurare, veniturile care se iau în considerare sunt cele prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă suportate de fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 62(1) Media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor asigurate atât cu plata unei contribuții, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B și alin. (2), cât și fără plata unei contribuții, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, realizate în ultimele 6 luni anterioare lunii în care a fost acordat certificatul de concediu medical, și numărul total de zile din această perioadă, astfel:Mzbci = ∑ V: NTZ,în care:Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor;∑ V = suma veniturilor asigurate din ultimele 6 luni;NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni.Numărul de zile în care persoanele asigurate au realizat venituri asigurate nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Excepția o constituie persoanele asigurate aflate în situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de asigurare, în situația în care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni. În aceste cazuri baza de calcul al indemnizațiilor o constituie media veniturilor lunare realizate sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate sau media veniturilor lunare asigurate înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar asigurat din prima lună de asigurare, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate este egal cu produsul dintre media zilnică și procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical, astfel:Ci = Mzbci x....% x NZLCM,în care:– Ci = cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;– Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;– NZLCM = numărul de zile lucrătoare din concediul medical.Exemplul nr. 1 - Determinarea cuantumului indemnizației pentru un certificat de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă (boală obișnuită) acordat pentru 22 de zile lucrătoare - lei -
  luna123456
  V2.5002.5002.5002.5002.5002.500
  NZ211921202120
  în care:NZ = numărul de zile pe fiecare lună din baza de calcul;∑ V = 6 x 2.500 lei = 15.000 lei;NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;Mzbci = 15.000 lei : 122 = 122,95 lei;.... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare];NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);Ci = Mzbci x.... % x NZLCM = 122, 95 lei x 75% x 22 = 2.028,68 lei, rotunjit la 2.029 lei conform legii.
  Exemplul nr. 2 - Determinarea cuantumului indemnizației în cazul în care persoana asigurată a realizat venituri parțiale în una din lunile care este cuprinsă în baza de calcul al indemnizațiilor - lei -
  luna123456
  V2.5002.5002.5006252.5002.500
  NZ2119215*)2120
  Notă
  *) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu fără plată, respectiv 5 zile în care a desfășurat activitate, iar veniturile asigurate realizate au fost în sumă de 625 lei.
  în care:NZ = numărul de zile pe fiecare lună din baza de calcul;∑ V = 5 x 2.500 lei + 625 lei = 13.125 lei;NTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zile;Mzbci = 13.125 lei : 107 = 122,66 lei;.... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare];NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);Ci = Mzbci x.... % x NZLCM = 122,66 lei x 75% x 22 = 2.023,78 lei, rotunjit la 2.024 lei conform legii.
  Exemplul nr. 3 - Determinarea cuantumului indemnizației în cazul în care persoana asigurată are stagiul complet de asigurare, dar nu a realizat venituri în toate lunile cuprinse în baza de calcul al indemnizațiilor- lei -
  luna123456
  V--2.5002.5002.5002.500
  NZ--21202120
  În acest caz, media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor asigurate realizate în lunile 3, 4, 5 și 6 și numărul total de zile în care persoana este asigurată pentru concedii și indemnizații.
  Exemplul nr. 4 - Determinarea cuantumului indemnizației pentru cazurile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare - lei -
  luna123456
  V-----2.500
  NZ-----21*)
  Notă
  *) Persoana respectivă are un stagiu de asigurare de o lună.
  în care:NZ = numărul de zile în care persoana este asigurată pentru concedii și indemnizații;∑V = 1 x 2.500 lei = 2.500 lei;NTZ = 21 de zile;Mzbci = 2.500 lei : 21 = 119,04 lei;....% = 100% [conform art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare], respectiv 75% [conform art. 31 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare];NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 119,04 lei x 100% x 22 = 2.618,88 lei, rotunjit la 2.619 lei conform legii;Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 119,04 lei x 75% x 22 = 1.964,16 lei, rotunjit la 1.964 lei conform legii.
  Exemplul nr. 5 - Situația în care veniturile din ultimele 6 luni depășesc plafonul lunar stabilit de lege - lei -
  luna*)123456
  V**)10.40010.40011.40017.80018.00023.000
  NZ***)211921202120
  vplaf****)10.40010.40011.40017.40017.40022.800
  Notă
  *) Luna 1 - luna august 2017;
  luna 2 - luna septembrie 2017;
  luna 3 - luna octombrie 2017;
  luna 4 - luna noiembrie 2017;
  luna 5 - luna decembrie 2017;
  luna 6 - luna ianuarie 2018.
  **) Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul.
  ***) Numărul de zile lucrătoare pe fiecare lună din baza de calcul.
  ****) În lunile 4, 5 și 6 veniturile incluse în baza de calcul al indemnizațiilor nu trebuie să depășească plafonul maxim lunar reprezentând valoarea a 12 salarii minime brute pe țară.
  Plafonul maxim lunar pentru 2017 = 12 x 1.450 lei (valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru anul 2017) = 17.400 lei.Plafonul maxim lunar pentru 2018 = 12 x 1.900 lei (valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru anul 2018) = 22.800 lei.
   +  Articolul 63Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 19 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul se stabilește astfel:Bcli = ∑ V : NTZ x MNTZBmax = Bcli x 25%Ci = Bcli - S,care nu poate depăși Bmax,în care:Bcli - baza lunară de calcul al indemnizației de asigurări sociale de sănătate;∑ V = suma veniturilor asigurate din ultimele 6 luni;NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni;MNTZ = media zilelor lucrătoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizației, conform art. 19 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (25% din baza de calcul);Ci = cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate;S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă.Exemplul nr. 1 - lei -
  luna123456
  V2.5002.5002.5002.5002.5002.500
  NZ211921202120
  în care:NZ = numărul de zile pe fiecare lună din baza de calculSe presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă este de 1.875 lei (S);∑ V = 6 x 2.500 lei = 15.000 lei;NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;MNTZ = 122: 6 = 20,33 zile (în acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu numărul de zile lucrate efectiv);Bcli = 15.000 lei: 122 x 20,33 = 2.499,59 lei;Bmax = 2.499,59 lei x 25% = 624,89 lei, rotunjit la 625 lei conform legii;Ci = 2.499,59 lei - 1.875 lei = 624,59 lei, rotunjit la 625 lei conform legii.Se compară Ci obținut cu Bmax și se constată că nivelul indemnizației nu depășește baremul maxim; ca urmare cuantumul indemnizației va fi de 625 lei.
