CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ din 1 noiembrie 1974pentru ocrotirea vieții omenești pe mare*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 7 martie 1979    *) TraducereGuvernele contractante,dorind sa stabilească de comun acord principii și reguli uniforme menite sa ocroteasca viața omeneasca pe mare,considerind ca aceasta se poate realiza cel mai bine prin încheierea unei convenții care s-o înlocuiască pe cea din 1960, ținînd seama de progresele care au avut loc de la încheierea acelei convenții,au căzut de acord după cum urmează:  +  Articolul IObligații generale în conformitate cu convențiaa) Guvernele contractante se angajează sa pună în vigoare dispozițiile prezentei convenții și anexei**) sale, care face parte integrantă din prezenta convenție. Orice referire la prezenta convenție implica în același timp și o referire la anexa.**) Anexa a fost comunicată instituțiilor interesate.b) Guvernele contractante se angajează sa adopte orice legi, decrete, ordine și regulamente și sa ia orice alte măsuri necesare pentru a da convenției deplina și întreaga sa putere pentru a garanta ca, din punct de vedere al ocrotirii vieții omenești, o nava este apta pentru serviciul căruia îi este destinată.  +  Articolul IIDomeniul de aplicarePrezenta convenție se va aplica navelor sub pavilionul statelor ale căror guverne sînt guverne contractante.  +  Articolul IIILegi, regulamenteFiecare guvern contractant se angajează sa comunice și să depună la Secretariatul General al Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale (numita mai jos organizația):a) o lista a organismelor neguvernamentale autorizate a acționa în numele sau pentru aplicarea măsurilor privind ocrotirea vieții omenești pe mare, în vederea informării guvernelor contractante, care o vor aduce la cunoștința funcționarilor lor;b) textul legilor, decretelor, ordinelor și regulamentelor, care vor fi adoptate în legătură cu diferitele probleme ce intră în sfera prezentei convenții;c) un număr suficient de modele de certificate eliberate de el în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții, în vederea informării guvernelor contractante, care le vor aduce la cunoștința funcționarilor lor.  +  Articolul IVCazuri de forta majorăa) O nava care nu este supusă prevederilor prezentei convenții în momentul plecării într-o călătorie oarecare nu trebuie obligată să respecte aceste prevederi în cazul abaterii de la ruta proiectata, dacă aceasta abatere este provocată de vreme rea sau de orice alta cauza de forta majoră.b) Persoanele care se găsesc la bordul unei nave din motive de forta majoră sau care se găsesc acolo ca urmarea a obligației impuse comandantului de a transporta fie naufragiati, fie alte persoane, nu trebuie luate în considerație cînd este vorba de a se verifica aplicarea la nava a unei prevederi oarecare a prezentei convenții.  +  Articolul VTransportul persoanelor în caz de urgentaa) Pentru a asigura evacuarea persoanelor spre a fi ferite de o amenințare a securității vieții lor, un guvern contractant poate permite transportul pe navele sale al unui număr de persoane superior numărului permis în alte circumstanțe de către prezenta convenție.b) O autorizație de aceasta natura nu priveaza pe celelalte guverne contractante de dreptul de control ce le revine conform prezentei convenții asupra acestor nave, cînd ele se găsesc într-unul din porturile lor.c) Orice autorizație de aceasta natura va fi comunicată secretarului general al organizației de către guvernul contractant care a acordat-o, în același timp cu un raport asupra circumstanțelor de fapt.  +  Articolul VITratate și convenții anterioarea) Prezenta convenție înlocuiește și anulează între guvernele contractante Convenția internationala pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, semnată la Londra la 17 iunie 1960.b) Orice alte tratate, convenții sau acorduri care privesc ocrotirea vieții omenești pe mare sau problemele care se referă la aceasta și care sînt în prezent în vigoare între guvernele părți la prezenta convenție păstrează deplina și întreaga lor putere pe durata stabilită, în ceea ce privește:i) navele la care nu se aplică prezenta convenție;ii) navele la care se aplică prezenta convenție, în ceea ce privește problemele care nu fac obiectul unor prevederi exprese din prezenta convenție.c) Totuși, în măsura în care astfel de tratate, convenții sau acorduri sînt în contradictie cu dispozițiile prezentei convenții, dispozițiile acesteia din urma trebuie să prevaleze.d) Orice probleme care nu fac obiectul prevederilor exprese din prezenta convenție rămîn supuse legislației guvernelor contractante.  +  Articolul VIIReguli speciale care rezultă din acorduriCînd, în conformitate cu prezenta convenție, sînt stabilite reguli speciale prin acord între toate guvernele contractante sau numai între unele dintre ele, aceste reguli trebuie să fie comunicate secretarului general al organizației, pentru a fi aduse la cunoștința tuturor guvernelor contractante.  +  Articolul VIIIAmendamentea) Prezenta convenție poate fi modificată după unul sau altul dintre procedeele specificate în paragrafele de mai jos.b) Amendamente după examinarea de către organizație:i) Orice amendament propus de un guvern contractant este prezentat secretarului general al organizației și acesta îl difuzează tuturor membrilor organizației și tuturor guvernelor contractante cu cel puțin 6 luni înainte de examinarea sa.ii) Orice amendament propus și difuzat ca mai sus este supus Comitetului securității maritime al organizației, în vederea examinării.iii) Guvernele contractante ale statelor, fie ca sînt sau nu membre ale organizației, sînt autorizate a participa la dezbaterile Comitetului securității maritime, în vederea examinării și adoptării amendamentelor.iv) Amendamentele se adoptă cu o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente și votante în Comitetul securității maritime, largit conform alin. iii) al prezentului paragraf (numit mai jos Comitetul securității maritime largit), cu condiția ca cel puțin 1/3 din guvernele contractante să fie prezente în momentul votării.v) Dacă sînt adoptate conform alin. iv) al prezentului paragraf, amendamentele sînt comunicate de către secretarul general al organizației tuturor guvernelor contractante pentru acceptarea lor.vi) 1) Un amendament la un articol al convenției sau la cap. 1 al anexei sale este socotit ca acceptat cu începere de la data la care a fost acceptat de 2/3 din guvernele contractante.2) Un amendament la anexa, exclusiv cap. 1, este socotit ca fiind acceptat:aa) după 2 ani de la data la care este comunicat guvernelor contractante pentru acceptare; saubb) după orice perioada, în nici un caz mai mica de 1 an, dacă s-a hotărît astfel în momentul adoptării sale de către o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente și votante în Comitetul securității maritime largit.Totuși, dacă în perioada specificată, mai mult de o treime din guvernele contractante sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puțin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale notifica secretarului general al organizației ca ele au obiecțiuni contra acestui amendament, acesta va fi socotit ca neacceptat.vii) 1) Un amendament la un articol al convenției sau la cap. 1 al anexei intră în vigoare, pentru guvernele contractante care l-au acceptat, la 6 luni de la data la care el este considerat a fi fost acceptat și el intră în vigoare, pentru fiecare guvern contractant care-l accepta după această dată, la 6 luni după acceptarea sa de către acest guvern contractant.2) Un amendament la anexa, exclusiv cap. 1, intră în vigoare pentru toate guvernele contractante, cu excepția celor care au avut obiecțiuni la amendamentul menționat, conform alin. vi) 2) din acest paragraf și care nu și-au retras aceste obiecțiuni, la 6 luni după data la care se considera a fi fost acceptat. Totuși, înainte de data stabilită pentru intrarea în vigoare a unui amendament, orice guvern contractant poate notifica secretarului general al organizației ca el se considera scutit de la punerea în aplicare a amendamentului pentru o perioadă de cel mult un an de la data intrării sale în vigoare sau pentru o perioadă mai lungă, dacă majoritatea de 2/3 a guvernelor contractante, prezente și votante în Comitetul securității maritime largit, hotărăște astfel în momentul adoptării amendamentului.c) Amendament printr-o conferința:i) La cererea unui guvern contractant, sprijinita de cel puțin o treime din guvernele contractante, organizația va convoca o conferința a guvernelor contractante care să examineze amendamentele la prezenta convenție.ii) Orice amendament adoptat de aceasta conferința cu o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente și votante este comunicat de către secretarul general al organizației tuturor guvernelor contractante, în vederea acceptării.iii) În afară de cazul cînd conferința nu hotărăște altfel, amendamentul este socotit ca fiind acceptat și intră în vigoare conform procedurii stabilite în alin. vi) și vii) din paragraful b) al prezentului articol, cu condiția ca referințele din aceste alineate la Comitetul securității maritime largit să fie considerate drept referințe la conferința.d) i) Un guvern contractant, care a acceptat un amendament la anexa care deja a intrat în vigoare, nu este obligat sa extindă privilegiul prezentei convenții asupra unui certificat eliberat unei nave sub pavilionul unui stat al cărui guvern, în