REGULAMENT din 16 iulie 2021privind admiterea la Institutul Național al Magistraturii
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 16 iulie 2021    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 119 din 16 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial, nr. 708 din 16 iulie 2021.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În anii 2021 și 2022, admiterea la Institutul Național al Magistraturii, în vederea ocupării funcției de judecător sau de procuror, se realizează potrivit prezentului regulament.(2) Admiterea la Institutul Național al Magistraturii se face prin concurs, pe baza competenței profesionale, a aptitudinilor și a bunei reputații, cu respectarea principiilor transparenței și egalității.(3) Admiterea pe posturile de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor coordonate sau subordonate Consiliului, al Ministerului Public, precum și al Ministerului Justiției și al instituțiilor coordonate sau subordonate acestuia se face prin concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii.  +  Articolul 2Poate fi admisă la Institutul Național al Magistraturii sau, după caz, poate ocupa un post dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (3) persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;b) este licențiată în drept;c) nu are antecedente penale, cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;d) cunoaște limba română;e) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției.  +  Articolul 3Cursanții Institutului Național al Magistraturii au calitatea de auditori de justiție.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 4(1) Concursul de admitere se organizează la data și locul stabilite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii.(2) Modul de desfășurare a concursului de admitere, calendarul de desfășurare, numărul de locuri scoase la concurs, cuantumul taxei de înscriere, tematica și bibliografia de concurs, precum și cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Numărul locurilor scoase la concurs se stabilește, cu consultarea Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de numărul de posturi de judecători și procurori vacante, precum și de cele care vor fi înființate. (3) Datele prevăzute la alin. (1) și (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.(4) Data, locul, modul de desfășurare a concursului de admitere, numărul de locuri scoase la concurs și cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoștința publică și printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale.(5) Lista posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor coordonate sau subordonate Consiliului, al Ministerului Public, precum și al Ministerului Justiției și al instituțiilor coordonate sau subordonate acestuia care se ocupă prin concurs se publică odată cu anunțul referitor la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii.(6) Anterior anunțării concursului, Consiliul Superior al Magistraturii transmite Ministerului Public, Ministerului Justiției, precum și instituțiilor coordonate sau subordonate Consiliului intenția de a organiza concursul, în vederea stabilirii posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul acestora și, după caz, al instituțiilor coordonate sau subordonate, ce urmează a fi alocate pentru concurs.(7) În cuprinsul cererii de înscriere, candidatul optează pentru locurile de auditori de justiție sau pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs, putându-se formula o singură opțiune. În cazul posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs, opțiunea se formulează fără a specifica instituția în cadrul căreia este postul vacant.(8) Cererile pentru înscrierea la concurs și actele prevăzute la alin. (9) se depun în format online, prin intermediul platformei informatice puse la dispoziție de Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data publicării concursului pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. În anunțul privind organizarea concursului se face trimitere și la instrucțiunile privind folosirea platformei informatice. În cazul persoanelor care nu au acces la internet sau nu dispun de mijloacele tehnice pentru a realiza transmiterea documentelor în format online, precum și în cazul în care platforma informatică nu funcționează, candidații completează o declarație tipizată cu privire la aceste aspecte, iar cererile pentru înscrierea la concurs se depun, personal sau prin mandatar cu procură specială, în același termen, la orice tribunal sau, după caz, parchet de pe lângă tribunal.(9) La cererea de înscriere se anexează, în format scanat sau, după caz, în format letric, copii simple de pe următoarele acte:a) certificatul de naștere;b) actul de identitate;c) diploma de licență sau adeverința provizorie;d) dovada plății taxei de înscriere;e) certificatul de cazier judiciar;f) certificatul de cazier fiscal;g) certificatul medical eliberat în condițiile art. 16 alin. (1).(10) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabilește, cu consultarea Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plătește în contul bancar specificat în anunțul privind organizarea concursului.(11) Taxa de înscriere la concurs se restituie în cazul unor situații obiective de împiedicare a participării la concurs intervenite înainte de susținerea primei probe din cadrul primei etape a concursului. Cererea de restituire se depune la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcția economică și administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.(12) În cazul cererilor depuse în format letric, președinții tribunalelor și, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaților la comisia de organizare a concursului în cel mult 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (8).  +  Articolul 5(1) Consiliul Superior al Magistraturii numește comisia de organizare a concursului și, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare, comisia de interviu, precum și comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor completează declarații pe propria răspundere în acest sens. O persoană poate face parte dintr-o singură comisie.