   +  Articolul 64(1) Sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație.(2) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, la care se atașează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1.(3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, iar în situația în care, după verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse în borderoul centralizator, se constată că sunt certificate medicale care nu îndeplinesc condițiile de legalitate și conformitate, sumele reprezentând indemnizațiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plată.(4) După analizarea cererii, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi referatul de propunere spre aprobare a sumelor certe și exigibile cuprinse în cererea de restituire, care se avizează de către personalul împuternicit să exercite viza CFP. (5) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobării directorului general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.(6) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanțarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 12. (7) Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.(8) După efectuarea plății, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.(9) În cazul în care se resping la plată sume totale/parțiale cuprinse în cererea de recuperare, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi comunicarea de respingere a plății cu motivarea acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, pe baza căreia se va anula/modifica suma înscrisă în cererea de restituire depusă și înregistrată potrivit alin. (2). Sumele totale/parțiale respinse la plată nu se înregistrează în evidențele contabile ale casei de asigurări de sănătate ca obligații de plată.(10) După remedierea cauzelor înscrise în comunicarea prevăzută la alin. (9) care au condus la respingerea plății totale/parțiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o nouă cerere potrivit alin. (2), în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării. Cererea de recuperare se depune după depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate. (la 22-09-2020, Alineatul (10) din Articolul 64 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.602 din 21 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 septembrie 2020 ) (11) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de către instituțiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate nu se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau pentru incapacitate temporară de muncă pentru care s-a instituit măsura carantinei/izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, și care au fost suportate integral de către aceste instituții. (la 22-09-2020, Articolul 64 din Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.602 din 21 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 septembrie 2020 ) (la 06-08-2020, Articolul 64 din Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 )  +  Articolul 65Indemnizațiile se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta. Indemnizațiile cuvenite și neachitate asiguratului decedat se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedește că la îngrijit până la data decesului.  +  Articolul 66Plata indemnizațiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care:a) beneficiarul a decedat;b) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale pentru acordarea indemnizațiilor;c) beneficiarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată convenție de asigurări sociale;d) beneficiarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenție de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizațiile se plătesc de către celălalt stat.  +  Articolul 67(1) În cazul certificatelor de concedii medicale completate cu codurile de indemnizație 02, 03, 04 și 10 ca urmare a unui accident de muncă, dar fără avizul casei teritoriale de pensii/direcției de sănătate publică, calculul și plata indemnizațiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la concediile și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite, respectiv la concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă.(2) La sfârșitul fiecărei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurări de sănătate codurile numerice personale și numele cazurilor care au primit confirmarea de accident de muncă sau boală profesională.(3) Decontarea cheltuielilor aferente indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) se va face între Casa Națională de Pensii Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin intermediul caselor teritoriale, după primirea confirmării caracterului de accident de muncă sau de boală profesională.(4) În vederea decontării cheltuielilor aferente indemnizațiilor prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate vor depune facturile însoțite de un borderou centralizator și copiile certificatelor medicale la casa teritorială de pensii pe raza căreia a fost înregistrat accidentul de muncă sau a fost declarată boala profesională.(5) Borderoul centralizator va cuprinde următoarele informații: codul numeric personal (CNP), seria și numărul certificatelor de concedii medicale, sumele aferente indemnizațiilor plătite pe baza certificatelor de concedii medicale respective.(6) Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care s-a primit de către casa de asigurări de sănătate confirmarea caracterului de accident de muncă sau de boală profesională.(7) Decontarea se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor la casa teritorială de pensii.
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 68Asigurații au obligația de a înștiința plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate privind apariția stării de incapacitate temporară de muncă și privind datele de identificare, respectiv numele medicului curant și unitatea în care funcționează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical. În situația în care apariția stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asigurații au obligația de a înștiința plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.  +  Articolul 69Indemnizațiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2),art. 32 alin. (1), precum și plătitorii prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, erau în drept să le solicite. Cuantumul indemnizațiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.  +  Articolul 70Indemnizațiile pe care plătitorii de drepturi le achită fără îndeplinirea stagiului minim de asigurare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu se decontează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 71(1) În înțelesul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, constituie refuzuri justificate la plata indemnizațiilor următoarele situații:a) nu se face dovada calității de asigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;b) neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepțiile prevăzute de lege;c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situațiilor prevăzute de lege;f) certificate de concediu medical ce depășesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme.(2) Constituie refuz justificat la plata indemnizațiilor și situațiile în care angajatorul constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale și amână plata cu cel mult 90 de zile ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul.  +  Articolul 72Medicii care eliberează certificate de concediu medical au obligația de a raporta lunar, pe cale electronică, datele referitoare la aceste certificate, la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate. Modelul formularului și metodologia de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanți din unitățile sanitare care au încheiat o convenție în acest sens cu casele de asigurări de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 14. (la 06-08-2020, Articolul 72 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 )  +  Articolul 73Casele de asigurări de sănătate au obligația de a ține evidențe distincte cu înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum și a certificatelor de concediu medical eliberate de aceștia.  +  Articolul 74Pentru constituirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraților care realizează venituri exprimate în moneda altor țări se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obținută prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României din data stabilită pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective.  +  Articolul 75(1) Drepturile la concedii și indemnizații care s-au născut anterior situației de încetare a activității angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management sau dacă a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfășurat activitate în funcții elective sau în funcții numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru drepturile care s-au născut anterior situațiilor prevăzute la alin. (1), se efectuează până la încetarea situației care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale.(3) În vederea preluării în plată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate a drepturilor care s-au născut anterior situațiilor prevăzute la alin. (1), angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele de asigurări de sănătate:a) lista angajaților aflați în plată de indemnizații de asigurări sociale de sănătate;b) situația plății lunare a drepturilor până la data depunerii documentației;c) actul legal prin care s-a dispus încetarea raportului de muncă, cu indicarea temeiului legal;d) actele medicale și alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor;e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, se mai depune și copia de pe contractul individual de muncă, cu viza inspectoratului teritorial de muncă, după caz;f) în cazul încetării activității angajatorului, se mai depune și unul dintre următoarele acte:– actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activității angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acționarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);– copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerțului (pentru angajatori, operatori economici);– confirmarea scrisă a expirării valabilității sau a anulării autorizației de funcționare ori a autorizației de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);– procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unitățile fiscale teritoriale;– copie legalizată de pe actul de desființare a organizației cooperației meșteșugărești;– confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorității elective, executive, legislative sau judecătorești;– orice alte acte prevăzute de legislația în materie în vigoare la data încetării activității angajatorului.(4) Documentele necesare preluării în plată prevăzute la alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. (la 06-08-2020, Articolul 75 din Capitolul III a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 )  +  Articolul 76În cazul persoanelor care, înainte de a ocupa funcții elective ori de a fi numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești, au fost angajate cu contract individual de muncă a cărui executare se suspendă, pe durata exercitării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizațiile cuvenite la data expirării mandatului se plătesc de către angajatori, în condițiile legii (dacă aceștia nu și-au încetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.  +  Articolul 77Drepturile preluate la încetarea activității angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă și achitate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și care, potrivit legii, trebuiau să fie suportate din fondurile angajatorilor se recuperează ulterior de către casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 78În cazul în care termenul de plată a indemnizației expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.  +  Capitolul IVDispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgență instituite la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare (la 16-04-2020, Titlul Capitolului IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 )  +  Articolul 78^1(1) Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituite la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. (la 16-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 78^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 ) (2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (1), adeverința prevăzută la art. 34 alin. (1) se poate elibera și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), acordate de medici, alții decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, fără viza medicului de familie.(4) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1) se pot transmite de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(5) Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină instituționalizată a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(6) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din același ordin.(7) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență prevăzută la alin. (1), pentru următoarele situații:a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);b) pentru perioada de internare în spital;c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;e) în caz de carantină;f) pentru risc maternal;g) pentru îngrijirea copilului bolnav;h) pentru asigurații aflați în situațiile prevăzute la art. 27;i) pentru asigurații cu afecțiunile prevăzute la art. 18 alin. (3);j) alte situații decât cele menționate la lit. a)-i), ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alții decât medicii de familie;k) pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical. (la 16-04-2020, Alineatul (7) din Articolul 78^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 ) (8) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1), se eliberează și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii. (la 16-04-2020, Alineatul (8) din Articolul 78^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 ) (9) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plată și se depun de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.(10) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.(11) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, cele acordate pentru risc maternal, precum și cele acordate de medici, alții decât medicii de familie, care au fost eliberate până la data instituirii stării de urgență prevăzute la alin. (1), se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, fără avizul medicului de medicina muncii, respectiv fără avizul medicului de familie. (la 16-04-2020, Alineatul (11) din Articolul 78^1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 ) (12) Prevederile alin. (4), (9) și (10) sunt aplicabile și certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (11).(13) La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata externării cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător.(14) Pentru situațiile prevăzute la alin. (13), în cazul în care la externarea din spital se impune continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant stabilește perioada necesară îngrijirii și eliberează un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordată la externare.(15) Pentru situațiile prevăzute la alin. (14), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune cu cel mult 14 zile.(16) Pe perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1), dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (15), starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege. (la 16-04-2020, Articolul 78^1 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 ) (17) Pe perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1), documentele prevăzute la art. 64 alin. (2), precum și certificatele de concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. (la 16-04-2020, Articolul 78^1 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 ) (18) Pe perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1), documentele necesare preluării în plată prevăzute la art. 75 alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. (la 16-04-2020, Articolul 78^1 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 ) (19) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit art. 64 alin. (2), de către instituțiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială, nu se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituționalizată sau la o locație declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, și care au fost suportate integral de către aceste instituții. (la 16-04-2020, Articolul 78^1 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 633 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020 ) (la 27-03-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )  +  Capitolul V Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (la 22-05-2020, Actul a fost completat de Capitolul V, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 872 din 22 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020 )  +  Articolul 78^2(1) Certificatele de concediu medical eliberate începând cu data de 15 mai 2020 se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (1), adeverința prevăzută la art. 34 alin. (1) se poate elibera și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(3) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), acordate de medici, alții decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, fără viza medicului de familie.(4) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1) se pot transmite de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(5) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din același ordin, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.(6) Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină a persoanei asigurate, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (5), necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(7) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii. Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 872/543/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția prevederilor art. 78^2 alin. (7), (10) și (15) din normele prevăzute la art. I, care se aplică până la data de 30 iunie 2020.
  (8) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanță potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plată și se depun de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.(9) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.(10) Certificatele de concediu medical, acordate de medici, alții decât medicii de familie, eliberate până la data de 30 iunie 2020, se plătesc fără avizul medicului de familie. Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 872/543/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția prevederilor art. 78^2 alin. (7), (10) și (15) din normele prevăzute la art. I, care se aplică până la data de 30 iunie 2020.
  (11) Prevederile alin. (4), (8) și (9) sunt aplicabile și certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (10).(12) Abrogat. (la 06-08-2020, Alineatul (12) din Articolul 78^2 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (13) Abrogat. (la 06-08-2020, Alineatul (13) din Articolul 78^2 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (14) Abrogat. (la 06-08-2020, Alineatul (14) din Articolul 78^2 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 ) (15) Pentru perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 și data de 30 iunie 2020, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (14), starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege. Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 872/543/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția prevederilor art. 78^2 alin. (7), (10) și (15) din normele prevăzute la art. I, care se aplică până la data de 30 iunie 2020.
  (16) Începând cu data de 15 mai 2020, documentele prevăzute la art. 64 alin. (2), precum și certificatele de concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(17) Începând cu data de 15 mai 2020, documentele necesare preluării în plată prevăzute la art. 75 alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(18) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit art. 64 alin. (2) de către instituțiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială nu se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituționalizată sau la o locație declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, și care au fost suportate integral de către aceste instituții. (la 22-05-2020, Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 872 din 22 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020 )
   +  Capitolul VI Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei comunități în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19 (la 12-06-2020, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.074 din 12 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 78^3(1) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în perioada stării de urgență prevăzută la art. 78^1 alin. (1), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență. (2) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în altă perioadă decât cea prevăzută la alin. (1), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.(3) Pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie pentru toată perioada în care au fost carantinate, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-06-2020, Capitolul VI a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.074 din 12 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 79Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normeUNITATEA..................................................Str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/județul .......................Codul fiscal .....................................Contul ...........................................Trezoreria/Banca .................................Nr. ............../...............................
  CENTRALIZATOR
  privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ..............
  Nr. crt.Numele și prenumele asiguratuluiCNP asiguratCNP*) copilSeria și numărul certificatului de concediu medicalSeria și numărul certificatului de concediu medical inițialCodul indemnizației
  Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
  Director,
  (Administrator)
  ……………………
  Director economic,
  .........................................
