LEGE nr. 159 din 3 octombrie 2000pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 octombrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 89 din 30 august 1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, adoptată în temeiul art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) importul şi exportul din/către ţările care nu sunt parte la Protocolul de la Montreal al echipamentelor care conţin substantele chimice menţionate la pct. 1 lit. a)-h) din anexa, al tehnologiilor care nu pot funcţiona continuu fără aport de substanţe chimice prevăzute la pct. 1 şi 4 din anexa, precum şi al produselor obţinute cu ajutorul acestor substanţe, indiferent dacă ele mai conţin sau nu astfel de substanţe;"2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Se interzice producerea pe teritoriul României, inclusiv în zonele libere, a substanţelor chimice prevăzute la pct. 4 din anexa."3. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Acordul de mediu se eliberează agenţilor economici, persoane juridice, abilitaţi pentru activitatea de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu."4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - La cererea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a personalului administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniu, importatorii, exportatorii şi persoanele care comercializează substantele prevăzute în anexa şi echipamente sau produse care conţin substantele menţionate la pct. 1 lit. a)-h) şi pct. 4 din anexa sunt obligaţi să prezinte pentru inspecţie factura sau declaraţia vamală, precum şi acordul de mediu în baza căruia s-a efectuat operaţiunea."5. La articolul 17, litera d) a punctului 2) va avea următorul cuprins:"d) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) şi ale art. 14, precum şi depăşirea cantităţilor stabilite la art. 3 alin. (3)."6. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA--------