(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligația să comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale. Situațiile de incompatibilitate a președintelui comisiei de concurs sunt soluționate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 6(1) Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a Institutului Național al Magistraturii, și coordonează organizarea și desfășurarea concursului.(2) Comisia de organizare a concursului se compune din:a) președinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau secretarul general adjunct;b) 2 vicepreședinți: secretarul general adjunct, directorii Institutului Național al Magistraturii sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;c) membri: directori, șefi de serviciu, judecători și procurori detașați în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Național al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, funcționari publici și personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii;d) responsabili de sală și supraveghetori, precum și alte persoane care desfășoară activitate pentru buna organizare a concursului. Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin decizie a președintelui comisiei de organizare a concursului, de regulă, din aceleași categorii de personal ca și membrii comisiei.  +  Articolul 7(1) Comisia de organizare a concursului are în principal următoarele atribuții:1. verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 lit. a), b) și d), a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 2 lit. c), precum și a condiției de a fi apt din punct de vedere medical prevăzute la art. 2 lit. e), centralizează dosarele candidaților, întocmește și afișează listele candidaților care îndeplinesc condițiile de mai sus și listele finale ale candidaților, distinct, în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7);2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;3. ia măsuri pentru securizarea subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul Institutului Național al Magistraturii și în timpul transportului acestora;4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;5. instruiește, înaintea susținerii concursului, responsabilii de sală;6. preia de la comisia de elaborare subiectele pentru probele scrise și baremele de evaluare și de notare, în plicuri distincte, închise și sigilate;7. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de evaluare și notare;8. efectuează tragerea la sorți a variantei de subiecte pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, dintre cele 2 variante elaborate conform art. 11 alin. (1)pct. 2, în vederea multiplicării subiectelor pentru această probă. Tragerea la sorți se realizează de către președintele comisiei de organizare a concursului, în prezența a 5 membri ai comisiei, cu cel mult 12 ore înainte de ora de începere a probei în fiecare zi de concurs, încheind un proces-verbal în acest sens;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcție de numărul candidaților, sigilând apoi plicurile conținând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie responsabililor de sală subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidații pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, separat în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7), și dispune afișarea listelor respective cu cel puțin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;12. afișează baremul de evaluare și notare la centrele de concurs după încheierea fiecărei probe scrise și asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la sediul Institutului Național al Magistraturii și răspunde de securitatea acestora;14. ia măsuri pentru ca în spațiile în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. calculează mediile generale și întocmește listele finale;16. efectuează verificări privind îndeplinirea condiției bunei reputații prevăzute la art. 2 lit. c), după afișarea rezultatelor definitive ale concursului;17. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;19. asigură afișarea și publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii, a rezultatelor concursului și asigură transmiterea rezultatelor către tribunale și parchetele de pe lângă acestea;20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;21. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.(2) Membrii comisiei de organizare a concursului își desfășoară activitatea în timpul programului normal de lucru de la Consiliul Superior al Magistraturii sau, după caz, Institutul Național al Magistraturii. În mod excepțional, în situații temeinic justificate, membrii comisiei de organizare a concursului își pot desfășura activitatea și în afara programului normal de lucru, cu aprobarea președintelui comisiei de organizare a concursului și în limitele stabilite de acesta.  +  Articolul 8(1) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 7. (2) În acest scop, președintele comisiei de organizare a concursului stabilește fișa de atribuții pentru vicepreședinți și membrii comisiei, instrucțiunile pentru responsabilii de sală și supraveghetori, precum și sarcinile ce revin tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfășurări a concursului. (3) Președinții tribunalelor și prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea președintelui comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 9(1) Elaborarea subiectelor de concurs și a baremelor de evaluare și notare pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice se realizează de comisiile corespunzătoare din cadrul comisiei de elaborare a subiectelor. Elaborarea grilei de evaluare în baza căreia se face aprecierea interviului și a subiectelor pe baza cărora se face examinarea candidaților, precum și intervievarea acestora, în scopul identificării aptitudinilor, motivațiilor și elementelor de etică specifice profesiei, se realizează de comisia de interviu. Corectarea și notarea lucrărilor la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice se realizează de comisiile corespunzătoare din cadrul comisiei de corectare. Soluționarea contestațiilor la baremul stabilit pentru cele două probe scrise și soluționarea contestațiilor la rezultatele obținute la aceste probe, precum și soluționarea contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba interviului se realizează de subcomisiile corespunzătoare din cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și sunt conduse de câte un președinte. (3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.