  Notă
  *) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizație 09 sau 91, după caz. (la 22-09-2020, Nota *) din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.602 din 21 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2la normeCASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate .....................................................................
  CONTRACT
  de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
  Nr. ........./...............
  Încheiat între:Casa de Asigurări de Sănătate .........................., reprezentată prin ..................., având funcția de ........................., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ..................................,șiDoamna/Domnul ..........................., în calitate de asigurat, posesor/posesoare al/a codului numeric personal ..........., actul de identitate ...... seria ........ nr. .................., cu domiciliul sau reședința în localitatea ........................, str. ...................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ............, oficiul poștal .................................., telefon ..............., e-mail .....................1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ................3. Condiții de asigurare3.1. Opțiune asigurare, în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1),art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare*):a) pentru concediile medicale și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare b) pentru concediile medicale și indemnizațiile pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare 3.2. Venitul lunar asigurat pentru concediile medicale și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, este de ………...….. lei (în cifre).În situația în care, ulterior încheierii prezentului contract pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât echivalentul a de 3 ori acesta, venitul lunar asigurat este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată sau, după caz, echivalentul a de 3 ori acesta.3.3. Venitul lunar asigurat pentru concediile medicale și indemnizațiile pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, este de ................. lei (în cifre).În situația în care, ulterior încheierii prezentului contract pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât echivalentul a de 12 ori acesta, venitul lunar asigurat este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată sau, după caz, echivalentul a de 12 ori acesta.3.4. Cota de contribuție este cea prevăzută la art. 3 alin. (3) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorată de persoanele care se asigură în baza contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.Cota de contribuție, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, este ……….............%.3.5. Cuantumul contribuției lunare se determină prin aplicarea cotei de contribuție pentru luna pentru care plătește contribuția prevăzută la subpct. 3.4 la venitul lunar asigurat prevăzut la subpct. 3.2 și 3.3, după caz.Cuantumul contribuției lunare, la data încheierii prezentului contract pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, este de …............ lei, pentru subpct. 3.2.Cuantumul contribuției lunare, la data încheierii prezentului contract pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, este de …..... lei, pentru subpct. 3.3.Cuantumul total al contribuției lunare, la data încheierii prezentului contract pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, este de ……….......... lei, pentru subpct. 3.2 și pentru subpct. 3.3.**)3.6. Contul în care se plătește contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este ……........, deschis la ………....... .3.7. Plata se poate face în numerar la casieriile casei de asigurări de sănătate sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.3.8. Plata contribuției la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, se face lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.Plata contribuției poate fi efectuată și în cursul lunii pentru care se datorează contribuția sau cel mai târziu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.Plata contribuției se poate efectua și anticipat, pentru ……..... luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract).3.9. Neplata contribuției la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la termenul prevăzut la subpct. 3.8 generează plata de dobânzi și penalități de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.4. Obligațiile casei de asigurări de sănătate:4.1. certificarea stagiului de asigurare realizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;4.2. plata indemnizației de asigurări sociale de sănătate în condițiile și conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;4.3. plata contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute de lege, în condițiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate;4.4. să elibereze asiguratului adeverința prevăzută în anexa nr. 7 la norme, din care să reiasă numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, precum și zilele de concediu medical acordate pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru riscul maternal.5. Obligațiile asiguratului:5.1. achitarea contribuției la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în cuantumul și la termenul stabilite la pct. 3 subpct. 3.1;5.2. achitarea de dobânzi și penalități de întârziere pentru neplata contribuției la termenul prevăzut în contract;5.3. înștiințarea casei de asigurări de sănătate despre modificările survenite în situația sa, inclusiv în ceea ce privește asigurarea sa în sistemul public de pensii;5.4. să se prezinte la sediul casei de asigurări de sănătate atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.6. Durata contractuluiPrezentul contract se încheie pe perioadă .......................... .(Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată pentru o perioadă de......... zile, de la data de ….................. zz/ll/aa ….......... la data de ............. zz/ll/aa ……………............... inclusiv.)7. Încetarea contractului7.1. Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încetează:a) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6;b) la data la care asiguratul se încadrează în una dintre situațiile reglementate la art. 1 alin. (1) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) în situația în care nu îndeplinește obligația prevăzută la pct. 5 subpct 5.3.7.2. Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încetează din inițiativa asiguratului, dacă acesta înștiințează casa de asigurări de sănătate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită de plată a contribuției la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prevăzut la pct. 3 subpct. 3.8.7.3. Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încetează din inițiativa casei de asigurări de sănătate, dacă asiguratul nu achită contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de 2 luni consecutive. Contractul încetează începând cu luna următoare celei până la care s-a plătit contribuția.7.4. Casa de asigurări de sănătate notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Contribuția achitată până la momentul încetării contractului nu se restituie.8. Alte clauze8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, nu constituie stagiu de asigurare.8.2. Stagiul de asigurare se constituie din însumarea perioadelor (luni sau zile, după caz) pentru care s-a achitat contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3 subpct. 3.2 și 3.3 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se modifică valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.8.4. Cota de contribuție prevăzută la pct. 3 subpct. 3.4 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aceasta se modifică, potrivit legii.8.5. Cuantumul contribuției datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prevăzut la pct. 3 subpct. 3.5 se actualizează, ulterior încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în situațiile prevăzute la subpct. 8.3 și 8.4, după caz.8.6. Stagiul de asigurare realizat în baza prezentului contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.8.7. În caz de forță majoră, părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional. Când una dintre părți nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.9. Litigii9.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea prezentului contract ori în legătură cu alte pretenții decurgând din acesta vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.9.2. Dacă după 15 zile de la începerea procedurilor prevăzute la subpct. 9.1 părțile semnatare ale prezentului contract nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte se poate adresa instanțelor judecătorești competente.10. Dispoziții finale10.1. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător. Dacă o clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului prezentului contract.10.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.10.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.10.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
  Asigurător,
  ............................
  Asigurat,
  ............................
  *) Se bifează căsuța/căsuțele după cum urmează:– dacă persoana în cauză optează să se asigure numai pentru concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se bifează căsuța de la pct. 3 subpct 3.1 lit. a);– dacă persoana în cauză optează să se asigure numai pentru concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se bifează căsuța de la pct. 3 subpct. 3.1 lit. b);– dacă persoana în cauză optează să se asigure atât pentru concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), cât și pentru cele de la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se bifează atât căsuța de la lit. a), cât și căsuța de la pct. 3 subpct. 3.1 lit. b).**) Se completează numai dacă s-a optat pentru asigurarea atât pentru concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), cât și pentru cele de la art. 2 alin. (1) lit. c) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-08-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 3la normeCASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate ................
