LEGE nr. 206 din 19 iulie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 12 noiembrie 2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 13 noiembrie 2020, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Măsurile prevăzute la art. 26-28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia.2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 3 și 4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3La articolul 17 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (3) și (5) se abrogă.  +  Articolul 4La articolul 17^2 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^2(1) În vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, oficiul registrului comerțului transmite acestora, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 19 iulie 2021.Nr. 206.----