(4) Membrii comisiilor sunt numiți, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și a Consiliului Superior al Magistraturii și care au urmat cursurile Institutului Național al Magistraturii privind metodele și tehnicile de evaluare. (5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) semnează contracte de participare în comisii cu privire la modalitățile de plată și respectarea atribuțiilor ce le revin potrivit dispozițiilor prezentului regulament.(6) Declarațiile și contractele de participare în comisii sunt centralizate de comisia de organizare a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.(7) În comisiile prevăzute la alin. (1) sunt numiți și membri supleanți, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei respective de concurs. În cazul în care, din motive întemeiate, președintele unei comisii de concurs nu își poate exercita atribuțiile, înlocuirea acestuia se dispune de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10(1) Pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, în cadrul comisiei de elaborare a subiectelor se constituie în mod distinct comisii de elaborare a subiectelor la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal. Subiectele de drept material sunt elaborate de membrii comisiei care elaborează și subiectele de drept procesual în materia corespunzătoare.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt alcătuite din câte 4 membri specializați în drept civil și drept procesual civil, respectiv în drept penal și drept procesual penal. Din aceste comisii pot face parte și cadre didactice universitare, specializate în disciplinele de concurs.(3) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor se face cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de desfășurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.(4) Propunerile Institutului Național al Magistraturii sunt transmise cu cel puțin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 11(1) Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea subiectelor de concurs și a baremelor de evaluare și de notare, cu respectarea următoarelor reguli:a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii;b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru stabilit;c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;d) în cazul testului-grilă, să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;e) în cazul probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice:(i) să asigure pondere egală între disciplinele de concurs;(ii) să evidențieze operațiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire, cum ar fi: flexibilitatea, dimensiunea critică;(iii) să fie formulate astfel încât tratarea subiectelor să angajeze cât mai multe posibilități de analiză, de sinteză și de generalizare din partea candidaților;(iv) să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât și timpul recomandat pentru rezolvare;(v) să pună accent în notarea lucrărilor pe motivarea soluției alese de candidat, în barem putând să fie punctate modalități alternative de motivare a soluției alese de candidat;(vi) baremul stabilit să puncteze coerența în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie;f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probelor de concurs;g) să se asigure unitatea de evaluare la nivel național;h) subiectele nu pot conține probleme controversate în doctrină sau în practică;2. pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, elaborarea a câte două variante de subiecte pentru fiecare disciplină, din care se alege prin tragere la sorți varianta pentru această probă; 3. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor și a baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate; 4. în cazul probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, predarea ghidurilor de corectare către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor.(2) Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor și coordonează activitatea comisiei.  +  Articolul 12(1) În condițiile art. 9 alin. (2), în cadrul comisiei de interviu se pot constitui subcomisii de interviu, în funcție de numărul candidaților declarați admiși după prima etapă eliminatorie.(2) Din comisia de interviu sau, după caz, din fiecare subcomisie de interviu fac parte un psiholog, doi judecători, un procuror și un cadru didactic universitar selectat, de regulă, din rândul celor ce au gradul didactic de profesor universitar, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Membrii care vor activa în subcomisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situația în care activează mai multe subcomisii, componența nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorți, în ziua desfășurării probei. Membrii subcomisiilor neactivate dobândesc calitatea de membru supleant, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, dispozițiile art. 9 alin. (7) aplicându-se în mod corespunzător.(3) Dispozițiile art. 10 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 13Comisia de interviu are următoarele atribuții:a) elaborarea grilei de evaluare în baza căreia se face aprecierea interviului; b) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinați candidații;c) intervievarea candidaților, în scopul identificării aptitudinilor, motivațiilor și elementelor de etică specifice profesiei.  +  Articolul 14(1) Pentru corectarea și notarea lucrărilor la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, în condițiile art. 9 alin. (2), în cadrul comisiei de corectare se constituie în mod distinct comisii de corectare pentru disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt alcătuite din membri specializați în drept civil și drept procesual civil, respectiv în drept penal și drept procesual penal. Din aceste comisii pot face parte și cadre didactice universitare, specializate în disciplinele de concurs. Numărul membrilor comisiilor de corectare se stabilește în funcție de numărul candidaților.(3) Numirea membrilor comisiei de corectare se face conform dispozițiilor art. 10 alin. (3) și (4).