  ACT ADIȚIONAL
  la Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
  Nr. ........ din ziua ........ luna ........ anul .........Pentru asiguratul:Numele și prenumele: .....................................................Codul numeric personal: ..................................................Începând cu data de: zi ............... luna ............. an ..........în Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate nr. .............. din ziua ......... luna ............. anul ..........au survenit următoarele modificări:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Asigurător,
  ............................
  Asigurat,
  ............................
   +  Anexa nr. 4la norme
  CONVENȚIE
  privind eliberarea certificatelor de concediu medical
  I. Părțile convențieiCasa de Asigurări de Sănătate ........................, cu sediul în municipiul/orașul .................., str. ........................ nr. ....., județul/sectorul ................, tel./fax ................, reprezentată prin președinte - director general ..................................,șiFurnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii ................, reprezentat prin .............................., cu Autorizație sanitară de funcționare nr. .............. din ............., având sediul în municipiul/orașul/comuna ........................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...................., telefon.........................II. Obiectul convenției  +  Articolul 1Obiectul prezentei convenții îl constituie eliberarea certificatelor de concediu medical, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de către următorii medici:1. ......................., cod parafă ................, Autorizația de liberă practică nr. ......../........;2. ......................., cod parafă ................, Autorizația de liberă practică nr. ......../........;3. ......................., cod parafă ................, Autorizația de liberă practică nr. ......../........;4. ......................., cod parafă ................, Autorizația de liberă practică nr. ......../........ .III. Prezenta convenție este valabilă de la data încheierii până la sfârșitul anului calendaristic pentru care a fost încheiată, cu posibilitatea prelungirii valabilității prin act adițional.IV. Obligațiile părțilorA. Obligațiile casei de asigurări de sănătate  +  Articolul 3Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:a) să controleze modul de acordare a concediilor medicale și de eliberare a certificatelor de concediu medical;b) să țină evidențe distincte, cu înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum și a certificatelor de concediu medical eliberate de aceștia.B. Obligațiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical  +  Articolul 4Medicii care eliberează certificate de concediu medical au următoarele obligații:a) să elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității privind eliberarea certificatelor de concediu medical;c) să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguraților;d) să anunțe casa de asigurări de sănătate despre orice modificare privind condițiile obligatorii care au stat la baza încheierii convenției și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării convențiilor;e) să pună la dispoziție organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele medicale primare care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical;f) să îndrume pacienții către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze aceștia în vederea obținerii în continuare a asistenței medicale și a certificatelor de concediu medical.V. Încetarea și rezilierea convenției  +  Articolul 5Prezenta convenție se reziliază de plin drept, printro notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situații:a) ridicarea de către organele în drept a autorizației sanitare de funcționare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;b) ridicarea de către organele în drept a autorizației de liberă practică a medicului care eliberează certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;c) nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție, constatată cu ocazia controlului efectuat de comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;d) neanunțarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modificare în legătură cu condițiile care au stat la baza încheierii convenției privind eliberarea certificatului de concediu medical în termen de 10 zile lucrătoare;e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziție organelor de control actele de evidență a serviciilor furnizate;f) la a doua constatare de către casele de asigurări de sănătate a nerespectării obligației prevăzute la art. 4 lit. b).  +  Articolul 6Prezenta convenție încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situații:a) furnizorul de servicii medicale se mută din teritoriul de funcționare;b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desființare sau reprofilare, după caz;c) încetarea definitivă a activității casei de asigurări de sănătate;d) acordul de voință al părților;e) denunțarea unilaterală a convenției de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se dorește încetarea convenției;f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;g) medicul titular al cabinetului medical individual renunță sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 7Situațiile prevăzute la art. 5 și la art. 6 lit. b), c), f) și g) se constată de către comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.Situațiile prevăzute la art. 6 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de la care se dorește încetarea convenției.VI. Corespondența  +  Articolul 8Corespondența legată de derularea prezentei convenții se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților.Fiecare parte din convenție este obligată ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenție, să notifice celeilalte părți schimbarea survenită.VII. Modificarea convenției  +  Articolul 9În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenții, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător. Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza prezentei convenții, aceasta se va modifica prin act adițional.VIII. Sancțiuni  +  Articolul 10Constituie contravenție eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și se sancționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta convenție a fost încheiată astăzi ..........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte din convenție.
  Casa de Asigurări de Sănătate Furnizor de servicii medicale
  Președinte - director general, Reprezentant legal,
  .................................. ...................................................

  Vizat
  Oficiul juridic,
  ................
   +  Anexa nr. 4^1la normePLAN de urmărire a evoluției boliiNume și prenume asigurat ...........................................................I. Evaluare etapa I1. Evaluare inițială efectuată în data de ……............. conform fișei/registrului de consultații .................2. Indicații:Stabilirea conduitei terapeutice - conform fișei/registrului de consultații ..............................................Regim igienodietetic......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bilet de trimitere, după caz DA  NU  3. Programare evaluare ulterioară în data de .................................................................II. Evaluare etapa a II-a - urmărirea evoluției bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă1. Reevaluare clinică efectuată în data de ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Justificarea acordării concediului medical în continuare .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Semnătura și parafa
  (la 01-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 5la normeUnitatea sanitară .................................Localitatea .......................................,județul/sectorul ..................................Nr. convenției ............ cu CAS ................
  REFERAT MEDICAL*)
  Subsemnatul dr. ..................................., medic primar/specialist, specialitatea ..............................., cod parafă ............., propun expertiza capacității de muncă a domnului/doamnei ....................................................., CNP .........................................., cu domiciliul în ................................, str. ................................. nr. ...., județul/sectorul .............................., de profesie ......................, angajat/angajată la .........................................Este în evidență de la data de .............................................Diagnosticul clinic la data luării în evidență ..........................Diagnosticul clinic actual ...............................................Examen obiectiv ............................................................................................................................. A fost internat/internată în spital**) cu diagnosticul/diagnosticele......................................................................................................................................Investigații clinice, paraclinice**) ........................................................................................................Tratamente urmate ...........................................................................................................................Plan de recuperare ..........................................................................................................................Prognostic recuperator ......................................................................................................................Se află în incapacitate temporară de muncă de la data de ................ și a totalizat un număr de .... zile concediu medical la data de ..............Propunem:a) prelungirea concediului medical, considerând că bolnavul este recuperabil, cu .... zile, de la ............ până la ..............;b) reducerea temporară a timpului de muncă cu o pătrime din durata normală, pentru .... zile, de la ............... până la ...................;c) bolnavul nu este recuperabil în limitele duratei concediului medical prevăzut de lege și propunem pensionarea de invaliditate temporară.Nr. ........... din data ...................
