HOTĂRÂRE nr. 76 din 27 ianuarie 2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 8 februarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, denumită în continuare Agenție, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin fuziunea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" cu Agenția Națională "Socrates", care se desființează.(1^1) Agenția este organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează, la nivel național, în calitate de organism delegat al Comisiei Europene desemnat pentru implementarea programelor Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și Corpul European de Solidaritate în România, instituite de Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013, respectiv de Regulamentul (UE) 2021/888 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Programului «Corpul european de solidaritate» și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1.475 și (UE) nr. 375/2014. De asemenea, Agenția are calitatea de Unitate Națională Eurydice și Birou Național Eurodesk, gestionând și activitatea experților naționali ECVET. (la 30-07-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 804 din 28 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 30 iulie 2021 ) (2) Agenția are sediul în București. (la 25-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 771 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016 ) (3) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, în concordanță cu termenii și condițiile privind participarea României la Programul Erasmus+, reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 1.288/2013 din 11 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a acțiunii „Erasmus +“: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1.719/2006/CE, nr. 1.720/2006/CE și nr. 1.298/2008/CE, precum și prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la acest program. (la 25-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 771 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016 ) (4) Directorul și directorii adjuncți ai Agenției se numesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației și cercetării.(5) Activitatea desfășurată de către Agenție are la bază acordurile de delegare aferente programului Erasmus+, încheiate între Comisia Europeană și Agenție, având ca obiect implementarea programelor anuale de lucru, propuse de Agenție, avizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate de Comisia Europeană. (la 25-10-2016, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 771 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016 )  +  Articolul 2(1) Agenția funcționează cu un număr maxim de 75 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. (la 02-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 548 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 02 august 2019 ) (2) Agenția preia posturile existente în cadrul celor două instituții care fuzionează.(3) Personalul Agenției are calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă și se salarizează conform legii.(4) Agenția poate utiliza colaboratori externi, în condițiile legii.(5) Sumele reprezentând cota-parte națională impusă de către Comisia Europeană pentru funcționarea Centrului Național Europass, Eurodesk și experților naționali ECVET, care sunt în responsabilitatea Agenției, precum și contribuția națională la implementarea Programului de lucru anual al Agenției pentru implementarea programului Erasmus+ se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. (la 25-10-2016, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 771 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 25-10-2016, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 4, ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 771 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016 )  +  Articolul 4(1) Beneficiarii proiectelor Erasmus+ pot suporta din bugetele proprii cofinanțarea aferentă proiectelor.(2) Instituțiile publice, în calitate de beneficiar al unui proiect Erasmus+, au dreptul de a cheltui din bugetul propriu maximum 20% din bugetul total al proiectului finanțat, în condițiile contractului de finanțare.(3) Avansul de până la 20% din fondurile publice se folosește de către beneficiarul instituție publică exclusiv pentru cheltuielile eligibile aferente proiectului finanțat, urmând a fi recuperat de la Agenție, după aprobarea raportului final. (la 02-08-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 548 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 02 august 2019 )  +  Articolul 5(1) Agenția preia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-preluare, cu titlu gratuit, baza materială a celor două instituții care fuzionează și se substituie în toate drepturile și obligațiile acestora.(2) Agenția preia și personalul existent în cadrul celor două instituții care fuzionează.(3) Cu sumele rezultate sub formă de economii din fuziunea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" cu Agenția Națională "Socrates" se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.  +  Articolul 6Abrogat. (la 25-10-2016, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 6 al ARTICOLULUI UNIC din HOTĂRÂREA nr. 771 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016 )  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) art. 1 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 191/1998 privind înființarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 6 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 538/1998 privind înființarea Agenției Naționale Socrates, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 8 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.307/2002 privind funcționarea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" în faza a II-a a Programului comunitar "Leonardo da Vinci", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 decembrie 2002, cu modificările ulterioare;d) Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2002 privind funcționarea Agenției Naționale "Socrates" în faza a doua a programului comunitar "Socrates", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 4 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;e) pct. VII din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare;f) orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 27 ianuarie 2005.Nr. 76.______________