(4) Comisiile de corectare evaluează lucrările de la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice și acordă note, pe baza baremului definitiv de evaluare și notare și a ghidului de corectare.  +  Articolul 15(1) Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie în condițiile art. 9 alin. (2), fiind compusă din următoarele subcomisii:a) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru cele două probe scrise și împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, constituite în mod distinct la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal;b) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, constituite în mod distinct la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal;c) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba interviului. (2) Subcomisiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt alcătuite din membri specializați în drept civil și drept procesual civil, respectiv în drept penal și drept procesual penal. Din aceste subcomisii pot face parte și cadre didactice universitare, specializate în disciplinele de concurs. Subcomisiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt alcătuite din câte 4 membri. Subcomisiile prevăzute la alin. (1) lit. c) au componența prevăzută la art. 12 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător. Numărul membrilor subcomisiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și numărul subcomisiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc în funcție de numărul candidaților.(3) Numirea membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor se face conform dispozițiilor art. 10 alin. (3) și (4). (4) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru probele scrise și a celor formulate împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice au următoarele atribuții: a) soluționarea, cu consultarea subcomisiei de elaborare a subiectelor corespunzătoare, a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru cele două probe scrise, motivarea soluțiilor și adoptarea baremului definitiv;b) soluționarea contestațiilor formulate împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice. (5) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice reevaluează lucrările ale căror note inițiale au fost contestate, acordând note, pe baza baremului definitiv și a ghidului de corectare.(6) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba interviului reevaluează proba, pe baza înregistrării audio-video și a analizei scrise depuse de candidat.  +  Articolul 16(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 lit. a), b) și d), a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 2 lit. c), precum și a condiției de a fi apt din punct de vedere medical prevăzute la art. 2 lit. e) se realizează de comisia de organizare a concursului. Condiția de a fi apt din punct de vedere medical se dovedește prin certificat medical eliberat de un medic specializat în medicina muncii, la cererea fiecărui candidat, pe baza unui barem medical elaborat de o comisie constituită prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului sănătății.(2) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se afișează la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(4) Contestațiile se depun la tribunale și parchetele de pe lângă acestea care le înaintează de îndată, prin fax, comisiei de organizare a concursului.(5) Contestațiile se soluționează prin hotărâre definitivă a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Listele finale ale candidaților, întocmite distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7), se afișează la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.  +  Capitolul III Desfășurarea concursului  +  Articolul 17(1) Examinarea candidaților se face în două etape.(2) Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii:1. un test-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținut la următoarele discipline:a) drept civil;b) drept procesual civil;c) drept penal;d) drept procesual penal;2. o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal. (3) La proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice participă numai candidații declarați admiși la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice. (4) Nota obținută la prima etapă este media aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (2), respectiv testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice și proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice. (5) A doua etapă constă într-o testare psihologică și susținerea unui interviu.(6) La testarea psihologică participă numai candidații declarați admiși la fiecare dintre cele două probe din cadrul primei etape. Candidații declarați a fi apți din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției participă la proba interviului, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, stabilite conform alin. (4), și în limita unui număr egal cu o dată și jumătate din numărul de locuri de auditori de justiție, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraților scoase la concurs. În cazul unui număr impar de locuri sau posturi, rotunjirea se face la numărul mai mare. Numărul candidaților admiși pentru susținerea interviului se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.  +  Articolul 18(1) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menționate la art. 17 alin. (2) pct. 1. (2) La testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice fiecare răspuns corect primește 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10. (3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații. (4) Evaluarea și notarea lucrărilor la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice se realizează prin procesare electronică. Lucrările se notează cu „Admis“ sau „Respins“, în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, în limita dublului numărului de locuri de auditori de justiție, respectiv de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs. Numărul candidaților admiși se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.  +  Articolul 19(1) Accesul candidaților în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de organizare, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află subiectele de concurs.