  Medic curant,
  …………………………..
  (parafa și ștampila unității sanitare)
  Notă
  *) Necompletarea tuturor rubricilor determină invalidarea referatului medical.
  **) Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital.
   +  Anexa nr. 6la norme
  BOLILE CARDIOVASCULARE
  pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă
  cu durata de un an în intervalul ultimilor 2 ani*)
  Notă
  *) Codul de indemnizație (13) prevăzut în Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 233/125/2006, este înscris în exclusivitate numai pentru aceste boli.
  1. Infarct miocardic complicat cu angină pectorală postinfarct2. Infarct miocardic complicat cu tulburări de ritm (fibrilație atrială persistentă, flutter atrial persistent, aritmii ventriculare severe, bloc atrioventricular de grad înalt)3. Infarct miocardic complicat cu disfuncție ventriculară stângă4. Angină pectorală stabilă cu crize frecvente, zilnice5. Valvulopatii semnificative hemodinamic, complicate cu insuficiență cardiacă clasa NYHA II-III6. Valvulopatii/Proteze valvulare complicate cu endocardite infecțioase7. Transplantul cardiac și operații alternative transplantului cardiac8. Insuficiență cardiacă clasa NYHA II-III de orice etiologie9. Hipertensiune arterială secundară necontrolată sub tratament medical:– renoparenchimatoasă, cu insuficiență renală asociată;– renovasculară;– endocrină.10. Boală vasculară periferică invalidantă (cel puțin stadiul III Fontaine)11. Insuficiență venoasă cronică la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic și tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos12. Afecțiuni cardiovasculare tratate chirurgical cu complicații postoperatorii severe.13. Accident vascular cerebral (la 01-08-2021, Anexa nr. 6 a fost completată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 7la normeANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................................................................Nr. de înregistrare .......... data ..............
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ................................................................................, CNP .............................., act de identitate ....., seria ..... nr. .........., eliberat de ............ la data de ................., cu domiciliul în ............................................., str. ........................................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, sectorul/județul .............................., are calitate de persoană asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și îndeplinește stagiul de asigurare*) prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverință sunt corecte și complete.Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12/24 luni este de ......... zile până la data de ............, aferente fiecărui cod de indemnizație în parte, fiecărei sarcini, precum și fiecărui copil bolnav, după cum urmează:
  Codul de indemnizațieNumărul de zile concediu medical în ultimele 12**)/24 luni***)Seria și numărul certificatului de concediu medical anterior****), pentru codul de diagnostic ........, valabil până la ..........

  Reprezentant legal angajator/Președinte - director general,
  ...............................................................
  *) Adeverința se eliberează și persoanelor aflate în concediu medical pentru situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea gestionării numărului de zile de concediu medical acordate pentru aceste afecțiuni.**) Se utilizează pentru evidențierea zilelor de concediu medical acordate pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru risc maternal, precum și pentru incapacitate temporară de muncă pentru afecțiuni, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.***) Se utilizează pentru evidențierea zilelor de incapacitate temporară de muncă acordate pentru afecțiunile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.****) Se utilizează pentru situațiile în care certificatele de concediu medical „în continuare“ urmează a fi eliberate de medici, alții decât cei care au eliberat certificatele de concediu medical pe același cod de diagnostic până la data eliberării noului certificat. (la 27-03-2020, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 502 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 8la norme
  LISTA AFECȚIUNILOR GRAVE
  Afecțiuni oncologice (tumori solide) și hematooncologiceAfecțiuni ale metabolismului carbohidraților Deficitul de galactokinază Deficitul de fructozo- 1,6- difosfatazăTirozinemia tip 1Homocistinuria Citrulinemia clasicăAfecțiuni ale metabolismului purinic și pirimidinicSindromul Lesch-NyhanImunodeficiență combinată severăAfecțiuni ale metabolismului acizilor organiciAlcaptonuriaAcidemia metilmalonicăAcidemia propionicăAfecțiuni ale metabolismului porfirinelor și hemuluiPorfiriaAfecțiuni ale enzimelor lizozomale și mitocondrialeMucopolizaharidozeMucolipidozeBoala Tay-Sachs Boala GaucherBoala Niemann-PickBoala FabrySindromul LeighAtaxia cu acidoza lactică tip I Afecțiuni ale enzimelor peroxizomaleAcatalazemiaAdrenoleucodistrofiaBoala RefsumMalformații congenitale, deformații și anomalii cromozomialeMalformații congenitale ale sistemului nervosAnencefalia și malformații similareCranio-rahischisisEncefalocelMicrocefaliaHidromicrocefaliaMicroencefalHidrocefalia congenitală. Malformații ale apeductului Sylvius. Atrezia fisurii Luschka și a foramenului Magendie. Sindromul Dandy-WalkerMalformații congenitale ale corpului calosArhinencefaliaHoloprosencefaliaAlte diformități parțiale ale creierului, ale hipotalamusului, ale cerebelului, agiria și lissencefalia, microgiria și pahigiria, micropoligiria, poligiria, hidranencefaliaDisplazia septului și căilor opticeMegalencefaliaChisturi cerebrale congenitalePorencefalia, schizencefaliaHematocefalMalformația meningelor cerebraleMacrogiriaSpina bifida cu hidromeningocel, meningocel, meningomielocel, mielocel, mielomeningocelSiringomielocelSindromul Arnold-ChiariAlte malformații congenitale ale măduvei spinării: siringomielia și siringobulbia, hipoplazia și displazia măduvei spinării, diastematomielia, hidromielia, hidrorahisDisautonomia familială [Riley-Day]NeurofibromatozaSindromul Marcus GunnHipoplazia nervului opticAtrofia optică congenitalăAgenezia unui nervSindromul CaylerDiplegia facială congenitalăDeplasarea plexului brahialAgenezia nuclearăSindromul DuaneSindromul MoebiusMalformații congenitale ale ochiului, urechii, feței și gâtuluiMalformații ale ochiului cauzând alterarea vederiiAgenezia ochiuluiAplazia ochiuluiMalformații congenitale ale urechii cauzând alterarea auzuluiSurditate congenitalăAbsența, atrezia sau strictura conductului auditiv (extern)Atrezia sau strictura meatului auditiv ososMalformații congenitale ale urechii mediiMalformația congenitală a urechii interne (labirint, organ Corti)Malformații congenitale ale sistemului circulatorMalformații congenitale ale cavităților și orificiilor cardiaceTrunchi arterial comunPersistența canalului arterialOrificiu dublu al ventriculului drept. Sindromul Taussig-BingOrificiu