conformitate cu subalineatul vi) 2) din paragraful b) al prezentului articol, a făcut o obiectiune la amintitul amendament și nu și-a retras aceasta obiectiune, dar numai în măsura în care acest certificat se referă la probleme vizate de amendamentul în chestiune.ii) Un guvern contractant care a acceptat un amendament la anexa care deja a intrat în vigoare trebuie să extindă privilegiul prezentei convenții asupra certificatelor eliberate pentru o nava sub pavilionul unui stat al cărui guvern, conform subalineatului vii) 2) din paragraful b) al prezentului articol, a făcut cunoscut secretarului general al organizației ca se considera scutit de la punerea în aplicare a amendamentului.e) În afară cazului cînd se prevede în mod expres altfel, orice amendament la prezenta convenție, făcut pe baza prezentului articol și care are legătură cu structura navei, se aplică numai navelor a căror chila a fost pusă sau care se afla într-un stadiu de construcție asemănător la data sau după data intrării în vigoare a amendamentului.f) Orice declarație de acceptare sau obiecțiuni la un amendament sau orice notificare facuta în virtutea subalineatului vii) 2) din paragraful b) al prezentului articol trebuie adresată în scris secretarului general al organizației. Acesta informează toate guvernele contractante despre orice asemenea comunicare și despre data la care a fost primită.g) Secretarul general al organizației informează toate guvernele contractante despre orice amendament care intră în vigoare în virtutea prezentului articol, precum și despre data la care intră în vigoare fiecare amendament.  +  Articolul IXSemnare, ratificare, acceptare, aprobare și aderarea) Prezenta convenție rămîne deschisă pentru semnare, la sediul organizației, de la 1 noiembrie 1974 pînă la 1 iulie 1975, data după care rămîne deschisă pentru aderare. Statele pot deveni părți la prezenta convenție prin:i) semnare fără rezerva în ce privește ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sauii) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sauiii) aderare.b) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument în acest sens la secretarul general al organizației.c) Secretarul general al organizației informează guvernele tuturor statelor care au semnat prezenta convenție sau au aderat la ea despre orice semnare sau de depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, precum și despre data acestei depuneri.  +  Articolul XIntrarea în vigoarea) Prezenta convenție intră în vigoare la 12 luni de la data la care cel puțin 25 state, ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puțin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit părți la convenție în conformitate cu art. 9.b) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus după data la care intră în vigoare prezenta convenție, intră în vigoare la 3 luni după data depunerii.c) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după data la care un amendament la prezenta convenție este considerat a fi fost acceptat conform art. 8, se aplică convenției în forma sa modificată.  +  Articolul XIDenunțarea) Prezenta convenției poate fi denunțată de orice guvern contractant în orice moment după expirarea a 5 ani de la data la care convenția intră în vigoare pentru acel guvern.b) Denunțarea se efectuează prin depunerea unui instrument de denunțare la secretarul general al organizației, care va notifica tuturor celorlalte guverne contractante despre orice instrument de denunțare primit și despre data primirii sale, precum și despre data la care o astfel de denunțare intră în vigoare.c) O denunțare intră în vigoare după un an sau după o perioadă mai lungă specificată în instrumentul de denunțare, de la data la care secretarul general al organizației a primit notificarea.  +  Articolul XIIDepozitare și înregistrarea) Prezenta convenție va fi depusa la secretarul general al organizației, care va transmite copii certificate conforme guvernelor tuturor statelor semnatare sau care au aderat la prezenta convenție.b) De îndată ce prezenta convenție intră în vigoare, textul va fi transmis de către secretarul general al organizației secretarului general al Organizației Națiunilor Unite pentru înregistrare și publicare, în conformitate cu art. 102 din Carta Națiunilor Unite.  +  Articolul XIIILimbiPrezenta convenție este întocmită într-un singur exemplar în limbile engleza, chineza, spaniola, franceza și rusa, fiecare text avînd aceeași valabilitate. Se vor face și depune, împreună cu originalul semnat, traduceri oficiale în limbile germană, arabă și italiana.Drept care subsemnații, împuterniciți legal în acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta convenție.Încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974. -----