(2) Se interzice candidaților accesul în centrele de concurs cu orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloace de comunicare sau de transmitere de date, inclusiv telefoane mobile. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă și atrage eliminarea din concurs.(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidații folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.(4) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate, întocmite distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7). Fiecare candidat primește o teză de concurs tipizată, cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii, pe care își completează citeț, cu majuscule, numele, prenumele și celelalte date. Colțul tezei de concurs va fi lipit și ștampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor și după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată.(5) Din momentul deschiderii plicului în care se află subiectele de concurs niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.(6) Pe toată durata desfășurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.(7) Niciun membru al comisiei de organizare a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.  +  Articolul 20(1) Pe parcursul desfășurării probei, membrii comisiei de organizare a concursului, responsabilii de sală și supraveghetorii nu pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea testului și nu pot aduce modificări acestuia și baremului de evaluare și notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.(2) În cazul în care unii candidați doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „Anulat“, se semnează de 2 supraveghetori și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.(3) Fiecare candidat primește atâtea teze tipizate câte îi sunt necesare.(4) La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit potrivit art. 18 alin. (3). Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(5) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.(6) Președintele comisiei de organizare a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă și depășirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 18 alin. (3), precum și înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea „Fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare și candidatului respectiv.(8) Pentru fiecare sală de concurs se întocmește un proces-verbal.  +  Articolul 21(1) Baremul de evaluare și notare pentru proba prevăzută la art. 18, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, se afișează la centrele de concurs după încheierea probei și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afișarea baremului la centrele de concurs, candidații pot face contestații la acesta, care se depun, prin fax sau e-mail, la Institutul Național al Magistraturii. Contestațiile la barem se soluționează de subcomisia corespunzătoare de soluționare a contestațiilor, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților. (3) În ipoteza în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, baremul definitiv va cuprinde atât punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite în baremul inițial, cât și punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de contestații.(4) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este în mod evident altul decât cel indicat în barem, fără a fi incidente dispozițiile alin. (3), se corectează baremul și se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv. (5) În cazul în care concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii se desfășoară în același timp cu concursul de admitere în magistratură și există întrebări identice, admiterea unei contestații la vreuna dintre aceste întrebări la concursul de admitere în magistratură produce efecte și în privința concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în condițiile alin. (2)-(4).(6) În cazul admiterii contestației la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora. (7) Persoanele prevăzute la alin. (6) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. (8) Sancțiunile prevăzute la alin. (7) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.  +  Articolul 22Rezultatele testului-grilă se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii, fiind întocmite liste distincte în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7).  +  Articolul 23(1) Candidații pot contesta punctajul obținut la testul-grilă. Contestația se transmite, prin fax sau e-mail, la Institutul Național al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii. (2) În vederea soluționării contestațiilor, colțul lucrării se va sigila din nou. (3) Contestațiile se soluționează de către subcomisiile prevăzute la art. 15 alin. (4), în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).(4) Nota acordată în urma soluționării contestației este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.  +  Articolul 24(1) Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice constă în elaborarea unor lucrări la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal și se susține pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare: a) prima zi: drept civil și drept procesual civil; b) a doua zi: drept penal și drept procesual penal.(2) Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați, din diferite motive - corectări numeroase și greșeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaștere -, doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, aceștia primesc alte coli tipizate. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „Anulat“, se semnează de aceștia și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.(3) La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spațiile nescrise, verifică numărul de pagini și îl trec în procesele-verbale pe care le semnează candidații, precum și în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.(4) Dispozițiile art. 18 alin. (3) și art. 19-22 se aplică în mod corespunzător.