dublu al ventriculului stângComunicație ventriculo-auriculară discordantăOrificiu dublu ventricularVentricul comunCord trilocular bilateralVentricul unicComunicația atrioventriculară discordantăMalformații congenitale ale septului cardiacDefect al sinusului coronarPermeabilitate sau persistență: foramen ovale, defect ostium secundumDefect al sinusului venosCanal atrio-ventricular comunDefectul pliurilor endocardiceDefect septal atrial al ostium primumTetralogie FallotDefect septal ventricular cu stenoză pulmonară sau atrezie, dextropoziție a aortei și hipertrofia ventriculului dreptDefect septal aorto-pulmonarDefect septal aorticFistula aorto-pulmonarăSindromul EisenmengerPentalogia FallotMalformații congenitale ale valvelor tricuspidă și pulmonarăAtrezia valvei pulmonareStenoza congenitală a valvei pulmonareInsuficiența congenitală a valvei pulmonareStenoza congenitală a valvei tricuspideAtrezia valvei tricuspideBoala EbsteinSindromul inimii drepte hipoplaziceMalformații congenitale ale valvei aortice și valvei mitraleStenoza sau atrezia congenitală a valvei aorticeInsuficiența congenitală a valvei aorticeValva aortică bicuspidăInsuficiența aortică congenitalăStenoza mitrală congenitalăAtrezia mitrală congenitalăInsuficiența mitrală congenitalăSindromul inimii stângi hipoplaziceFibroelastoza endocardicăCord triatrialStenoza infundibulului pulmonarStenoza congenitală subaorticăMalformația vaselor coronarieneAnevrism congenital al coronareiBloc congenital al inimiiMalformații congenitale ale arterelor mariPermeabilitatea canalului arterialPermeabilitatea canalului BotalloPersistența canalului arterialCoarctația istmului aorticAtrezia aorteiStenoza aorteiAplazia aorteiAnevrism aortic congenitalAtrezia arterei pulmonareStenoza arterei pulmonareArteră pulmonară aberantăAgenezia arterei pulmonareAnevrism congenital al arterei pulmonareAnomalia arterei pulmonareHipoplazia arterei pulmonareMalformații congenitale ale venelor mariStenoza congenitală a venei caveConexiune venoasă pulmonară aberantăHemangiom și limfangiom cu afectare funcționalăStenoza congenitală a arterei renaleMalformații congenitale ale sistemului respiratorStenoza congenitală subgloticăLaringo-malacia congenitalăAbsența/Atrezia cartilagiului cricoid, epiglotei, glotei, laringelui și cartilagiului tiroidMalformații congenitale ale traheei și bronhiilorMalformații congenitale ale traheei: - dilatația traheei, stenoza traheeiMalformații congenitale ale bronhiilorMalformații congenitale ale plămânuluiPulmon chistic congenitalAgenezia pulmonarăAbsența plămânului (lob)Bronșectazia congenitalăHipoplazia și displazia pulmonuluiAnomalii ale pleureiMalformații congenitale ale sistemului digestivSindromul Van der WoudeMalformațiile congenitale ale esofagului: atrezie cu sau fără fistulă traheoesofagiană, fistulă bronho-esofagiană congenitală, diverticul, esofag absentStenoza congenitală hipertrofică a piloruluiAbsența congenitală, atrezia și stenoza intestinului subțireAbsența, atrezia și stenoza congenitală a intestinului grosAbsența, atrezia și stenoza congenitală a rectului cu sau fără fistulăAbsența, atrezia și stenoza congenitală a anusuluiAtrezia colonuluiBoala HirschsprungMalformații congenitale de fixare a intestinuluiAtrezia, stenoza căilor biliareChist al coledoculuiBoala chistică a ficatuluiSindromul AlagilleAgenezia, aplazia și hipoplazia pancreasuluiMalformații congenitale ale sistemului urinarAgenezia renală și alte defecte de reducere a rinichiuluiHipoplazia renalăBoala chistică a rinichiuluiNefronoftiziaHidronefroza congenitalăAtrezia și stenoza ureteruluiUreter impermeabilAtrezia și stenoza joncțiunii utereropelvieneAtrezia și stenoza joncțiunii utererovezicaleDilatarea congenitală a ureteruluiHidroureter congenitalAgenezia ureteruluiReflux vezicoureteric congenitalSindromul nefrotic congenitalDiverticul calicial congenitalExtrofia vezicii urinareValve uretrale congenitaleStrictura congenitală a orificiului vezicouretralUretra impermeabilăStrictura congenitală a meatului uretralHipoplazia uretreiUretra ectopică sau orificiu uretral ectopicFistula uretro-rectalăMegauretra congenitalăSindrom de megacistită-megaureterSiringocel uretral congenitalAlte malformații congenitale ale vezicii și uretreiMalformații și deformații ale sistemului osteoarticular și ale mușchilorAbsența completă congenitală a membrului(lor) superior(e)Amelia membrelor superioareAbsența congenitală a brațului și antebrațului cu prezența mâiniiFocomelia brațuluiAbsența congenitală atât a antebrațului cât și a mâiniiAbsența congenitală a mâinii și degetului(lor)Scurtarea congenitală a membrului(lor) superior(oare)Hipoplazia mâinii și degetelorAmputația congenitală a membrului superiorSindromul de inel constrinctor al membrului superiorAbsența congenitală a labei piciorului și a degetului(lor)Hipoplazia congenitală a labei piciorului și degetului(lor)Scurtarea congenitală a membrului(lor) inferior(oare)Amputația congenitală a membrului inferiorSindromul de inel constrinctor al membrului inferiorEctromelia NOS a membrului(lor)Hemimelia NOS a membrului(lor)Artrogripoza congenitală multiplăSindromul LarsenContractarea congenitală a membruluiCraniosinostozaFuziunea imperfectă a craniuluiBoala CrouzonSindromul Klippel-FeilSindromul de fuziune cervicalăSpondilolisteza congenitală și spondilolizaOsteocondrodisplazia cu defecte de creștere ale oaselor tubulare și ale coloanei vertebraleAcondrogenezaAcondroplaziaNanism acondroplazicHipocondroplaziaNanism distroficDisplazia condroectodermalăSindromul Ellis-van CreveldDisplazia spondiloepifizarăAcrodisostozaOsteogeneza imperfectăSindromul Albright (-McCune)OsteopetrozaSindromul Albers-SchönbergDisplazia progresivă diafizalăEncondromatozaSindromul MaffucciBoala OllierSindromul PyleExostoza congenitală multiplăCondrodistrofiaSindromul Ehlers-DanlosAmiotrofia congenitalăAlte malformații congenitaleIhtioza congenitalăEpidermoliza buloasăSindromul HerlitzSindromul Sturge-WeberLimfoedem ereditarMastocitozaKeratoza ereditară palmară și plantarăBoala Von RecklinghausenBoala BournevilleSindromul Peutz-JeghersSindromul Von Hippel-LindauSindromul hidantoinei fetaleSindromul MeadowSindromul ApertSindromul Treacher CollinsSindromul hipoplaziei pulmonare cu anomalii faciale anchilozanteArtro-oftalmia progresivă ereditarăSindromul CockayneSindromul Cornelia de LangeSindromul NoonanSindromul Prader-WilliSindromul Russell-SilverSindromul SeckelSindromul Smith-Lemli-OpitzSindromul Holt-OramSindromul Klippel-Trenaunay-WeberSindromul Rubinstein-TaybiSindromul de sirenomelieTrombocitopenia cu sindromul absenței radiusuluiSindromul Beckwith-WiedemannSindromul SotosSindromul MarfanSindromul AlportSindromul Laurence-Moon-BiedlSindromul ZellwegerSindromul WilliamSindromul AngelmanAbsența congenitală a glandei suprarenaleMalformații congenitale ale glandei pituitareMalformații congenitale ale glandei tiroideMalformații congenitale ale glandei paratiroideMalformații congenitale ale timusuluiSindromul KartagenerCraniopagusToracopagusXifopagusAnomalii cromozomialeSindromul DownSindromul Edwards și sindromul PatauTrisomii sau trisomii parțiale specificate ale autosomilorMonosomia și absența autosomilorSindromul Wolff-HirschornSindromul Cri-du-chatTranslocații și inserții reciproce echilibrate și robertsonieneSindromul TurnerSindromul KlinefelterDisgeneza gonadică purăCromozom X fragil
