ACORD din 5 septembrie 2020între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 199 din 16 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 712 din 19 iulie 2021.
  Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, denumite în continuare „părți“,dorind să beneficieze de avantajele cooperării pe termen lung, bazate pe respect reciproc, încredere și luarea în considerare a intereselor fiecărei părți,respectând scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite,dorind să asigure condițiile favorabile pentru dezvoltarea domeniului tehnico-militar,exprimându-și interesul pentru organizarea cooperării având la bază folosirea celor mai bune realizări ale cercetării și ale rezultatelor tehnice în domeniul industriei de apărare,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Domeniile cooperării1. Părțile vor încuraja și sprijini, potrivit legislațiilor naționale, întreprinderile, instituțiile și agenții economici, denumite în continuare „întreprinderi“, din România și Ucraina în realizarea cooperării în domeniul tehnico-militar în următoarele domenii:– achiziția de armament și de tehnică militară în cadrul proiectelor comune și producția de armament și de tehnică militară, la cererea uneia dintre părți;– furnizarea de armament, tehnică militară și de alte echipamente în scopuri tehnico-militare;– reparația și modernizarea armamentului, tehnicii militare și furnizarea altor servicii în domeniul tehnico-militar;– vânzarea de licențe de producție a armamentului și a tehnicii militare, asigurând sprijinul tehnic în producția lor;– activitatea comună de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnico-militar și schimb de rezultate ale unei astfel de activități;– schimbul de informații și de experiență în standardizarea, codificarea, controlul calității tehnicii militare în cadrul programelor comune ale cooperării în domeniul tehnico-militar, în conformitate cu legislația în vigoare.2. Părțile pot conveni cooperarea și în alte domenii de interes reciproc.3. Conținutul și formele cooperării în domeniile sus-menționate vor fi aprobate de autoritățile competente ale părților prin încheierea de înțelegeri și protocoale adiționale.  +  Articolul 2Autorități competente1. Autoritățile competente ale părților pentru aplicarea prevederilor prezentului acord sunt următoarele:– pentru partea română - Ministerul Economiei;– Ministerul Apărării Naționale;– Ministerul Afacerilor Externe;– pentru partea ucraineană: - Ministerul Apărării;– Ministerul Dezvoltării Economice, Comerțului și Agriculturii din Ucraina.2. În scopul aplicării prevederilor prezentului acord, părțile înființează Comisia mixtă româno-ucraineană de cooperare tehnico-militară, denumită în continuare „Comisia“.3. Comisia va cuprinde nu mai mult de 7 reprezentanți ai fiecărei părți. Regulamentul de funcționare al Comisiei va fi adoptat la prima reuniune a acesteia.4. Comisia se întrunește anual, alternativ, în România și Ucraina. Partea gazdă prezidează lucrările Comisiei mixte și asigură secretariatul.  +  Articolul 3Obligațiile părților1. În aplicarea prevederilor prezentului acord toate activitățile economice ale întreprinderilor vor fi realizate în baza înțelegerilor/protocoalelor adiționale și/sau contractelor care vor fi încheiate între subiectele cooperării tehnico-militare ale părților.2. Nicio parte nu va vinde sau furniza unei terțe părți armament, tehnică militară, tehnologii și documentație tehnică privind producția acestora, precum și orice informații și materiale obținute sau primite în cadrul oferit de prezentul acord, fără consimțământul scris preliminar al celeilalte părți.  +  Articolul 4Protecția informațiilor1. Protecția informațiilor clasificate va fi asigurată conform prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 22 octombrie 2013.2. În concordanță cu prevederile prezentului acord și ale legislației statului fiecărei părți, acestea vor lua toate măsurile pentru a proteja proprietatea intelectuală și drepturile care decurg din aceasta.  +  Articolul 5Obligațiile părților decurgând din alte acorduri internaționalePrevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile și obligațiile părților rezultând din alte acorduri internaționale la care acestea sunt părți și nu vor fi folosite împotriva intereselor altor state.  +  Articolul 6Amendamente1. Părțile pot propune amendamente la prezentul acord, în scris, pe canale diplomatice. În această situație părțile vor iniția consultări în termen de maximum 90 de zile de la data primirii unei notificări în acest sens.2. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 9 al prezentului acord și vor face parte integrantă din acesta.  +  Articolul 7Soluționarea divergențelor1. Divergențele referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluționate în cadrul Comisiei.2. În situația în care divergențele persistă și după supunerea lor spre dezbatere în cadrul Comisiei, acestea vor fi rezolvate prin negocieri între părți, fără a fi supuse spre soluționare instanțelor internaționale sau unei terțe părți.  +  Articolul 8Durata, denunțarea și încetarea valabilității1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani și va fi în mod automat prelungit pe noi perioade de 5 ani, dacă niciuna dintre părți nu notifică, în scris, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării perioadei de valabilitate, despre intenția sa de încetare a valabilității acestuia.2. Fiecare parte poate denunța prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți pe cale diplomatică. Prezentul acord își încetează valabilitatea după o perioadă de 6 luni de la data primirii unei astfel de note.3. Încetarea valabilității acordului nu va afecta validitatea aplicării înțelegerilor/protocoalelor și/sau a contractelor încheiate în baza prezentului acord, dacă părțile nu convin altfel. Cu toate acestea, în cazul încetării valabilității prezentului acord, toate informațiile clasificate furnizate sau generate conform acestui acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acestuia, până când partea care le-a transmis va exonera cealaltă parte de această obligație. De asemenea, în cazul încetării valabilității prezentului acord părțile vor continua să respecte obligațiile decurgând din art. 3 alin. 2.  +  Articolul 9Intrarea în vigoarePrezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părțile se informează despre îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.Semnat la București la 5 septembrie 2020, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, ucraineană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.
  Pentru Guvernul României,
  Nicolae-Ionel Ciucă,
  ministrul apărării naționale
  Pentru Cabinetul de Miniștri ai Ucrainei,
  Andrii Taran,
  ministrul apărării
  ----