(5) Corectarea lucrărilor se face de către comisiile de corectare prevăzute la art. 14 alin. (1). Fiecare lucrare se corectează separat de către 2 corectori, pe baza baremului definitiv de evaluare și de notare și a ghidului de corectare. Lucrările scrise se notează distinct, la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Notarea se înregistrează în borderoul de notare, separat, de către fiecare corector, semnat de aceștia pe fiecare pagină. Nota finală a lucrării o reprezintă media celor două note acordate, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Dacă între notele acordate diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori și un arbitru desemnat de către președintele comisiei de corectare, prin tragere la sorți, dintre ceilalți membri ai comisiei de corectare. Nota dată la reevaluare se stabilește prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor acordate în cadrul arbitrajului de către cei 3 membri ai comisiei și se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.(6) Colțul lucrării nu se desigilează pe durata corectării. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat și apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare. După ce toate lucrările scrise au fost corectate și notate, iar notele înscrise pe lucrări, acestea se deschid, iar notele se înregistrează în borderourile de concurs.(7) Nota probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la fiecare lucrare.(8) Candidații pot contesta punctajul obținut la această probă, dispozițiile art. 23 alin. (1), (2) și (4) aplicându-se în mod corespunzător.(9) Contestațiile la notele obținute la această probă se soluționează de către subcomisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor prevăzută la art. 15 alin. (5), în termenul stabilit de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin calendarul de concurs. Fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai subcomisiei, pe baza baremului definitiv de evaluare și de notare și a ghidului de corectare. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori și cel puțin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferența dintre mediile stabilite de comisia de corectare și de subcomisia de contestații este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori, membri ai subcomisiei de contestații, și un arbitru desemnat de președintele comisiei de contestații, prin tragere la sorți, dintre ceilalți membri ai acestei subcomisii. Nota finală se stabilește prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor acordate în cadrul arbitrajului de către cei 3 membri ai subcomisiei.(10) Pentru a fi declarat admis la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare lucrare și cel puțin media 6, calculată potrivit alin. (7).  +  Articolul 25(1) Candidații declarați admiși la cele două probe scrise susțin testarea psihologică prin care se verifică îndeplinirea condiției de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției. (2) Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul psihologilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, curților de apel ori din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România atestați în condițiile legii. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum și calificativul „Admis“ sau „Respins“.(3) În funcție de numărul candidaților și de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7), aceștia sunt repartizați pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susțină testarea psihologică în fața unui psiholog.(4) Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice se aprobă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Compartimentului de psihologie a personalului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului.(5) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi este atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoștință prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(6) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații, care se transmit prin fax sau e-mail Consiliului Superior al Magistraturii.(7) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial, desemnați potrivit alin. (2). Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.(8) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (5).  +  Articolul 26(1) Candidații care îndeplinesc condiția de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției susțin interviul în fața comisiei sau, după caz, a subcomisiilor de interviu, prevăzute la art. 12.(2) Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului se elaborează de Institutul Național al Magistraturii și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului.(3) Interviul constă în:a) prezentarea candidatului prin prisma experienței personale și profesionale; b) elaborarea în scris a unei analize cu privire la interpretarea unui text la prima vedere, pe baza unui subiect extras de către candidat, și susținerea orală a acesteia;c) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.(4) Analiza prevăzută la alin. (3) lit. b) se predă comisiei de interviu sau, după caz, subcomisiei de interviu după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului. Fiecare dintre membrii comisiei de interviu sau, după caz, ai subcomisiei de interviu poate adresa întrebări candidaților.(5) Se interzice candidaților accesul în centrele de concurs cu orice surse de informare care ar putea fi utilizate la interviu, precum și cu orice mijloace de comunicare sau de transmitere de date, inclusiv telefoane mobile. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă.(6) Se consideră fraudă și depășirea neautorizată a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului pentru elaborarea analizei prevăzute la alin. (3) lit. b).(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri faptele și măsurile luate se consemnează într-un proces-verbal care se comunică comisiei de organizare a concursului și candidatului respectiv.  +  Articolul 27(1) Cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea interviului, comisia de organizare a concursului întocmește lista alfabetică a candidaților, distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7), cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidați, și dispune publicarea listelor candidaților pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(2) Accesul candidaților în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.(3) Înregistrarea interviului prin mijloace tehnice audiovideo este obligatorie.(4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.  +  Articolul 28(1) În cadrul probei interviului, evaluarea candidatului se face prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, pe baza următoarelor criterii:a) motivația de a accede în profesia de magistrat - 20 de puncte;b) existența aptitudinilor specifice profesiei de magistrat, fiind avute în vedere aptitudinea de comunicare clară și logică a ideilor, capacitatea de gândire critică, capacitatea de analiză, motivare și sinteză, înțelegerea realității sociale, folosirea corectă a limbii române - 40 de puncte;c) elemente de etică specifice profesiei, fiind avut în vedere modul în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea, responsabilitatea - 40 de puncte.(2) Aprecierea interviului se face în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de interviu, care se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, imediat după finalizarea probei de către toți candidații.(3) Pe baza grilei de evaluare, pentru fiecare candidat, membrii comisiei sau, după caz, ai subcomisiei de interviu acordă individual punctaje cuprinse între 0 și maximul punctajului alocat, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1). Fiecare punct primit este echivalentul a 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.(4) Pe baza punctajelor acordate potrivit alin. (3), aprecierea interviului se face cu note de la 1 la 10, cu două zecimale, fără rotunjire. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.(5) Nota obținută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei sau, după caz, ai subcomisiei de interviu. (6) În funcție de nota obținută de candidat la interviu, se acordă unul dintre calificativele „Admis“ sau „Respins“. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut nota minimă 7.(7) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaților se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii, la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, fiind întocmite liste distincte în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7).  +  Articolul 29(1) Candidații pot contesta nota acordată la proba interviului, dispozițiile art. 23 alin. (1) și (4) aplicându-se în mod corespunzător. (2) Contestațiile se soluționează de către subcomisiile prevăzute la art. 15 alin. (6), în termenul stabilit de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin calendarul de concurs. (3) Soluționarea contestației la proba interviului se realizează prin reevaluarea probei, pe baza înregistrării audiovideo și a analizei scrise depuse de candidat, având în vedere grila de evaluare elaborată de comisia de interviu. (4) Rezultatele finale ale probei se afișează și se publică în condițiile art. 28 alin. (7).  +  Articolul 30După cele două etape ale concursului sunt declarați admiși candidații care au obținut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 17 alin. (4), în limita numărului de locuri de auditori de justiție, respectiv a numărului de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs.  +  Articolul 31(1) Listele cuprinzând rezultatele definitive ale concursului, întocmite distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (7), se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se transmit în vederea afișării la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea.(2) Clasificarea candidaților urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs, în funcție de opțiunea candidatului formulată potrivit art. 4 alin. (7). Candidații admiși care au optat pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor sunt convocați de comisia de organizare pentru a-și exprima opțiunea pentru unul dintre posturile scoase la concurs din lista prevăzută la art. 4 alin. (5). Candidații nu pot reveni asupra opțiunii formulate.(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii suplimentează numărul de locuri de auditori de justiție scoase la concurs, astfel încât să fie declarați admiși toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului.(4) În cazul candidaților care au optat pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor menționate în lista prevăzută la art. 4 alin. (5), departajarea candidaților cu note egale se face în ordine, după următoarele criterii: nota mai mare obținută la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, prevăzută de art. 17 alin. (2) pct. 2, vechimea mai mare în specialitate juridică, deținerea titlului științific de doctor în drept, calitatea de doctorand în drept, activitatea publicistică de specialitate.(5) În situația în care pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor nu sunt candidați admiși sau nu au fost formulate opțiuni pentru aceste posturi, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 18 alin. (4) și art. 24 alin. (10) și care au obținut calificativul „Admis“ la interviu, dar care nu au fost declarați admiși în limita locurilor și posturilor scoase la concurs, pot opta pentru aceste posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 17 alin. (4). Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 32(1) După afișarea rezultatelor definitive ale concursului, candidații admiși după cele două etape ale concursului sunt verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 2 lit. c).(2) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se fac de comisia de organizare a concursului, cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(3) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente în format letric:a) curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;b) adeverințele eliberate de angajatorii de la locurile de muncă avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului care să cuprindă mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare, aplicate în această perioadă, pentru care nu a intervenit radierea;c) adeverințele eliberate de unitățile de învățământ superior care să cuprindă mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare aplicate în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, pentru care nu a intervenit radierea;d) adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;e) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.