   +  Anexa nr. 9la norme (la 01-08-2021, Subpunctul 4) din Punctul 3, Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 29 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 10
  Cerere depusă pentru situațiile de la art. 64 alin. (10) din normele
  aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
  Perioada de raportareLuna ............ An .....................Unitatea........................................................Str. ...................................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul .................Codul fiscal ...............................Contul .......................................Trezoreria/Banca ........................Nr. ......../................
  Către Casa de Asigurări de Sănătate ................................
  Unitatea ............................., cod fiscal .................., cu sediul în localitatea .........................., str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..................., cont ......................, deschis la Trezoreria/Banca ......................, vă rugăm a ne vira suma plătită asiguraților salariați care se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de ................. lei, din care:– J1 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, din care:– J1.1 ........................ lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării;– J2 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, din care:– J2.2 ......................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină;– J2.3 ......................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de muncă sau tratament balnear;– J3 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru maternitate;– J4 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;– J5 ........................... lei, reprezentând indemnizații de risc maternal.La prezenta cerere depunem un număr de ........... certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus și pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizații sociale de sănătate.Anexă: Centralizator*) privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................*) În cazul cererilor depuse potrivit art. 64 alin. (10) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii.
  Director,
  (Administrator)
  ..........................
  Director economic,
  ............................
  (la 22-09-2020, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.602 din 21 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 11la normeCASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate ..........................Str. ........................................................ nr. .......Sectorul/județul .....................................AprobatDirector general,...................REFERATÎn baza prevederilor art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 64 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, analizând documentele justificative depuse la Casa de Asigurări de Sănătate ............................. cu nr. ........./.........., propunem aprobarea plății sumei de .................. lei și respingerea plății sumei de ..................... lei, reprezentând indemnizații plătite salariaților proprii de către angajator pe luna/perioada .......................... către unitatea .................................... din localitatea .............................................. .Motivele respingerii cererii .........................................................................................................................................................................................
  Director executiv economic,
  ......................................................
  Șeful compartimentului de specialitate,
  ......................................................
  Întocmit
  .......................................
  (la 06-08-2020, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 )
   +  Anexa nr. 12la normeCASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate ....................Str. ................... nr. ...........,sectorul/județul .........................
  BORDEROU ANEXĂ
  La ordonanțarea de plată nr. ...../................. a sumei reprezentând indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate plătite salariaților proprii, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Denumirea unității/codul fiscalNumărul referatului aprobatSuma în lei
  TOTAL SUMEX

  Șeful compartimentului de specialitate,
  .......................................
  Întocmit
  ………………
   +  Anexa nr. 13la normeCASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate ..........................Str. ........................................................ nr. .......Sectorul/județul .....................................Către unitatea ..........................................,localitatea .........................................., str. ....................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul .........................................Prin prezenta vă facem cunoscut că din suma solicitată la plată de .................. lei nu s-a aprobat virarea sumei de .................. lei, reprezentând indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate plătite salariaților proprii, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorată pentru luna/perioada ............................, din următoarele motive:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Șeful compartimentului de specialitate,
  ..............................
  Întocmit
  ..............................
  (la 06-08-2020, Anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.395 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 06 august 2020 )
   +  Anexa nr. 14la norme
  METODOLOGIE
  de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanți
  din unitățile sanitare care au încheiat o convenție în acest sens cu casele de asigurări de sănătate
  Condiții generaleDatele în format electronic se transmit on-line, folosind semnătură electronică agreată de ambele părți.Centralizatorul certificatelor de concediu medical eliberate, prevăzut în prezenta anexă, pe suport hârtie, semnat și ștampilat de reprezentantul legal al unității sanitare, se transmite la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară a încheiat o convenție în acest sens, conform normelor în vigoare în cazul transmiterii datelor on-line.Condiții tehnice standard pentru formatul electronicFișierul de raportare va avea o structură de tip XML, care va conține datele aferente concediilor medicale eliberate asiguraților de către medicii curanți în luna pentru care se face raportarea.Denumirea și formatul fișierului sunt obligatorii și vor fi publicate pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro
  -----