(4) Odată cu documentele prevăzute la alin. (3), candidații au obligația de a depune, în format letric, și actele prevăzute la art. 4 alin. (9). Documentele prevăzute la art. 4 alin. (9) lit. a) și b) se depun în copii certificate pentru conformitate de către candidați, cele prevăzute la art. 4 alin. (9) lit. c) se depun în copii legalizate, iar cele prevăzute la art. 4 alin. (9) lit. d)-g) se depun în original.(5) Comisia de organizare a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (3) și, în cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcția de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al acestora, în condițiile alin. (8).(6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condițiilor de admitere la Institutul Național al Magistraturii, care se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul prin care se constată, în privința unuia sau mai multor candidați, neîndeplinirea condiției bunei-reputații cuprinde motivele pentru care comisia apreciază că nu este îndeplinită condiția respectivă, constând în analiza faptelor persoanei în cauză și aplicarea criteriilor prevăzute de lege situației de fapt reținute.(7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște cu privire la îndeplinirea condiției bunei reputații. Candidații care nu se bucură de o bună reputație sunt declarați respinși.(8) Pentru stabilirea condiției bunei reputații sunt analizate:a) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;b) faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, pentru care nu a intervenit radierea.(9) Nu se bucură de o bună reputație persoana care a fost sancționată contravențional sau disciplinar în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului pentru fapte în raport cu care numirea acesteia în funcția de judecător sau procuror nu ar fi conformă cu onoarea și probitatea specifice acestor funcții sau ar aduce atingere prestigiului justiției, la stabilirea bunei reputații avându-se în vedere următoarele criterii:a) gravitatea faptei, astfel cum rezultă din natura acesteia și din împrejurările în care a fost săvârșită, din forma și gradul de vinovăție, precum și din sancțiunea aplicată;b) conduita persoanei înainte și după săvârșirea faptei, care relevă perseverența în săvârșirea unor fapte de natura celor prevăzute la alin. (8), sancționate ca atare.  +  Articolul 33(1) Pentru locurile de auditor de justiție și posturile de personal asimilat judecătorilor și procurorilor ce au devenit vacante în urma aplicării art. 32 alin. (7) pot opta, până la data validării concursului, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 18 alin. (4) și art. 24 alin. (10) și care au obținut calificativul „Admis“ la interviu, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 17 alin. (4). La note egale, dispozițiile art. 31 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.(2) Dispozițiile art. 32 se aplică în mod corespunzător. (3) Listele definitive ale candidaților declarați admiși se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii și la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.  +  Articolul 34(1) După ce se hotărăște cu privire la îndeplinirea de către candidații admiși după cele două etape ale concursului a condiției bunei reputații, în condițiile art. 32, și, dacă este cazul, ale art. 33, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronunță cu privire la validarea concursului.(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea și desfășurarea concursului sau că există dovada săvârșirii unei fraude. (3) Frauda reprezintă eludarea cu rea-credință a dispozițiilor legale și regulamentare referitoare la organizarea și desfășurarea concursului, de natură să creeze situații de inegalitate între candidați, și poate fi constatată în cazuri precum folosirea unor documente false pentru înscrierea la concurs sau precum cele prevăzute la art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (7) și art. 26 alin. (5) și (6). (4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu poate valida rezultatele concursului în cazul candidaților care, în condițiile art. 32 alin. (4), nu au depus, în format letric, actele prevăzute la art. 4 alin. (9).  +  Articolul 35În cazul posturilor de personal asimilat judecătorilor și procurorilor care se vacantează ulterior validării concursului, la solicitarea instituțiilor în care se regăsesc acele posturi, rezultatele acestuia pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, aceste posturi putând fi ocupate de candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 18 alin. (4) și art. 24 alin. (10), care au obținut calificativul „Admis“ la interviu, dar care nu au fost declarați admiși în limita locurilor și posturilor scoase la concurs. Dispozițiile art. 31 alin. (2) și (4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 36(1) Lucrările de concurs ale candidaților declarați admiși, inclusiv analiza prevăzută la art. 26 alin. (3) lit. b), se păstrează, în original, la dosarele profesionale ale acestora.(2) Restul lucrărilor scrise, precum și toate celelalte documente privind desfășurarea concursului se arhivează și se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează și se păstrează separat. (3) Originalele documentelor în privința cărora prezentul regulament dispune că se înaintează Direcției resurse umane și organizare prin fax se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija președinților tribunalelor și a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp, și se arhivează la mapele de concurs.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 37Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispozițiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 38(1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afișat la sediile instanțelor sau ale parchetelor, anunțul se va afișa de îndată la ușa de intrare a instanței sau parchetului, iar procesul-verbal de afișare va fi înaintat de îndată comisiei de organizare a concursului.(2) Președinții tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afișate, indicând perioada pentru care vor fi afișate. În momentul afișării, precum și al retragerii documentului grefierul va nota ora și data afișării sau retragerii pe document, însoțite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras președintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.----